GENÈTICA I REPRODUCCIÓ. C8... · 14b­ Si hi ha 160 descendents, quantes plantes esperarem de cada…

Download GENÈTICA I REPRODUCCIÓ. C8... · 14b­ Si hi ha 160 descendents, quantes plantes esperarem de cada…

Post on 15-Feb-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

GENTICAIREPRODUCCI.BIOTECNOLOGIA

1Observaaquestpedigr.Elshomesesrepresentenperunquadratilesdones per una rodona. Els individus normals per smbols blancs i elsafectats per lamalaltia per smbols negres. Respon les dues preguntessegents.

1a En el pedigr anterior, l'individu III1 i l'individu II3 no porten l'allelqueprodueixlamalaltia.Comserl'allelqueprodueixl'anomalia?

A)recessiuilligatalsexe

B)recessiuiautosmic

C)dominantilligatalsexe

D)dominantiautosmic

1b Suposa que el pedigr es refereix a un cas d'hemoflia, unamalaltialligadaalsexe.Representeml'allelnormalcomX+il'allelmutatrecessiuqueprodueixhemofliacomXh.Qupodemassegurar?

A)queelsindividusI2,III3iIV1tenenelgenotipusXhXh

B)queelsindividusII1iIII4tenenelgenotipusX+Xh

C)queelsindividusII2iIII2tenenelgenotipusX+Xh

D)queelsindividusI2iII2tenenelgenotipusX+X+

2Enelsssershumans,l'albinismesunaalteracienlapigmentacidelapell,produdaperunallelautosmicrecessiu.Unhomeiunadonadepigmentacinormaltenenunfillalb.Aquestaparellatunsegonfill.Qupodempreveured'aquestsegonfill?

A)tindrunaprobabilitatdel0.75(75%)desernormalidel0.25(25%)deseralb.

B)sernormal.

C) tindr una probabilitat del0.5 (50%)de ser normal i del 0.5 (50%)de seralb.

D)laprobabilitatdeseralbdependrdelseusexe.

3 Una cllula diploide t 2n = 40 cromosomes. Si aquesta cllula esdivideix per meiosi, quantes cllules filles es produiran i amb quinnombredecromosomes?

A)quatrecllulesfillesde20cromosomescadascuna.

B)duescllulesfillesde40cromosomescadascuna.

C)quatrecllulesfillesde10cromosomescadascuna.

D)duescllulesfillesde20cromosomescadascuna.

4Comseranels fillsd'una dona del grup sanguiniAB i d'un homedelgrup0?

A)totsdelgrup0

B)un50%delgrupAil'altre50%delgrupB

C)totsdelgrupAB

D)un75%delgrupAil'altre25%delgrupB

5UnmetgedelaUniversitatdeNovaYork,vaanunciarel8d'Octubrede1998queunadonad'edatavanadapodria tenir fillspropisamb lasevaparella.Latcnicaconsistiriaaimplantarelnuclid'undelsseusvulsenun altre vul anucleat (al qual s'hagus tret el nucli) d'una dona jove,fecundantloposteriormentambespermatozousdel'home.

5aElmtodenohaestatencaraautoritzat,ipresentaproblemesdetipustcnicitic,perqupassariaambl'embriencasd'obtenirse?

A)tindrianomsDNAdeladonagranidel'home

B)tindriaDNAbsicamentdeladonagranidel'home,pertambcertDNAdeladonajove

C)tindriaDNAnucleardelesduesdonesidel'home

D)nomstindriaDNAdeladonajoveidel'home

5bQuinade lesafirmacionssegentsscorrectapelquefaa l'individudesenvolupatapartirdel'embriesmentat?

A) les seves clles somtiques (no sexuals) seran clniques entre si,obtingudespermitosiapartirdelzigot

B) les seves cllules neuronals i les musculars, que tenen algunes de lessevesprotenesdiferents,tindranmaterialgenticdiferententresi

C) les seves cllules somtiques seran genticament iguals entre si,obtingudespermeiosiapartirdelzigot

D) les seves cllules sexuals seran totes genticament idntiques a lescllulessomtiques

6Quinadelesafirmacionssegentsscorrectaenrelaciambdosgenslligats?

A)determinenlamateixacaracterstica.

B)determinencaracterstiquesrelacionades.

C)Sempreesseparendurantlameiosi.

D)estrobenalmateixcromosoma

7 Si la seqncia ordenada d'anticodons corresponents a un fragmentintermigd'ungensUUUAAGGCAUUG,quinselpolipptidresultant?

A)PheLysAlaLeu

B)Cap,perqunohihaelcodAUGd'inici

C)LysPheArgAsn

D)ValThrGluPhe

8Uninvestigadoranalitzaunamolculad'cidnucleicipererrorllenaalapapererapartdelsseusresultats.Conserva,per,lesdadessegents:[A] = 23%, [G] = 54%, [T] = 10%. Qu es pot deduir a partir d'aquestesdades?

A)labasequefaltas[U]=13%iestractad'unRNAbicatenari.

B)labasequefaltas[U]=13%iestractad'unRNAmonocatenari.

