gazetka 1 2014 15

Download Gazetka 1 2014 15

Post on 18-Jul-2015

404 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • WRZESIEO-LISTOPAD 2014-15 NR 1

  G A Z E T K A S Z K O Y P O D S T A W O W E J I M. J A N A P A W A II W L N I A N I E

  WYWIAZ Z P. AGNIESZK KULCZYK

  CO NOWEGO W NASZEJ SZKOLE PO WAKACJACH?

  NASZE PIERWSZE WYBORY

  WITO NASZYCH CHOP-CW

  LUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

  EUROPEJSKI DZIEO JZY-KW

  SZKOLNE YCIE BIBLIOTEKI

  112 URODZINY PLUSZO-WEGO MISIA

  SZKOLNY TURNIEJ PIKI HALOWEJ CHOPCW

  rys. Patrycja Jurkiewicz i Kinga Zikowska klasa IIIa

  W T Y M N U M E R Z E:

 • Redakcja: Karolina Baumgart, Roksana Biernacka,

  Emilia uczak, Miosz Nowakowski, Natalia Nowa-

  kowska, Adrianna Otlewska, Roksana Oparka, Ja-

  kub Ossowski, Ewelina Redzimska, Anna Zwierz-

  chowska.

  Opiekun: Ewa Mykowska

  E-mail: sowka-podstawowka@wp.pl

  Strona szkoy: www.splniano.npx.pl

  Pikne soce, ciepa woda i soneczna

  pogoda Wspomina jeszcze bardzo dugo b-

  dziemy smak lodw, kpiele wodne i soneczne

  nad jeziorem oraz wsplne ogniska. Niestety,

  lato szybko si skoczyo i wszystko ju za na-

  mi. Pozostay wspomnienia, pamitki i przy-

  janie zawarte podczas dwumiesicznego wy-

  poczynku. Nie ma jednak tego zego, co by na

  dobre nie wyszo! Z pewnoci niejeden z Was

  tskni za spotkaniem caej swojej klasowej

  paczki, a inni z niepokojem i zaciekawieniem

  czekali na swoje nowe w tym roku klasy (tylko

  klasa p. Zikowskiego pozostaa bez zmian,

  ale jak si pniej okazao nie trwao to zbyt

  dugo ;)

  Przybywamy z nowymi siami i nadziejami, e kolejny rok szkolny przyniesie

  nam same sukcesy i powody do dumy.

  (red.)

  SWKA-PODSTAWWKA Str. 2

  W I T A J C I E

  R E D A K C J A

  Szkoa Podstawowa

  im. Jana Pawa II

  ul. Szkolna 13

  86-141 Lniano

  tel. (fax) 52 3208695 tel. 500057923

  rys. Jakub Bornikowski klasa Vb

  rys. Zofia Chwarszczyoska klasa Vb

 • - Na t chwil ucz tylko jzyka

  angielskiego.

  Czy ma Pani jakie pamit-

  ki z dziecistwa?

  - Z okresu dziecistwa zacho-

  waam kilka rzeczy: legityma-

  cj szkoln, niektre prace

  plastyczne oraz kart py-

  wack.

  Kady z nas snuje plany na

  przyszo, czy moe nam

  Pani zdradzi kim chciaa

  Pani zosta bdc w naszym

  wieku?

  - Kiedy byam maa bardzo

  chciaam zosta weterynarzem.

  Dzikujemy za rozmow i yczy-

  my samych przyjemnych chwil

  w nowej pracy.

  Wywiad przeprowadzi

  Jakub Ossowski klasa Vb

  Witam. Jest Pani nowym na-

  uczycielem w naszej szkole.

  Czy podoba si pani nowa

  szkoa i uczniowie?

  - Podoba mi si w nowej szkole.

  Niestety nie znam jeszcze wszyst-

  kich jej zakamarkw.

  Praca w szkole wymaga sporo

  czasu powicanego uczniom i

  sprawdzaniu zada domo-

  wych. Co robi pani w wolnym

  czasie?

  - Bardzo lubi chodzi na spacery.

  Odwiedzam, te rodzin i przyja-

  ci. W wolnych chwilach czytam

  rwnie ksiki.

