genusnigenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

43
Subjekti Subjekti procesnog procesnog prava prava Subjekti Subjekti procesnog procesnog prava prava Genusni Genusni naziv naziv za za sve sve subjekte subjekte koji koji li ličiti iti i l u u razli različitim itim procesnim procesnimulogama ulogama sudeluju sudeluju u u parni parničnom nom postupku postupku

Upload: others

Post on 22-Nov-2021

18 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

SubjektiSubjekti procesnogprocesnog pravapravaSubjektiSubjekti procesnogprocesnog pravaprava

GenusniGenusni nazivnaziv zaza svesve subjektesubjekte kojikojililiččitiiti ii llu u razlirazliččitimitim procesnimprocesnim ulogamaulogama

sudelujusudeluju u u parniparniččnom nom postupkupostupku

Page 2: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

SubjektiSubjekti procesnogprocesnog pravaprava

Uobi~ajena kategorizacija:

SubjektiSubjekti procesnogprocesnog pravaprava

Uobi~ajena kategorizacija:

U~esnici u u em sm islu: sud i parni~ne stranke

U~esnici u {irem sm islu --svi subjekti koji povodom parnice dolaze u kontakt sa sudom

Zastupnici, um e{a~i, procenitelji, svedoci, ve{taci, zapisni~ari, prevodioci, tum a~i....ve taci, zapisni~ari, prevodioci, tum a~i....

Page 3: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

SubjektiSubjekti procesnogprocesnog pravapravaSubjektiSubjekti procesnogprocesnog pravaprava

umešačveštak

ast pnikzastupnik

tumačprocenitelj

svedok

Page 4: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

Subjekti parniceSubjekti parnice

Sud i stranke: - tužilac i tuženiSud - organ, nosilac sudske vlasti i pravosudne funkcije

Stranke:Stranke:

1. lice koje od suda traži donošenje odluke kojom se rešava spor - tužilacrešava spor - tužilac

2. lice protiv koga se ova odluka donosi - tuženi

Pojam stranke imenantan procesnom pravu

Van procesnog prava nema stranakaVan procesnog prava nema stranaka

Strane u sporu Stranke u parnici

Page 5: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

PojamPojam parniparniččne strankene strankePojamPojam parniparniččne strankene stranke

Stranka – svako lice koje od nekog državnog organa, od nosioca javne funkcije, od neke ustanove ili organizacije tra`i pred imanje odredjene sl žbene radnjetra i preduzimanje odredjene službene radnje

MaterijalnopravniMaterijalnopravni pojampojam strankestranke

Pojam parnične strankeMaterijalnopravniMaterijalnopravni pojampojam strankestrankeProcesnopravniProcesnopravni pojampojam strankestrankeFunkcionalniFunkcionalni pojampojam strankestranke

Page 6: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

Stranka u materijalnopravnom smisluStranka u materijalnopravnom smisluj pj p

Stranka Stranka -- onaj o onaj o ččijim se pravima, odnosno ijim se pravima, odnosno dudužžnostima u parnici odlunostima u parnici odluččujeuje

Kritika: Najšešće je tako, ali.... j j ,

Ima li, npr. stranaka u parnici koja se vodi kako bi se utvrdilo nepostojanje jednog materijalnopravnog odnosa?

Da li je adekvatan ovaj pojam?

Nastao je u vreme nesamostalnosti GPP i njegovog razvoja u okvirima gradjanskog prava, u vreme kad je tužba smatrana subjektivnim pravom u svom procesnom dejstvu i svi ostali pojmovisubjektivnim pravom u svom procesnom dejstvu i svi ostali pojmovi izvodjeni iz pojmova gradjanskog prava

Page 7: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

Stranka u procesnom smisluStranka u procesnom smisluStranka u procesnom smisluStranka u procesnom smislu

Stranka je subjekt koji U SVOJE IME traži pravnu zaštitu iStranka je subjekt koji U SVOJE IME traži pravnu zaštitu i onaj pravni subjekt protiv koga je upereno traženje pravne zaštite

Stranke su: onaj ko tuži i onaj ko je tužen, onaj ko d i ič d j j ipreduzima parnične radnje u svoje ime

Pitanje: Da li je za procesni pojam stranke bitno u čijem interesu stranka vodi parnicu i preduzima parnične radnje?

