geografia studia i stopnia, stacjonarne · podstawowe wiadomości z geologii, geografii fizycznej i...

of 52 /52
Geografia – studia stacjonarne I stopnia – moduł Geografia Fizyczna – sylabus ważny od roku akademickiego 2017/18 1 GEOGRAFIA studia I stopnia, stacjonarne moduł – geografia fizyczna *Objaśnienie oznaczeń K (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia; W - kategoria wiedzy w efektach kształcenia; U - kategoria umiejętności w efektach kształcenia; K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych w efektach kształcenia; 01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia.

Author: vonhan

Post on 01-Mar-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

1

GEOGRAFIA

studia I stopnia, stacjonarne

modu geografia fizyczna

*Objanienie oznacze K (przed podkrelnikiem) - kierunkowe efekty ksztacenia;

W - kategoria wiedzy w efektach ksztacenia;

U - kategoria umiejtnoci w efektach ksztacenia;

K (po podkrelniku) - kategoria kompetencji spoecznych w efektach ksztacenia;

01, 02, 03 i kolejne - numer efektu ksztacenia.

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

2

SEMESTR III

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

3

PALEOGEOGRAFIA

OPIS PRZEDMIOTU (MODUU KSZTACENIA) SYLABUS

1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim

PALEOGEOGRAFIA

2. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku angielskim

PALAEOGEOGRAPHY

3.

Jednostka prowadzca przedmiot

Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego, Zakad Geografii Fizycznej

4. Kod przedmiotu (moduu)

30-GF-MGF-S1-E3-Pal

5. Rodzaj przedmiotu (moduu)- obowizkowy lub fakultatywny

Fakultatywny

6. Kierunek studiw

Geografia

7. Poziom studiw (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)

I stopie

8. Rok studiw (jeli obowizuje)

Drugi

9. Semestr zimowy lub letni

Zimowy

10.

Forma zaj i liczba godzin

Wykad: 12 godz.

wiczenia: 10 godz.

11. Imi, nazwisko, tytu/stopie naukowy, osoby prowadzcej zajcia

Zdzisaw Jary, prof. dr hab., Piotr Owczarek dr hab.

12.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla

przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotw

Podstawowe wiadomoci z geologii, geografii fizycznej i geomorfologii

13.

Cele przedmiotu

Podczas wykadu przekazywana jest wiedza na temat rozwoju rodowiska

geograficznego. Szczegowo wyjaniany jest paleogeograficzny rozwj

Polski ze szczeglnym uwzgldnieniem czwartorzdu.

14.

Zakadane efekty ksztacenia

P_W01: Definiuje i rozumie podstawowe zagadnienia

z zakresu rozwoju paleogeograficznego Polski

P_W02: Rozumie znaczenie przeszoci geologicznej

w ksztatowaniu rzeby oraz jej pniejszych

przeksztace

P_W03: Rozumie, e rodowisko fizyczno-geograficzne

Polski jest zoone, powstae w wyniku oddziaywania

szeregu czynnikw o charakterze globalnym

P_U01: Potrafi wykorzystywa rne rda informacji,

w tym internetowe

P_U02: Potrafi sporzdzi pisemne opracowanie pro-

Symbole kierunkowych

efektw ksztacenia

K_W01, K_W03, K_W07

K_W02, K_W03

K_W03, K_W06

K_U01, K_U03

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

4

blemowe dotyczce czynnikw wpywajcych na rozwj

rodowiska fizyczno-geograficznego

P_K01: Systematycznie pogbia swoj wiedz

K_U05

K_K07

15.

Treci programowe

Wykady:

1. Rozwj rodowiska przyrodniczego Polski - zarys problematyki, podstawowa

terminologia, rodowisko Polski na tle Europy

2. Zarys paleogeografii Polski przed trzeciorzdem

3. Rozwj rodowiska Polski w paleogenie i neogenie

4. Ewolucja rodowiska w plejstocenie ze szczeglnym uwzgldnieniem

ostatniego cyklu interglacjalno-glacjalnego rda danych porednich,

stratygrafia i wiek osadw

5. Rozwj paleogeograficzny Polski w holocenie

wiczenia:

1. Morfogeneza obszarw modoglacjalnych

2. Morfogeneza obszarw staroglacjalanych

3. Morfogeneza obszarw wyynnych

4. Morfogeneza obszarw grskich

5. Ewolucja dolin w czwartorzdzie

16.

Zalecana literatura (podrczniki)

Literatura podstawowa:

Starkel, L., (red.), 1999. Geografia Polski, rodowisko przyrodnicze.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Mojski J.E., 2005. Ziemie polskie w czwartorzdzie. Wydawnictwo PIG.

Stankowski W., 1978: Rozwj rodowiska fizyczno-geograficznego Polski.

Wyd. PWN

Literatura uzupeniajca:

Lindner L. (red.) 1992: Czwartorzd. Osady, metody bada, stratygrafia.

Wydawnictwo PAE.

Szczepankiewicz S., 1989: Ziemie poudniowo-zachodniej Polski -

morfogeneza i dzieje czwartorzdowe, Acta Univ. Wrat. No 1029. Studia

Geograficzne XLVII.

Starkel L., 1977: Paleogeografia holocenu. PWN, Warszawa.

17.

Forma zaliczeniaposzczeglnych komponentw przedmiotu/moduu, sposb

sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw ksztacenia:

wykad: zaliczenie na ocen

P_W01, P_W02, P_W03: test obejmujcy pytania otwarte i zamknite, ocena

pozytywna po otrzymaniu 50% poprawnych odpowiedzi, skala ocen zastosowana

zgodnie z Regulaminem studiw UWr.

wiczenia: praca pisemna

P_U01, P_U02, P_K01: skala ocen zastosowana zgodnie z Regulaminem studiw

UWr.

Elementy i wagi majce wpyw na ocen kocow: wykad 60%, wiczenia 40%

18. Jzyk wykadowy

Polski

19. Obcienie prac studenta

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

5

Forma aktywnoci studenta rednia liczba godzin na

zrealizowanie aktywnoci

Godziny zaj (wg planu studiw)

z nauczycielem:

- wykad:12 godz.

- wiczenia:10 godz.

22 godz.

Praca wasna studenta, np.:

- przygotowanie do zaj:3 godz.

- opracowanie wynikw:10 godz.

- czytanie wskazanej literatury:5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia:10 godz.

28 godz.

Suma godzin 50 godz.

Liczba punktw ECTS 2 ECTS

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

6

BIOGEOGRAFIA

OPIS PRZEDMIOTU (MODUU KSZTACENIA) SYLABUS

1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim

BIOGEOGRAFIA

2. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku angielskim

BIOGEOGRAPHY

3.

Jednostka prowadzca przedmiot

Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego, Zakad Geografii Fizycznej

4. Kod przedmiotu (moduu)

30-GF-MGF-S1-E3-B

5. Rodzaj przedmiotu (moduu)- obowizkowy lub fakultatywny

Fakultatywny

6. Kierunek studiw

Geografia

7. Poziom studiw (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)

I stopie

8. Rok studiw (jeli obowizuje)

II rok

9. Semestr zimowy lub letni

Zimowy

10.

Forma zaj i liczba godzin

Wykady: 14 godz.

wiczenia: 10 godz.

11. Imi, nazwisko, tytu/stopie naukowy, osoby prowadzcej zajcia

Piotr Owczarek, dr hab.

12.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla

przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotw

Podstawowa wiedza z geografii regionalnej wiata, klimatologii oraz

biologii rolin i zwierzt

13.

Cele przedmiotu

Uzyskanie wiedzy o wspzalenoci pomidzy wiatem rolinnym i

zwierz-cym a czynnikami rodowiska abiotycznego (m.in. warunkami

klimatycz-nymi, glebami, rzeb terenu).

14.

Zakadane efekty ksztacenia

P_W01: Nazywa i definiuje podstawowe pojcia

z zakresu biogeografii

P_W02: Wyjania rozmieszczenie rolin i zwierzt w

oparciu o czynniki abiotyczne, ze szczeglnym

uwzgldnieniem stref klimatyczno-glebowych

P_W03: Wyjania przyczyny zmian i dynamik

zasigw gatunkw rolin

P_W04: Dostrzega zwizek pomidzy pooeniem

geograficznym Polski a biornorodnoci

Symbole kierunkowych

efektw ksztacenia,

K_W01, K_W03, K_W06,

K_W07

K_W01, K_W02, K_W03,

K_W06, K_W07

K_W03

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

7

P_U01: Potrafi korzysta z rnych rde informacji,

w tym internetowych, do przygotowania prezentacji

multimedialnej

P_U02: Interpretuje i dokonuje zoonej analizy

czynnikw warunkujcych rozmieszczenie rolin i

zwierzt

P_K01: Inicjuje prac w grupie

K_U01, K_U06

K_U01, K_U07

K_K01

15.

Treci programowe

Wykady:

1. Biogeografia jako nauka: cele, zagadnienia, kierunki badawcze

2. Czynniki abiotyczne wpywajce na rozmieszczenie rolin i zwierzt

3. Strefy klimatyczno-glebowe kuli ziemskiej

4. Powstawanie i dynamika zasigw ldowych gatunkw rolin i zwierzt

5. Biomy zonalne i azonalne

6. Regionalizacja biogeograficzna: pastwa rolinne i krainy zoogeograficzne.

7. Wpyw czowieka na biosfer

8. Endemity i relikty

wiczenia:

1. Gry przykad biomu azonalnego

2. Rolinno tundry i tajgi wspczesna dynamika zasigw

3. Charakterystyka wybranych biomw zonalnych i azonalnych kuli ziemskiej

16.

Zalecana literatura (podrczniki)

Literatura podstawowa:

Kostrowicki A.S., 1990: Geografia biosfery, biogeografia dynamiczna ldw,

PWN, Warszawa.

Korna J., Medwecka-Korna A., 2002: Geografia rolin. PWN, Warszawa.

Matuszkiewicz J.M., 2008: Zespoy lene Polski, PWN, Warszawa.

Literatura uzupeniajca:

Podbielkowski Z., 1995: Fitogeografia czci wiata, t. I, II., PWN, Warszawa.

Martyn D., 2000: Klimaty kuli ziemskiej, PWN, Warszawa

17.

Forma zaliczenia poszczeglnych komponentw przedmiotu/moduu, sposb

sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw ksztacenia:

wykad: egzamin

P_W01, P_W02, P_W03, P_W04: test obejmujcy pytania otwarte i zamknite,

ocena pozytywna po otrzymaniu 50% poprawnych odpowiedzi, skala ocen

zastosowana zgodnie z Regulaminem studiw UWr.

wiczenia: prezentacja

P_U01, P_U02, P_K01: prezentacja - skala ocen zastosowana zgodnie z

Regulaminem studiw UWr.

Elementy i wagi majce wpyw na ocen kocow: wykad 60%, wiczenia 40%

18. Jzyk wykadowy

Polski

19. Obcienie prac studenta

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

8

Forma aktywnoci studenta rednia liczba godzin na

zrealizowanie aktywnoci

Godziny zaj (wg planu studiw)

z nauczycielem:

- wykad: 14 godz.

