gelİr İdaresİ baŞkanliĞi gelİr İdaresİ baŞkanliĞi kurumlar vergİsİnden muaf kurumlarin...

Click here to load reader

Post on 16-Mar-2018

247 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GELR DARES BAKANLII

 • Kurumlar Vergisi Mkelleflerinde e Balama,

  i Brakma Mkellefiyette Meydana Gelen Deiiklikler

  KURUMLAR VERGS MKELLEFLERNDE

  E BALAMA - BIRAKMAMKELLEFYETTE MEYDANA GELEN

  DEKLKLER

  CRETSZDR

  Burehbereelektronikortamdawww.gib.gov.tr internet sayfasndan ulaabilirsiniz.

 • GELR DARES BAKANLII

  GELR DARES BAKANLIIMkellef Hizmetleri Daire BakanlYayn No: 24 1. Bask: Ekim 2006

  Gzden Geirilmi 2. Bask: Ekim 2007

 • Kurumlar Vergisi Mkelleflerinde e Balama,

  i Brakma Mkellefiyette Meydana Gelen Deiiklikler

  NDEKLER

  KURUMLAR VERGS MKELLEFLERNDE E BALAMA BIRAKMAMKELLEFYETTE MEYDANA GELEN DEKLER

  Giri......................................................................................................7Mkellefiyet Balangc........................................................................9Kurumlar Vergisinden Muaf Kurumlarn Vergisel Durumu.................10Kurumlar Vergisinde Tam Mkellefiyet ve Dar Mkellefiyet...............10e Balama, i Brakma ve Mkellefiyette Meydana Gelen

  Deiikliklerde Bildirimin ekli.......................................................11Kurumlarda e Balamay Bildirmeye Yetkili Olanlar..........................11Kurumlar Vergisi Mkelleflerinin

  Bal Olduu Vergi Dairesi.............................................................12e Balamada Defter Tasdikleri..........................................................12e Balamada Vergi Dairesine Bavuru..............................................13e Balama Bildirimine Eklenecek Belgeler........................................13Vergi Levhas le lgili lemler.............................................................15deme Kaydedici Cihazla lgili lemler..............................................16Mkellefiyette Meydana Gelen Deiikliklerin Bildirilmesi.................16Kurumlar Vergisi Mkelleflerinde

  MkellefiyetinSonaErmesi...........................................................18Tasfiye, Devir, Birleme ve Blnme

  HalindeMkellefiyetinSonaErmesi..............................................19Vergi Dairesince i Brakm Saylma.................................................i Brakan Mkelleflerin Yapmas Gereken lemler...........................Kurumlar Vergisi Mkelleflerinde Mkellefiyet Sreci Tablosu...........Dilekeler...........................................................................................26

 • 6 GELR DARES BAKANLII

 • 7Kurumlar Vergisi Mkelleflerinde e Balama,

  i Brakma Mkellefiyette Meydana Gelen Deiiklikler

  Bu rehberde kurumlar vergisi asndan mkellefiyetin balatlmasn gerektiren bir olayn gereklemesi, mkellefiyetle ilgili deiikliklerin meydana gelmesi ve mkellefiyetin herhangi bir nedenle sona ermesidurumunda, kurumlarn bu konu ile ilgili nasl bir yol izleyecei ve hangi belgeleri bal bulunduklar vergi dairesine ibraz edecekleri hususlarna yer verilmitir.

  Her eyin bir balangc, yaamas ve bitii olduu gibi vergi sisteminde de mkellefiyetin balamas, devam ve sona erme sreci vardr. Kurumlar vergisinde mkellefiyet, mkellefiyeti gerektiren hukuki durumun olumasyla balar, devam eder ve gerekli artlarn olumasyla sona erer.

  Bu rehberin hazrlanmasnn amac, kurumlar vergisi mkellef adaylarnn ve mkelleflerinin salkl bir mkellefiyet sreci yaamalar iin nceden bilgilendirilmesiyle yaanacak sorunlarn nne gemek ve ayn zamanda ilemlerin kolaylatrlmasn salamaktr.

 • 8 GELR DARES BAKANLII

 • 9Kurumlar Vergisi Mkelleflerinde e Balama,

  i Brakma Mkellefiyette Meydana Gelen Deiiklikler

  MKELLEFYET BALANGICI

  Kurumlar vergisi mkellefleri:

  Sermaye irketleri (Anonim irketler, eshaml komandit irketler, limited irketler) ve ayn mahiyetteki yabanc kurumlar,

  Kooperatifler,

  ktisadi Kamu Messeseleri,

  Dernek ve Vakflara Ait ktisadi letmeler,

  Ortaklklardr.