Page 8: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

Ideja stranaka sadrIdeja stranaka sadržžana je u parnici i ana je u parnici i t b j tt b j t žžiti i iiti i ine treba je trane treba je tražžiti izvan parnice iti izvan parnice

ŠŠŠŠta treba posmatrati? ta treba posmatrati? –– PoloPoložžaj aj stranke u procesnom odnosu!!stranke u procesnom odnosu!!pp

Irelevantno je da li je stranka subjektIrelevantno je da li je stranka subjektIrelevantno je da li je stranka subjekt Irelevantno je da li je stranka subjekt materijalnopravnog odnosa u kome je materijalnopravnog odnosa u kome je dodoššlo do spora!!!lo do spora!!!dodoššlo do spora!!!lo do spora!!!

Page 9: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

Stranka u funkcionalnom Stranka u funkcionalnom i li lsmislusmislu

StrankaStranka popo funkcijifunkciji popo dudužžnostinostiStrankaStranka popo funkcijifunkciji, , popo dudužžnostinostiOnajOnaj koko je je posebnimposebnim propisimapropisimaovlaovlašćšćenen dada tutužžii iakoiako nijenije subjektsubjektovlaovlašćšćen en dada tutužžii iakoiako nijenije subjektsubjektspornogspornog materijalnopravnogmaterijalnopravnog odnosaodnosaOnaj ko štiti tudja subjektivna prava iOnaj ko štiti tudja subjektivna prava iOnaj ko štiti tudja subjektivna prava i Onaj ko štiti tudja subjektivna prava i interese ili javni interesinterese ili javni interes

Ko su stranke po funkciji?Javni tužilac javni pravobranilac organ starateljstvaJavni tužilac, javni pravobranilac, organ starateljstva, staratelj zaostavštine, staratelj imovine, zakonski zastupnik, kada u svoje ime tuži

Page 10: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

TuTužžilac i tuilac i tužženieniTuTužžilac i tuilac i tužženieniTužilac - onaj ko u svoje ime podiže tužbu i vodi parnicutužbu i vodi parnicu

• u svom interesu

• u tudjem interesu

• u javnom interesu

Tuženi - onaj protiv koga je tužbaTuženi onaj protiv koga je tužba podignuta

Kada i kako stranke stiču stranački položaj?

Page 11: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

P i lP i l žž j tj t žži i ti i t žžProcesni poloProcesni položažaj tuj tužžioca i tuioca i tužženogenog

Jednaki pred zakonom Jednaki pred zakonom -- jednaki pred jednaki pred s doms domsudomsudom

JEDNAK PROCESNI POLOŽAJ - jednaka procesna ovlašćenja i procesne dužnostiprocesna ovlašćenja i procesne dužnosti

ZAKONSKI JEDNAKI FAKTIČKI NEJEDNAKIZAKONSKI JEDNAKI - FAKTIČKI NEJEDNAKI

Page 12: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

TuTužžilacilac ii tutužženieniTuTužžilacilac ii tutužženieni

Po čemu su nejednaki?j

Po specifiPo specifiččnim funkcijama u parnici nim funkcijama u parnici Po obrazovanju i pravniPo obrazovanju i pravniččkom znanjukom znanjuPo bogatstvu Po bogatstvu Po...Po...

Čiji je procesni položaj povoljniji?

Page 13: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

Pravne posledice stranaPravne posledice stranaččkog svojstvakog svojstva

ZaZaššto je vato je važžno da se zna ko suno da se zna ko su

Pravne posledice stranaPravne posledice stranaččkog svojstvakog svojstva

ZaZaššto je vato je važžno da se zna ko su no da se zna ko su stranke u konkretnoj parnici?stranke u konkretnoj parnici?

