Geografia i Història i la seva Didàctica - uab. ?· Per aprovar el mòdul Geografia i Història i…

Download Geografia i Història i la seva Didàctica - uab. ?· Per aprovar el mòdul Geografia i Història i…

Post on 05-Oct-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Utilitzaci d'idiomes a l'assignatura</p><p>catal (cat)Llengua vehicular majoritria:</p><p>Professor de contacte</p><p>Montserrat.Oller@uab.catCorreu electrnic:</p><p>Montserrat Oller FreixaNom:</p><p>2017/2018</p><p>1. </p><p>2. </p><p>3. </p><p>4. </p><p>5. </p><p>6. </p><p>Geografia i Histria i la seva Didctica</p><p>Codi: 42085Crdits: 27</p><p>Titulaci Tipus Curs Semestre</p><p>4310486 Formaci de Professorat d'Educaci Secundria Obligatria i Batxillerat,Formaci Professional i Ensenyaments d'Idiomes</p><p>OT 0 A</p><p>Equip docent</p><p>Cecilia Llobet Roig</p><p>Josep Puigsech Farrs</p><p>Neus Gonzlez Monfort</p><p>Merc Andreu Roses</p><p>Soledad Enjuanes Puyol</p><p>Mara Asuncin Blanco Romero</p><p>Prerequisits</p><p>Cap</p><p>Objectius</p><p>Comprendre el conjunt de coneixement adquirits en el Mdul especfic de didctica de les cinciessocials per poder iniciar-se en l'exercici de la docncia a l'educaci secundria.Complementar la formaci dels graduats en Geografia, Histria, Histria de l'Art i altres cincies socialsperqu puguin disposar dels coneixements bsics i imprescindibles que estimulin la capacitat crtica iels facin comprendre el mn que els envolta.Aplicar els coneixements didctics adquirits en el curs i la seva capacitat de resoluci de problemes al'exercici de la docncia com a professor/ra de cincies socials en centres i instituts d'educacisecundria.Integrar els coneixements de didctica de les cincies socials i dels complements de formaci enGeografia, Histria i Histria de l'Art, apresos en el curs, les vivncies adquirides en la realitzaci delprcticum en els centres de secundria i les propostes d'innovaci i recerca del treball final del Mster,per enfrontar-se a la complexitat de la professi com a docent en l'educaci secundria.Comunicar les seves decisions i conclusions com especialista en cincies socials de manera clara isense ambigitats a l'alumnat, a les seves famlies i a la resta de professionals, aportant arguments ales prpies afirmacions a partir d'una correcta presa de decisions basada en la reflexi sobre laresponsabilitat social i tica que implica l'exercici de la docncia.Valorar la importncia de la formaci continuada a l'hora d'ensenyar cincies socials i adquirir leshabilitats necessries per poder realitzar aquesta formaci tant de manera autnomacom en equip ambaltres professionals.</p><p>1</p></li><li><p>1. </p><p>2. 3. </p><p>4. </p><p>5. </p><p>6. </p><p>7. </p><p>8. </p><p>Competncies</p><p>Adquirir estratgies per a estimular l'esfor de l'estudiant i promoure la seva capacitat per a aprendreper s mateix i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisi que facilitin l'autonomia,la confiana i la iniciativa personals.Buscar, obtenir, processar i comunicar informaci (oral, impresa, audiovisual, digital o multimdia),transformar-la en coneixement i aplicar-la als processos d'ensenyament-aprenentatge en les matriesprpies de la especialitzaci cursada.Comunicar-se de manera efectiva, tant de manera verbal com no verbal.Concretar el currculum que s'implantar en un centre docent participant en la planificaci collectiva delmateix; desenvolupar i aplicar metodologies didctiques tant grupals com personalitzades, adaptades ala diversitat dels estudiants.Conixer els continguts curriculars de les matries relatives a la especialitzaci docent corresponent,aix com el cos de coneixements didctics al voltant als processos d'ensenyament-aprenentatgerespectius.Conixer els processos d'interacci i comunicaci a l'aula, dominar destreses i habilitats socialsnecessries per a fomentar l'aprenentatge i la convivncia a l'aula, i abordar problemes de disciplina iresoluci de conflictes.Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenci a l'equitat, l'educaci emocional ien valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formaci ciutadana i el respecte delsdrets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcci d'un futursostenible.Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc departicipaci i cultura en l'entorn on estigui ubicat; desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientaci delsestudiants de manera collaborativa i coordinada; participar en l'avaluaci, investigaci i innovaci delsprocessos d'ensenyament-aprenentatge.Fer un s efica i integrat de les tecnologies de la informaci i la comunicaci.Generar propostes innovadores i competitives en l'activitat professional i en la investigaci.Interpretar les diferents necessitats educatives dels alumnes amb la finalitat de proposar les accionseducatives ms adequades.Planificar, desenvolupar i avaluar el procs d'ensenyament-aprenentatge potenciant processoseducatius que facilitin l'adquisici de les competncies prpies dels respectius ensenyaments, atenental nivell i formaci prvia dels estudiants aix com la orientaci dels mateixos tant individualment comen collaboraci amb altres docents i professionals del centre.Posseir les habilitats d'aprenentatge necessries per a poder realitzar una formaci contnua tant en elscontinguts i la didctica de l'especialitat, com en els aspectes generals de la funci docent.</p><p>Resultats d'aprenentatge</p><p>Buscar, obtenir, processar i comunicar informaci (oral, impresa, audiovisual, digital o multimdia),transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d'ensenyamen-aprenentatge en lesmatries prpies de la especialitzaci cursada.Comunicar-se de forma efectiva, tant verbal com no verbalment.Conixer els processos d'interacci i comunicaci a l'aula, dominar destreses i habilitats socialsnecessries per a fomentar l'aprenentatge i la convivncia a l'aula, i abordar problemes de disciplina iresoluci de conflictes.Crear un clima que faciliti la interacci i valori les aportacions dels estudiants per a fomentarl'aprenentatge de les Cincies Socials a l'aula.Demostrar que coneix contextos i situacions en que s'utilitzen i s'apliquen les Cincies Socials al'ensenyament secundari: Geografia, Histria i Histria de l'Art, destacant el carcter funcionald'aquestes.Demostrar que coneix el valor formatiu i cultural de les Cincies Socials (Geografia, Histria i Histriade l'Art) i dels continguts d'aquestes disciplines que s'imparteixen en l'Educaci Secundria Obligatriai en el Batxillerat, i integrar aquests continguts en el marc de la cincia i de la cultura.Demostrar que coneix els currculums de Cincies Socials i de Geografia, Histria i Histria de l'Art dela ESO i del Batxillerat.Demostrar que coneix els desenvolupaments terico-prctics de l'ensenyament i el aprenentatge de la</p><p>2</p></li><li><p>8. </p><p>9. </p><p>10. </p><p>11. </p><p>12. </p><p>13. 14. </p><p>15. </p><p>16. </p><p>17. 18. </p><p>19. </p><p>Demostrar que coneix els desenvolupaments terico-prctics de l'ensenyament i el aprenentatge de laGeografia, la Histria i la Histria de l'Art.Demostrar que coneix i que sap aplicar propostes docents innovadores a l'mbit de les CinciesSocials.Demostrar que coneix la histria i els desenvolupaments recents de les diferents correntshistoriogrfiques o de pensament en Geografia, Histria y Histria de l'Arti les seves perspectives per atransmetre una visi dinmica de les mateixes.Dissenyar i desenvolupar espais d'aprenentatge amb especial atenci a l'equitat, l'educaci emocional ien valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formaci ciutadana i el respecte delsdrets humans que faciliten la vida en societat, la presa de decisions i la construcci d'un futursostenible.Entendre l'avaluaci com un instrument de regulaci i d'estmul a l'esfor, i conixer i desenvoluparestratgies i tcniques per a l'avaluaci de l'aprenentatge de les Cincies Socials.Generar propostes innovadores i competitives a l'activitat professional i a la investigaci.Identificar els problemes relatius a l'ensenyament