gerijatrijska traumatologija u svakodnevnoj · pdf file2.sekundarna – povezana sa...

Click here to load reader

Post on 30-Aug-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Mirko Grgurev, KBC Rijeka Godinji sastanak HTD, Baka 12-13.10.2012

  Gerijatrijska traumatologija u svakodnevnoj praksi

 • Na mladima svjet ostaje, a na starijima svijet opstaje ( Akademik Marko Peina)

  1. listopada Meunarodni dan starijih osoba

  Ministarska konferencija Be ( rujan 2012)- prhvaena deklaracija o osiguravanju drutva primjerenog osobama svih ivotnih dobi - promicanjem kvalitete ivota i aktivnog starenja

 • 2006. (Dravni zavod za statistiku) RH - ene 79.3 g

  - mukarci 72.1 g

  - poveanje za vie od godinu dana u prosjeku u odnosu na 2001.

  2005. (WHO) EU - ene 81 g

  - mukarci 75 g

 • Poveanje ivotnog vijeka - poveana aktivnost - povean broj ozljeda lokomotornog sustava

  Javno zdravstveni problem u budunosti - ivotna dob e se u budunosti poveavati

  - komorbiditet

  - lijeenje

  - rehabilitacija

 • Starenje kronine bolesti

  Osteoporoza metabolika bolest kostiju smanjenje mase kotanog tkiva

  1.Primarna - nepoznati uzrok

  2.Sekundarna povezana sa odreenim bolestima;kirurkim zahvatima;lijekovima

 • Najee lokalizacije loma

  Kraljenica: trupovi kraljeaka

  Proksimalni femur

  Distalni radijus

  Proksimalni humerus

 • Prijelomi proksimalnog femura

  Prijelomi vrata bedrene kosti Prijelomi trohanterne regije Subtrohanterni prijelomi

  Najvei problem u gerijatrijskoj traumatologiji U budunosti e se poveati velika koliina sredstava iz

  zdravstvenih fondova

 • Period 1999 2008

  2478 operiranih ,starijih od 65 godina

  Neoperirani bolesnici iskljueni iz studije

  Epidemiologija prijeloma proksimalnog

  femura u PG kao javno zdravstveni

  problem

 • Cilj Studije

  Incidencija operativno lijeenih bolesnika sa prijelomom proksimalnog femura u starijoj ivotnoj dobi

  Vrsta prijeloma Nain lijeenja ovisno o tipu prijeloma Rani postoperativni mortalitet Duina trajanja hospitalizacije Cijena koritenih implantata

 • Incidencija

  GHF 1999=176 (14.1%), 2008=315 (19.4%) 1,8 puta

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

  Perc

  enta

  ge

  Years

  GHF

  Other causes

 • Tip prijeloma

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  Years

  Perc

  enta

  ge

  FNF

  IFF

  FNF - prijelom vrata femura

  IFF - intertrohanterni prijelom

  femura

 • Nain lijeenja prijelomi trohanterne regije

 • Nain lijeenja prijelomi vrata bedrene kosti

  - trend koritenja modernijih implantata - nije uoena razlika u broju reoperacija i duini trajanja hospitalizacije

 • Rani postoperativni mortalitet

  7,39

  2,33

  4,954,27

  3,49

  19,44

  17,95

  19,51

  10,53

  11,86

  8,82

  12,70

  3,494,30

  6,20

  4,335,24

  6,286,98

  9,14

  2,11

  2,56

  2,873,17

  6,876,62

  4,29

  1,52

  7,69

  6,85

  0,00

  5,00

  10,00

  15,00

  20,00

  25,00

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

  Perc

  enta

  ge

  Years

  GHF

  deaths

  Female

  Male

  GHF prijelomi

  proksimalnog dijela

  femura

  - rani postoperativni mortalitet u opadanju , ali nije bio u korelaciji sa tipom koritenog implantata

 • Trajanje hospitalizacije

  11,4

  12,8

  11,1

  16

  13,6

  13,814

  13,3

  13,5

  12,7

  0,00

  2,00

  4,00

  6,00

  8,00

  10,00

  12,00

  14,00

  16,00

  18,00

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

  Da

  ys

  Years

  - nije uoena znaajnija promjena u trajanju hospitalizacije

 • Cijene koritenih implantata

  0,00

  10000,00

  20000,00

  30000,00

  40000,00

  50000,00

  60000,00

  70000,00

  80000,00

  90000,00

  1999

  2000

  2001

  2002

  2003

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  Years

  EU

  R FNF

  IFF

  Total GHF

  FNF prijelom vrata

  femura

  IFF intertrohanterni

  prijelom

  GHF prijelomi

  proksimalnog dijela

  femura

  - kroz 10 godina cijena impalntata poveala se 4 puta

 • Ciljevi Zavoda za traumatologiju KBC Rijeka

  1. Racionalizirati uporabu modernih implantata paljivo planirajui operacijski zahvat

  - postupnik :

  a) prijelom vrata bedrene kosti:

  - mlai od 75 godina TEP ( Bescementni)

  - stariji od 75 godina TEP ( Cementni)

  - stariji od 85 godina PEP

  - bipolarne parcijalne proteze nemaju indikaciju obzirom na cijenu

  b) prijelomi trohanterne regije:

  - 35-40 % stabilnih lomova DHS

  - nestabilni lomovi - CMN

 • Ciljevi Zavoda za traumatologiju KBC Rijeka

  2. Smanjiti duinu trajanja hospitalizacije i ranog poslijeoperativnog mortaliteta:

  - prijeoperacijskom pripremom ( komunikacija )

  - to hitnijim operativnim zahvatom ( spojiti dvije traume)

  - koristei manje invazivne tehnike bra mobilizacija bolesnika( suradnja sa odjelnim fizioterapeutima)

  - poslijeoperacijska njega i praenje opeg stanja bolesnika (suradnja sa sestrama; konzilijarnim slubama)

 • Kako dalje u budunosti?

  Prijedlog : osnivanje sekcije za gerijatrijsku traumatologiju pri HTD

  Suradnja sa endokrinolozima ,fizijatrima , te specijalistima obiteljske medicine u svrhu prevencije i lijeenja osteoporoze

  Suradnja sa Hrvatskim drutvom za osteoporozu Promicanje kvalitete ivota i aktivnog starenja

 • Zakljuak

  Javno zdravstveni problem u budunosti

  Preventivom smanjiti incidenciju osteoporoze

  Priijeoperacijskom pripremom, postoperacijskom njegom i rehabilitacijom, te racionalnom upotrebom implantata smanjiti trokove lijeenja

  Stalnom edukacijom i doedukacijom smanjiti broj komplikacija kirurkog lijeenja

 • Hvala na pozornosti !!!

  Mirko Grgurev, KBC Rijeka Godinji sastanak HTD, Baka 12-13.10.2012

View more