- wiczenia: 10 godz.

24 godz.

Praca wasna studenta, np.:

- przygotowanie do zaj: 10 godz.

- opracowanie wynikw: 10 godz.

- czytanie wskazanej literatury: 15 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 16 godz.

51 godz.

Suma godzin 75 godz.

Liczba punktw ECTS 3 ECTS

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

9

FIZYCZNE PODSTAWY GEOGRAFII

OPIS PRZEDMIOTU (MODUU KSZTACENIA) SYLABUS

1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim

FIZYCZNE PODSTAWY GEOGRAFII

2. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku angielskim

PHYSICAL BACKGROUND OF GEOGRAPHY

3.

Jednostka prowadzca przedmiot

Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego, Zakad Geoinformatyki i Kartografii

4. Kod przedmiotu (moduu)

30-GF-MGF-S1-E3-FPG

5. Rodzaj przedmiotu (moduu)- obowizkowy lub fakultatywny

Fakultatywny

6. Kierunek studiw

Geografia

7. Poziom studiw (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)

I stopie

8. Rok studiw (jeli obowizuje)

Drugi

9. Semestr zimowy lub letni

Zimowy

10.

Forma zaj i liczba godzin

Wykad: 10 godz.

wiczenia: 10 godz.

11. Imi, nazwisko, tytu/stopie naukowy, osoby prowadzcej zajcia

Jacek lopek, dr

12.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla

przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotw

Podstawowa wiedza z geografii fizycznej, meteorologii, klimatologii i

astronomii.

13.

Cele przedmiotu

Uzupenienie wiedzy na temat podstawowych zjawisk i procesw

fizycznych rodowiska przyrodniczego Ziemi opisywanych przez

prawa fizyki.

Uzyskanie wiedzy i umiejtnoci zwizanych z prowadzeniem

pomiarw wielkoci fizycznych i wyznaczaniem niepewnoci

pomiarowych.

Uzyskanie umiejtnoci prowadzenia symulacji zjawisk fizycznych

przy uyciu komputera.

14.

Zakadane efekty ksztacenia

Student:

Symbole kierunkowych

efektw ksztacenia

P_W01: Rozrnia wielkoci fizyczne i wymienia jednostki

ukadu SI z nimi zwizane

K_W02, K_W06

P_W02: Wyjania zasady prowadzenia pomiarw wielkoci

fizycznych

K_W02, K_W03

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

10

P_W03: Definiuje i wyjania podstawowe procesy i zjawiska

fizyczne w oparciu o prawa fizyki

K_W01, K_W02

P_U01: Dokonuje pomiarw wybranych wielkoci fizycznych K_U03

P_U02: Okrela i oblicza niepewnoci pomiarowe K_U02, K_U03

P_U03: Opracowuje wykresy na potrzeby graficznego

przedstawienia danych

K_U02

P_U04: Przeprowadza symulacje zjawisk fizycznych przy

uyciu komputera

K_U02, K_U05

P_K01: Angauje si w prac realizowan w parach, lub

w wikszej grupie.

K_K01

P_K02: Pracuje samodzielnie w trakcie realizacji wyzna-

czonych zada wiczeniowych, wykazujc odpowiedzialno

i dbajc o powierzone narzdzia i sprzt.

K_K03

15.

Treci programowe

Wykady:

1. Pomiary wielkoci fizycznych. Wielkoci i jednostki fizyczne.

2. Niepewnoci pomiarowe wyznaczanie i analiza.

3. Zjawiska fizyczne w praktyce pomiarowej w geografii wybrane przykady.

4. Wstp do metod numerycznych.

5. Test zaliczeniowy.

wiczenia:

1. Obliczanie niepewnoci pomiarowych

2. Cakowanie numeryczne

3. Komputerowe symulacje zjawisk fizycznych.

16.

Zalecana literatura (podrczniki)

Literatura podstawowa:

1. Bjorck A., Dahlquist G., 1987: Metody numeryczne, PWN, Warszawa

2. Halliday D., Resnick R., Walker J.,2005: Podstawy fizyki, PWN, Warszawa

3. Taylor J. R., 2012: Wstp do analizy bdu pomiarowego, wyd. II zmienione,

PWN, Warszawa

Literatura uzupeniajca:

4. Feynman, Leighton, Sands, 2014: Feynmana wykady z fizyki. Nowe wydanie

milenijne, t. 1.1. Mechanika, szczeglna teoria wzgldnoci, PWN, Warszawa

5. Potter D., 1977: Metody obliczeniowe fizyki, PWN, Warszawa

6. Squires G. L., 1992: Praktyczna fizyka, PWN, Warszawa

7. Szatkowski A., Cichosz J., 2010: Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne,

Wydawnictwo Politechniki Gdaskiej, Gdask

8. Szydowski H., 1977: Pomiary fizyczne. Podrcznik dla nauczycieli, PWN, Warszawa

17.

Forma zaliczenia poszczeglnych komponentw przedmiotu/moduu, sposb

sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw ksztacenia:

wykad: zaliczenie na ocen

P_W01, P_W02, P_W03: test pisemny obejmujcy pytania otwarte i zamknite.

Ocena pozytywna uzyskiwana po udzieleniu przynajmniej 50% poprawnych

odpowiedzi; skala ocen zastosowana zgodnie z Regulaminem studiw UWr.

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

11

wiczenia nie prowadzone w laboratorium:

P_U01, P_U02, P_U03, P_U04, P_K01, P_K02: ocenianie cige, na podstawie

aktywnoci w trakcie zaj i realizacji zada czstkowych (wykonane wiczenie wraz

z dokumentacj w formie sprawozdania).

Elementy i wagi majce wpyw na ocen kocow: wykad 50%, wiczenia 50%

18. Jzyk wykadowy

polski

19.

Obcienie prac studenta

Forma aktywnoci studenta rednia liczba godzin na

zrealizowanie aktywnoci

Godziny zaj (wg planu studiw) z nauczycielem:

- wykad: 10 godz.

- wiczenia: 10 godz.

20 godz.

Praca wasna studenta, np.:

- przygotowanie do zaj: 4 godz.

- opracowanie wynikw: 10 godz.

- czytanie wskazanej literatury: 5 godz.

- napisanie raportu z zaj: 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 6 godz.

30 godz.

Suma godzin 50 godz.

Liczba punktw ECTS 2 ECTS

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

12

METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA

OPIS PRZEDMIOTU (MODUU KSZTACENIA) SYLABUS

1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim

METEOROLOGIA I KLIMATOLOGIA

2. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku angielskim

METEOROLOGY AND CLIMATOLOGY

3.

Jednostka prowadzca przedmiot

Wydzia Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakad

Klimatologii i Ochrony Atmosfery

4. Kod przedmiotu (moduu)

30-GF-MGF-S1-E3-MiK

5. Rodzaj przedmiotu (moduu)- obowizkowy lub fakultatywny

Fakultatywny

6. Kierunek studiw

Geografia

7. Poziom studiw (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)

I stopie

8. Rok studiw (jeli obowizuje)

Drugi

9. Semestr zimowy lub letni

Zimowy

10.

Forma zaj i liczba godzin

Wykady: 12 godz.

wiczenia: 12 godz.

11. Imi, nazwisko, tytu/stopie naukowy, osoby prowadzcej zajcia

Marek Ba, dr hab.

12.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla

przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotw

Podstawowa wiedza z astronomii, meteorologii i geografii fizycznej

13.

Cele przedmiotu

Poszerzanie wiedzy i umiejtnoci studentw w zakresie meteorologii

i klimatologii, poprzez uwzgldnienie elementw z zakresu miernictwa

meteorologicznego, meteorologii synoptycznej oraz topoklimatologii.

14.

Zakadane efekty ksztacenia

P_W01: Zna oglne zasady funkcjonowania systemu

klimatycznego.

P_W02: Rozumie przyczyny zmiennoci warunkw

atmosferycznych w przebiegu dobowym oraz rocznym.

P_W03: Wie, jakie s podstawowe zasady prowadzenia

obserwacji meteorologicznej.

P_U01: Charakteryzuje zalenoci wystpujce pomidzy

warunkami synoptycznymi a przebiegiem podstawowych

elementw meteorologicznych.

P_U02: Potrafi opisa warunki klimatyczne wybranego

Symbole kierunkowych

efektw ksztacenia,

K_W01, K_W03,

K_W06

K_W01, K_W02,

K_W03, K_W10

K_W12, K_W13

K_U01, K_U03,

K_U04

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

13

miejsca na podstawie serii danych meteorologicznych.

P_K01: Organizuje prac w zespole. Ma wiadomo

odpowiedzialnoci za bezpieczestwo i zdrowie swoje oraz

innych w odniesieniu do zagroe zwizanych z pogod.

K_U01, K_U02,

K_U05, K_U06

K_K01, K_K03

15.

Treci programowe

Wykady:

1. Bilans radiacyjny oraz cieplny.

2. Warunki rwnowagi termodynamicznej oraz stratyfikacja termiczna atmosfery

3. Elementy meteorologii synoptycznej i prognozowanie pogody.

4. Klimat lokalny - geneza i przejawy wystpowania.

5. Klimat Polski - charakterystyka procesw atmosferycznych w rnej skali.

6. Test zaliczenie.

wiczenia:

1. Skadowe bilansu radiacyjnego oraz cieplnego - zadania.

2. Stratyfikacja termiczna atmosfery zadania.

3. Woda w atmosferze para wodna, chmury, opady i osady atmosferyczne.

4. Cyrkulacja atmosferyczna opis pola barycznego, wyznaczanie kierunku wiatru

geostroficznego oraz geotryptycznego, rodzaje mas powietrznych.

5. Zasady prowadzenia obserwacji meteorologicznej homogeniczno serii

pomiarowej, gwne przyrzdy pomiarowe, stacje synoptyczne, klucz

synoptyczny.

6. Przebieg wybranych elementw meteorologicznych w warunkach pogody

cyklonalnej i antycyklonalnej.

7. Charakterystyka klimatyczna obszaru reprezentowanego przez wybran stacj

synoptyczn.

8. Kolokwium zaliczeniowe.

16.

Zalecana literatura (podrczniki)

Literatura podstawowa:

Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000:

Meteorologia i klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania, PWN,

Warszawa.

Kouchowski K., 2005: Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa.

Literatura uzupeniajca:

Martyn D., 1995: Klimaty kuli ziemskiej, PWN Warszawa.

Paszyski J., Niedwied T., 1999: Klimat, [w:] Geografia Polski. rodowisko

Przyrodnicze, PWN, Warszawa, ss. 296-355.

17.

Forma zaliczenia poszczeglnych komponentw przedmiotu/moduu, sposb

sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw ksztacenia:

wykad: zaliczenie na ocen

P_W01, P_W02, P_W03: test obejmujcy pytania otwarte i zamknite, ocena

pozytywna po otrzymaniu 50% poprawnych odpowiedzi, skala ocen zastosowana

zgodnie z Regulaminem studiw UWr.

wiczenia:

P_U01, P_U02, P_K01: kolokwium zaliczeniowe, opracowania pisemne - skala ocen

zastosowana zgodnie z Regulaminem studiw UWr.