U sopstvenoj parnici stranka neU sopstvenoj parnici stranka neU sopstvenoj parnici stranka ne U sopstvenoj parnici stranka ne momožže biti sudija, umee biti sudija, umeššaačč, ve, vešštak... tak... PrebivaliPrebivališšte stranaka (tute stranaka (tužženog) enog) eb aeb a ššte st a a a (tute st a a a (tu e og)e og)znaznaččajno je za odredjivanje mesne ajno je za odredjivanje mesne nadlenadležžnostinostiDejstva vodjenja parnice i dejstva Dejstva vodjenja parnice i dejstva presude pogadjaju strankupresude pogadjaju stranku..........

Page 14: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

Kakva je sudbina odluke donete u Kakva je sudbina odluke donete u parnici u kojoj je sudelovala samo parnici u kojoj je sudelovala samo

jedna stranka?jedna stranka?jedna stranka?jedna stranka?

dl k j b d j t-- odluka je bez dejstva

odluka je nepostojeća (inegzistentna)- odluka je nepostojeća - (inegzistentna)

Page 15: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

Koga pogadja pravno dejstvo odluke u Koga pogadja pravno dejstvo odluke u parnici u kojoj je tuparnici u kojoj je tužžilac stranka uilac stranka uparnici u kojoj je tuparnici u kojoj je tužžilac stranka u ilac stranka u

funkcionalnom smislu?funkcionalnom smislu?

a) Stranku u funkcionalnom smislu?

b) Stranku u materijalnopravnom smislu?b) Stranku u materijalnopravnom smislu?

Page 16: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

Stranka ad hocStranka ad hocZastraZastraššujuujućće deluje!!!e deluje!!!

Stranka ad hocStranka ad hocjj jj

U stvari, U stvari, -- veoma je jednostavno...!veoma je jednostavno...!

Stranka ad hocStranka ad hoc –– incidentalna strankaincidentalna stranka,,uuččesnik u esnik u šširem smisluirem smislu, lice, lice o o ččijim pravima ijim pravima j pj pili procesnim duili procesnim dužžnostima sud odlunostima sud odluččujeuje

!!

Page 17: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

Ko su stranke ad hoc?Ko su stranke ad hoc?Ko su stranke ad hoc?Ko su stranke ad hoc?

NprNpr.• Svedok, kad sud odlučuje o njegovom zahtevu za naknadu troškova dolaska pred sud• Svedok koga sud kažnjava zbog neopravdanog nedolaska pred sud• Veštak, kad sud odlučuje o visini njegove nagrade zaVeštak, kad sud odlučuje o visini njegove nagrade za veštačenje ....

Da li izmedju suda i stranke ad hoc postoji procesni odnos? j p j p

POSTOJI, ali je taj odnos je periferni procesni osnos, potpuno nezavistan od parničnog procesnog odnosa, koji ne utiče na tok parnice.

Page 18: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

KakoKako se naziva postupak u kome sud odluse naziva postupak u kome sud odluččujeujeKakoKako se naziva postupak u kome sud odluse naziva postupak u kome sud odluččuje uje o pravu strankeo pravu stranke ad hoc?ad hoc?

Incidentalni postupak

t k i i t k i ipostupak u parnici postupak u parnici

P a r n i c a

Page 19: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

StranaStranaččkaka sposobnostsposobnost

“Procesna pravna sposobnost” (pojam “Procesna pravna sposobnost” (pojam

pp

p p (p jp p (p jprocesnog prava) procesnog prava) Apstraktna moguApstraktna moguććnost da se bude tunost da se bude tužžilac ili ilac ili tutužženi eni StranaStranaččka sposobnost ka sposobnost == stranastranaččko svojstvoko svojstvo

Uslov za stranačku sposobnost – pravna sposobnostp p p

Šta je pravna sposobnost ?Sposobnost da se…

Page 20: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

KoKo susu stranastranaččkiki sposobnisposobni subjektisubjekti??

