Generalitat de Catalunya Departament de Medi ?· MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE…

Download Generalitat de Catalunya Departament de Medi ?· MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE…

Post on 10-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials de Barcelona </p><p> Travessera de Grcia, 56 08006 Barcelona Tel. 93 567 08 15 Fax 93 209 04 53 e-mail: stbarcelona.dmah@gencat.net </p><p>1 </p><p> DOCUMENT DE REFERNCIA MODIFICACI PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIRIES DE PLANEJAMENT AL SECTOR DEL PLA DE CAL NOTARI, AL TERME MUNICIPAL DE VILANOVA DEL VALLS 1. IDENTIFICACI DE LEXPEDIENT Assumpte: Modificaci puntual de Normes subsidiries de planejament (NNSS) Municipi: Vilanova del Valls (Valls Oriental) Peticionari: Ajuntament Referncia: URB 085/08 2. FONAMENTS DE DRET Primer. Dacord amb el Text refs de la Llei durbanisme, aprovat per Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i especficament la disposici transitria sisena, que determina els instruments de planejament que han de ser objecte davaluaci ambiental. Segon. Dacord amb el procediment davaluaci ambiental dels plans urbanstics establert a larticle 115 del Reglament de la Llei durbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, segons el qual correspon a lrgan ambiental lemissi del document de referncia que determini, un cop efectuades les consultes necessries, labast de linforme de sostenibilitat ambiental i els criteris, objectius i principis ambientals aplicables, i identifiqui les administracions pbliques afectades i el pblic interessat. Tercer. Dacord amb la Llei 9/2006, de 28 dabril, sobre avaluaci dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. Quart. Dacord amb el Decret 125/2005, de 14 de juny, de reestructuraci del Departament de Medi Ambient i Habitatge. 3. OBJECTE Lobjecte del present document s determinar labast de linforme de sostenibilitat ambiental (en endavant, ISA) de la Modificaci puntual de les Normes subsidiries de planejament al sector del pla de Cal Notari, al terme municipal de Vilanova del Valls, als efectes que determinen larticle 115 del Reglament de la Llei durbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, i larticle 9 de la Llei 9/2006, de 28 dabril, sobre avaluaci ambiental dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials de Barcelona </p><p> Travessera de Grcia, 56 08006 Barcelona Tel. 93 567 08 15 Fax 93 209 04 53 e-mail: stbarcelona.dmah@gencat.net </p><p>2 </p><p> 4. ANTECEDENTS I CONSULTES EFECTUADES En data de registre 17 de mar de 2008, va tenir entrada al Departament de Medi Ambient i Habitatge sollicitud de document de referncia sobre la Modificaci puntual de les Normes subsidiries de planejament al sector del pla de Cal Notari, al terme municipal de Vilanova del Valls, tramesa per lAjuntament. Acompanyaven la sollicitud els documents segents: </p><p>- Informe ambiental preliminar En data de registre 4 dabril de 2008, va tenir sortida dels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona petici de documentaci dirigida a lAjuntament de Vilanova del Valls, per tal de poder prosseguir amb la tramitaci corresponent. En data 30 de maig de 2008, va tenir entrada en el registre dels Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona nova documentaci relativa a la modificaci puntual de referncia, en concret linforme ambiental preliminar i els plnols del document de planejament, tramesa per lentitat Vilanova del Valls Park, SL. En data 10 de juny de 2008, aquesta Oficina Territorial dAvaluaci Ambiental va emetre nou escrit dirigit a lAjuntament de Vilanova del Valls, per tal de sollicitar la documentaci requerida amb anterioritat dacord amb larticle 106.2 del Reglament de la Llei durbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol. En data de registre 16 de juny de 2008, va tenir entrada als Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona la documentaci requerida, tramesa per lAjuntament: </p><p>- Avan de la memria de pla - Estudi ambiental - Plnols </p><p> En el marc de les consultes necessries a realitzar per a lelaboraci del document de referncia dacord amb larticle 9 de la Llei 9/2006, de 28 dabril, lOficina Territorial dAvaluaci Ambiental ha sollicitat lemissi de les consideracions estimades oportunes en relaci al pla esmentat a les Administracions pbliques afectades segents: </p><p>- Agncia Catalana de lAigua - Agncia de Residus de Catalunya - Direcci General de Qualitat Ambiental - Departament dAgricultura, Alimentaci i Acci Rural - Oficina de Canvi Climtic - Oficina de Gesti Ambiental Unificada dels Serveis Territorials a Barcelona del </p><p>Departament de Medi Ambient i Habitatge - rea del Medi Natural dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de </p><p>Medi Ambient i Habitatge - Direcci General dArquitectura i Paisatge </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials de Barcelona </p><p> Travessera de Grcia, 56 08006 Barcelona Tel. 93 567 08 15 Fax 93 209 04 53 e-mail: stbarcelona.dmah@gencat.net </p><p>3 </p><p>- Direcci