geel presentatie cooperatieve

Download Geel presentatie cooperatieve

Post on 21-Jun-2015

268 views

Category:

Business

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Alle omwonenden van de Storm-windparken krijgen de mogelijkheid om in de windparken te participeren via de coöperatieve Storm CVBA. Eén aandeel in de coöperatieve kost 125 euro. Als u in de buurt van één van onze windparken woont, kan elk lid van uw gezin maximaal 24 aandelen verwerven. De coöperatieve investeert de door haar opgehaalde gelden in de windparken van Storm. Het verwachte jaarlijkse rendement bedraagt 4% tot 6%. Alle leden van de coöperatieve krijgen de mogelijkheid om aan een aantrekkelijk tarief groene stroom af te nemen. De presentatie legt alles in detail uit.

TRANSCRIPT

  • 1. 1. De Belgische EnergiecrisisStormStorm CoperatieveNajaar/Winter 2009GeelSeptember 2014

2. Jan CaertsGedelegeerd bestuurderKristof MoensFinancieel directeur2 3. 1. Windpark Geel2. Windparkontwikkeling in Vlaanderen3. Over Storm4. De coperatieve Storm CVBA5. Groene stroom6. Volgende stappen3Inhoud 4. 1. De Belgische EnergiecrisisStormNajaar/Winter 20091. Windpark Geel 5. Storm voltooide begin september de bouw van haar windpark gelegenaan de E313 in Geel. Het windpark bestaat uit drie windturbines, elkmet een tiphoogte van 150m, een wiekdiameter van 100m en eengenerator van 2 MW. Het windpark zal voldoende groene stroom produceren om te voldoenaan het elektriciteitsverbruik van 4.600 gezinnen.5Windpark Geel 6. 6Windpark GeelHet windpark bevindt zich ten zuiden van de E313, ter hoogte van Liessel. 7. Najaar 2008: start vooronderzoeken;Windpark Gel Najaar 2010: vergunningen toegekend voor initile inplanting; beroepaangetekend door de Stad Geel; Najaar 2013: vergunningen toegekend voor aangepaste inplanting, inoverleg met de Stad Geel; Voorjaar 2014: aanvang bouwwerken; Najaar 2014: voltooiing bouwwerken, ingebruikname turbines.7Windpark Geel 8. Windpark GeelAanleg bekabeling en wegenis (maart 2014)8Windpark Geel 9. Windpark GeelAanleg funderingen (juni 2014)9 10. Windpark Geel10 Opbouw windturbines (augustus 2014) 11. Opbouw windturbines (augustus 2014)11Windpark Geel 12. Open Werf (31 augustus 2014)12Windpark Geel 13. Afronden van de werken aan de laatste turbine (september 2014)13Windpark Geel 14. 1. De Belgische Energiecrisis2. Windparkontwikkeling inStormNajaar/Winter 2009Vlaanderen 15. 15Ontwikkeling Bouw Uitbating De realisatie van een windpark gebeurt in drie fases. In de eerste fase (de ontwikkeling) worden de nodige vergunningen entoelatingen verworven (stedenbouw, milieu, netaansluiting). In deze fase is het operationeel risico zeer groot, omdat de kans bestaat datde vergunningen geweigerd worden. De duur van deze fase bedraagt in Vlaanderen 1 tot 5 jaar.Over Storm 16. 16Ontwikkeling Bouw Uitbating In de tweede fase (de bouwfase) worden de windturbines geplaatst. In deze fase is het operationeel risico zeer beperkt. Kosten voor onvoorzienegebeurtenissen tijdens de bouwfase, worden gedragen door deturbineleverancier of de verzekering. De duur van de bouwfase bedraagt 6 tot 12 maanden.Over Storm 17. Ontwikkeling Bouw Uitbating17 In de uitbatingsfase produceren de windturbines energie. De goede werking van de turbines wordt gegarandeerd door een lange termijnall-in onderhoudscontract met de fabrikant. De omzet wordt gegarandeerd door langdurige overeenkomsten voor de verkoopvan stroom, en door het systeem van groenestroomcertificaten. In deze fase is het operationeel risico daarom zeer beperkt. De duur van de uitbatingsfase bedraagt 15 tot 20 jaar.Over Storm 18. 