  Tzel kiiler tescil ile birlikte tzel kiilik kazanr. Tzel kiilerin ticaret siciline kayt edildikleri

  tarih itibariyle mkellefiyetleri balar.

  ktisadi kamu messeselerinin ve dernek, sendika, cemaat ve vakflara ait iktisadi iletmelerin:

  Kamu idarelerine veya kamu messeselerine ait veya tabi olmas,

  Ticari, zirai veya snai bir iletme niteliinde olmalar,

  Yukarda saylan faaliyetlerin devaml olmas,

  hallerinde mkellefiyetleri balar.

  ortaklklarnn tzel kiilikleri yoktur. Talep etmeleri durumunda kurumlar vergisi mkellefiyeti tesis edilir.

  Aksi halde ortaklk adi ortaklk gibi dikkate alnr.

 • 10 GELR DARES BAKANLII

  KURUMLAR VERGSNDEN MUAF KURUMLARIN VERGSEL DURUMU

  Kurumlar vergisinden muaf olan kurumlar, kurumlar vergisi beyannamesi vermezler.

  Ancak, bu kurumlarn:

  Stopaja tabi demeleri varsa stopaj sorumluluklar devam eder.

  KDVden istisna edilmeyen ilemlerinden dolay KDV mkellefiyetleridevameder.

  VUK hkmlerine gre bildirim, defter tasdiki ve defter tutma, kaytlarn belgelendirilmesi, saklanmas devleri devam eder.

  Ayrca fatura kullanan mkelleflerin belgeleri anlamal matbaalara bastrmak veya notere tasdik ettirmek zorunluluklar devameder.

  Kurumlarn stopaja tabi demelerinin ve KDVden istisna edilmeyen ilemlerinin olmas durumunda

  mkellefiyet tesis ettirmeleri gerekir.

  KURUMLAR VERGSNDE TAM MKELLEFYET VE DAR MKELLEFYET

  Kurumlar Vergisinde Tam Mkellefiyet

  Kanuni veya i merkezleri Trkiyede bulunan mkellefler tam mkelleftir ve gerek Trkiyede gerekse yabanc lkelerde elde ettikleri kurum kazanlar zerinden vergilendirilirler.

  Kanuni merkez, vergiye tabi kurumlarn kurulu kanunlarnda, tzklerinde, ana statlerinde veya szlemelerinde gsterilen merkezdir. merkezi ise i bakmndan ilemlerin fiilen topland ve ynetildii merkezdir.

 • 11Kurumlar Vergisi Mkelleflerinde e Balama,

  i Brakma Mkellefiyette Meydana Gelen Deiiklikler

  Kurumlar Vergisinde Dar Mkellefiyet

  Dar mkellefler, kanuni ve i merkezlerinin her ikisi de Trkiye dnda bulunan mkelleflerdir.

  Yabanc bir irketin Trkiyede bir ube am olmas halinde, kurumlar vergisi, katma deer vergisi ve geici vergi ynnden mkellef olmas gerekir. Ayrca bu mkellefin muhtasar beyanname vermesini gerektirenbirdurumvarisegelirmuhtasarynndendemkellefiyettesisedilir.

  Yabanc bir irket Trkiyede sadece irtibat brosu eklinde faaliyet gsterecek ise yalnz gelir muhtasar ynnden mkellefiyet alr.

  E BALAMA, BIRAKMA VE MKELLEFYETTE MEYDANA GELEN DEKLKLERDE BLDRMN EKL

  e balama, ii brakma ve mkellefiyette meydana gelen deiikliklerde bildirimlerin yazl olmas esastr. Bunun istisnas defter tutmaya mecbur olmayan mkelleflerden okuma yazma bilmeyenlerin bildirimlerini szl olarak yapabilmesidir. Szl bildirimler tutanakla tespit edilir.

  Yazl bildirimler posta ile taahhtl olarak gnderilebilir. Bu durumda bildirimin postaya taahhtl olarak verildii tarih vergi dairesineverilmetarihiolarakkabuledilir.

  KURUMLARDA E BALAMAYI BLDRMEYE YETKL OLANLAR

  Kurumlar vergisi mkellefleri ie baladklarn bal bulunduklar vergi dairesine bildirmek zorundadrlar.

  e balama, e Balama/Brakma Bildirimi ile yaplr. Bildirimle ilgili form vergi dairelerinden alnabilecei gibi Gelir daresi Bakanlnn internetsitesiolanwww.gib.gov.tradresindenindirilmeksuretiyledeeldeedilebilir.

 • 12 GELR DARES BAKANLII

  e balama bildirimi;Tzel kiiler ve tzel kiilii olmayanlarda bunlar temsile yetkili

  kiiler tarafndan imzalanr. irketlerin kurulu aamasnda ie balama bildirimleri ticaret sicil

  memurluklarnca yaplr.e balama bildiriminin serbest muhasebeci, serbest muhasebeci

  mali mavir veya yeminli mali mavir araclyla dzenlenmesi halinde, bu kiiler tarafndan da ayrca kae/mhr baslmak suretiyle imzalanr.