SviSvi pravnopravno sposobnisposobni subjektisubjekti

KoKo susu stranastranaččkiki sposobnisposobni subjektisubjekti??

SviSvi pravnopravno sposobnisposobni subjektisubjektiSvakoSvako fizifiziččkoko lice lice ii svsvaakoko pravnopravno licelice

Kada fizička lica stiču, a kada gube stranačku sposobnost? (Da li je nasciturus stranački sposoban?!) p ( j p )

Kada pravna lica stiču, a kada gube stranačku p gsposobnost?

Ima li “nekoga” ko je stranački sposoban, a nije pravno sposoban?

Page 21: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

StranaStranaččka sposobnostka sposobnostPravnaPravna sposobnostsposobnost

StranaStranaččka sposobnost ka sposobnost šširi pojam od pojma iri pojam od pojma pravne sposobnostipravne sposobnosti

Društveni fenomeni

Fizička lica

Državni organi

Pravna licag

Page 22: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

KomeKome sudsud priznajepriznaje stranastranaččkukujjsposobnostsposobnost??

PriznanjePriznanje ““pravaprava stajanjastajanja predpred sudomsudom” ” II t dit di ii j di ij di iIusIus standistandi in in judiciojudicio

Ova Ova sposobnostsposobnost priznajepriznaje se se izvesnimizvesnimOBLICIMAOBLICIMA UDRUUDRUŽŽIVANJAIVANJA

!OBLIK UDRŽIVANJA OBLIK UDRUŽENJA!

Page 23: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

Pod Pod kojimkojim uslovimauslovima sudsud priznajepriznaje stranastranaččkuku

Uslovi propisani ZPPUslovi propisani ZPP::

sposobnostsposobnost tzvtzv. . oblicimaoblicima udruudružživanjaivanja??

Uslovi propisani ZPPUslovi propisani ZPP::dopudopuššteni ciljevi delovanjateni ciljevi delovanjaorgani upravljanja organi upravljanja sredstvasredstva

Odluka vaOdluka važži samo za konkretnu parnicui samo za konkretnu parnicuProtiv odluke kojom je priznata stranaProtiv odluke kojom je priznata stranaččka sposobnost ka sposobnost nije dopunije dopušštena tena žžalbaalbaProtiv odluke kojom je odbijen zahtev za priznanje Protiv odluke kojom je odbijen zahtev za priznanje j j j p jj j j p jstranastranaččke sposobnosti dopuke sposobnosti dopušštena je tena je žžalbaalba

Dve maloletničke bande su u imovinskopravnom sporu. Može li im sud priznati stranačku sposobnost i rešiti njihov spor?

Page 24: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

ZnaZnaččajaj stranastranaččkeke sposobnostisposobnosti

Procesna pretpostavka o kojoj sud vodiProcesna pretpostavka o kojoj sud vodi

ZnaZnaččajaj stranastranaččkeke sposobnostisposobnosti

Procesna pretpostavka o kojoj sud vodi Procesna pretpostavka o kojoj sud vodi raraččuna ex officio u toku una ex officio u toku ččitavog itavog postupka postupka p pp pLice koje se pojavljuje u ulozi stranke Lice koje se pojavljuje u ulozi stranke mora imati stranamora imati stranaččaku sposobnost aku sposobnost

t t kt t k ččit t kit t kpermanentno, u toku permanentno, u toku ččitavog postupkaitavog postupka

Treba li sud da pokuša da otkloni nedostatak koji se tičeTreba li sud da pokuša da otkloni nedostatak koji se tiče stranačke sposobnosti?

SANKCIJA - ODBACIVANJE TUŽBE

Page 25: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

[[tata akoako se se nedostataknedostatak ne ne prim etiprim etiu u prvostepenom postupkuprvostepenom postupku??