  W naszej szkole uczy pani jzy-

  ka angielskiego, czy oprcz

  tego przedmiotu uczy Pani co

  jeszcze?

  Str. 3 WRZESIE-LISTOPAD 2014-15 NR 1

  AGNIESZKA KULCZYK w

  obecnym roku szko lnym

  rozpocza prac w naszej

  szkole. Uczy jzyka angielskiego

  w klasach I-III. Poprzednio

  uczya tego przedmiotu w Szkole

  Podstawowej w Siemkowie.

  U k o c z y a : U n i w e r s y t e t

  Kaz im ie r za Wie l k iego w

  Bydgoszczy.

  Prywatnie: mama dwjki dzieci.

  Mieszka w Bdzimiu.

  W CZTERY OCZY...

  W Y W I A D Z P A N I A G N I E S Z K K U L C Z Y K

  Pani Agnieszka (jak

  wida na zdjciu) jest

  osob bardzo lubian

  przez swoich uczniw.

  Na zdjciu w towarzy-

  stwie uczniw z klasy

  IVa, Va i VIb

  rys. Ewelina

  Redzimska klasa Va

  zd

  j. J

  ak

  ub O

  ssow

  sk

  i k

  l. V

  b

 • SWKA-PODSTAWWKA Str. 4

  Mikoaj Malaga kl. IVb

  W nowej szkole czuj si do-brze. Najbardziej w nowej

  szkole podobaj mi si moi koledzy, a mj ulubiony to wychowanie fizyczne. W tej

  wszystko mi odpowiada i nic

  bym nie zmieni. Moim naj-lepszym koleg jest Jakub Spychalski z ktrym naj-chtniej spdzam czas.

  Naszym nowym kolegom z klasy IV, ktrzy doczyli do nas ze Szk Podstawowych w Siemkowie i

  w Bdzimiu zadalimy kilka pyta. Chcielimy dowiedzie si czy podoba im si w nowej szkole,

  jak si w niej czuj i kto jest ich najlepszym koleg/koleank?

  S O N D A: W N O W E J S Z K O L E

  Klaudia Grecka kl. IVa

  W nowej szkole jest super,

  poniewa jest dua. Podoba mi si tu wszystko, a najbardziej sklepik. Nie podoba mi si harmider na korytarzu i holu.

  Gdybym moga, to sprawia-bym, eby lekcje byy krtsze, a przerwy dusze. Najbar-dziej lubi plastyk, a moj najlepsz koleank jest Oli-wia Pietras.

  Micha Pociot klasa IVa

  W nowej szkole czuj si le, bo musimy duo si uczy. Jedyne co podoba mi si w niej to, e mamy sklepik. Przedmioty,

  ktre najbardziej lubi to hi-storia i wychowanie fizyczne,

  dlatego zrobibym tak, eby sala gimnastyczna bya wik-sza. Mj najlepszy kolega to Kacper Jankowski.

  Sond przeprowadzia Karolina Baumgart k. VIa, zdjcia: Emila uczak klasa VIa

  Zuzanna Winiewska IVa

  W nowej szkole czuj si rewe-lacyjnie, poniewa jest tu bar-dzo duo miejsca i poznaam nowych znajomych. Podoba mi

  si to, e jest tu wicej klas, a nie podoba mi si panujcy tu haas. Gdybym moga to spra-wiabym, eby przerwy byy tak dugie jak lekcje. Ulubione lekcje to muzyka i w-f. Moj najlepsz koleank jest Maja Kowalik.

  Oliwia Pietras klasa IVa

  W nowej szkole czuj si bar-dzo dobrze, poniewa jest tu fajnie. Najbardziej podoba mi

  si to, e jest tu wiele cieka-wych lekcji. Nie zmieniabym nic w szkole, gdybym jednak

  moga to zrobiabym 2 godziny w-f dziennie. Moimi ulubiony-

  mi lekcjami s: w-f, muzyka i historia. Moja najlepsza kole-

  anka to Zuzia Winiewska.

  Aleksandra Wojtya kl. IVb

  Czuj si tu dobrze. Najbardziej podoba mi si szkolne boisko, a nie podoba mi si gony dzwo-nek. Gdybym moga to zmieni-abym tu kolory cian. Moim ulubionym przedmiotem jzyk polski, a moj najlepsz kole-ank jest Alicja Puchowska.