  KURUMLAR VERGS MKELLEFLERNN BALI OLDUU VERG DARES

  Tam mkellefiyette, kurumun kanuni veya i merkezinin bulunduu yer vergi dairesi,

  Dar mkellefiyette, kurumun Trkiyedeki iyerinin veya daimi temsilcisinin bulunduu yerin; bunlar olmad takdirde yabanc kuruma kazan salayanlarn bal bulunduu,

  yervergidairesidir.

  E BALAMADA DEFTER TASDKLER

  Kurumlar vergisi mkellefleri defter tutmak zorundadrlar.

  Bilano esasna gre defter tutanlar ile iletme hesab esasna gre defter tutmasna Maliye Bakanlnca izin verilen kurumlar vergisi mkellefleri, defterlerini ie balamadan nce tasdik ettirmek zorundadr

  Tasdiki mecburi olan defterlerin herhangi birinin tasdik ilemi :

  Yasalsreninsonundanitibaren1 aylk sre ierisinde yaptrlrsa ikinci derece usulszlk,

  Bu sre geirildikten sonra tasdik ettirenler de dahil olmak zere, tasdik ileminin yaptrlamamas halinde ise birinci derece usulszlk,

  cezas uygulanr.

 • 13Kurumlar Vergisi Mkelleflerinde e Balama,

  i Brakma Mkellefiyette Meydana Gelen Deiiklikler

  E BALAMADA VERG DARESNE BAVURU

  Mkellefiyetin balamas iin, vergi dairelerinden ya da Gelir daresi Bakanlnn internet sitesi olan www.gib.gov.tr adresinden indirilmek suretiyle elde edilebilecek olan ie balama bildirim formunun doldurulmas ve forma eklenecek belgeler ile birlikte vergi dairesi sicil yoklama servisine mracaat edilmesi gerekmektedir.

  e balama bildirimi, irketlerin kurulu aamasnda ie balama tarihinden itibaren10 gn iinde ticaret sicili memurluunca ilgilivergi dairesine yaplr. Ticaret sicili memurluklar, kurumlar vergisimkellefi olup, Trk Ticaret Kanununun 30. maddesi gerei tescil iin bavuran mkelleflerin bavuru evraklarnn bir suretini ilgili vergi dairesine gnderir ve irketlerin ie balamay bildirme zorunluluklar ortadankalkar.

  e balamann sresinde bildirilmemesi durumunda vergi dairesince birinci derece usulszlk cezas uygulanr.

  E BALAMA BLDRMNE EKLENECEK BELGELER

  Kurumlar Vergisi Mkellefleri

  irketi temsile yetkili kiilerin onayl nfus czdan rnei, ikametgah belgeleri, noter onayl imza sirkleri,

  Ticaret sicil memurluuna bavuru belgesi, (Ticaret sicil memurluklar tescil iin mracaat eden mkelleflerin bavuru evraklarnn birer rneini ilgili vergi dairesine gnderirler. Bu mkelleflerin ie balama ykmll yerine getirilmi saylr.),

  irket ana szlemesinin noter tasdikli bir rnei,ie balama bildirimine eklenir.

  Dernekler Dernek tz, Dernek bakannn onayl nfus czdan rnei ve ikametgah

  belgesi,

  ie balama bildirimine eklenir.

 • 14 GELR DARES BAKANLII

  Kooperatifler

  Kooperatif bakannn onayl nfus czdan rnei ve ikametgah belgesi,

  Kooperatif esas szlemesi,

  ie balama bildirimine eklenir.

  Vakflar

  Vakf senedi,

  Vakf bakannn onayl nfus czdan rnei ve ikametgah belgesi,

  ie balama bildirimine eklenir.

  Mkellefler ie balama bildirimini vergi dairesine ibraz ettikten ya da Ticaret Sicil memurluklarnca bavuru evraklar vergi dairesine ulatrldktan sonra, vergi dairesince ayn gn, ayn gn yaplmasnn mmkn olmamas halinde ertesi gn, mkelleflerin iyerinde yaplacak bir yoklama ile ie baladklar tespit edilir. Yaplan yoklamann sonucuna gre mkellefe vergi numaras verilerek, mkellefiyet balatlr.

  Vergi mkellefiyetinin balamas ile mkelleflerin vergilendirmeye ynelik beyanname verme, vergi deme ve vergi levhas tasdik ettirme gibi sorumluluklar da balam olur.

  Yabanc Kurumun Trkiyede ube ve rtibat Brosu Amas Halinde e Balama Bildirimine Eklenecek Belgeler

  Yabanc kurumun Trkiyede ube amas halinde ie balama bildirimine eklenecek belgeler unlardr:

  Merkezin bulunduu yabanc lkenin kanunlarna gre hukuki varln gsteren belgenin Trk makamlarnca onayl sureti,

  Daimi temsilcinin kimlik ve ikametgah belgeleri,

  Daimi temsilcinin noter tasdikli imza beyan,

 • 15Kurumlar Vergisi Mkelleflerinde e Balama,

  i Brakma Mkellefiyette Meydana Gelen Deiiklikler

  Ticaret Sicil Gazetesi.