18. Jzyk wykadowy

Polski

19. Obcienie prac studenta

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

14

Forma aktywnoci studenta rednia liczba godzin na

zrealizowanie aktywnoci

Godziny zaj (wg planu studiw)

z nauczycielem:

- wykad: 12 godz.

- wiczenia: 12 godz.

24 godz.

Praca wasna studenta, np.:

- przygotowanie do zaj: 8 godz.

- opracowanie wynikw: 15 godz.

- czytanie wskazanej literatury: 10 godz.

- napisanie opracowania: 6 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 12 godz.

51 godz.

Suma godzin 75 godz.

Liczba punktw ECTS 3 ECTS

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

15

SEMESTR IV

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

16

PROCESY RZEBOTWRCZE

OPIS PRZEDMIOTU (MODUU KSZTACENIA) SYLABUS

1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim

PROCESY RZEBOTWRCZE

2. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku angielskim

MORPHOGENETIC PROCESSES

3.

Jednostka prowadzca przedmiot

Wydzia Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakad

Geomorfologii

4. Kod przedmiotu (moduu)

30-GF-MGF-S1-E4-PR

5. Rodzaj przedmiotu (moduu)- obowizkowy lub fakultatywny

Fakultatywny

6. Kierunek studiw

Geografia

7. Poziom studiw (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)

I stopie

8. Rok studiw (jeli obowizuje)

Drugi

9. Semestr zimowy lub letni

Letni

10. Forma zaj i liczba godzin

wiczenia: 24 godz.

11. Imi, nazwisko, tytu/stopie naukowy, osoby prowadzcej zajcia

Krzysztof Parzch, dr

12.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla

przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotw

Podstawowa wiedza z geomorfologii, geologii dynamicznej i geografii

fizycznej

13.

Cele przedmiotu

Uzyskanie wiedzy dotyczcej przebiegu procesw morfogenetycznych i uwa-

runkowa ich dynamiki, rwnie w aspekcie zmian w rodowisku

wywoanych dziaalnoci czowieka.

14.

Zakadane efekty ksztacenia

P_W01: Wymienia procesy morfogenetyczne i okrela

czynniki, ktre decyduj o ich intensywnoci

P_U01: Ocenia wpyw dziaalnoci czowieka na przebieg

wspczesnej morfogenezy

P_U02: Analizuje mechanizmy dziaania procesw

morfoge-netycznych

P_K01: Wykazuje odpowiedzialno za efekty pracy

grupowej.

Symbole kierunkowych

efektw ksztacenia,

K_W01, K_W02,

K_W03, K_W04

K_U05

K_U01, K_U02,

K_U03

K_K01, K_K07

15. Treci programowe

wiczenia:

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

17

1. Geomorfologiczne efekty wietrzenia w rnych skalach

2. Uwarunkowania ruchw masowych. Katastrofalne i sekularne ruchy

grawitacyjne

3. Erozja wwozowa. Uwarunkowania procesu spukiwania

4. Zmienno systemw korytowych i jej uwarunkowania

5. Wyznaczanie zasigu fal wezbraniowych

6. Procesy glacjalne i peryglacjalne

7. Zjawiska krasowe

8. Rzebotwrcza dziaalno wiatru w rnych strefach klimatycznych

9. Procesy litoralne

10. Funkcjonowanie subsystemw stokowego i dolinnego

11. Kolokwium zaliczeniowe

16.

Zalecana literatura (podrczniki)

Literatura podstawowa:

Migo P., 2005: Geomorfologia, PWN, Warszawa.

Klimaszewski M., 1978: Geomorfologia, PWN, Warszawa.

Literatura uzupeniajca:

Embleton C., Thornes J. (red.), 1985: Geomorfologia dynamiczna, PWN,

Warszawa.

17.

Forma zaliczenia poszczeglnych komponentw przedmiotu/moduu, sposb

sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw ksztacenia:

wiczenia: zaliczenie na ocen

P_W01, P_U01, P_U02, P_K01: kolokwium zaliczeniowe - skala ocen zastosowana

zgodnie z Regulaminem studiw UWr.

18. Jzyk wykadowy

Polski

19.

Obcienie prac studenta

Forma aktywnoci studenta rednia liczba godzin na

zrealizowanie aktywnoci

Godziny zaj (wg planu studiw)

z nauczycielem:

- wiczenia: 24 godz.

24 godz.

Praca wasna studenta, np.:

- przygotowanie do zaj: 9 godz.

- opracowanie wynikw: 21 godz.

- czytanie wskazanej literatury: 9 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 12 godz.

51 godz.

Suma godzin 75 godz.

Liczba punktw ECTS 3 ECTS

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

18

KLIMATY WIATA

OPIS PRZEDMIOTU (MODUU KSZTACENIA) SYLABUS

1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim

KLIMATY WIATA

2. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku angielskim

CLIMATES OF THE WORLD

3.

Jednostka prowadzca przedmiot

Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego, Zakad Klimatologii i Ochrony Atmosfery

4. Kod przedmiotu (moduu)

30-GF-MGF-S1-E4-Kw

5. Rodzaj przedmiotu (moduu)- obowizkowy lub fakultatywny:

Fakultatywny

6. Kierunek studiw:

Geografia

7. Poziom studiw (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie):

I stopie

8. Rok studiw (jeli obowizuje):

Drugi

9. Semestr zimowy lub letni:

Letni

10. Forma zaj i liczba godzin

Wykad : 18 godz.

11. Imi, nazwisko, tytu/stopie naukowy, osoby prowadzcej zajcia

Tymoteusz Sawiski, dr

12.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla

przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotw

Znajomo podstawowych zagadnie z zakresu meteorologii, znajomo

podstawowych zagadnie z zakresu funkcjonowania systemu

klimatycznego Ziemi

13.

Cele przedmiotu

Pogbione wiadomoci o funkcjonowaniu systemu klimatycznego wiata,

przyczyn jego zrnicowania, podstawowych procesw klimatotwrczych

zachodzcych w skali Kuli Ziemskiej, kontynentw, regionw klimatycznych

i w skali lokalnej.

14.

Zakadane efekty ksztacenia

P_W01 Definiuje przyczyny przestrzennego zrni-

cowania klimatu w skali globu ziemskiego

P_W02 Tumaczy przyczyny warunkujce mezo-

i mikroskalowe zrnicowanie warunkw klimatycznych

na Ziemi

P_W03 Zna regionalizacj klimatyczn Ziemi

P_U01 Charakteryzuje cechy klimatu w poszczegl-

nych stref klimatycznych Ziemi

P_U02 Analizuje i interpretuje wpyw poszczeglnych

czynnikw klimatotwrczych na zrnicowanie klima-

tyczne Ziemi

Symbole kierunkowych

efektw ksztacenia,

K_W01, K_W02, K_W03,

K_W06

K_W01, K_W02, K_W03,

K_W06

K_W01, K_W07, K_W09

K_U01, K_U07, K_U09,

K_U10

K_U01, K_U07, K_U09,

K_U10

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

19

P_U03 Stosuje regionalizacj klimatologiczn jako

jeden z elementw charakterystyki przyrodniczej

w skali Kuli Ziemskiej, kontynentw, regionw

klimatycznych i w skali lokalnej

P_K01 Jest wiadomy koniecznoci samodzielnej,

krytycznej oceny informacji dotyczcych mechanizmw

funkcjonowania systemu klimatycznego Ziemi

K_U01, K_U07, K_U09

K_K04, K_K07

15.

Treci programowe

Wykad

1. Cyrkulacja atmosferyczna i jej wpyw na przestrzenne zrnicowanie

klimatyczne Ziemi

2. Wzajemne oddziaywanie procesw zachodzcych w atmosferze i w oceanach

3. Czynniki warunkujce mezo i mikroskalowe zrnicowanie warunkw

klimatycznych na Ziemi

4. Regionalizacje klimatologiczna Ziemi

5. Cechy klimatu w strefach okoorwnikowej i zwrotnikowej

6. Cyrkulacja monsunowa

7. Cyrkulacja zachodnia na pkuli pnocnej i poudniowej i jej rola w

formowaniu klimatu strefy umiarkowanej

8. Klimat obszarw polarnych - charakterystyka ustroju klimatycznego Arktyki

i Antarktyki

9. Klimatyczne uwarunkowania zlodowace plejstoceskich i wspczesnych

10. Ewolucja systemu klimatycznego Ziemi - przyczyny przedholoceskich

i holoceskich zmian klimatu i jego przestrzennego zrnicowania

16.

Zalecana literatura (podrczniki)

Literatura podstawowa:

Martyn D.,2000: Klimaty kuli ziemskiej, PWN Warszawa

Literatura uzupeniajca:

Lockwood J.G., 1984: Procesy klimatotwrcze, PWN Warszawa

Trepiska J., 2002: Grskie klimaty, wyd. IGiGP Uniw. Jagielloskiego

17.

Forma zaliczenia poszczeglnych komponentw przedmiotu/moduu, sposb

sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw ksztacenia:

wykad: egzamin

P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02, P_U03, P_K01: test obejmujcy

pytania otwarte i zamknite, ocena pozytywna po otrzymaniu 50% poprawnych

odpowiedzi, ocena wedug skali ocen 31 ust. 1 Regulaminu studiw UWr.

Elementy i wagi majce wpyw na ocen kocow: wykad 100 %.

18. Jzyk wykadowy

Polski

19.

Obcienie prac studenta

Forma aktywnoci studenta rednia liczba godzin na

zrealizowanie aktywnoci

Godziny zaj (wg planu studiw)

z nauczycielem:

- wykad: 18 godz.

18 godz.

Praca wasna studenta, np.:

- czytanie wskazanej literatury: 16 godz.

- przygotowanie do zaliczenia wykadu: 16 godz.

32 godz.

Suma godzin 50 godz.

Liczba punktw ECTS 2 ECTS

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

20

RODOWISKA WODNE

OPIS PRZEDMIOTU (MODUU KSZTACENIA) SYLABUS

1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim

RODOWISKA WODNE

2. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku angielskim

AQUATIC ENVIRONMENTS

3.

Jednostka prowadzca przedmiot

Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego, Zakad Geografii Fizycznej

4. Kod przedmiotu (moduu)

30-GF-MGF-S1-E4-W

5. Rodzaj przedmiotu (moduu)- obowizkowy lub fakultatywny

Fakultatywny

6. Kierunek studiw

Geografia

7. Poziom studiw (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)

I stopie

8. Rok studiw (jeli obowizuje)

Drugi

9. Semestr zimowy lub letni

Letni

10. Forma zaj i liczba godzin

Wykad: 10 godz.

11. Imi, nazwisko, tytu/stopie naukowy, osoby prowadzcej zajcia

ukasz Stachnik, dr

12.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla

przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotw

Znajomo zagadnie z hydrologii, meteorologii i geomorfologii

13.

