geografija in preučevanje naravnih nesreč

of 17 /17
8/18/2019 Geografija in preučevanje naravnih nesreč http://slidepdf.com/reader/full/geografija-in-preucevanje-naravnih-nesrec 1/17 GEOGRAFIJA IN PREUČEVANJE NARAVNIH NESREČ  

Author: geo4ever

Post on 06-Jul-2018

218 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Geografija in preučevanje naravnih nesreč

  1/17

  GEOGRAFIJA INPREUČEVANJE NARAVNIH

  NESREČ 

 • 8/18/2019 Geografija in preučevanje naravnih nesreč

  2/17

  NESREČ

  "Naravne nesreče se po vzrokih,posledicah in svojem bistvu

  uvrščajo med pomembne

  geografske pojave ne samo zato,ker imajo usodne pokrajinske

  učinke, temveč tudi zato, ker se znjimi na prepričljiv način kažeosrednja problematika

  geografije, nanašajoč se na

  spreminjajoče odnose mednaravo in družbo" (D. Radinja,1983: Naravne nesreče vgeografski luči, str. 17). 

 • 8/18/2019 Geografija in preučevanje naravnih nesreč

  3/17

  Ločenost fizično- indružbenogeografskih pojavov terprocesov je nerealna, zanikanje

  njihove tesne povezanosti in

  prepletenosti je lahko usodno za

  obstoj sedanje civilizacije.

  Ker je predmet geografije ravno

  součinkovanje teh dveh sfer vkonkretnem prostoru in času(geosfera, okolje, pokrajina), ima

  geografija v proučevanjunaravnih nesreč in iskanjumožnosti življenja z njimi

  izjemno pomembno vlogo. Pritem je seveda zelo pomembno

  sodelovanje z drugimi strokami

  in interdisciplinarno delo.

 • 8/18/2019 Geografija in preučevanje naravnih nesreč

  4/17

  "Geografija se bolj opira na

  pokrajinske učinke katastrof ,medtem ko so druge stroke bolj

  procesološko usmerjene." (Radinja, 1983, 19).

  "Za geografijo so zlasti

  pomembne trajnejšespremembe, ki jih katastrofe

  zapustijo v strukturi pokrajin."

  (Radinja, 1983, 19).

  Takšno 'samoomejevanje' jenekoliko preveč enostransko, saj

  vse stroke izhajajo izneposrednih učinkov v pokrajini(ne samo geografija), hkrati bi

  morala geografija dati še 'nekajveč' (kaj?). 

 • 8/18/2019 Geografija in preučevanje naravnih nesreč

  5/17

  Geografsko preučevanje naravnih nesreč po Radinji (1983, 27)vključuje obseg, izrazitost, neposredne učinke, škodo in ugotavljanjeogroženosti. Vse to po njem vodi k prognostični geografiji, kar pa jevečini geografov zelo tuje, zato pa to delo opravijo druge stroke. 

  Pri prognostični geografiji Radinja ne misli na verjetnost alipredvidevanje pojavov, temveč na napovedovanje širšegapokrajinskega razvoja (Radinja, 1983, 28).

 • 8/18/2019 Geografija in preučevanje naravnih nesreč

  6/17

 • 8/18/2019 Geografija in preučevanje naravnih nesreč

  7/17

  http://www.youtube.com/watch?v=jOyYqo3WvCI  

  http://www.youtube.com/watch?v=jOyYqo3WvCIhttp://www.youtube.com/watch?v=jOyYqo3WvCI

 • 8/18/2019 Geografija in preučevanje naravnih nesreč

  8/17

  Prvi primer: GEOGRAFSKO PROUČEVANJEPOPLAVNIH PODROČIJ 

  Večletni raziskovalni projekt GIAM v70. in 80. letih.

  Metodologija proučevanja v D.Radinja, M. Šifrer, F. Lovrenčak, M.

  Kolbezen, M. Natek, 1974:Geografsko proučevanje poplavnihpodročij v Sloveniji. Geografskivestnik 46, str. 131 –146.

  Obsežne študije o poplavnih

  področjih objavljene v Geografskemzborniku.

  Sinteza narejena šele 30 let pozneje:

  Komac, Natek, Zorn, 2008.

  Geografski vidiki poplav v Sloveniji

 • 8/18/2019 Geografija in preučevanje naravnih nesreč

  9/17

  Glavna vprašanja: 

  1. Kakšne so pokrajinskeznačilnosti poplavnih področij? 

  2. Kakšen je obseg, pogostnostin dinamika pojavljanja poplav?

  3. Koliko so poplave naravne in

  koliko antropogene?