 • Str. 5 WRZESIE-LISTOPAD 2014-15 NR 1

  C O N O W E G O W N A S Z E J S Z K O L E P O W A K A C J A CH ?

  Pewne wikszo z Was tu

  przed rozpoczciem roku szkolnego

  spodziewaa si drobnych remontw

  w szkole. Niestety, ale w salach lek-

  cyjnych nie zaszy adne zmiany.

  Na boisku szkolnym (ju w czasie

  trwania roku szkolnego) zainstalowano

  plac zabaw dla klas modszych. Mamy na-

  dziej, e pomyli kto rwnie o

  starszakach i w kocu zamontowane zo-

  stan awki na ktrych mona bdzie od-

  pocz po wysiku intelektualnym na lek-

  cji.

  Z pewnego rda wiemy, e zmianie

  ulegnie rwnie sala do zaj indywidual-

  nych, ktra znajduje si obok pracowni

  komputerowej (poowa pomieszczenia

  przeznaczona bdzie na archiwum).

  Wracajc do zmian - od nowego roku

  szkolnego w naszej szkole pojawia si

  jeszcze jedna osob. W zasadzie okrelenie

  pojawia si nie jest adekwatne, ponie-

  wa ta pani pracuje w naszej szkole kilka-

  nacie lat. Pani Jolanta Ratkowska

  (wychowawczyni klasy VIa i nauczycielka

  matematyki) od nowego roku szkolnego

  peni funkcj wicedyrektora. Jeli kto z

  rodzicw lub uczniw chce spotka si z

  pani wicedyrektor powinien uda si do

  sekretariatu, a potem przed biurkiem pa-

  ni Eweliny skrci w lewo (do pana dyrek-

  tora w prawo). Oprcz tego informujemy,

  e wreszcie gabinet pana dyrektora prze-

  szed gruntowny remont.

  Najwiksze zmiany zaszy jednak w

  samych klasach, a w zasadzie w ich ska-

  dzie. Wszystkie klasy (oprcz klasy VIb)

  zostay wymieszane i maj nowych wy-

  chowawcw. Doczyli do naszej spoecz-

  noci uczniowskiej uczniowie ze szk w

  Siemkowie i Badzimiu. Co mysl o nowej

  szkole? - dowiemy si w sondzie, ktr

  przeprowadzilimy wrd nich.

  Mamy nadziej, e szybko przyzwy-

  czaicie si do nowych zmian.

  (red.)

  Oto

  prz

  ed

  staw

  icie

  le k

  las

  pi

  tych

  . Jak

  wid

  ad

  no

  wy

  ska

  d ic

  h k

  las

  nie

  po

  psu

  im

  hu

  mo

  rw

  .

 • zd

  j. r

  ed

  .

  Pierwszego wrzenia w

  Szkole Podstawowej im. Jana

  Pawa II w Lnianie odbyo

  si uroczyste rozpoczcie ro-

  ku szkolnego 2013/2014.

  Uczestniczyli w nim ucznio-

  wie, nauczyciele i rodzicie.

  Najpierw udalimy si

  spod szkoy do kocioa parafial-

  nego, gdzie o godzinie dziewitej

  ks. Jerzy Dbrowski odprawi msz wit w intencji uczniw. Nastpnie uczestnicy

  uroczystoci przeszli do budynku sali gimnastycznej. Na pocztku wprowadzono Sztan-

  dar Szkoy. W czasie uroczystej akademii odpiewalimy hymn pastwowy, a potem

  gos zabra pan dyrektor Dariusz obocki, ktry przywita wszystkich zebranych. y-

  czy samych sukcesw w nauce i poinformowa o zmianach w szkole. Uroczysto za-

  koczylimy odpiewaniem hymnu szkoy.

  Ostatni czci byo spotkanie uczniw z wychowawcami i zapoznanie z pla-

  nem lekcji na nastpny dzie.

  (red.)

  SWKA-PODSTAWWKA Str. 6

  I N A U G U R A C J A R O K U S Z K O L N E G O 2 0 1 4 / 2 0 1 5

  W trzecim tygodniu wrzenia odbyy