geografi bab 16 tingkatan dua

15
Perkembangan sistem perhubungan di malaysia

Upload: siti-aminah

Post on 15-Nov-2014

2.662 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Perkembangansistemperhubungandimalaysia

2. Pengenalan

  • Perhubunganawaldi Malaysia bermuladenganadanyaperkhidmatan pos. Namun, perkhimataniniterhaddalamhalsurat-menyurat.

3. Maklumat yang disampaikanterpaksamengambilmasa yang lama untuksampaiketanganpenerima 4. Sistemperhubungandi Malaysia terusberkembangdenganadanyaalatperhubungan yang lebihmoendanefektif. 5. Telefon, telegraf, teleks an faksimilidigunakanuntukmenghantar an menerimamaklumatdenganlebihcepat