C)labasequefaltas[C]=13%iestractad'unDNAbicatenari

D)labasequefaltas[C]=13%iestractad'unDNAmonocatenari

9Unhome,degrupsanguiniA,tunfillambunadonaquesdelgrupsanguini B. Els avis matern i patern d'aquest nen noms podien rebresang, per transfusi, de personesdel grupO.Quina de les afirmacionssegentsscorrecta?

A) El fill ser, amb tota probabilitat, delmateix grup sanguini que algun delspares

B)ElfillnopotserdelgrupAB

C)Elfillserdelmateixgrupsanguiniqueelsavismaternipatern

D)ElfillserdelgrupOambun25%deprobabilitat

10D'unDNAbicatenariconeixemelseutantpercentdeguanina(G),quesd'un40%.Quinsseranelspercentatgesdecitosina (C),adenina (A) itimina(T)respectivament?

A)20%20%20%

B)40%10%10%

C)10%40%10%

D)10%10%40%

11Considera trespsolsgrocs i llisos,anomenatsA,B iC.Sobtunaplantadecadauniescreuenambunaplantaderivadadunpsolverdirugs.Decadaentrecreuamentsobservenexactament100psols,queesdistribueixenenlesclassesfenotpiquessegents:

A:51grocsllisos49verdsllisos

B:100grocsllisosC:24grocsllisos

26grocsrugosos25verdsllisos25verdsrugosos

Quins seran els fenotips dA, B i C? Considera els segents smbols:Y/ygroc/verdR/rLlis/rugs

AA=YYRRB=YyRriC=YyRRBA=YyRrB=YyRRiC=YYRRCA=YyRRB=YYRRiC=YyRrCA=yyrrB=YyRriC=yyRR

12Enelratoldecamp,lallelquecodificaelcolornegredelpelatge(N)dominasobreelquecodificaelcolormarr(n).Siencreuemdosratolinsheterozigots:

12aQuinesproporcionsgenotpiquesesperaremenlasevadesdendncia

A NNNninnB NNNninnCNNNninnDNNinn

12bSidelencreuamentensurtenvuitdescendents,quantsnesperaremquefossindecolormarr?

A 3B 6C 2D Cap

13Lasordesa(s)suncarcterrecessiu.Siunadonasordaescasaambunhomequehisentisabemquelhometlamaresorda:

13aQuinselgenotipdelaparellaqueescasa?

A ssladonaiSslhomeB SSladonaiSslhomeC ssladonaiSSlhomeD SsladonaiSslhome

13bDeterminalesproporcionsgenotpiquesdelsfillsquepuguintenir

A SSSsissB SsSSissCSSiSsDSsiss

13cSivolentenirquatrefills,quantsesperaremquefossinsords?

A 1B 3C 4D 2

14 El color de les flors duna planta determinada s controlat per unaparelladallels.Quanencreuemduesplantesde florsdecolorblaucel iplantes amb flors blanques surten les segents proporcionsgenotpiques:blaumar,blauceliblanc.

14aDavantdequintipusdhernciaestem?

A Estractaduncasdedominant/recessiu.B EstractaduncasdecodominnciaC EstractaduncasdhernciaintermdiaD Estractaduncasestrany.

14bSihiha160descendents,quantesplantesesperaremdecadafenotip?

A 40blaumar,80deblauceli40deblanquesB 30blaumar,80deblauceli50deblanquesC 30blaumar,100deblauceli30deblanquesD 50blaumar,60deblauceli50deblanques

15Delencreuamentdunaplantadeblatdemoroquefallavorsgroguesambunaquefallavorsblanques,obtenim200plantesquefanllavorsdecolor crema. Si agafem dues plantes daquesta descendncia i lesencreuem,obtenim180plantes,delesqualsalgunesfanllavorsgrogues,daltres llavors blanques i daltres de color crema. De les 180 plantes,quantesesperemquesiguindecadaundelsfenotips?

A 60degrogues,60decremai60deblanquesB 50degrogues,50decremai80deblanquesC 55degrogues,70decremai55deblanquesD 45degrogues,90decremai45deblanques

16Enelcasdelallelomorfismemltiplehihamsdedosallelsperauncarcterdeterminat.Quantsallelstindrcadaindividu?

A Tantscomallelsperalcarcterdeterminat.B Dos,unprovinentdelpareiundelamare.CMltiplesdedos.D Depndeltipusdallelomorfisme.

17Una dona del grup sanguiniA saparella ambunhomedel grupO itenenunafilladelgrupO.Quinssnelsgenotipsdelsparesidelafilla?

A PareOOMareAAifillaOOB PareOOMareOAifillaOOC PareOOMareAAifillaOAD PareOAMareOOifillaOA

Sivolentenilrquatrefillsms,quantscreieuqueserndelgrupO

A Els4B 3C 2D 1

18EnJoansdelgrupOielsseusparessndelsgrupA.QuinssnelsgenotipsdelsparesdenJoan?

A PareAAimareOAB PareOAimareAAC PareOAimareOAD PareAAimareAA

EnJoanttresgermanes,unademspetitaqueelliduesdemsgrans,que aniran a ferse la prova dels grup sanguini la setmana que ve.QuantesesperaremquefossindelgrupA?

A 0B 1C 2D 3

IdelgrupO?

A 0B 1C 2D 3

Si volen tenilr quatre fills ms, quants creieu que sern del grup OI del grup O?