General de Salut Pblica - Direcci General del Patrimoni Cultural </p><p> Aix mateix, ha realitzat consultes al pblic interessat segent: </p><p>- DEPANA - Lliga per a la defensa del patrimoni natural - ADENC Associaci per la Defensa i lEstudi de la Natura. </p><p> En resposta a aquestes consultes, sha rebut informe dels Serveis Territorials del Departament dAgricultura, Alimentaci i Acci Rural, de 3 de juliol de 2008, i de la Direcci General de Qualitat Ambiental del Departament de Medi Ambient i Habitatge, d11 de juliol de 2008. </p><p> 5. DESCRIPCI DE LA PROPOSTA La proposta t per objecte el canvi de classificaci dels terrenys situats al Pla de Cal Notari que actualment tenen rgim del sl no urbanitzable, amb qualificaci rstic de valor agrcola (clau 24), per tal de crear un nou sector industrial, de 8 ha de superfcie. Lmbit tamb inclou franges de terreny classificades de protecci de sistemes generals (clau 9), al llarg de la variant de la carretera BP-5002 i la carretera BV-5001. El planejament vigent preveu el desdoblament de la carretera BP-5002, s per aix que els terrenys inclosos a lmbit que confronten amb el traat daquesta futura via es proposen com a protecci de sistemes generals (clau 9). Pel que fa a al vialitat, es proposa un vial que connecti les dues rotondes de recent creaci a les BP-5001 i BP-5002, aix com urbanitzar els seus entorns, tot respectant les distncies de domini pblic, servitud, afectaci i lnia lmit dedificaci que determina lautovia. Es proposa crear una nova zona (clau 22b) pel desenvolupament del sl urbanitzable industrial regulada amb un nou article de la normativa, el qual evidencia les determinacions de la modificaci puntual: Art 150 bis Caracterstiques de les empreses: - Utilitzar processos de producci que usin noves tecnologies - Disposar de baixa densitat ocupacional (treballadors/superfcie) - Alt grau de preparaci (universitaris) - Generar alt valor afegit - Generar, processar i transmetre informaci i coneixement. - No sser contaminants Usos permesos: - Serveis tecnolgics: recerca, desenvolupament i innovaci, centres dinvestigaci i primer </p><p>desenvolupament de producte; serveis informtics; serveis de telecomunicaci, bases de dades, etc., serveis a la producci, (test, assaig, inspecci i control, enginyeries, etc) </p><p>- Habitatge: noms per al personal de vigilncia, conservaci o guarda del recinte. - Restauraci: noms com a serveis dempreses (activitat complementaria). - Terciari: oficines lligades als centres dinvestigaci i recerca. </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials de Barcelona </p><p> Travessera de Grcia, 56 08006 Barcelona Tel. 93 567 08 15 Fax 93 209 04 53 e-mail: stbarcelona.dmah@gencat.net </p><p>4 </p><p>Relaci dactivitats compatibles: - Fabricaci o producci: equips informtics, software, multimdia i consumibles. - Serveis: viver dempreses, processament de dades, assessorament, transferncia de </p><p>tecnologia, enginyeries tcniques i ambientals, arquitectura i construcci, i assessorament jurdic. </p><p>- Centres de coneixement: investigaci (R+D, pblics o privats), de formaci superior, dinformaci i de documentaci. </p><p>- Representaci de collectius: collegis i associacions professionals. - Altres: centres de jardineria, rentat de vehicles. Tamb es pretn possibilitar la deslocalitzaci del nucli urb dindstries la localitzaci de les quals ha quedat desfasada. </p><p> Imatge 1. Planejament vigent </p><p>Imatge 2. Planejament proposat </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials de Barcelona </p><p> Travessera de Grcia, 56 08006 Barcelona Tel. 93 567 08 15 Fax 93 209 04 53 e-mail: stbarcelona.dmah@gencat.net </p><p>5 </p><p>La distribuci de superfcies resultant a la proposta de modificaci puntual s la segent: </p><p> Lndex dedificabilitat bruta ser de 0,45 m2s/m2s. Les cessions mnimes per a sistemes seran del 50%. Locupaci mxima ser del 50%. El tipus dedificaci ser allada. Com a condicions de lordenaci sestableix que les cessions per a espais lliures pblics se situaran en parallel al marge dret de la riera de Vallromanes. 6. DETERMINACI DE LABAST, AMPLITUD I NIVELL DE DETAL DE LINFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. El contingut mnim de lISA haur de seguir, tant en forma com en contingut, lestablert per larticle 70 del Reglament de la Llei durbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol, tenint en compte les consideracions segents: a) Determinaci dels requeriments ambientals significatius en lmbit del pla. 1r. La descripci dels aspectes i elements ambientalment rellevants de lmbit objecte de planejament i del seu entorn. Linforme ambiental preliminar cont una descripci dels aspectes i elements ambientalment rellevants de lmbit. Caldr que lISA completi aquesta descripci aportant informaci de tots els aspectes ambientals que a continuaci es descriuen: a) Model territorial i ocupaci del sl </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials de Barcelona </p><p> Travessera de Grcia, 56 08006 Barcelona Tel. 93 567 08 15 Fax 93 209 04 53 e-mail: stbarcelona.dmah@gencat.net </p><p>6 </p><p>El sector, de 8 ha de superfcie, no limita exactament amb el nucli urb de Vilanova, situat a lest i de 9,8 Ha de superfcie (vegeu imatge 3), sin que ho fa amb la reserva de sl prevista per al pas de la futura variant de la carretera BP-5002 (El Masnou - Granollers). Al nord limita amb el sector industrial Cal Pinxo, i a loest amb la riera de Vallromanes i el lmit del municipi ve de Montorns. Al sud lmbit es defineix per la confluncia entre la BP-5002, la riera i el sl urb del Pla de la Casa Nova. Els terrenys presenten una topografia fora planera, en una plataforma elevada respecte la riera i coberta per conreus herbacis de sec, una part dells dedicats a la producci dordi. </p><p> Imatge 3. mbit destudi b) Cicle integral de laigua Destaca la riera de Vallromanes que flanqueja per lest tot el sector destudi, que conflueix aiges amunt amb la riera dArgentona i aiges avall amb el riu Mogent, pertanyent a la conca del Bess. c) Ambient atmosfric </p><p> El municipi de Vilanova del Valls pertany a la zona de qualitat de laire 2. Pel que fa als nivells mesurats de partcules en suspensi de dimetre inferior a 10 micres, sha superat el </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials de Barcelona </p><p> Travessera de Grcia, 56 08006 Barcelona Tel. 93 567 08 15 Fax 93 209 04 53 e-mail: stbarcelona.dmah@gencat.net </p><p>7 </p><p>valor lmit anual i sha excedit el nombre de superacions permeses del valor lmit diari. La caracteritzaci de les partcules denota que els factors que generen aquests valors sn el transport (emissions de contaminants pels tubs descapament, i resuspensi) i localment, determinades indstries i activitats extractives. Tanmateix, sha detectat la superaci de valor lmit anual en 12 dels 20 punts de mesura, i en 11 dells sha superat en alguna ocasi el valor lmit diari. La caracteritzaci de les partcules denota que els factors que generen aquests valors sn el transport i localment, determinades indstries i activitats extractives. Pel que fa als nivells de dixid de nitrogen sha superat lobjectiu de qualitat de laire respecte la mitjana anual en alguna ocasi, mentre que no sha excedit el nombre de superacions permeses del valor lmit horari. </p><p> d) Biodiversitat territorial, permeabilitat ecolgica i patrimoni natural </p><p> Lmbit dactuaci no afecta cap espai natural incls en el PEIN (Pla d'Espais d'Inters Natural); ni a rees despecial protecci designades en aplicaci de les Directives 79/409/CEE, de 2 dabril de 1979, relativa a la conservaci de les aus silvestres (modificada per la Directiva 97/49/CEE) incloses a la Xarxa natura 2000. Alhora, tampoc sidentifiquen espais inventariats com a zones humides incloses a la llista del Conveni de Ramsar, ni forests dutilitat pblica. Tampoc no afecta espais dinters geolgic. El tram afectat de la riera de Vallromanes es correspon amb un hbitat dinters comunitari no prioritari de pinedes mediterrnies (codi 9540), amb recobriment del 100%, que abasta una superfcie de 2,7 Ha (vegeu imatge 4). </p><p> Imatge 4. Hbitat dinters comunitari no prioritari </p></li><li><p>Generalitat de Catalunya Departament de Medi Ambient i Habitatge Serveis Territorials de Barcelona </p><p> Travessera de Grcia, 56 08006 Barcelona Tel. 93 567 08 15 Fax 93 209 04 53 e-mail: stbarcelona.dmah@gencat.net </p><p>8 </p><p>e) Qualitat del paisatge Sha de tenir en compte la presncia la de la riera de Vallromanes i les zones de conreu que encara envolten el nucli urb, actius paisatgstics del model agroforestal de la plana del Valls. 2n. La determinaci dels objectius, criteris i obligacions de protecci ambiental aplicables en lmbit del pla, establerts en la normativa internacional, comunitria, estatal, autonmica o local, o en els instruments de planejament territorial, els plans directors urbanstics o altres plans o programes aplicables. LISA haur destablir i especificar els objectius i obligacions derivats de la normativa ambiental aplicable, recollint la justificaci de les seves determinacions en relaci al planejament de rang superior i a les mesures ambientals exigides per aquest. En aquest sentit cal recordar que en data 28 dabril de 2008, es va publicar ledicte dinformaci pblica de lAvantprojecte del Pla territorial metropolit de Barcelona. Val a dir que la seva disposici transitria 1a estableix que el planejament general lacord daprovaci inicial dels qual es publiqui amb posterioritat a la data esmentada, com s el cas, i que es resolguin definitivament a partir de lentrada en vigor del Pla territorial, hauran de tenir en compte que aquest ltim ser plenament vinculant. Per tant, es considera adient que els documents de les successives aprovacions tinguin en compte les previsions del Pla territorial, les quals sincorporen a lapartat dobjectius i criteris. Aquests objectius, criteris i obligacions a considerar hauran datendre, tamb, aquells derivats de diagnosis i auditories ambientals del territori, plans locals de mobilitat, Agenda 21 o les directrius i programes de la regi...</p></li></ul>