i aprenentatge de les Cincies Socials i plantejarpossibles alternatives i solucions.Interpretar les diferents necessitats educatives dels alumnes amb la finalitat de proposar les accionseducatives ms adequades.Posseir les habilitats d'aprenentatges necessries per a poder realitzar una formaci contnua tant enels continguts i la didctica de les Cincies Socials, com en els aspectes generals de la funci docent.Seleccionar, utilitzar i elaborar materials per a l'ensenyament de les Cincies Socials.Transformar els currculums de Cincies Socials en seqncies d'activitats d'aprenentatge i programesde treball.Utilitzar les tecnologies de la informaci i la comunicaci e integrar-les en el procsd'ensenyament-aprenentatge de les Cincies Socials.</p><p>Continguts</p><p>El mdul Geografia i Histria i la seva didctica (27cr) est configurat per dos blocs de continguts:</p><p>a) Bloc de Didctica de les Cincies Socials (15cr) i que comprn les segents temtiques:</p><p>- Iniciaci a la Didctica de les Cincies Socials (3cr)</p><p>- Didctica de les Cincies Socials (Geografia, Histria, Histria de l'Art i Educaci per a la Ciutadania (6cr)</p><p>- Innovaci docent i iniciaci a la recerca en Didctica de les Cincies Socials (6cr)</p><p>b) Bloc de Complements de Formaci (12cr). Els alumnes cursaran dos complements de formaci delsproposats depenent de la seva titulaci inicial. La coordinaci de l'especialitat fixar quins seran els mduls acursar de cada un dels alumnes.</p><p>- Complements de Formaci de Geografia (4cr)</p><p>- Complements de Formaci d'Histria (4cr)</p><p>- Complements de Formaci d'Histria de l'Art (4cr)</p><p>Metodologia</p><p>Les hores que s'indiquen per cadascuna de les activitats formatives sn orientatives i es poden veuremodificades lleugerament en funci del calendari o de les necessitats docents.</p><p>Activitats formatives</p><p>Resultats</p><p>3</p></li><li><p>Ttol Hores ECTS d'aprenentatge</p><p>Tipus: Dirigides</p><p>Assistncia i participaci a classes magistrals, sortides, etc. i la realitzacid'activitats relacionades</p><p>175,5 7,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17,18, 19</p><p>Tipus: Supervisades</p><p>Realitzaci, revisi i avaluaci dels treballs realitzats (informes, estudis de cas,resoluci de problemes, exposicions, prctiques de laboratori, treballs decamp...)</p><p>175,5 7,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17,18, 19</p><p>Tipus: Autnomes</p><p>Anlisi de lectures i propostes d'innovaci didctiva, realitzaci d'informes,disseny d'activitats, anlisi i resoluci de casos.</p><p>324 12,96 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 14, 15, 17,18, 19</p><p>Avaluaci</p><p>L'assistncia a les classes s obligatria. L'estudiant ha d'assistir a un mnim d'un 80% de les sessions de cada un dels professors que intervnen al Mdul. En cas contrari es considerar "no presentat".completes</p><p>Per aprovar el mdul Geografia i Histria i la seva didctica cal haver aprovat cada un dels Blocs decontinguts i cada una de les temtiques que els configuren i que es cursaran de forma independent.</p><p>El detall de l'avaluaci de cada temtica es proporcionar amb el programa a l'inici de curs.</p><p>L'avaluaci sumativa de cada una de les temtiques de cada bloc inclou activitats en grup i activitatsindividuals. Per poder fer mitjana s'ha de treure com a mnim un 4 de cada una de les activitats previstes per aser avaluades i que el professorat indicar prviament.</p><p>Al llarg de la part del mdul que cada professor/a imparteix, es poden demanar tasques complementriessense haver de ser considerades necessriament tasques d'avaluaci, per s de lliurament obligatori.</p><p>El lliurament de treballs es realitzar prioritriament per la via del campus virtual. Es podran habilitar altresvies de lliurament, previ acord amb el professorat, informades via presencial a la classe i via campus virtual.No s'acceptaran treballs lliurats per vies no acordades amb el professor/a ni tampoc els treballs amb formatsincorrectes, que no incloguin el nom dels autors i la temtica a la que fan referncia o que s'envin fora determini.