Na Na scenuscenu stupajustupaju pravnipravnilekovilekovi

-- žžalbaalba-- ponavljanjeponavljanje postupkapostupka-- ponavljanjeponavljanje postupkapostupka

Page 26: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

ZadatakZadatakZadatakZadatak

Sedam straSedam stravsvstvenih lovaca angažovalo jetvenih lovaca angažovalo jeSedam straSedam stravsvstvenih lovaca angažovalo je tvenih lovaca angažovalo je građevinsku firmu da izgradi montažnu lovačku građevinsku firmu da izgradi montažnu lovačku kuću u ataru sela Kupinovo. Svi su uložili kuću u ataru sela Kupinovo. Svi su uložili sredstva i vlassredstva i vlasnniku gradjevinske firme isplatili iku gradjevinske firme isplatili 100.000 dinara akontacije. Pošto radovi nisu ni 100.000 dinara akontacije. Pošto radovi nisu ni

č ti d i t k k š t k dč ti d i t k k š t k dzapočeti do isteka roka za završetak radova, započeti do isteka roka za završetak radova, lovci su rešili da pokrenu sudski postupak.lovci su rešili da pokrenu sudski postupak.

Šta bi tužbom mogli da traže?Šta bi tužbom mogli da traže?–– Šta bi tužbom mogli da traže? Šta bi tužbom mogli da traže? –– Da li postoji neka procesna smetnja za vođenje Da li postoji neka procesna smetnja za vođenje

parnice?parnice?–– Ako smetnja postoji, kako se može otkloniti? Ako smetnja postoji, kako se može otkloniti?

Page 27: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

ZadatakZadatakZadatakZadatak

U toku parnice koja se vodi izmedju U toku parnice koja se vodi izmedju k t ži i i k t žk t ži i i k t žoca, kao tužioca, i sina, kao tuženog, oca, kao tužioca, i sina, kao tuženog,

tuženi je obavestio sud da je tužilac tuženi je obavestio sud da je tužilac umro.umro.Kako sud treba da postupi? Kako sud treba da postupi?

Page 28: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

ParniParniččna sposobnostna sposobnostParniParniččna sposobnostna sposobnost

”procesna delatna sposobnost”

SposobnostSposobnost strankestranke dada punovapunovažžnono

p p

pp pppreduzimapreduzima parniparniččne ne radnjeradnje..(ne(ne bilobilo kakokako vevećć PUNOVAPUNOVAŽŽNO!!!)NO!!!)(ne (ne bilobilo kakokako, , vevećć PUNOVAPUNOVAŽŽNO!!!)NO!!!)

USLOVI ZA PARNIČNU SPOSOBNOST:

Stranačka sposobnostStranačka sposobnostPoslovna sposobnost

Page 29: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

StranaStranaččka i parnika i parniččna sposobnostna sposobnost

StSt ččk b t lk b t l

StranaStranaččka i parnika i parniččna sposobnostna sposobnost

StranaStranaččka sposobnost uslov za ka sposobnost uslov za parniparniččnu sposobnostnu sposobnostParniParniččna sposobnost una sposobnost užža od a od stranastranaččke sposobnostike sposobnostipp

Ona su:

Stranački sposobna

Parničnonesposobna

Page 30: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

Poslovna sposobnost i parniPoslovna sposobnost i parniččna na sposobnostsposobnost

Dva razliDva različčita pojmaita pojmaPoslovna sposobnost Poslovna sposobnost –– potpuna i ogranipotpuna i ograniččenaenaParniParniččna sposobnost na sposobnost –– uvek potpuna i bezuslovnauvek potpuna i bezuslovna

Za punovaZa punovažžno preduzimanje parnino preduzimanje parniččnih radnji tranih radnji tražži sei seista ona sposobnost koja je neophodna za valjanoista ona sposobnost koja je neophodna za valjano

pp p pp p

ista ona sposobnost koja je neophodna za valjanoista ona sposobnost koja je neophodna za valjanozasnivanje prava i obaveza !!! zasnivanje prava i obaveza !!! ZAZAŠŠTO???TO???