1. De Belgische EnergiecrisisStormNajaar/Winter 20093. Over Storm 19. Windpark Gel19Over StormStorm bestaat uit twee operationele vennootschappen: Storm Management en Storm Holding.Storm Management draagt het ontwikkelingsrisico.Dit wil zeggen dat zij eigenaar is van de windprojecten, en hen voorziet van de nodige financieringen, tot ophet moment waarop het windpark beschikt over alle nodige vergunningen en bouwklaar is. 20. Windpark Gel20Over StormVan zodra een windpark bouwklaar is, wordt het project overgedragen aan Storm Holding.Storm Holding blijft eigenaar van het windpark gedurende de volledige bouw- en uitbatingsfaze.De aandeelhouders van Storm Holding zijn Storm Management, DG Infra+ (infrastructuurfonds van GIMV enBelfius), PMF Infrastructure Fund (infrastructuurfonds van de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen) enClean Energy Invest (investeringsfonds van leden van de familie Colruyt). 21. Windpark GelOm lokale participatie mogelijk te maken, is elk Storm-windpark eigendomvan een aparte vennootschap.De door de inwoners van Geel ingebrachte gelden, worden door decoperatieve rechtstreeks genvesteerd in Storm Geel NV.21Over Storm 22. 22De windparken van Storm Operationeel: Wachtebeke 2 x 2.5 MWMaasmechelen 2 x 2.0 MWWesterlo 2 x 2.0 MWWielsbeke 3 x 2.3 MW In aanbouw: Geel 3 x 2.0 MW Vergund: Beveren 3 x 3.0 MWDilsen-Stokkem 2 x 3.0 MWGenk 1 x 2.0 MWGeraardsbergen 2 x 2.0 MWLokeren 4 x 2.3 MWMeer 3 x 3.2 MW In procedure: Assenede 3 x 3.5 MWMinderhout 1 x 3.2 MWStabroek 2 x 3.0 MWDesselgem 2 x 3.0 MWZandvliet 2 x 3.0 MW 23. 1. De Belgische Energiecrisis4. De coperatieve Storm CVBAStormNajaar/Winter 2009 24. Coperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (CVBA). Verzamelt grote groep mensen (vennoten) bij gezamenlijk project. Laat toe om op een eenvoudige manier te participeren in een bedrijf. Meer dan 40.000 gezinnen investeren vandaag reeds zon 55 miljoen euro ineen tiental Belgische energiecoperaties.24Wat is een coperatieve? 25. Storm wil alle omwonenden zeer nauw betrekken bij de bouw en de exploitatievan de windparken die zij uitbaat. Storm streeft ernaar om mensen samen te brengen die willen bijdragen aan deproductie van 100% groene en CO2 neutrale energie. Voor de realisatie van deze doelstellingen richtte Storm de coperatieve StormCVBA op. Op die manier biedt Storm een dubbel voordeel aan de omwonenden van haarwindparken: een investering met een aantrekkelijk rendement; de aankoop van groene stroom aan gunstige voorwaarden.25Storm CVBA 26. Coperatieve Storm CVBA is erkend door de Nationale Raad van deCoperatie Storm CVBA heeft vandaag 821 coperanten: Windpark Wachtebeke Windpark Wielsbeke Windpark Westerlo Windpark Maasmechelen26Storm CVBA 27. Enkel de omwonenden van de Storm-windparken kunnen lid worden vanStorm CVBA. Voor het windpark in Geel betekent dit alle inwoners van Geel endeelgemeentes.27STORMCoperatieveStorm CVBA 28. Storm CVBA Storm CVBA neemt geen enkel ontwikkelingsrisico en financiert enkel de bouwen de uitbating van de windparken. Dit betekent dat Storm CVBA pas investeert als een windpark: ofwel operationeel is, ofwel volledig bouwklaar is; beschikt over alle nodige rechten, vergunningen, contracten,verzekeringen en financieringen; eigendom is van Storm Holding NV.28Ontwikkeling Bouw Uitbating 29. Storm CVBA investeert enkel in windparken die eigendom zijn van StormHolding. De aandeelhouders van Storm Holding zijn: DG Infra +Comm.VA, een investeringsfonds beheerd door Gimv enBelfius; en PMF Infrastructure Fund NV., een