Cele przedmiotu

Nabycie wiedzy o przewodnich cech rnorodnych rodowisk wodnych,

wystpujcych na kuli ziemskiej oraz zapoznanie z rol takich ekosystemw

w ksztatowaniu przewodnich cech niektrych krajobrazw geograficznych.

14.

Zakadane efekty ksztacenia

P_W01: Posiada podstawow wiedz na temat cech

przyrodniczych poznanych typw rodowisk wodnych

oraz przyczyn istniejcej wrd nich odmiennoci.

P_W02: Zna i rozumie rol wybranych rodowisk

wodnych, jako istotnych wyrnikw, ktre decyduj

o przewodnich cechach krajobrazu danego obszaru oraz

istniejcych tam warunkach gospodarowania.

P_W03: zna podstawowe metody i techniki prezentacji

graficznych sucych charakterystyce rnych rodowisk

wodnych.

P_U01: umie przeprowadzi analiz cech wybranych

rodowisk wodnych, z wykorzystaniem oglnie dostp-

nych rde literatury fachowej oraz w oparciu o pozy-

skane wyniki pomiarw hydrologicznych.

Symbole kierunkowych

efektw ksztacenia:

K_W01, K_W02,

K_W07

K_W01, K_W04

K_W09

K_U01, K_U05, K_U08

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

21

P_U02: potrafi przygotowa wizualizacje graficzn

i kartograficzn z zakresu problematyki rodowisk

wodnych.

P_K01: Rozumie potrzeb cigego pogbiania swojej

wiedzy i podnoszenia kompetencji w zakresie znajomoci

problemw rodowiska wodnego.

K_U08

K_K07

15.

Treci programowe

1. Przyrodnicze uwarunkowania zrnicowania ldowych rodowisk wodnych.

2. Obszary rdliskowe gwne cechy, znaczenie przyrodnicze i gospodarcze.

3. rodowisko potamologiczne, walory przyrodnicze i gospodarcze systemw

rzecznych.

4. rodowisko limniczne, znaczenie zbiornikw wodnych w strukturze krajobrazu,

gospodarcze znaczenie jezior.

5. Charakterystyka rodowisko paludologicznego, bagna w gospodarce kraju.

6. Hydrologia rodowiska glacjalnego i niwalnego.

7. Sztuczne rodowiska wodne (rowy, kanay, zbiorniki wodne, wyrobiska).

8. Wybrane problemy hydrobiologii rodowisk wodnych.

9. Przewodnie cechy systemw wodno-gospodarczych.

10. Kolokwium zaliczeniowe.

16.

Zalecana literatura (podrczniki)

Literatura podstawowa:

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 2008: Hydrologia oglna. PWN,

Warszawa.

Chemicki W., 2001: Woda. Zasoby, degradacja, ochrona., PWN, Warszawa.

Ilnicki P., 2002: Torfowiska i torf, Wyd. A.R. im. A. Cieszkowskiego, Pozna.

Kac N. J., 1975: Bagna kuli ziemskiej, PWN, Warszawa.

Pociask-Karteczka J (red.) 2006: Zlewnia - waciwoci i procesy. Wyd. Uniw.

Jegielloskiego, Krakw.

Literatura uzupeniajca:

Jania J., 1993: Glacjologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Kossowska-Cezak U., Bajkiewicz-Grabowska E., 2008: Podstawy

hydrometeorologii, PWN, Warszawa.

Migo P., 2006: Geomorfologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

Podbielkowski Z. Tomaszewicz H., 1979: Zarys hydrobotaniki, PWN, Warszawa.

Richling A., Ostaszewska K. (red.), 2005: Geografia fizyczna Polski, PWN,

Warszawa

17.

Forma zaliczenia poszczeglnych komponentw przedmiotu/moduu, sposb

sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw ksztacenia:

wykad: kolokwium zaliczeniowe:

P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02, P_K01: wypowied tekstowa na

pytania otwarte i zamknite; ocena pozytywna po otrzymaniu 50 % poprawnych

odpowiedzi, skala ocen zastosowana zgodnie z Regulaminem studiw UWr.

18.

Jzyk wykadowy

Polski

19. Obcienie prac studenta

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

22

Forma aktywnoci studenta rednia liczba godzin na

zrealizowanie aktywnoci

Godziny zaj (wg planu studiw)

z nauczycielem:

- wykad: 10 godz.

10 godz.

Praca wasna studenta, np.:

- czytanie wskazanej literatury: 9 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 6 godz.

15 godz.

Suma godzin 25 godz.

Liczba punktw ECTS 1 ECTS

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

23

OCEANOGRAFIA

OPIS PRZEDMIOTU (MODUU KSZTACENIA) SYLABUS

1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim

OCEANOGRAFIA

2. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku angielskim

OCEANOGRAPHY

3.

Jednostka prowadzca przedmiot

Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego, Zakad Geomorfologii

4. Kod przedmiotu (moduu)

30-GF-MGF-S1-E4-Oce

5. Rodzaj przedmiotu (moduu)- obowizkowy lub fakultatywny

Fakultatywny

6. Kierunek studiw

Geografia

7. Poziom studiw (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)

I stopie

8. Rok studiw (jeli obowizuje)

Drugi

9. Semestr zimowy lub letni

Letni

10. Forma zaj i liczba godzin

Wykady: 10 godz.

11. Imi, nazwisko, tytu/stopie naukowy, osoby prowadzcej zajcia

Alicja Krzemiska, dr hab.

12.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla

przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotw

Podstawowa wiedza z przedmiotw: Atmosfera i klimat, Astronomiczne

podstawy geografii

13.

Cele przedmiotu

Uzyskanie wiedzy dotyczcej mrz i oceanw, podziau i ich klasyfikacji.

Opis zrnicowania dna oceanicznego. Wykazanie zwizkw w ukadzie

ocean-atmosfera i jego konsekwencji dla obiegu wody na Ziemi. Uzyskanie

wiedzy na temat pyww, prdw morskich, skadu fizyko-chemicznego wd

morskich i oceanicznych, fauny i flory oraz programw ich ochrony.

14.

Zakadane efekty ksztacenia

P_W01: Nazywa, definiuje i kategoryzuje elementy

tworzce wszechocean

P_W02: Posiada podstawow wiedz na temat

zrnicowania skadu chemicznego mrz i oceanw oraz

przyczyn ich zmian. Rozumie potrzeb ochrony

jakociowej i ilociowej tych rezerwuarw

P_W03: Rozumie zwizki pomidzy oceanem a atmo-

sfer i ich wpyw na obieg wody w przyrodzie oraz

znaczenie cyrkulacji wd oceanicznych

P_W04: Zna gwne gatunki rolin i zwierzt

Symbole kierunkowych

efektw ksztacenia

K_W05, K_W06, K_W07

K_W01, K _W02,

K_W03

K_W03, K_W05, K_W08

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

24

tworzcych biotop oceaniczny i morski. Rozumie

potrzeb ochrony gatunkowej oraz stabilizacji

ekosystemw.

P_K01: wiadomy antropogenicznych zmian w rodo-

wisku morskim i oceanicznym. Ma wiadomo staego

ledzenia postpw naukowych dziedzinie oceanografii.

K_W04, K_W07

K_K04

15.

Treci programowe

Wykady:

1. Wszechocean. Uksztatowanie dna oceanicznego

2. Charakterystyka wody morskiej

3. Zwizki ocean-atmosfera

4. Falowanie. Zamiany poziomu wd - pywy

5. Prdy morskie. Cyrkulacja wd oceanicznych

6. Fauna i flora mrz i oceanw

7. Repetytorium

16.

Zalecana literatura

Literatura podstawowa:

Majewski A., 1992: Oceany i morza. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Trzeciak S., 2009: Meteorologia morska z oceanografi, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupeniajca:

Druet Cz., 2000: Dynamika morza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaskiego,

GTN, Gdask.

Midzynarodowa terminologia lodw morskich WMO, Wyd. IMGW Warszawa,

1981. Zakrzewski W., 1982: Lody na morzach. Wydawnictwo Morskie, Gdask.

17.

Forma zaliczenia poszczeglnych komponentw przedmiotu/moduu, sposb

sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw ksztacenia:

wykad: zaliczenie na ocen

P_W01, P_W02, P_W03 P_W04, P_K01: test obejmujcy pytania otwarte

i zamknite, ocena pozytywna po otrzymaniu 60% poprawnych odpowiedzi, skala

ocen zastosowana zgodnie z Regulaminem studiw UWr.

Elementy i wagi majce wpyw na ocen kocow: 100% wykad

18. Jzyk wykadowy

Polski

19.

Obcienie prac studenta

Forma aktywnoci studenta rednia liczba godzin na zrealizowanie

aktywnoci

Godziny zaj (wg planu studiw)

z nauczycielem:

- wykad: 10 godz.

10 godz.

Praca wasna studenta, np.:

- czytanie wskazanej literatury: 5 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

15 godz.

Suma godzin 25 godz.

Liczba punktw ECTS 1 ECTS

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

25

WICZENIA TERENOWE MODU GF

OPIS PRZEDMIOTU (MODUU KSZTACENIA) SYLABUS

1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim

WICZENIA TERENOWE modu GF

2. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku angielskim

FIELD WORK module GF

3.

Jednostka prowadzca przedmiot

Wydzia Nauk o Ziemi, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Zakad

Geografii Fizycznej1, Zakad Geomorfologii2

4. Kod przedmiotu (moduu)

30-GF-MGF-S1-E4-TGF

5. Rodzaj przedmiotu (moduu)- obowizkowy lub fakultatywny

Fakultatywny

6. Kierunek studiw

Geografia

7. Poziom studiw (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)

I stopie

8. Rok studiw (jeli obowizuje)

Drugi

9. Semestr zimowy lub letni

Letni

10. Forma zaj i liczba godzin

wiczenia terenowe: 48 godz.

11.

Imi, nazwisko, tytu/stopie naukowy, osoby prowadzcej zajcia 1 Piotr Owczarek, dr hab.; 1 Bartosz Korabiewski, dr; 2 Agnieszka Latocha, dr

hab.; 2 Krzysztof Parzch, dr

12.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla

przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotw

Podstawowa wiedza w zakresie geomorfologii, kartografii i regionw

geograficznych Polski

13.

Cele przedmiotu

Zapoznanie z elementami rodowiska przyrodniczego wybranych regionw

Polski poudniowej i ich obserwacja, ze szczeglnym uwzgldnieniem

rozwoju rzeby, warunkw rolinno-glebowych oraz ochrony przyrody.

14.

Zakadane efekty ksztacenia

P_W01: Zna podstawowe zasady prowadzenia obserwa-

cji w rodowisku geograficznym

P_W02: Zna podstawowe techniki i narzdzia badawcze

wykorzystywane w pracy terenowej

P_W03: Wyjania i prawidowo interpretuje podstawo-

we zjawiska zachodzce w rodowisku przyrodniczym

Polski poudniowej

P_U01: Umie zaplanowa i przeprowadzi proste

badania, pomiary i obserwacje terenowe

P_U02: Wykorzystuje dostpne rda informacji do

wykonania syntetycznego opisu procesw zachodzcych

Symbole kierunkowych

efektw ksztacenia

K_W12, K_W13

K_W12, K_W13

K_W01, K_W03, K_W04

K_U03, K_U04

K_U01, K_U10

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

26

w rodowisku przyrodniczym

P_U03: Potrafi przygotowa pisemne opracowanie

dotyczce zwizkw midzy rnymi komponentami

rodowiska przyrodniczego

P_K01: Pracuje w grupie, dba o bezpieczestwo

podczas zaj w terenie.