STRANKA U KONKRETNOJ PARNICI ILI JE PARNIČNOSTRANKA U KONKRETNOJ PARNICI ILI JE PARNIČNO SPOSOBNA ILI PARNIČNO NESPOSOBNA. ZAŠTO???

Page 31: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

ParniParniččno (ne)sposobna strankano (ne)sposobna stranka( ) p( ) pParniParniččno sposobna stranka mono sposobna stranka možže da e da preduzima sve parnipreduzima sve parniččne radnjene radnjepreduzima sve parnipreduzima sve parniččne radnje ne radnje ParniParniččno nesposobna stranka ne mono nesposobna stranka ne možže da e da preduzme nijednu parnipreduzme nijednu parniččnu radnjunu radnjup j pp j p jj

Logika ovog vaLogika ovog važžnog pravila:nog pravila:Zamislite kako bi izgledao tok parnice ako bi dejstvoZamislite kako bi izgledao tok parnice ako bi dejstvoZamislite kako bi izgledao tok parnice ako bi dejstvo Zamislite kako bi izgledao tok parnice ako bi dejstvo parniparniččnih radnji bilo uslovljeno njihovim odobrenjemnih radnji bilo uslovljeno njihovim odobrenjemodod strane zakonskog zastupnika stranke...strane zakonskog zastupnika stranke...

Parnica ne “trpi” uslovljene parniParnica ne “trpi” uslovljene parniččne radnje ne radnje ParniParniččne radnje deluju ne radnje deluju automatski,automatski, onda kad su onda kad su preduzete preduzete

Page 32: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

ParniParniččna sposobnost fizina sposobnost fiziččkih licakih lica

Potpuno poslovno sposobna licaPotpuno poslovno sposobna lica

ParniParniččna sposobnost fizina sposobnost fiziččkih licakih lica

Potpuno poslovno sposobna lica Potpuno poslovno sposobna lica --ParniParniččno sposobnano sposobna

DelimiDelimiččno no poslovnoposlovno sposobnasposobna licalicaParniParniččnono sposobnasposobna uu granicamagranicamaParniParniččno no sposobnasposobna u u granicamagranicamasvojesvoje poslovneposlovne sposobnostisposobnosti

Potpuno poslovno nesposobna lica Potpuno poslovno nesposobna lica ParniParniččno nesposobnano nesposobna

Page 33: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

Šta znači izraz “u granicama svojeŠta znači izraz u granicama svoje poslovne sposobnosti”?

Znači li - sposobnost zappreduzimanje pojedinih (samo nekih) radnji u parnici?(samo nekih) radnji u parnici?

!!

Page 34: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

Delimično poslovno sposobna lica parnično su p p psposobna u parnicama koje se vode povodom onih gradjanskopravnih odnosa za koja su ta lica poslovno sposobna !!!!

PRIMER:PRIMER:PRIMER:PRIMER:NarkomanuNarkomanu je je delimidelimiččno no oduzetaoduzeta parniparniččnana sposobnostsposobnost

takotako ššto mu je to mu je ograniograniččenaena sposobnostsposobnost dada samostalnosamostalnoraspolaraspolažže e svojomsvojom imovinomimovinom

Da li je on parniDa li je on parniččno sposoban u brakorazvodnoj parnici?no sposoban u brakorazvodnoj parnici?

Da li je on parniDa li je on parniččno sposoban u parnici za deobu brano sposoban u parnici za deobu braččneneDa li je on parniDa li je on parniččno sposoban u parnici za deobu brano sposoban u parnici za deobu braččne ne tekovine?tekovine?