  Yabanc kurumun Trkiyede irtibat brosu amas halinde ie balama bildirimine eklenecek belgeler unlardr:

  Merkezin bulunduu yabanc lkenin kanunlarna gre hukuki varln gsteren belgenin (szleme v.s.) Trk makamlarnca onayl sureti,

  rtibat brosu amak iin Hazine Mstearlndan alnan izin belgesinin sureti,

  Daimi temsilcinin kimlik ve ikametgah belgeleri,

  Daimi temsilcinin noter tasdikli imza beyan,

  VERG LEVHASI LE LGL LEMLER

  Kurumlar vergisi mkelleflerinden;

  Anonim irketler,

  Limited irketler,

  Eshaml komandit irketler

  vergi levhas tasdik ettirmek ve levhay iyerlerine asmak zorundadrlar. Bu mkellefler krtasiyelerden elde edilecek bo vergi levhasna unvan, adres ve ie balama tarihini ieren bilgileri yazarlar. Doldurulan vergi levhas ie balama tarihinden itibaren 1 ay iinde vergi dairesi yetkililerinetasdikettirilir.

  Ayrca mkellefler, vergi levhalarn, defterlerini tutmak zere szleme dzenledikleri veya iletmelerde baml olarak alan ve 3568 Sayl Kanuna gre yetki alm serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali mavir veya beyannamelerini tasdik eden yeminli mali mavirlere de tasdik ettirebilirler.

  Yukarda saylan sermaye irketleri dndaki kurumlar vergisi mkellefleri vergi levhas tasdik ettirmek

  ve asmak zorunda deildir.

 • 16 GELR DARES BAKANLII

  e balama tarihinden itibaren 1 ay iinde vergi levhalarn tasdik ettirmeyen mkelleflere

  vergi dairesince zel usulszlk cezas uygulanr.

  DEME KAYDEDC CHAZLA LGL LEMLER

  lk defa ie balayp deme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti olan mkellefler, ie balama tarihinden itibaren 30 gn, kalknmada ncelikli yrelerde 60 gn iinde deme kaydedici cihaz almak ve kullanmak zorundadr.

  deme kaydedici cihaz alan mkellefler, satn aldklar cihazlar iktisap tarihinden itibaren 15 gn iinde bal bulunduklar vergi dairesine bir dilekeyle kaydettirmek zorundadr. (Dilekenin ekinde al faturas rnei, cihaz sicil numaras, cihazdan alnan bir fi rnei ve gerekli bilgiler olmaldr.)

  deme kaydedici cihaz alan mkellefler, kullanmak zere aldklar her cihaz iin ayr ayr olmak kaydyla deme Kaydedici Cihazlara Ait Levhay yukarda belirtilen 15 gnlk sre iinde bal olduklar vergi dairesinden alarak, mterilerin grebilecekleri bir yere, cihazn zerine asmaldr.

  Akaryakt pompalarna balanacak deme kaydedici cihazlarn kayd, cihaz ruhsatnamesine

  erh dlerek yaplmakta olup, deme Kaydedici Cihazlara Ait Levhann alnma zorunluluu yoktur.

  MKELLEFYETTE MEYDANA GELEN DEKLKLERN BLDRLMES

  Mkelleflerin adres, i veya iyerlerinde meydana gelen deiiklikleri, deiikliin meydana geldii tarihten itibaren 1 ay ierisinde, bir dilekeyle bal olduklar vergi dairesine bildirmeleri gerekir.

 • 17Kurumlar Vergisi Mkelleflerinde e Balama,

  i Brakma Mkellefiyette Meydana Gelen Deiiklikler

  Deiikliklerin yasal srelerinde bildirilmemesi halinde vergi dairesince ikinci derece usulszlk cezas uygulanr.

  Adres Deiikliklerinin Bildirilmesi

  Adres deiiklii bir yerden dier bir yere nakil suretiyle olabilecei gibi ayn yerdeki cadde, sokak veya kap numarasnn deimesi eklinde deolabilir.

  Adres deiiklii vergi dairesi deiikliini de gerektiriyor ise mkelleflerin yeni vergi dairesine veya ayrldklar vergi dairesine 1 aylk sre ierisinde, bavurmalar gerekmektedir.

  Farkl vergi daireleri yetki alan iinde ilave iyeri almas veya adres deiiklii nedeniyle yeni mkellefiyet tesisi halinde ilk ie balamada ibraz edilen belgeler ile tzel kiilerde adres deiikliine ilikin ynetim kurulu karar yeni vergi dairesine ibraz edilmelidir.

  Adres deiikliinde vergi levhas eski vergi dairesince geri alnmaz. Deien bilgilerin zeri okunacak ekilde izilmek ve yenisi yazlmak suretiyle yeni vergi levhas, onaylatma dnemine kadar kullanlmaya devamedilir.