P_K02: Rozumie potrzeb cigego pogbiania wiedzy

K_U05, K_U07, K_U10

K_K01, K_K03

K_K07

15.

Treci programowe

wiczenia terenowe:

1. Analiza struktury rodowiska przyrodniczego wybranych regionw Polski

poudniowej: przykady rzeby o zrnicowanej genezie, procesy

morfotwrcze, zwizek budowa geologiczna - gleby - szata rolinna, wybrane

problemy ochrony przyrody, wpyw czowieka na degradacj rodowiska

16.

Zalecana literatura (podrczniki)

Literatura podstawowa:

Kondracki J., 1988: Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa

Starkel L. (red.) 1999: Geografia Polski, rodowisko przyrodnicze, PWN,

Warszawa

Literatura uzupeniajca:

Klimaszewski, M., Galon R. (red.) 1972: Geomorfologia Polski: Polska

Poudniowa, PWN, Warszawa

17.

Forma zaliczenia poszczeglnych komponentw przedmiotu/moduu, sposb

sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw ksztacenia:

wiczenia terenowe:

P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02, P_U03, P_K01, P_K02: opracowanie

pisemne - skala ocen zastosowana zgodnie z Regulaminem studiw UWr.

18. Jzyk wykadowy

Polski

19.

Obcienie prac studenta

Forma aktywnoci studenta rednia liczba godzin na

zrealizowanie aktywnoci

Godziny zaj (wg planu studiw)

z nauczycielem:

- wiczenia terenowe: 48 godz.

48 godz.

Praca wasna studenta:

- przygotowanie do zaj: 6 godz.

- opracowanie wynikw: 12 godz.

- czytanie wskazanej literatury: 4 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 5 godz.

27 godz.

Suma godzin 75 godz.

Liczba punktw ECTS 3 ECTS

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

27

SEMESTR V

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

28

GEOMORFOLOGIA WIATA

OPIS PRZEDMIOTU (MODUU KSZTACENIA) SYLABUS

1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim

GEOMORFOLOGIA WIATA

2. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku angielskim

GEOMORPHOLOGY OF THE WORLD

3.

Jednostka prowadzca przedmiot

Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego, Zakad Geomorfologii

4. Kod przedmiotu (moduu)

30-GF-MGF-S1-E5-G

5. Rodzaj przedmiotu (moduu)- obowizkowy lub fakultatywny

Fakultatywny

6. Kierunek studiw

Geografia

7. Poziom studiw (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)

I stopie

8. Rok studiw (jeli obowizuje)

Trzeci

9. Semestr zimowy lub letni

Zimowy

10. Forma zaj i liczba godzin

wiczenia: 18 godz.

11. Imi, nazwisko, tytu/stopie naukowy, osoby prowadzcej zajcia

Andrzej Traczyk, dr

12.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla

przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotw

Znajomo na poziomie oglnym geologii i geomorfologii

13.

Cele przedmiotu

Uzyskanie wiedzy o formach powierzchni Ziemi oraz ich zwizkach ze

strukturami geotektonicznymi i procesami zachodzcymi w geosystemie.

14.

Zakadane efekty ksztacenia

P_W01: Posiada usystematyzowan wiedz na temat

gwnych jednostek geotektonicznych i form

planetarnych.

P_W02: Zna przyczyny zrnicowania form powierzchni

Ziemi i posiada wiedz na temat rzeby poszczeglny

kontynentw.

P_W03: Rozumie powizania midzy procesami

geomorfologicznymi i ich uwarunkowaniami geologicznymi

i klimatologicznymi w skali globalnej.

P_U01: Dokonuje syntezy rzeby i potrafi j

interpretowa na podstawie rnorodnych rde danych.

P_U02: Potrafi dokona analizy zrnicowania

genetycznego form powierzchni Ziemi.

Symbole kierunkowych

efektw ksztacenia

K_W02, K_W06

K_W03, K_W05

K_W01, K_W03

K_U01, K_U05, K_U09

K_U09, K_U10

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

29

P_K01: Realizuje zadania indywidualne jak i w grupie,

ma wiadomo koniecznoci ledzenia postpw

zachodz-cych w zakresie geografii fizycznej i dyscyplin

pokrewnych.

K_K03, K_K04

15.

Treci programowe

wiczenia:

1. Jednostki geotekotniczne i globalne formy rzeby Ziemi

2. Gwne jednostki krajobrazowe/morfologiczne kontynentw

3. Analiza rzeby wybranych obszarw wiata na tle ich budowy geologicznej

z wykorzystaniem zdj satelitarnych i zobrazowa numerycznych modeli

wysokoci

4. Kolokwium zaliczeniowe

16.

Zalecana literatura (podrczniki)

Literatura podstawowa:

Mityk J., 1979, Geografia fizyczna czci wiata, PWN, Warszawa.

Migo P., (ed.), 2010, Geomorphological Landscapes of the World, Ed.

Springer.

Demek J., Zeman J., 1979, Typu reliefu Zem, Wyd. Akademia, Praha.

Literatura uzupeniajca:

Mizerski W., 2015, Geologia regionalna kontynetw, PWN, Warszawa

Chain W. J., 1978, Geotekotnika oglna, Wyd. Geol., Warszawa.

Ollier C., Pain C., 2000, The origin of mountains, Routledge, London and New

York.

Summerfiled M.A. (ed.), 2000, Geomorphology and global tectonics, John

Wiley & Sons, Chichester, New York.

17.

Forma zaliczenia poszczeglnych komponentw przedmiotu/moduu, sposb

sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw ksztacenia:

wiczenia: zaliczenie na ocen

P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02, P_K01: zaliczenie w formie testu

(pytania otwarte i zamknite) - skala ocen zastosowana zgodnie z Regulaminem

studiw UWr.

18. Jzyk wykadowy

Polski

19.

Obcienie prac studenta

Forma aktywnoci studenta rednia liczba godzin na

zrealizowanie aktywnoci

Godziny zaj (wg planu studiw)

z nauczycielem:

- wiczenia: 18 godz.

18 godz.

Praca wasna studenta:

- przygotowanie do zaj: 1 godz.

- opracowanie wynikw: 3 godz.

- czytanie wskazanej literatury: 1 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 2 godz.

7 godz.

Suma godzin 25 godz.

Liczba punktw ECTS 1 ECTS

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

30

CHEMIA ZIEMI

OPIS PRZEDMIOTU (MODUU KSZTACENIA) SYLABUS

1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim

CHEMIA ZIEMI

2. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku angielskim

CHEMISTRY OF THE EARTH

3.

Jednostka prowadzca przedmiot

Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego, Zakad Klimatologii i Ochrony Atmosfery

4. Kod przedmiotu (moduu)

30-GF-MGF-S1-E5-ChZ

5. Rodzaj przedmiotu (moduu)- obowizkowy lub fakultatywny

Fakultatywny

6. Kierunek studiw

Geografia

7. Poziom studiw (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)

I stopie

8. Rok studiw (jeli obowizuje)

Trzeci

9. Semestr zimowy lub letni

Zimowy

10. Forma zaj i liczba godzin

Wykady: 10 godz.

11. Imi, nazwisko, tytu/stopie naukowy, osoby prowadzcej zajcia

Magorzata Werner, dr hab. in.

12.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla

przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotw

Chemia na poziomie szkoy redniej, Podstawowa wiedza z meteorologii,

klimatologii, hydrologii i gleboznawstwa

13.

Cele przedmiotu

Poznanie budowy gwnych sfer Ziemi oraz wprowadzenie w podstawowe

procesy chemiczne w nich zachodzce, z rozrnieniem zjawisk naturalnych

i modyfikowanych antropogenicznie.

14.

Zakadane efekty ksztacenia

P_W01: Zna budow i skad chemiczny gwnych sfer

Ziemi oraz wyjania pojcia z zakresu fizykochemii tych

sfer

P_W02: Opisuje globalne cykle biogeochemiczne podsta-

wowych pierwiastkw w przyrodzie

P_W03: Wymienia rda i rodzaje zanieczyszcze

wystpujcych w rodowisku wodnym, glebie i powietrzu

P_U01: Wskazuje rnice pomidzy naturalnym przebie-

giem procesw chemicznych w rodowisku i zmodyfiko-

wanym poprzez dziaalno czowieka

Symbole kierunkowych

efektw ksztacenia:

K_W01, K_W02

K_W01, K_W02

K_W04

K_U01

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

31

P_K01: Ma wiadomo roli czowieka w ksztatowaniu

przebiegu procesw chemicznych w rnych sferach Ziemi.

Rozumie koniczno staego poszerzania wiedzy w zakresie

wpywu czowieka na rodowisko

K_K04

15.

Treci programowe

Wykady:

1. Atmosfera ziemska wilgotno i skad chemiczny powietrza suchego. Gazy

wystpujce w troposferze. Pierwotne i wtrne zanieczyszczenia powietrza.

2. Powstawanie i skad litosfery. Gwne pierwiastki w skorupie ziemskiej.

Waciwoci chemiczne gleb. Zanieczyszczenia gleb.

3. Hydrosfera fizyczne i chemiczne waciwoci wody. Rodzaje i skad wd

naturalnych. Zanieczyszczenia wd.

4. Globalne cykle biogeochemiczne pierwiastkw.

5. Pierwiastki chemiczne budujce organizmy ywe.

6. Zaliczenie wykadu.

16.

Zalecana literatura (podrczniki)

Literatura podstawowa:

vanLoon G. W., Duffy S. J., 2008; Chemia rodowiska, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupeniajca:

Kocioek-Balawejder E., Stanisawowska E., 2012; Chemia rodowiska,

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocawiu, Wrocaw.

17.

Forma zaliczenia poszczeglnych komponentw przedmiotu/moduu, sposb

sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw ksztacenia:

wykad: zaliczenie na ocen

P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_K01 : test obejmujcy pytania otwarte

i zamknite, ocena pozytywna po otrzymaniu 50% poprawnych odpowiedzi, skala

ocen zastosowana zgodnie z Regulaminem studiw UWr.

18. Jzyk wykadowy

Polski

19.

Obcienie prac studenta

Forma aktywnoci studenta rednia liczba godzin na zrealizowanie

aktywnoci

Godziny zaj (wg planu studiw)

z nauczycielem:

- wykad: 10 godz.

10 godz.

Praca wasna studenta:

- czytanie wskazanej literatury: 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 10 godz.

15 godz.

Suma godzin 25 godz.