Page 35: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

ParniParniččnana sposobnostsposobnost maloletnikamaloletnikappMaloletnaMaloletna licalica parniparniččno no susu sposobnasposobna uugranicamagranicama svojesvoje poslovneposlovne sposobnostisposobnostigranicamagranicama svojesvoje poslovneposlovne sposobnostisposobnosti

DaDa lili je je detedete starostaro 16 16 godinagodina parniparniččno no sposobnosposobno u u paternitetskojpaternitetskojparniciparnici u kojoj se traži da se utvrdi da je otac detetau kojoj se traži da se utvrdi da je otac deteta??

JESTEJESTE ((ZaZaššto?)to?)DaDa lili je je zaposlenizaposleni maloletnikmaloletnik parniparniččno no sposobansposoban u u parniciparnici povodompovodom

sporaspora iziz radnogradnog odnosaodnosa??sporaspora iziz radnogradnog odnosaodnosa? ? JESTEJESTE ((ZaZaššto?)to?)

DaDa lili je je maloletnikmaloletnik parniparniččno no sposobansposoban u u parniciparnici zbogzbog smetanjasmetanjadrdržžavineavine??drdržžavineavine? ?

NIJENIJE ((ZaZaššto?)to?)

KakvaKakva je je parniparniččnana sposobnostsposobnost maloletnikamaloletnika kojikoji je je sklopiosklopio brakbrak??jj pp pp jj jj ppKakva je parnična sposobnost maloletnika koji je sudski emancKakva je parnična sposobnost maloletnika koji je sudski emanciipovan?povan?

Page 36: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

ParniParniččna sposobnost strancana sposobnost stranca

Procenjuje se prema zakonu drProcenjuje se prema zakonu držžaveave ččiji jeiji je

pp

Procenjuje se prema zakonu drProcenjuje se prema zakonu držžave ave ččiji je iji je drdržžavljaninavljaninMoMožže li stranac pred nae li stranac pred naššim sudom postatiim sudom postatiparniparniččno sposoban?no sposoban?pp pp

Pod kojim uslovima?Pod kojim uslovima?da je parnida je parniččno sposoban po zakonu no sposoban po zakonu SrbijeSrbijeda je izjavio da preuzima postupakda je izjavio da preuzima postupak

Page 37: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

ParniParniččnana sposobnost pravnih licasposobnost pravnih lica

Pravna lica su poslovno sposobnaPravna lica su poslovno sposobna

ParniParniččnana sposobnost pravnih licasposobnost pravnih lica

Pravna lica su poslovno sposobnaPravna lica su poslovno sposobnaPravna lica su parniPravna lica su parniččno sposobnano sposobna

Pravna licaPravna lica, po prirodi stvari, , po prirodi stvari, nisu sposobna za nisu sposobna za preduzimanje parnipreduzimanje parniččnih radnji!nih radnji!preduzimanje parnipreduzimanje parniččnih radnji!nih radnji!

Ovu sposobnost imaju samo fiziOvu sposobnost imaju samo fiziččka licaka lica jer je suština jer je suština parnične radnje u aktivnom telesnom držanju parnične radnje u aktivnom telesnom držanju

Zato pravna lica u parnici zastupa njihov zastupnik Zato pravna lica u parnici zastupa njihov zastupnik ––zastupnik pravnog lica zastupnik pravnog lica

Page 38: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

ParniParniččna sposobnost drna sposobnost držžavnih organaavnih organaParniParniččna sposobnost drna sposobnost držžavnih organaavnih organa

ParniParniččno sposobni iako nemaju ni no sposobni iako nemaju ni i l b ti l b tpravnu ni poslovnu sposobnostpravnu ni poslovnu sposobnost

ParniParniččna sposobnost omoguna sposobnost omoguććava drava držžavnomavnomParniParniččna sposobnost omoguna sposobnost omoguććava drava držžavnom avnom organu da ostvari svoju funkcijuorganu da ostvari svoju funkciju

!Da li je javni tužilac lice u pravu? !