</p><p>Els treballs i els exmens es retornaran revisats pel professor/a com a mxim 1 mes desprs del seulliurament o realitzaci.</p><p>D'acord amb la normativa UAB, el plagi o cpia d'algun treball es penalitzar amb un 0 com a qualificaci,perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si s un treball individual com en grup (en aquest cas, tots elsmembres del grup tindran un 0).</p><p>Si durant la realitzaci d'un treball individual a classe, el professor/a considera que un estudiant est intentantcopiar o se li descobreix algun tipus de document o dispositiu no autoritzat pel professorat, es qualificar elmateix amb un 0, sense opci de recuperaci.</p><p>Ats que la llengua vehicular del mster i de l'ensenyament secundari s el catal, les tasques orals i escritesrelacionades amb aquest mdul s'han de presentar en aquesta llengua. En les activitats lliurades per escrit(individuals o en grup) es tindr en compte la correcci lingstica, la redacci i els aspectes formals de</p><p>presentaci. Aix mateix, cal expressar-se oralment amb fludesa i correcci i cal mostrar un alt grau de4</p></li><li><p>presentaci. Aix mateix, cal expressar-se oralment amb fludesa i correcci i cal mostrar un alt grau decomprensi dels textos acadmics. Una activitat pot ser no avaluada, retornada o suspesa si el professoratconsidera que no compleix els requisits esmentats anteriorment.</p><p>La qualificaci final del mdul de Geografia i Histria i la seva didctica tindr en compte:</p><p>a) Haver aprovat tots els blocs de continguts cursats de forma independent</p><p>b) El compliment dels criteris d'assistncia</p><p>c) El lliurament de les tasques proposades en el termini indicat</p><p>d) L'absncia de plagi d'acord amb les indicacions esmentades en els punts anteriors</p><p>Les qestions i/o dubtes referents a l'avaluaci que no estiguin recollits en les indicacions anteriors es regiranpels segents documents:</p><p>- Criteris i pautes generals d'avaluaci de laFacultat de Cincies de l'Educaci -(http://www.uab.cat/web/informacio-academica/avaluacio/normativa-1292571269103.html)</p><p>- Normativa d'Avaluaci de la Universitat Autnoma de Barcelona. Ttol IV: Avaluaci -(http://www.uab.cat/web/informacio-academica/avaluacio/normativa-1292571269103.html)</p><p>Activitats d'avaluaci</p><p>Ttol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge</p><p>Avaluaci de complements de formaci de geografia, histria ihistria de l'art</p><p>29,62 0 0 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10</p><p>Avaluaci de didctica de la Geografia, la histria, la Histriade l'Art i l'Educaci per ala ciutadania</p><p>37,03 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19</p><p>Avaluaci d'innovaci educativa i iniciaci a la recerca 22,22 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19</p><p>Avaluaci introducci a la didctica 11,11 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 19</p><p>Bibliografia</p><p>Bibliografia</p><p>Iniciaci a la Didctica de les Cincies Socials:</p><p>Qu s ensenyar i aprendre Cincies Socials a l'educaci secundria?</p><p>Evans, R.W. (1989): Teacher Conceptions of History. A , vol. XVII,Theory and Research in Social Educationnm 3, pp. 210-241. Trad. cast: Concepciones del maestro sobre la historia. A Boletn de Didctica de las</p><p>, nm 3/4, pg. 61-94, 1992.Ciencias Sociales</p><p>Guimer, C.-Carretero, M. (1991): El pensamiento del profesor de historia de secundaria. A , nm. 23, gen-des, pg. 83-89.StudiaPaedagogica</p><p>Instituto Nacional de Calidad y Evaluacin (INCE) (2000): "Estilo docente del profesor (2). Estilo docente delprofesor de educacin secundaria obligatoria". 16. Madrid. MEC.Resumen Informativo</p><p>Pags, J. (1994): La didctica de las ciencias sociales, el currculum y la formacin del profesorado. Signos.5</p></li><li><p>Pags, J. (1994): La didctica de las ciencias sociales, el currculum y la formacin del profesorado...</p></li></ul>