Liczba punktw ECTS 1 ECTS

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

32

ZASTOSOWANIE WIEDZY O ATMOSFERZE

OPIS PRZEDMIOTU (MODUU KSZTACENIA) SYLABUS

1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim

ZASTOSOWANIE WIEDZY O ATMOSFERZE

2. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku angielskim

APPLIED ATMOSPHERIC SCIENCES

3.

Jednostka prowadzca przedmiot

Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego, Zakad Klimatologii i Ochrony Atmosfery

4. Kod przedmiotu (moduu)

30-GF-MGF-S1-E5-ZWoA

5. Rodzaj przedmiotu (moduu)- obowizkowy lub fakultatywny

Fakultatywny

6. Kierunek studiw

Geografia

7. Poziom studiw (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)

I stopie

8. Rok studiw (jeli obowizuje)

Trzeci

9. Semestr zimowy lub letni

Zimowy

10.

Forma zaj i liczba godzin

wykad: 10 godz.

wiczenia: 18 godz.

11. Imi, nazwisko, tytu/stopie naukowy, osoby prowadzcej zajcia

Krzysztof Migaa, prof. dr hab.; Tymoteusz Sawiski, dr

12.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla

przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotw

Podstawowa wiedza z meteorologii i klimatologii

13.

Cele przedmiotu

W cyklu zaj przedstawiane s elementarne aplikacje z zakresu

meteorologii i klimatologii z przykadami zastosowa, praktycznych

rozwiza, z uwzgldnieniem potrzeb innych dziedzin geografii i aspektw

interdyscyplinarnych, zwaszcza problematyki zwizanej ze zmianami

klimatu i rodowiska. Student nabywa elementarne umiejtnoci wyko-

rzystania specjalistycznych baz danych oraz poprawne, zgodne z metodyk

przedmiotu przygotowanie, przetwarzanie i analiz danych pomiarowych w

celu ich wykorzystywania w pracach naukowych i opracowaniach o charak-

terze informacyjno-uytkowym o szerokim zastosowaniu w rnych

dziedzinach.

14.

Zakadane efekty ksztacenia

P_W01: identyfikuje obszary zastosowania nauk

o atmosferze

P_W02: kwalifikuje rodzaj danych meteorologicznych

i klimatologicznych w specjalistycznych dziedzinach nauki

P_W03: rozumie konieczno weryfikacji materiau

badawczego/danych pomiarowych/wynikw oblicze.

Symbole kierunkowych

efektw ksztacenia

K_W01, K_W03,

K_W06

K_W01, K_W03,

K_W06

K_W01, K_W03,

K_W06

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

33

P_U01: potrafi zastosowa narzdzia statystyczne

w klimatologii

P_U02: potrafi zinterpretowa wyniki i sporzdzi

opracowanie

P_U03: posiada umiejtno ukierunkowanego

samodzielnego uczenia si.

P_K01: jest zorientowany w konsekwencjach spoecznych

aplikowania wiedzy klimatologicznej

P_K02: odpowiedzialny za poprawno i jako informacji

naukowej

K_U02, K_U05,

K_U07, K_U10

K_U02, K_U05,

K_U07, K_U10

K_U02, K_U05,

K_U07, K_U10

K_K02, K_K04

K_K02, K_K04

15.

Treci programowe

Wykad:

1. Rozwj i znaczenie nauk o atmosferze;

2. Jako i reprezentatywno danych pomiarowych;

3. Meteorologia i klimatologia w opracowaniach ekofizjograficznych;

4. Meteorologia i klimatologia w geomorfologii, glacjologii i hydrologii;

5. Bioklimatologia ekologiczna i rodowiskowa;

6. Agroklimatologia i klimatologia lena;

7. Paleoklimatologia i dendroklimatologia;

8. Modelowanie klimatu i scenariusze klimatyczne;

9. Zaliczenie przedmiotu, pisemny sprawdzian wiedzy/ test.

wiczenia:

1. Internetowe bazy danych, zasady tworzenia i obsugi baz danych;

2. Projekt indywidualny koncepcja opracowania, organizacja indywidualnych

zbiorw danych;

3. Sposoby opracowania gwnych elementw meteorologicznych

i klimatologicznych;

4. Elementarne analizy statystyczne w projekcie indywidualnym.

16.

Zalecana literatura (podrczniki)

Literatura podstawowa:

Kossowska-Cezak U., Martyn D., Olszewski K., Kopacz-Lembowicz M., 2000:

Meteorologia i Klimatologia. Pomiary, obserwacje, opracowania. PWN,

Warszawa;

Cowie J., 2007: Zmiany klimatyczne, przyczyny przebieg i skutki dla

czowieka, Wyd. Uni. Warszawskiego.

Literatura uzupeniajca:

omnicki A, 1995: Wprowadzenie do statystyki dla przyrodnikw, PWN,

Warszawa;

Kozowska-Szczsna, Krawczyk B., Kuchcik M., 2004: Wpyw rodowiska

atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie czowieka, Wyd. IGiPZ PAN

Warszawa (Repozytorium Cyfrowe Instytutw Naukowych: http://rcin.org.pl/)

17.

Forma zaliczenia poszczeglnych komponentw przedmiotu/moduu, sposb

sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw ksztacenia:

Wykad: zaliczenie na ocen

P_W01, P_W02, P_W03, P_U02, P_K01: test otwarty/zamknity 15 pyta w czasie

30 minut, ocena pozytywna to 50% prawidowych odpowiedzi, skala ocen

zastosowana zgodnie z 31 ust. 1 Regulaminu studiw UWr.

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

34

wiczenia:

P_W02, P_U01, P_U02, P_U03, P_K02: ocena umiejtnoci i aktywnoci w

ramach wicze praktycznych (ocenianie cige) 30 % oceny kocowej; ocena z

projektu indywidualnego (praca pisemna Warunki pogodowe i klimat w opracowaniu

ekofizjograficznym wybranego miejsca/obszaru lub dedykowane wybranej aplikacji)

- 50 % oceny kocowej, skala ocen zastosowana zgodnie z 31 ust. 1 Regulaminu

studiw UWr.

18. Jzyk wykadowy

Polski

19.

Obcienie prac studenta

Forma aktywnoci studenta rednia liczba godzin na

zrealizowanie aktywnoci

Godziny zaj (wg planu studiw)

z nauczycielem:

- wykad: 10 godz.

- wiczenia: 18 godz.

28 godz.

Praca wasna studenta, np.:

- przygotowanie do zaj: 8 godz.

- opracowanie wynikw: 14 godz.

- czytanie wskazanej literatury: 10 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 15 godz.

47 godz.

Suma godzin 75 godz.

Liczba punktw ECTS 3 ECTS

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

35

KSZTATOWANIE RODOWISKA

OPIS PRZEDMIOTU (MODUU KSZTACENIA) SYLABUS

1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim

KSZTATOWANIE RODOWISKA

2. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku angielskim

MANAGEMENT OF THE ENVIRONMENT

3.

Jednostka prowadzca przedmiot

Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego, 1 Zakad Geomorfologii, 2 Zakad Klimatologii

i Ochrony Atmosfery

4. Kod przedmiotu (moduu)

30-GF-MGF-S1-E5-Kr

5. Rodzaj przedmiotu (moduu)- obowizkowy lub fakultatywny

Fakultatywny

6. Kierunek studiw

Geografia

7. Poziom studiw (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)

I stopie

8. Rok studiw (jeli obowizuje)

Trzeci

9. Semestr zimowy lub letni

Zimowy

10. Forma zaj i liczba godzin

Wykad: 10 godz.

11. Imi, nazwisko, tytu/stopie naukowy, osoby prowadzcej zajcia 1 Agnieszka Latocha, dr hab.; 2 Anetta Drzeniecka-Osiadacz, dr

12.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla

przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotw

Znajomo podstaw geografii fizycznej, geologii, meteorologii, hydrologii,

elementw fizyki i chemii atmosfery;

13.

Cele przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi problemami obecnoci czowieka w

rodowisku oraz ze skutkami jego dziaalnoci; omwienie podstawowych

problemw dotyczcych degradacji atmosfery, litosfery, rodowiska

wodnego i biosfery; uzyskanie wiedzy nt. metod ochrony i ksztatowania

rodowiska przyrodniczego.

14.

Zakadane efekty ksztacenia

P_W01: zna i rozumie najwaniejsze przyczyny i skutki

negatywnych oddziaywa czowieka na komponenty

rodowiska,

P_W02: posiada podstawow wiedz na temat metod

badania negatywnych zmian zachodzcych w rodowisku,

P_W03: zna i rozumie zasady racjonalnego gospoda-

rowania zasobami przyrodniczymi oraz metody ochrony

poszczeglnych komponentw rodowiska,

P_U01: posiada umiejtno wykorzystania dostpnych

rde informacji celem udokumentowania negatywnych

Symbole kierunkowych

efektw ksztacenia:

K_W01, K_W02,

K_W04

K_W03,

K_W04, K_W08

K_U01, K_U09

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

36

zmian i procesw zachodzcych w rodowisku,

P_U02: potrafi przygotowa udokumentowane pisemnie

opracowanie problemowe na temat procesw i zmian

zachodzcych w przyrodzie na skutek dziaalnoci

czowieka,

P_K01: w proponowanych metodach ochrony i ksztato-

wania rodowiska odrzuca zachowania nieetyczne i opie-

ra swoje dziaania na obowizujcych przepisach praw-

nych oraz normach spoecznych.

K_U05, K_U07,

K_K02

15.

Treci programowe

1. Przesanki ochrony rodowiska, rozwj midzynarodowych idei ochrony

rodowiska, ekorozwj.

2. Prawne aspekty ochrony i ksztatowania rodowiska: polityka ekologiczna

pastwa, akty prawne; konwencje midzynarodowe; formy ochrony przyrody w

Polsce, Europejska Konwencja Krajobrazowa.

3. Zarzdzanie obszarami chronionymi; turystyka w obszarach chronionych.

4. Problemy zagroe i ochrony rodowiska wodnego: mechanizmy degradacji wd,

formy ochrony wd, uregulowania prawne.

5. Degradacja powierzchni ziemi: przyczyny i skutki niepodanych zmian

zachodzcych w litosferze oraz w pokrywie glebowej; rekultywacja obszarw

zdegradowanych i zdewastowanych, zagadnienie odpadw.

6. Biornorodno, sposoby ochrony biornorodnoci; przyczyny i skutki

niszczenia ekosystemw lenych, kierunki ochrony lasw, przegld uregulowa

prawnych.

7. Zanieczyszczenia powietrza pyowe i gazowe: rda emisji i rozprzestrzenianie

zanieczyszcze, skutki rodowiskowe (smog londyski, smog fotochemiczny,

zakwaszenie opadw.

8. Podstawy prawne ochrony atmosfery.

9. Kolokwium zaliczeniowe.

16.

Zalecana literatura (podrczniki)

Literatura podstawowa:

Czaja S., 1988: Globalne zmiany klimatyczne, Wyd. Ekonomia i rodowisko,

Biaystok.