Page 39: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

ZnaZnaččaj parniaj parniččne sposobnostine sposobnostiZnaZnaččaj parniaj parniččne sposobnostine sposobnostiProcesna pretpostavka koja se tiProcesna pretpostavka koja se tičče strankee strankeProcesna pretpostavka koja se tiProcesna pretpostavka koja se tičče strankee strankeTreba da postoji u toku Treba da postoji u toku ččitavog postupkaitavog postupkaO ovoj procesnoj pretpostavci sud vodi raO ovoj procesnoj pretpostavci sud vodi raččunaunaO ovoj procesnoj pretpostavci sud vodi raO ovoj procesnoj pretpostavci sud vodi raččuna una ex officioex officioAko stranka nije parniAko stranka nije parniččno sposobna sud jeno sposobna sud jeAko stranka nije parniAko stranka nije parniččno sposobna, sud je no sposobna, sud je dudužžan da otkloni ovaj nedostatakan da otkloni ovaj nedostatak

Šta sud preduzima ako je tužilac parnično nesposoban?Šta sud preduzima ako je tužilac parnično nesposoban?Šta sud preduzima ako je tuženi parnično nesposoban?

Page 40: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

ŠŠta ako ?ta ako ?

ŠŠtata akoako jeje nedostataknedostatak parniparniččnene

ŠŠta ako...?ta ako...?

ŠŠtata akoako je je nedostataknedostatak parniparniččne ne sposobnostisposobnosti ostaoostao neprimeneprimeććen? en? uuččinjenainjena jeje povredapovreda postupkapostupka kojakoja imaimauuččinjenainjena je je povredapovreda postupkapostupka kojakoja imaimabitnibitni znaznaččajajŽ lbŽ lb k ijk ij kid jkid j dl kdl kŽalba Žalba -- sankcijasankcija –– ukidanjeukidanje odlukeodluke

Ponavljanje postupka zbog nepostojanja parnične sposobnosti može se tražiti u objektivnom roku od petsposobnosti može se tražiti u objektivnom roku od pet godina

Page 41: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

PitanjaPitanja

1 Mo1 Možže li stranka punovae li stranka punovažžno dano da

Pitanja…Pitanja…

1. Mo1. Možže li stranka punovae li stranka punovažžno da no da preduzima radnje u postupku u preduzima radnje u postupku u kome se odlukome se odluččuje o njenoj parniuje o njenoj parniččnoj noj sposobnosti?sposobnosti?sposobnosti?sposobnosti?

2. 2. ŠŠta ta ćće se dogoditi ako stranka u e se dogoditi ako stranka u ggtoku parnice izgubi parnitoku parnice izgubi parniččnu nu sposobnost?sposobnost?sposobnost?sposobnost?

Page 42: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

ParniParniččna (ne)sposobnostna (ne)sposobnost( )( )FaktiFaktiččka (ne)sposobnostka (ne)sposobnost

Dve razliDve različčite (ne)sposobnostiite (ne)sposobnostiDve razliDve različčite (ne)sposobnosti ite (ne)sposobnosti Kada je stranka faktiKada je stranka faktiččki nesposobna za ki nesposobna za preduzimanje parnipreduzimanje parniččnih radnji?nih radnji?preduzimanje parnipreduzimanje parniččnih radnji?nih radnji?

Kada ne poznaje jezik sudaKada ne poznaje jezik sudaKada je nepoznatog boravi{taKada je nepoznatog boravi{taKada je nepoznatog boravi{taKada je nepoznatog boravi{taGluvonema stranka...Gluvonema stranka...

Stranka koja je faktiStranka koja je faktiččki nesposobna za preduzimanje ki nesposobna za preduzimanje parniparniččnih radnji parninih radnji parniččno je sposobnano je sposobnapp j pj p j pj p

Zadatak je suda da joj omoguZadatak je suda da joj omogućći preduzimanje radnji!!i preduzimanje radnji!!

Page 43: GenusniGenusni naziv naziv zaza svesve subjektesubjekte

T j d !!T j d !!To je sve za danas!!To je sve za danas!!

Vreme je za...Vreme je za...

vavašša pitanjaa pitanjajj