  Deiikliklerinin Bildirilmesi

  Mkellef kurumlarn ilerinde meydana gelen baz deiiklikleri, deiikliin meydana geldii tarihten itibaren 1 aylk sre ierisinde, dileke ile vergi dairesine bildirmeleri gerekir.

  Bildirilmesi zorunlu i deiiklikleri unlardr:

  Yeni Bir Vergiye Tabi Olmay Gerektiren Deiiklikler;

  Mkelleflikten Muafla Geme;

  Mkellefiyet eklinde Deiiklik;

 • 18 GELR DARES BAKANLII

  letmede Deiikliin Bildirilmesi

  Mkellef kurumlar iyeri saysnda meydana gelen art veya azallar, bal bulunduklar vergi dairelerine, deiiklikten itibaren 1 aylk sre ierisinde dileke ile bildirmek zorundadrlar.

  KURUMLAR VERGS MKELLEFLERNDE MKELLEFYETN SONA ERMES

  Bu rehberin nceki sayfalarnda da belirtildii zere, kurumlar vergisi mkellefleri ie balamadan nce Trk Ticaret Kanunundan, Kooperatifler Kanunundan v.b. kaynaklanan nedenlerle birtakm hukuksal prosedrleri takip etmek zorundadrlar.

  Kurumlar vergisi mkellefleri ii brakmak istemeleri durumunda da yine Vergi yasalaryla birlikte Trk Ticaret Kanunu, Kooperatifler Kanunu v.b. gibi yasalardaki prosedrleri gerekletirmek zorundadrlar. Uygulamada sklkla Limited irket olarak faaliyet gsteren kurumlarn Trk Ticaret Kanunu hkmlerini yerine getirmeksizin faaliyetlerine son verme yoluna giderek kendileri asndan ileride telafisi mmkn olmayan sonulara neden olduklar grlmektedir.

  Kuruluu birtakm hukuksal ilemlere bal olan sermaye irketlerinin (Limited irket, Anonim irket, Hisseli Komandit irket) faaliyetlerine son vermeleri ii brakmalar da birtakm ilemlere baldr.

  Unutmaynz ki iyerinizi kapatm olmakla kurumlar vergisi asndan ii brakm saylmazsnz.

  i Brakma Bildirimi

  Mkellefiyetin balangcnda ie balamay bildirmek zorunda olan kurumlar vergisi mkellefleri tasfiye, devir ve blnme nedeniyle faaliyetlerinin sona erdiini, faaliyetlerinin sona erdii tarihten itibaren 1 ay iinde ilgili vergi dairesine bildirmek zorundadrlar.

 • 19Kurumlar Vergisi Mkelleflerinde e Balama,

  i Brakma Mkellefiyette Meydana Gelen Deiiklikler

  Kurumlar vergisi mkelleflerinin faaliyetlerine son verdiklerini, e Balama/i Brakma Bildirimi veya dileke ile vergi dairesine bildirmelerigerekir.BildirimleilgiliformvergidairelerindenveyaGelirdaresi Bakanlnn internet sitesi olan www.gib.gov.tr adresinden indirilmeksuretiyleteminedilebilir.

  Mkelleflerin ii brakma bildirimini yasal sresinde yapmamalar halinde vergi dairesince ikinci derece usulszlk cezas uygulanr.

  TASFYE, DEVR, BRLEME VE BLNME HALNDE MKELLEFYETN SONA ERMES

  Tasfiye:

  Vergi Usul Kanununa gre tasfiye ve iflas, ii brakma olarak kabul edilir. Tasfiye ve iflas hallerinde, mkellefiyet vergi ile ilgili ilemlerin tamamensonaermesinekadardevameder.

  Tasfiye halinde, tasfiye kararnn ve tasfiyenin kapandnn vergi dairesine tasfiye memuru tarafndan bildirilmesi gerekmektedir. flas halinde ise iflas kararnn ve iflasn kapandnn vergi dairesine iflas daireleri tarafndan bildirilmesi gerekmektedir.

  Tasfiye memurlar tasfiyeye giri durumunu vergi dairesine bildirirken kendilerine ulalabilecek adreslerini, telefonlarn ve e-posta adreslerini debildirmelerigerekir.

  Kurumlarn iflas srecinde yerine getirmesi gereken ilemlerden dolay iflas daireleri sorumludur. Kurumlarn tasfiyesi yetkili organlarca grevlendirilen veya ana szleme veya kanunlar uyarnca sorumlu olan tasfiye memuru tarafndan yrtlr. Tasfiye memurlar tasfiyeyle ilgili ilemlerin muhatab olmaktan ve tasfiye beyannamelerini bal bulunulan vergi dairesine vermekten dolay sorumludurlar.