Dobrzaski G. (red)., 2008: Ochrona rodowiska przyrodniczego, PWN,

Warszawa. Pullin A.S., 2005: Biologiczne podstawy ochrony przyrody, PWN,

Warszawa.

Symonides E., 2008, Ochrona przyrody, Wyd. UW, Warszawa.

Literatura uzupelniajca:

Lonc E., Kantowicz E., 2005: Ekologia i ochrona rodowiska, Wyd. PWSZ AS

w Wabrzychu, Wabrzych.

Karaczun M.Z., Indeka L.G., 1999: Ochrona rodowiska, Agencja Wydawnicza

ARIES, Warszawa.

Juda-Rezler K., 2000: Oddziaywanie zanieczyszcze powierza na rodowisko,

Oficyna Wydawnicza Polit. Warszawskiej ,Warszawa.

17.

Forma zaliczenia poszczeglnych komponentw przedmiotu/moduu, sposb

sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw ksztacenia:

Wykad - kolokwium zaliczeniowe:

P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02, P_K01: wypowied tekstowa na

pytania otwarte i zamknite; ocena pozytywna po otrzymaniu 50 % wszystkich

poprawnych odpowiedzi;

Skala ocen zastosowana zgodnie z Regulaminem studiw UWr.

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

37

18. Jzyk wykadowy

Polski

19.

Obcienie prac studenta

Forma aktywnoci studenta rednia liczba godzin na

zrealizowanie aktywnoci

Godziny zaj (wg planu studiw)

z nauczycielem:

- wykad: 10 godz.

10 godz.

Praca wasna studenta, np.:

- czytanie wskazanej literatury: 4 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 11 godz.

15 godz.

Suma godzin 25 godz.

Liczba punktw ECTS 1 ECTS

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

38

ODNAWIALNE RDA ENERGII

OPIS PRZEDMIOTU (MODUU KSZTACENIA) SYLABUS

1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim

ODNAWIALNE RDA ENERGII

2. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku angielskim

RENEWABLE ENERGY SOURCES

3.

Jednostka prowadzca przedmiot

Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego, Zakad Klimatologii i Ochrony Atmosfery

4. Kod przedmiotu (moduu):

30-GF-MGF-S1-E5-OE

5. Rodzaj przedmiotu (moduu)- obowizkowy lub fakultatywny:

Fakultatywny

6. Kierunek studiw:

Geografia

7. Poziom studiw (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie):

I stopie

8. Rok studiw (jeli obowizuje):

Trzeci

9. Semestr: zimowy lub letni:

zimowy

10. Forma zaj kontaktowych i liczba godzin:

Wykady: 10 godz.

11. Imi, nazwisko, tytu/stopie naukowy, osoby prowadzcej zajcia

Krzysztof Migaa, prof. dr hab.

12.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla

przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotw:

Meteorologia i klimatologia, fizyczne podstawy geografii

13.

Cele przedmiotu:

Celem ksztacenia jest zdobycie wiedzy z zakresu zagadnie zwizanych

z energi odnawialn uzyskiwan z naturalnych, powtarzajcych si

procesw przyrodniczych, ze szczeglnym uwzgldnieniem energii wiatru

i soca. Ponadto celem jest uzyskanie wiedzy na temat wpywu

odnawialnych rde energii na rodowisko przyrodnicze.

14.

Zakadane efekty ksztacenia

P_U01: Identyfikuje dostpne zasoby energii odnawialnej

i ocenia efektywno ich wykorzystania

P_U02: Analizuje oddziaywanie odnawialnych rde

energii na rodowisko

P_U03: Posiada umiejtno ukierunkowanego samo-

dzielnego uczenia si.

Symbole kierunkowych

efektw ksztacenia:

K_U01, K_U02

K_U02,

K_U05

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

39

P_U01: Identyfikuje dostpne zasoby energii odnawialnej

i ocenia efektywno ich wykorzystania

P_U02: Analizuje oddziaywanie odnawialnych rde

energii na rodowisko

P_U03: Posiada umiejtno ukierunkowanego

samodzielnego uczenia si.

P_K01: Dy do ustawicznego rozszerzania swojej wiedzy

i umiejtnoci pracy zespoowej;

K_U01, K_U02

K_U02,

K_U05

K_K04, K_K07

P_K02: Postrzega relacje pomidzy ochron rodowiska

a wykorzystaniem odnawialnych rde energii.

K_K02

15.

Treci programowe:

Wykad:

1. Zasoby energetyczne. Strategia rozwoju energetyki w wiecie i Polsce

2. Charakterystyka odnawialnych rde energii

3. Znaczenie energii odnawialnej dla bilansu energetycznego kraju, moliwoci i

perspektywy wykorzystania odnawialnych rde energii

4. Energia wiatrowa - charakterystyka i moliwoci wykorzystania, ocena

potencjau energetycznego dla konkretnych lokalizacji, dostp do danych,

sposoby obliczania

5. Soce jako rdo energii - charakterystyka i moliwoci wykorzystania,

ocena potencjau energetycznego dla konkretnych lokalizacji, dostp do

danych, sposoby obliczania

6. Ekologiczne skutki wykorzystania odnawialnych rde energii

7. Ekonomiczne i prawne uwarunkowania wykorzystania odnawialnych rde

energii

8. Zaliczenie przedmiotu, pisemny sprawdzian wiedzy/ test

16.

Zalecana literatura:

Literatura podstawowa:

Lewandowski W. M., 2010: Proekologiczne odnawialne rda energii, Wyd.

Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Krawiec F., 2010: Odnawialne rda energii w wietle globalnego kryzysu

energetycznego, Wyd. Difin, Warszawa.

Wolaczyk F., 2009; Elektrownie wiatrowe, Wyd. KABE, Krosno.

Literatura uzupeniajca:

Ligus M., 2009: Efektywno inwestycji w odnawialne rda energii -

analiza kosztw i korzyci, Wyd. CeDeWu.pl, Warszawa.

Zimny J., 2011: Odnawialne rda energii w budownictwie

niskoenergetycznym, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Chwieduk D., 2011: Energetyka soneczna budynku, Wyd.Arkady

Jastrzbska G., 2011: Odnawialne rda energii i pojazdy proekologiczne,

Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Klugman-Radziszewska E., 2010: Fotowoltaika w teorii i praktyce, Wyd.

BTC, Legionowo.

17. Forma zaliczenia poszczeglnych komponentw przedmiotu/moduu, sposb

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

40

sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw ksztacenia:

Wykad: zaliczenie na ocen

P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02, P_U03, P_K01, P_K02): test

otwarty/zamknity 15 pyta w czasie 30 minut (ocena pozytywna to 50%

prawidowych odpowiedzi), skala ocen zastosowana zgodnie z Regulaminem studiw

18. Jzyk wykadowy:

Polski

19.

Obcienie prac studenta

Forma aktywnoci studenta rednia liczba godzin na

zrealizowanie aktywnoci

Godziny zaj (wg planu studiw)

z nauczycielem:

- wykad: 10 godz.

10 godz.

Praca wasna studenta:

- czytanie wskazanej literatury: 8 godz.

- przygotowanie do zaliczenia wykadu: 7 godz.

15 godz.

Suma godzin 25 godz.

Liczba punktw ECTS 1 ECTS

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

41

WODY PODZIEMNE

OPIS PRZEDMIOTU (MODUU KSZTACENIA) SYLABUS

1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim

WODY PODZIEMNE

2. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku angielskim

GROUNDWATER

3.

Jednostka prowadzca przedmiot

Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego, Zakad Geomorfologii

4. Kod przedmiotu (moduu)

30-GF-MGF-S1-E5-WP

5. Rodzaj przedmiotu (moduu)- obowizkowy lub fakultatywny

Fakultatywny

6. Kierunek studiw

Geografia

7. Poziom studiw (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)

I stopie

8. Rok studiw (jeli obowizuje)

Trzeci

9. Semestr zimowy lub letni

Zimowy

10. Forma zaj i liczba godzin

Wykady: 14 godz.

11. Imi, nazwisko, tytu/stopie naukowy, osoby prowadzcej zajcia

Alicja Krzemiska, dr hab.

12.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych

dla przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotw

Podstawowa wiedza z zakresu hydrologii i geologii

13.

Cele przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi pojciami i podziaem wd stosowanymi

w hydrogeologii. Przedstawienie oblicze podstawowych parametrw

charakteryzujcych wody podziemne, sposobu zapisu oraz interpretacji

ich skadu fizyczno-chemicznego i jakoci wd. Przedstawienie

sposobw i moliwoci wykorzystania nowoczesnych narzdzi

badawczych w tym GIS w hydrogeologii.

14.

Zakadane efekty ksztacenia

P_W01: Nazywa, definiuje, rozrnia i kategoryzuje

rodzaje wd podziemnych

P_W02: Zna sposoby obliczania podstawowych

parametrw opisujcych ruch wody w orodku skalnym

P_W03: Zna sposoby interpretacji i zapisu skadu

fizyko-chemicznego wd oraz zasady i aspekty prawne

dotyczce ochrony wd podziemnych.

P_W04: Zna metody kartograficzne uywane

w hydrogeologii. Rozumie znaczenie i potrzeb

wykonywania map i przekrojw hydrogeologicznych.

Symbole kierunkowych

efektw ksztacenia

K_W06, K_W07

K_W02, K_W10

K_W01, K_W03,

K_W04, K_W10

K_W09, K_W11,

K_W12

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

42

P_K01: Jest wiadomy znaczenia bada wd

podziemnych dla opisu jakoci rodowiska wodnego,

oraz potrzeby staego pogbiania wiedzy w celu

zmniejszenia antropopresji.

K_K02, K_K04

15.

Treci programowe

Wykady:

1. Geneza wd podziemnych. Wody w strefie aeracji i saturacji.

2. Systematyka i hydrogeologiczna charakterystyka wd podziemnych.

3. Podstawowe prawa ruchu wd podziemnych. Wspczynnik infiltracji.

4. Typy rde i reim ich wydajnoci

5. Ujcia wd podziemnych. Interpretacja i sposoby obliczania wynikw

prbnego pompowania.

6. Zasoby wd podziemnych i sposb ich obliczania.

7. Wasnoci fizyczne i chemiczne wd podziemnych. Sposoby zapisu skadu

chemicznego wd podziemnych. Wody mineralne, termalne i lecznicze

Polski.

8. Ochrona zasobw wd podziemnych. Podstawy prawne i sposoby

wyznaczania stref ochrony uj wd.

9. Metody kartograficzne w hydrogeologii. Sposoby interpretacji map wd

podziemnych.

16.

Zalecana literatura

Literatura podstawowa:

Pazdro Z., 1983: Hydrogeologia oglna. Wyd. Geol., Warszawa

Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia oglna. Wyd. Geol.,

Warszawa

Macioszczyk T., Szestakow W.M., 1983: Dynamika wd podziemnych -

metody oblicze, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa.

Literatura uzupeniajca:

Poradnik hydrogeologa, Wyd. Geol., Warszawa, 1971

Wieczysty A., 1982: Hydrogeologia inynierska. PWN, Warszawa

Macioszczyk A., Dobrzyski D., 2002: Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wd. Wyd. Nauk. PWN Warszawa.

