Gender, Wanita & ICT

Download Gender, Wanita & ICT

Post on 03-Jun-2015

188 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. SOALAN : 1 ) APAKAH IMPAK PENGGUNAAN ICT TERHADAP PELUANG PEKERJAAN UNTUK WANITA ? 2 ) JELASKAN SAMADA WUJUD PERBEZAAN DALAM PENGGUNAAN ICT OLEH LELAKI &amp; WANITA</li></ul> <p> 2. Information &amp; Communication Technology (ICT) :* Teknologiyangpemerolehan,penyimpanan,berkaitan pemprosesandengan danpenyebaranmaklumat melalui penggunaan teknologi komputer dan telekomunikasi.* Teknologimaklumat tidak terhad kepda internet dan komputersahaja tetapi ianya melibatkan televisyen, telefon,telefonmudah alih, fax, telegram, PDA dan sistem satelit dalam menyampaikan maklumat kepada penerima. 3. 1 ) Pengecualian daripada kenaikan pangkat* Majikan akan bersikap bias dalam perlaksanaan sistem pekerjaan * Hanyaakan memberi latihan/kursus dan juga promosi kepadagolongan yang mampu memberi komitmen yang lama dalam syarikat* Inibertujuan supaya syarikat dapat menerima kembali pelaburanwang dalam bentuk perkhidmatan* Akibatnya, wanita akan terpinggir disebabkan kurangnya kemahiran dan pengetahuan dalam bidang ICT 4. 2 ) Penawaran buruh wanita menurun* Perkembanganteknologi mengakibatkan kemahiran sesuatu perkaradikurangkan @ dihapuskan* Mesindilihat mampu mengambil alih tugas manusia &amp; menjalankankerja dengan lebih efisien* Bagimenjimatkan kos modal sumber manusia, kebanyakan buruhwanita diberhentikan kerana tidak mempunyai pengetahuan dalam proses pengendalian mesin/teknologi* Berbezadengan lelaki, golongan ini lebih diberi perhatian untukmengendalikan mesin / teknologi yang baru* Denganhadirnya teknologi baru, wanita tidak mendapat tempatdalam pasaran buruh 5. 3 ) Membuka peluang wanita dalam keusahawanan*Melalui ICT, wanita boleh memulakan perniagaan secara online *ICT memberi kemudahan kepada wanita untuk memasarkan produk secara lebih meluas*Hal ini dapat membantu wanita untuk menjana pendapatan ekonomi*Kerajaan turut membantu dalam menggalakkan wanita untuk memulakan perniagaan online*Contoh : Program SOHOnista &amp; Projek 1nita *http://ayeencakehouse.my/ 6. 4 ) Membantu meningkatkan keberkesanan perniagaan wanita* Di Afrika, ICT digunakan untuk memperkasakan penjualan kopi * InternationalTrade Centre (ITC) , merupakan laman web yangmenyediakan info mengenai pasaran eksport semasa kopi* Antarainfo : statistik jualan, logistik, e-perdagangan, isu-isukualiti, pensijilan, &amp; lain-lain yang boleh diakses secara percuma* Wanitayang terlibat dalam sektor penanaman kopi memanfaatkankemudahan ini untuk mempertingkatkan keuntungan* Hasil daripada kemudahan ICT ini, Brazil menjadi antara negara yang mempunyai pasaran kopi terbaik dunia* Ini secara tidak langsung memberi faedah yang besar kepada wanita 7. FAKTOR-FAKTOR :*Pelaburan yang rendah terhadap wanita Ibu bapa kurang melaburkan wang pendidikan terhadap anak perempuan dalam bidang sains teknologi*Kadar celik komputer yang rendah Wanita tidak mempunyai pengetahuan mendalam mengenai sistem teknologi yang terkini*Keterbatasan peluang terhadap wanita Konstruksi sosial mengehadkan meningkatkan diri dalam bidang ICTwanitauntuklebih*Kecenderungan individu Terdapat juga sesetengah golongan wanita / lelaki yang tidak minat terhadap perkembangan ICT 8. Kajian di AS* Lelakidan wanita memiliki komputer tetapi lelaki lebih cenderunguntuk menggunakannya* Penggunaanwanita meningkat sejak 2001 didorong oleh faktorpekerjaan yang memerlukan wanita menggunakan komputer di rumah* Wanita mengakses komputer di tempat kerja @ di mana sahaja lebih berbanding lelaki* Namun, wanita yang tidak bekerja merupakan golongan yang kurang dalam aspek pemilikan &amp; penggunaan komputer* Jurang gender ICT di AS adalah rendah 9. Recruit Works Institute, Tokyo :*Wanita mempunyai akses yang kurang terhadap komputer berbanding lelaki disebabkan kadar celik komputer mereka yang rendah*Wanita lebih kurang menggunakan aplikasi perkomputeran seperti email, internet, databases &amp; lain-lain*Contohnya,seramai 42 % wanita bekerja dalam bidangpekerjaan yang tidak memerlukan penggunaan komputer berbanding hanya 26 % lelaki sahaja 10. *Namun,terdapat juga kajian yang menunjukkan wanita&amp; lelaki mempunyai akses yang sama kepada penggunaan komputer*Walaubagaimanapun, golongan wanita tidak cenderunguntuk menggunakannya*JurangICT ini terjadi bukan semata-mata keranapenyertaan wanita dalam buruh kurang tetapi juga disebabkan kurangnya minat wanita terhadap komputer 11. *Perkembangan ICT ini sememangnya memberi impak kepada golongan wanita samada baik mahupun tidak*Jurang ICT yang wujud antara wanita &amp; lelaki harus diatasi supaya dapat memberi peluang kepada wanita untuk sama-sama mendapat faedah hasil daripada perkembangan teknologi pada masa ini</p>