investeringsfonds beheerd door PMV;en Clean Energy Invest CVBA, een investeringsfonds waarvan leden van defamilie Colruyt de belangrijkste aandeelhouders zijn.29Storm CVBA 30. En aandeel kost 125 euro. U kunt maximum 24 aandelen kopen per gezinslid. Elk gezinslid kan aandelen kopen, ongeacht de leeftijd. Er zijn geen in- of uitstapkosten. Het gestorte bedrag blijft minimum voor vijf jaar in de coperatieve. De verwachte opbrengst is maximaal 6% per jaar. De winst wordt jaarlijks uitgekeerd. Dividenden tot 190 euro zijn belastingvrij voor elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder heeft 1 stem per aandeel in de algemene vergadering.30Storm CVBA 31. Elke omwonende die aandeelhouder wordt van de coperatieve krijgt n stemper aandeel in de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering komt minstens n keer per jaar samen. De Algemene Vergadering keurt o.a. de jaarrekening goed en benoemt deRaad van Bestuur.31ALGEMENEVERGADERINGSTORM CVBAStorm CVBA 32. Storm CVBA De Raad van Bestuur is o.a. verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding vande coperatieve, uitgifte van nieuwe aandelen eninvesteringsbeslissingen. De Raad van Bestuur staat onder toezicht van een bedrijfsrevisor.32ALGEMENEVERGADERINGSTORM CVBARAAD VAN BESTUURSTORM CVBA 33. 33 De coperatieve financiert met de opgehaalde gelden mee de realisatie vanhet windpark. Hiertoe onderschrijft de coperatieve een vastrentende lening uitgegevendoor het windpark. De interest op deze lening bedraagt 6%. Dit rendement ligt hoger dan hetrendement van de bank, en lager dan het rendement van aandeelhouderStorm Holding. De lening is dan ook achtergesteld aan de bank, en heeft voorrang op deaandeelhouder Storm Holding.Storm CVBA 34. 34 Het windpark wordt gefinancierd door drie partijen:FINANCIERINGWINDPARK-1-LENINGPROJECT-FINANCIERING(BANK)-2-LENINGCOOPERATIEVE(CVBA)-3-KAPITAAL(AANDEEL-OUDERS)Storm CVBA 35. 35 De operationele winst van het windpark wordt elk jaar, na belastingen en involgorde, uitgekeerd aan de drie financieringspartijen als volgt:OPERATIONELEWINSTSTORMWINDPARK-1-INTEREST ENKAPITAALBANK-2-INTEREST ENKAPITAALSTORM CVBA-3-DIVIDENDENSTORMHOLDINGStorm CVBA 36. 36 De coperatieve betaalt jaarlijks alle winst onder de vorm van een dividenduit aan haar aandeelhouders. De winst van de coperatieve wordt in principe samengesteld als volgt: De inkomsten van de coperatieve (de intresten die zij ontvangt op haarlening aan het windpark, zijnde 6% per jaar) Verminderd met de kosten gemaakt door de coperatieve (boekhouding,bedrijfsrevisor, jaarvergadering)Storm CVBA 37. 1. De Belgische EnergiecrisisStormNajaar/Winter 20095. Groene stroom 38. De stroom van het windpark wordt afgenomen door Lampiris. Als lid van Storm CVBA krijgt u bij Lampiris dan ook een gunsttarief. U kan genieten van volgende voordelen bij Lampiris:- Korting van 15 euro (BTW inclusief) op de jaarlijkse abonnementskostvan elektriciteit en/of gas;- Korting van 2,5% op het tarief van elektriciteit en/of gas (enkel op hetdeel energie van de factuur).38Aanbod Lampiris 39. 39Aanbod Lampiris Wat moet u doen om van dit aanbod te genieten? Het aanbod geldt enkel voor personen die n of meer aandelen kopenvan Storm CVBA. Van zodra u minstens n aandeel van Storm CVBA gekocht hebt, krijgtu een promotiecode waarmee u op dit aanbod kan inschrijven. Het is uiteraard niet verplicht om als lid van Storm CVBA in te gaan op ditaanbod. Dit is volledig vrijblijvend. Dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere Lampiris promoties. 40. 1. De Belgische EnergiecrisisStorm6. Vo