  Tasfiye memurlar tarafndan tasfiye dolaysyla verilecek beyannamelerde baz hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

  Tasfiyeye giri tarihi itibariyle, her hesap dnemi bir tasfiye dneminiifadeeder.

 • 20 GELR DARES BAKANLII

  Tasfiyeye giren irket, ticaret unvannn bana Tasfiye Halinde ibaresini eklemek zorundadr.

  Tasfiye beyannamelerine, bilano ile gelir tablosu ve tasfiye bilanosuna gre ortaklara datlan paralarla dier deerlerin ayrntlarn gsteren bir listenin eklenmesi gerekmektedir.

  Tasfiye dolaysyla verilecek beyannameler tasfiye memurlar tarafndan tasfiye dneminin kapand ay izleyen drdnc ayn birinci gnnden 25 inci gn akamna kadarkurumunbal olduu vergi dairesine verilir.

  Tasfiye dnemi iinde tasfiye sonulanmamsa, bu son dneme ait tasfiye beyannamesi tasfiyenin sonuland tarihten itibaren 30 gn iinde kurumun bal olduu vergi dairesine verilecektir.

  Kurumlarn katma deer vergisi mkellefiyetleri normal faaliyet dnemlerinde olduu gibi tasfiye dnemleri dahil tasfiye sonulanncaya kadarki dnemde de devam eder.

  Tasfiye halindeki kurumun gelir vergisi tevkifatyla ilgili sorumluluu devam ettiinden, tasfiye dneminde de tevkif edilen vergisinin olmas halinde muhtasar beyanname ile beyan etmeye devam eder.

  Tasfiye halindeki kurum, bu dnem sresince geici vergi beyannamesi vermez.

  Tasfiye edilen kurumlar adna, tasfiye kar zerinden hesaplanan vergiler, tasfiye beyannamesi verme sresi olan tasfiye dneminin kapand ay izleyen drdnc ayn birinci gnnden 25 inci gn akamna kadar bal bulunulan vergi dairesine yatrlmaldr.

  Tasfiyenin balad tarih ve bu tarih ile ayn takvim yl sonuna kadar olan dnemin ve bu dnemden sonraki her takvim ylnn ayr bir dnem kabul edilmesi nedeniyle, her tasfiye dnemine ait kanuni defterlerin tasdiki zorunludur.

 • 21Kurumlar Vergisi Mkelleflerinde e Balama,

  i Brakma Mkellefiyette Meydana Gelen Deiiklikler

  Trk Ticaret Kanununa gre, tasfiye ve iflasn sona erdii tescil ve ilan edilmeden tasfiye ve iflas sona ermez.

  Tasfiye memurlar, tasfiyenin sona erdii dneme ait beyanname ile birlikte ilemlerin vergi bakmndan incelenmesini bir dilekeyle vergi dairesinden isterler. Dilekenin verildii tarihten itibaren en ge 3 ayiinde incelemeye balanr ve incelemenin sona ermesini izleyen 30 gniinde, vergi dairesi sonucu tasfiye memuruna yazl olarak bildirir. Bunagre kurumdan inceleme sonucuna dayanarak talep edilen vergilerin neticesi alnncaya kadar tasfiye memurlarnn sorumluluu devam eder.

  Tasfiye kararnn alnd dneme ilikin bilanolarnn aktif toplam 200.000 YTLyi amayan mkellefler ve Bakanlar Kurulu kararyla vergi muafiyeti tannan vakflarla, kamuya yararl saylan derneklere ait iktisadi iletmelerden, tasfiye kararnn alnd dneme ilikin bilanolarnn aktif toplam 350.000 YTLyi amayanlar hakknda inceleme yaplmayacaktr.

  Birleme

  Birleme nedeniyle dalan kurumlar tasfiye edilir. Tasfiye halinde tasfiye memurlarna den sorumluluklar, birleme halinde birleilen kuruma der. Birleme nedeniyle verilecek beyannameler birleme bilanosunun kesinletii tarihten itibaren 30 gn iinde, birleme nedeniyle dalan kurumun bal olduu vergi dairesine birleilen kurum tarafndan verilir. Beyannameye gre denecek vergiler de ayn sre iinde denir.

  Devir

  Baz koullarn salanmas hallerinde birlemeler devir saylmaktadr. Birlemede:

 • GELR DARES BAKANLII

  Birleme sonucu dalan kurum ve birleilen kurumun kanuni veya i merkezlerinin Trkiyede bulunmas,

  Dalan kurumun devir tarihindeki bilano deerlerini, birleilen kurum, tamamen devralmal ve bilanosuna aynen geirilmesi, koullarnn olumas hallerinde bu birlemeler devir hkmnde kabuledilir.