17.

Forma zaliczenia poszczeglnych komponentw przedmiotu/moduu, sposb

sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw ksztacenia:

wykad: zaliczenie na ocen

P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_K01: test obejmujcy pytania otwarte i

zamknite, ocena pozytywna po otrzymaniu 60% poprawnych odpowiedzi, skala

ocen zastosowana zgodnie z Regulaminem studiw UWr.

Elementy i wagi majce wpyw na ocen kocow: wykad 100%

18. Jzyk wykadowy

Polski

19.

Obcienie prac studenta

Forma aktywnoci studenta rednia liczba godzin na

zrealizowanie aktywnoci

Godziny zaj (wg planu studiw)

z nauczycielem:

- wykad: 14 godz.

14 godz.

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

43

Praca wasna studenta, np.:

- czytanie wskazanej literatury: 4 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 7 godz.

11 godz.

Suma godzin 25 godz.

Liczba punktw ECTS 1 ECTS

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

44

SEMESTR VI

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

45

EKOLOGIA KRAJOBRAZU

OPIS PRZEDMIOTU (MODUU KSZTACENIA) SYLABUS

1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim

EKOLOGIA KRAJOBRAZU

2. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku angielskim

LANDSCAPE ECOLOGY

3.

Jednostka prowadzca przedmiot

Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego, Zakad Geomorfologii

4. Kod przedmiotu (moduu)

30-GF-MGF-S1-E6-EK

5. Rodzaj przedmiotu (moduu)- obowizkowy lub fakultatywny

Fakultatywny

6. Kierunek studiw

Geografia

7. Poziom studiw (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)

I stopie

8. Rok studiw (jeli obowizuje)

Trzeci

9. Semestr zimowy lub letni

Letni

10.

Forma zaj i liczba godzin

Wykady: 20 godz.

wiczenia: 8 godz.

11. Imi, nazwisko, tytu/stopie naukowy, osoby prowadzcej zajcia

Alicja Krzemiska, dr hab.; Agnieszka Latocha, dr hab.

12.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla

przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotw

Podstawowa wiedza z zakresu ochrony i ksztatowania rodowiska,

geomorfologii i regionw geograficznych Polski

13.

Cele przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi pojciami, metodami stosowanymi w badaniu

krajobrazw oraz zasadami wyrniania jednostek krajobrazowych, struktur

i funkcjonowania krajobrazu, jak i podstawami metod waloryzacji

krajobrazu. Przedstawienie moliwoci wykorzystania nowoczesnych

narzdzi badaw-czych w opisie i ocenie zmian dynamicznych krajobrazu.

14.

Zakadane efekty ksztacenia

P_W01: Nazywa, definiuje i kategoryzuje jednostki

krajobrazowe

P_W02: Rozumie zasady wyrniania jednostek

krajobrazowych oraz identyfikowania struktur

krajobrazowych.

P_W03: Zna podstawowe metody waloryzacji krajobrazu

oraz sposoby opisywania dynamiki przemian krajobra-

zowych.

P_U01: Potrafi dokona waloryzacji i oceny potencjau

krajobrazowego wybranego regionu

Symbole kierunkowych

efektw ksztacenia,

K_W02, K_W06,

K_W07

K_W01, K_W03,

K_W05

K_W04, K_W08,

K_W09

K_U01, K_U03, K_U05,

K_U07

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

46

P_U02: Przeprowadza analiz komponentw rodowiska

i krajobrazu pod ktem gospodarki i/lub ochrony zasobw

przyrodniczo-krajobrazowych

P_U03: Interpretuje dynamik rozwoju struktur krajobra-

zowych na podstawie rnorodnych danych

P_K01: Jest wiadomy potrzeby kategoryzacji i walory-

zacji krajobrazu do oceny i wyceny jakoci krajobrazu

i okrelenia tempa przemian antropogenicznych.

P_K02: Potrafi pracowa w grupie

P_K03: Dyskutuje i formuuje wasne opinie na forum

publicznym

K_U01, K_U06

K_U01, K_U03, K_U07

K_U04, K_U07

K_K01, K_K02

K_K02

15.

Treci programowe

Wykady:

1. Historia bada krajobrazowych, definicje, aspekty prawne

2. Struktura i funkcjonowanie ukadw przyrodniczych geokomponenty,

przestrzenne jednostki przyrodnicze

3. Funkcjonowanie ukadw przyrodniczych, ekotony i ich rola w funkcjonowaniu

krajobrazu

4. Pojcie stabilnoci krajobrazu. Antropogenizacja krajobrazu w ukadach

przyrodniczych

5. Metodyczne aspekty waloryzacji krajobrazu

6. Modelowanie i GIS w ekologii krajobrazu. Mapy krajobrazowe

7. Oceny stanu rodowiska przyrodniczego i krajobrazu

8. Ekologiczne podstawy ksztatowania i ochrony krajobrazu

9. Gospodarowanie przestrzeni w rnych typach krajobrazu

wiczenia:

1. Ocena stanu i zasobw komponentw rodowiska przyrodniczego i krajobrazu

zadanego obszaru pod ktem jego zagospodarowania

2. Waloryzacja potencjau krajobrazowego wybranych obszarw

3. Interpretacja trendw zmian krajobrazu na podstawie rnych rde

informacji

16.

Zalecana literatura

Literatura podstawowa:

Richling A., Solon J., 2011; Ekologia krajobrazu, Wyd. Naukowe PWN,

Warszawa

Forman R.T.T., Godron M., 1986; Landscape Ecology, John Wiley and Sons,

New York

Literatura uzupeniajca:

wybrane artykuy z czasopisma Problemy Ekologii Krajobrazu

Forman R.T.T., 1995; Land Mosaics: The Ecology of Landscapes and Regions,

Cambridge University Press, Cambridge

Marsh W. M., 2010; Landscape Planning. Environmental Applications, John

Wiley and Sons, New York

Farina A., 2000; Landscape Ecology in Action; Kluwer Academic Publishers,

Dordrecht

17.

Forma zaliczenia poszczeglnych komponentw przedmiotu/moduu, sposb

sprawdzenia osignicia zamierzonych efektw ksztacenia:

wykad: egzamin pisemny

P_W01, P_W02, P_W03: test obejmujcy pytania otwarte i zamknite, ocena

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

47

pozytywna po otrzymaniu 60% poprawnych odpowiedzi, skala ocen zastosowana

zgodnie z Regulaminem studiw UWr.

wiczenia: zaliczenie na ocen

P_U01, P_U03, P_K01, P_K02: sprawozdania

P_U02, P_K02, P_K03: prezentacje multimedialne

Skala ocen zastosowana zgodnie z Regulaminem studiw UWr.

Elementy i wagi majce wpyw na ocen kocow: wykad 60%, wiczenia 40%

18. Jzyk wykadowy

Polski

19.

Obcienie prac studenta

Forma aktywnoci studenta rednia liczba godzin na

zrealizowanie aktywnoci

Godziny zaj (wg planu studiw)

z nauczycielem:

- wykad: 20 godz.

- wiczenia: 8 godz.

28 godz.

Praca wasna studenta, np.:

- przygotowanie do zaj: 2 godz.

- opracowanie wynikw: 3 godz.

- czytanie wskazanej literatury: 5 godz.

- napisanie raportu z zaj: 2 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 10 godz.

22 godz.

Suma godzin 50 godz.

Liczba punktw ECTS 2 ECTS

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

48

PROBLEMY GOSPODARKI WODNEJ

OPIS PRZEDMIOTU (MODUU KSZTACENIA) SYLABUS

1. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku polskim

PROBLEMY GOSPODARKI WODNEJ

2. Nazwa przedmiotu (moduu) w jzyku angielskim

PROBLEMS OF WATER MANAGEMENT

3.

Jednostka prowadzca przedmiot

Wydzia Nauk o Ziemi i Ksztatowania rodowiska, Instytut Geografii

i Rozwoju Regionalnego, Zakad Geografii Fizycznej

4. Kod przedmiotu (moduu)

30-GF-MGF-S1-E6-PGW

5. Rodzaj przedmiotu (moduu)- obowizkowy lub fakultatywny

Fakultatywny

6. Kierunek studiw

Geografia

7. Poziom studiw (I lub II stopie lub jednolite studia magisterskie)

I stopie

8. Rok studiw (jeli obowizuje)

Trzeci

9. Semestr zimowy lub letni

Letni

10.

Forma zaj i liczba godzin

Wykady: 22 godz.

wiczenia: 6 godz.

11. Imi, nazwisko, tytu/stopie naukowy, osoby prowadzcej zajcia

ukasz Stachnik, dr

12.

Wymagania wstpne w zakresie wiedzy, umiejtnoci i kompetencji spoecznych dla

przedmiotu (moduu) oraz zrealizowanych przedmiotw

Podstawowa wiedza z zakresu hydrologii i geografii fizycznej

13.

Cele przedmiotu

Przedstawienie problemw i rozwiza stosowanych w gospodarce wodnej

na obszarach o zrnicowanych warunkach przyrodniczych i rnym

sposobie ich uytkowania.

Umiejtno pracy w grupie i wsplnej analizy danych z zakresu gospodarki

wodnej z wykorzystaniem platformy MS Teams w Office365.

14.

Zakadane efekty ksztacenia

P_W01: Zna i rozumie problematyk gospodarowania

wod na obszarach o zrnicowanym uytkowaniu.

P_W02: Rozumie znaczenie racjonalnego gospodarowania

wod w aspekcie ochrony rodowiska.

P_W03: Zna systemy i zasady stosowania zarzdzania

kryzysowego w gospodarce wodnej.

P_U01: Wykorzystuje dostpne informacje do poprawnego

definiowania problemw wodno-gospodarczych

P_U02: Interpretuje i dokonuje syntezy otrzymanych

Symbole kierunkowych

efektw ksztacenia,

K_W01, K_W03

K_W04, K _W05

K_W07

K_U01, K_U02,

K_U05, K_U07,

Geografia studia stacjonarne I stopnia modu Geografia Fizyczna sylabus wany od roku akademickiego 2017/18

49

danych, sporzdza projekt oceny sytuacji wodno-

gospodarczej wybranego obszaru.

P_K01: Jest wiadomy znaczenia racjonalnego

gospodarowania zasobami wodnymi.

P_K02: Inicjuje prac w grupie, realizuje zadania zarwno

indywidualne, jaki zespoowe.

K_U10

K_K04

K_K01, K_K03

15.

Treci programowe

Wykady:

1. Wprowadzenie do problematyki gospodarowania wod w Polsce i na wiecie.

2. Gospodarowanie wod a potrzeby gospodarcze i przemysowe aspekty

formalno-prawne i sposoby podejmowania strategicznych decyzji na rnym

szczeblu zarzdzania.

3. Problemy zarzdzania kryzysowego w gospodarce wodnej. Przyczyny i skutki

katastrofalnych wezbra i susz, ochrona przed powodzi i susz.

4. Sposoby gospodarowania wod na terenach cennych przyrodniczo i obszarach

deficytow