  4. Kakšen je vpliv krčenja

  gozdov in kmetijske obdelave napoplave?

  5. V kolikšni meri se poplavekažejo v razporeditvi naselij in vdrugih značilnostih pokrajine? 

  6. Koliko so rezultati

  generacijskih izkušenjupoštevani v sedanjih metodahnačrtovanja rabe prostora? 

 • 8/18/2019 Geografija in preučevanje naravnih nesreč

  10/17

  Tudi geografi pogosto

  'nasedamo' prepričanju, da so

  naravne nesreče nekaj izjemnega – motnje – in ne sestavni delrazvoja pokrajine.

 • 8/18/2019 Geografija in preučevanje naravnih nesreč

  11/17

  Kot so tudi v drugih geografskih panogah v ospredju hitre (po Radinji

  revolucijske) spremembe, se tudi fizična geografija veliko bolj posvečahitrim spremembam v pokrajini.

  Od tod izrazito zanimanje geografov in drugih strokovnjakov zaproučevanje hitrih, silovitih naravnih dogodkov, čeprav bi moralifizično geografijo močno zanimati tudi drugi, veliko počasnejši procesiv pokrajini (Radinja, 1983, 27).

 • 8/18/2019 Geografija in preučevanje naravnih nesreč

  12/17

  Drugi primer: PROUČEVANJE POTRESNEOGROŽENOSTI S POMOČJO GIS 

  Za pripravo potrebujemo:

  karta potresne nevarnostiSlovenije (ARSO, Urad zaseizmologijo; samo povzamemo)

  digitalni model reliefa (Geodetska uprava RS; samo

  povzamemo)razporeditev prebivalstva instanovanj (EHIŠ, Geodetskauprava RS; samo povzamemo)

  podatki o poškodovanih objektih (povzamemo uradne ocene

  komisij za ocenjevanje škode) = število preb. in stanovanj poobmočjih različne ogroženosti 

 • 8/18/2019 Geografija in preučevanje naravnih nesreč

  13/17

  Kaj pa pri ostalih vprašanjih? 

  1. napovedovanje potresov

  2. potresno varna gradnja

  3. prostorsko in urbanistično

  planiranje

  4. družbenogeografski učinki(kratkoročni in dolgoročni) 

  5. prognoziranje širšegapokrajinskega razvoja

  6. ugotavljanje učinkovitostiukrepov in posegov

 • 8/18/2019 Geografija in preučevanje naravnih nesreč

  14/17

  KAJ STORITI Z NARAVNIMI NESREČAMI? 

  Vsak poseg v naravne procese (prostor) je vedno izpostavljen

  določenemu tveganju, mdr. tudi izjemnim naravnim dogodkom – 

  naravnim nesrečam. 

  Naravne nesreče tudi porušijo bolj ali manj ustaljene odnose: 

   – v naravi (vzpostavitev novega ravnovesja)

   – v družbi (različni načini ukrepanja, npr. prilagoditev družbe) 

   – med naravo in družbo (npr. globalno spreminjanje podnebja) 

 • 8/18/2019 Geografija in preučevanje naravnih nesreč

  15/17

  Ena od možnosti je PRILAGODITI SE

  OBSTOJEČIM NARAVNIM DANOSTIM, 

  vendar:

   – prilagajanje vedno temelji nanepopolnem poznavanju 

  pogostnosti, jakosti in časapojavljanja ekstremnih

  dogodkov, – teh dogodkov večinoma nimožno predvideti, predvidimolahko le verjetnost pojavljanja,

   – z naraščajočo ogroženostjo se

  sicer strmo povečujejo stroškivarovanja, vendar nekaterihdejstev ni moč spremeniti. 

 • 8/18/2019 Geografija in preučevanje naravnih nesreč

  16/17

  Več možnosti prilagajanja: 

  1. s pravilno izbiro lokacije

  2. s pravilnimi tehnološkimirešitvami 

  3. s pripravo na možnost pojavanaravne nesreče na nivoju 

   – posameznika

   – ustanove

   – države 

   – svetovne skupnosti

  (mdr. sistemi zavarovanja,

  reševanja, vzajemne

  solidarnosti)

 • 8/18/2019 Geografija in preučevanje naravnih nesreč

  17/17

  Zakaj ljudje sploh gredo živet na ogroženo območje?

  1. se ne zavedajo nevarnosti,

  2. naravne razmere so se spremenile

  3. nimajo alternative,

  4. vladajoča elita jih sili v to, da jih lažje obvladuje, 

  5. imajo razpoložljiva sredstva za učinkovito obrambo pred nevarnostjo 

  6. ekonomska računica še vedno kaže presežek koristi nad izgubami