  Devir tarihine kadar olan kazancn vergilendirilmesi iin devre ilikin irket yetkili kurulu kararnn Ticaret Sicilinde tescil edildii tarih itibariyle hesaplanan kazan:

  Bu kararn ilan edildii tarihten itibaren 30 gn iinde,

  Devir nedeniyle dalan kurumun bal olduu vergi dairesine,

  Devralan kurum ve dalan kurum tarafndan imzalanan kurumlar vergisi beyannamesiyle,

  beyan edilir ve devralan kurumun devrin gerekletirildii hesap dnemine ilikin kurumlar vergisi beyannamesinin verildii ayn sonuna kadar denir. Beyannameye devir tarihi itibariyle karlan bilano ve gelirtablosueklenir.

  Blnme veya Hisse DeiimiTam Blnme: Tam mkellef bir sermaye irketinin tasfiyesiz

  olarak infisah etmek suretiyle btn mal varln, alacaklarn ve borlarn kaytl deerleri zerinden mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla tam mkellef sermaye irketine devretmesi ve karlnda devredilen sermaye irketinin ortaklarna devralan sermaye irketinin sermayesini temsil eden itirak hisseleri verilmesitamblnmehkmndedir.

  Ksmi Blnme: Tam mkellef bir sermaye irketinin veya sermaye irketi niteliindeki bir yabanc kurumun Trkiyedeki i yeri veya daim temsilcisinin bilnosunda yer alan tanmazlar ile en az iki tam yl sreyle elde tutulan itirak hisseleri ya da sahip olduklar retim veya hizmet iletmelerinin bir veya birkan kaytl deerleri zerinden ayn sermaye olarak mevcut veya yeni kurulacak tam mkellef bir sermaye irketine devretmesi ksm blnmehkmndedir.

 • Kurumlar Vergisi Mkelleflerinde e Balama,

  i Brakma Mkellefiyette Meydana Gelen Deiiklikler

  Hisse Deiimi: Tam mkellef bir sermaye irketinin, dier bir sermaye irketinin hisselerini, bu irketin ynetimini ve hisse ounluunu elde edecek ekilde devralmas ve karlnda bu irketin hisselerini devreden ortaklarna kendi irketinin sermayesini temsil eden itirak hisselerini vermesi, bu Kanunun uygulanmasnda hisse deiimi hkmndedir.

  Blnme halinde, blnme tarihi itibariyle hesaplanan kazan, blnme kararnn Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildii tarihten itibaren 30 gn iinde blnen kurumun bal olduu vergi dairesine kurumlar vergisi beyannamesiyle beyan edilir ve blnen kurumun varlklarn devralan kurumun blnmenin geekletii hesap dnemine ilikin kurumlar vergisi beyannamesinin verildii ayn sonuna kadar denir.

  VERG DARESNCE BIRAKMI SAYILMAi braktn bildirmeyen mkellefin ii braktnn tespit

  edilmesi,Yaplan aratrma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde

  bulunamamas ve baka bir adreste faaliyetine devam ettiine dair herhangi bir bilgiye ulalamamas,

  Baka bir ticari, zirai ve mesleki faaliyeti olmad halde sahte belge dzenlemek iin mkellefiyet tesis ettirdii incelemeye yetkili olanlar tarafndan tespit edilip dzenlenen raporda mkellefiyetinin devamnn gerekli olmadnn belirtilmesi,

  hallerinde mkellefiyet kayd vergi dairesince silinir ve bu durum ilgili kamu kurum ve kuruluu ile kamu kurumu niteliindeki meslek st kuruluuna da bildirilir.

  Mkellefiyet kaydnn silinmesi mkellefin ii brakmasndan nceki dneme ilikin ykmllklerini ortadan kaldrmayaca gibi bu tarihten sonra faaliyette bulunduunun tespit edilmesi halinde bu dnemlere ilikin vergilendirmeye ve sahte belge dzenleme fiilini ileyenler hakknda kovuturma yaplmasna ve ceza uygulanmasna engel olmaz.

 • GELR DARES BAKANLII

  BIRAKAN MKELLEFLERN YAPMASI GEREKEN LEMLER

  i brakan mkelleflerin, aadaki belirtilen ilemleri yapmalar gerekir:Kullanlmas zorunlu belgelerden (Fatura, Sevk rsaliyesi vb.) en

  son kullanlan cilt ile hi kullanlmayan ciltlerin, ii terk dilekesi ekinde ve terk tarihinden itibaren 1 ay iinde, (Tasfiye ve iflas hallerinde, tasfiye kararnn alnd ve bu kararn ilan edildii tarihten itibaren bir ay iinde) bal olunan vergi dairesine ibraz edilmesigerekir.

  i brakma halinde deme kaydedici cihazn vergi dairesindeki kaydnn silinebilmesi iin mkelleflerin ii brakma tarihinden itibaren30 gn iinde yetkili servise bavurarak cihaz hafzasnda kaytl bulunan bilgileri tespit ettirmesi, cihazn kullanld dneme ilikin mali hafza raporlarn aldrmas, tutanak hazrlatmas ve deme kaydedici cihaz levhas ile birlikte servis tutanann dzenlendii tarihten itibaren 30 gn ierisinde ilgili vergi dairesine mracaat ederek kaydn sildirmesi gerekmektedir.

  Ayrca mkellefler ii braktklarn vergi dairesine bildirdikten sonra iin brakld yl izleyen yldan itibaren balamak zere 5 yl sreyle defter ve belgelerini saklamak zorundadrlar. Bu sre iinde defter ve belgelerin vergi incelemeye yetkili kiiler

  tarafndan istenmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur.

 • Kurumlar Vergisi Mkelleflerinde e Balama,

  i Brakma Mkellefiyette Meydana Gelen Deiiklikler

  KURUMLAR VERGS MKELLEFLERNDE MKELLEFYET SREC TABLOSU

  Mkellefiyet Balangc

  Bal Olunan Vergi Dairesinin Tespiti

  Kanunen Kullanlacak Defterlerin e Balamadan nce Tasdik Ettirilmesi

  e Balama Tarihinden tibaren 10 Gn iinde Bal Bulunulan Vergi

  Dairesine e Balama Bildiriminin Yetkili Kiilerce Yaplmas

  e Balama Tarihinden tibaren 1 Ay inde Vergi Levhasyla lgili lemlerin Tamamlanmas

  deme Kaydedici Cihazla lgili lemlerin e Balama Tarihinden

  tibaren 30 Gn inde Tamamlanmas

  Mkellefiyette Meydana Gelen Deiikliklerin (Adres Deiiklii, Deiiklii, letme Deiiklii ) Deiikliin Meydana Geldii Tarihten tibaren 1 Ay inde lgili Vergi Dairesine Bildirilmesi

  i Brakma Bildiriminin i Brakma Tarihinden tibaren 1 Ay inde

  Bal Bulunulan Vergi Dairesine Yaplmas

  i Brakma Halinde Mkelleflerin braz Etmeleri Gereken Basl Belgelerin, Vergi Levhasnn 1 Ay inde, deme Kaydedici Cihaz

  Levhalarnn 30 Gn inde Vergi Dairesine braz

  MkellefiyetinSonaErmesi

 • 26 GELR DARES BAKANLII

  ADRES DEKL DLEKES

  ..../..../......

  ...................... VERG DARES MDRLNE

  Daireniz .............................. vergi kimlik numaral mkellefiyim. Faaliyetimi Daireniz yetki alannda bulunan .................................................. adresinden ..../....../200..... tarihinden itibaren, yine Daireniz yetki alannda bulunan ........................................................ adresine tam bulunmaktaym.

  Adres deiikliinden dolay gerekli ilemlerin yaplmasn bilgilerinize arz ederim.

  AD, SOYAD / NVAN

  MZA

  A D R E S :

  T E L :

  E- POSTA :

  Bu Dilekelere www.gib.gov.tr adresinin, Dilekematik blmnden de ulaabilirsiniz.

 • 27Kurumlar Vergisi Mkelleflerinde e Balama,

  i Brakma Mkellefiyette Meydana Gelen Deiiklikler

  FAALYET DEKL DLEKES

  ..../..../......

  ...................... VERG DARES MDRLNE

  Daireniz ..................................... vergi kimlik numaral mkellefiyim. Faaliyet konum ....................... iken ...../..../.... tarihi itibariyle bu faaliyetime ek olarak ....................... iine balam bulunmaktaym.

  Bu hususa ilikin olarak gerekli ilemlerin yaplmasn bilgilerinize arz ederim.

  AD, SOYAD / NVAN

  MZA

  A D R E S :

  T E L :

  E- POSTA :

  Bu Dilekelere www.gib.gov.tr adresinin, Dilekematik blmnden de ulaabilirsiniz.

 • 28 GELR DARES BAKANLII

  UBE E BALAMA DLEKES

  ..../..../......

  ..................... VERG DARES MDRLNE

  Daireniz .................................. vergi kimlik numaral mkellefiyim ............................. adresinde .............................. faaliyeti ileuramaktaym ...../..../....... tarihinden itibaren ................................ adresinde ube iyeri am bulunmaktaym.

  Bu hususa ilikin gerekli ilemlerin yaplmasn bilgilerinize arz ederim.

  AD, SOYAD / NVAN

  MZA

  A D R E S :

  T E L :

  E- POSTA :

  Bu Dilekelere www.gib.gov.tr adresinin, Dilekematik blmnden de ulaabilirsiniz..

 • 9Kurumlar Vergisi Mkelleflerinde e Balama,

  i Brakma Mkellefiyette Meydana Gelen Deiiklikler

  e Balama / Brakma Bildirimine www.gib.gov.tr adresinden ulaabilirsiniz.

 • 30 GELR DARES BAKANLII

 • 31Kurumlar Vergisi Mkelleflerinde e Balama,

  i Brakma Mkellefiyette Meydana Gelen Deiiklikler

 • GELR DARES BAKANLII