gazeta mzkzg "przystanek metropolitalny" nr 16

Gazeta MZKZG "Przystanek metropolitalny" Nr 16
Gazeta MZKZG "Przystanek metropolitalny" Nr 16
Gazeta MZKZG "Przystanek metropolitalny" Nr 16
Gazeta MZKZG "Przystanek metropolitalny" Nr 16
Gazeta MZKZG "Przystanek metropolitalny" Nr 16
Download Gazeta MZKZG "Przystanek metropolitalny" Nr 16

Post on 11-Jan-2017

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • mzkzg.orgegzemplarz bezpatny

  Nr 16G A Z E T A M E T R O P O L I T A L N E G O Z W I Z K U K O M U N I K A C Y J N E G O Z A T O K I G D A S K I E J

  lipiec 2015 nakad: 30 tys. egz. Przystanek

  metropolitalny

  ISSN 2083-6597

  Lato, lato, lato, eche tyW okresie wakacyjnym wzrasta

  zainteresowanie jednoprzejazdowymi oraz 24- i 72-godzinnymi biletami metropolitalnymi. Ciepe i dugie dni powoduj, e mieszkacy naszej metropolii i przyjedajcy do niej turyci wybieraj uniwersalny bilet pozwalajcy podrowa rnymi pojazdami transportu zbiorowego. Letni czas zachca ich do podry na plae, odwiedzania atrakcyjnych miejsc i uczestniczenia w rnorod-nych imprezach.

  Najtaszy bilet jednoprzejaz-dowy

  2,80 z tyle trzeba zapaci za jeden przejazd autobusem, tramwa-jem lub trolejbusem. Taszego bi-letu nie ma, ale Ale trzeba mie telefon, a w nim aplikacj CallPay, moBILET lub SkyCash umoliwia-jc jednoczesny zakup i skasowanie biletu. Aplikacj atwo pobra, a ko-rzystanie z kadej z nich jest proste i wygodne. Warto zwrci uwag na

  ostatni z wymienionych aplikacji, bowiem za jej porednictwem mo-liwy te jest zakup biletw PKP SKM w Trjmiecie. MZKZG sprzedaje w ten sposb blisko 40 tys. biletw miesicznie. Poza nisk cen walo-rem tego biletu jest to, e moemy go uy wszdzie, czyli na obszarze 14 gmin w ramach sieci gdaskiej, gdyskiej i wejherowskiej komuni-kacji miejskiej. Taki uniwersalny bilet jest te dostpny w wersji papierowej, kosztuje on wtedy o 0,40 z wicej. Oczywicie mona te kupi bilety jednoprzejazdowe o 1 z drosze na linie nocne, pospieszne, specjalne i zwyke.

  Cay dzie na jednym bilecieBilet 24-godzinny, jak sama na-

  zwa wskazuje, jest wany 24 godzi-ny od skasowania, czyli jak zostanie skasowany dzisiaj o 14.01, to jest wany do jutra do 14.00. Ponad 20 tys. osb wybiera w miesicach wa-kacyjnych tak opcj. Mona korzy-sta z rnych rodzajw tego biletu.

  14 z trzeba zapaci za bilet wany wycznie w autobusach, tramwajach i trolejbusach na obszarze MZKZG, 17 z za bilet wany w sieci ZTM w Gdasku lub ZKM w Gdyni lub MZK Wejherowo i w pocigach SKM i PR Regio. Najwicej, bo 20 z trzeba zapaci za bilet wany wszdzie. S to bilety wygodne do stosowania, ale atrakcyjne cenowo dla tych osb, kt-re podruj duo i korzystaj z ofer-ty rnych organizatorw transportu miejskiego i przewonikw.

  2+1, czyli bilet trzydniowyCena biletu 72-godzinnego to

  dwukrotno ceny biletu 24-godzin-nego. Czyli pacc jak za dwa bilety 24-godzinne, mona jedzi nie 48 godzin lecz 72 godziny. W ten sposb dostaje si jeden 24-godzinny bilet za darmo. Wiele osb nazywa ten bilet weekendowym, poniewa jego skasowanie w pitek po poudniu, pozwala jedzi na jego podstawie do poniedziakowego popoudnia. Z tego biletu najczciej korzystaj

  turyci. MZKZG sprzedaje okoo 5 tys. takich biletw miesicznie, przy czym w przypadku tych biletw do wyboru s dwa rodzaje biletw wa-nych albo wycznie w komunikacji komunalnej (autobus, tramwaj, trolej-bus) albo w komunikacji komunalnej i w pocigach SKM i PR Regio.

  Karta turystyWarto te zwrci uwag, e 24-

  i 72-godzinne bilety metropolitalne stanowi element skadowy Karty turysty Gdask-Sopot-Gdynia-Plus. Osoba kupujca kart uzyskuje mo-liwo darmowego wstpu do 22 muzew i ZOO oraz korzystania ze zniek u ponad 250 partnerw karty. Bilet metropolitalny umoliwia tu-rystom przemieszczanie si po caej metropolii w trakcie jej zwiedzania. Sowo karta pojawia si tutaj nie przypadkowo, bowiem nonikiem tej oferty jest karta elektroniczna. Oferta ta od kilku ju lat jest przygotowy-wana przez Gdask Organizacj Turystyczn.

  MZK

  ZGSO

  LAR

  IS B

  US

  & C

  OA

  CH

  wicej - s. 7ck

  Nowy autobus dla pasaerw wejherowskiej komunikacji

  wicej - s. 2tl

  Innowacyjne trolejbusy w Gdyni

  Do tej pory mieszkacom Trjmiasta znane byy trolejbusy podpite pantografami i wykorzy-stujce sie trakcyjn elektryczn w Gdyni i Sopocie. Popularny traj-tek wydawa si by nierozczny z sieci zasilajc. Obecnie coraz wiksze zainteresowanie budzi widok trolejbusu swobodnie je-dcego na duszych odcinkach bez szelek, poza sieci trakcyj-n.

  bilet metropolitalnyna wakacje Hubert koodziejski

  W ubiegym roku sprzedano 650 tys. biletw metropolitalnych, w tym 158 tys. biletw miesicz-nych lub 30-dniowych. Wyniki bada prowadzone w pojazdach wskazuj, e z biletw metropo-litalnych korzysta od 5 do 10% pasaerw, w zalenoci od obsza-ru administracyjnego, na ktrym s realizowane podre. Czy to duo?

  Jak jest wykorzystywany bilet metropolitalny

  wicej - s. 3kg

  Kolej

  MZK Wejherowo

  ZKM w Gdyni

  ZTM w Gdasku

  23,5

  34,6

  4,4

  37,541,8

  3,2

  35,2

  19,8

  37,8

  51,9

  10,311,9

  55,7

  32,4

  Komunal

  ny

  ulgowy 6

  5 z

  Komunal

  ny

  normalny

  130 z

  Metropo

  litalny

  ulgowy 1

  10 z

  Metropo

  litalny

  normalny

  220 z

  Miejski Zakad Komunikacji w Wejherowie jest pierwszym odbiorc najnowszego modelu autobusu Solaris Urbino 12, ktry do produkcji wszed na pocztku biecego roku. Autobus wypro-dukowany zostanie przez polsk fabryk Solaris Bus & Coach.

  Oferta

  sezono

  wa

  KRZY

  WKA

  Z NAGR

  ODAMI,

  S. 3

  wicej

  s. 8

  MZK

  ZGM

  ZKZG

 • 2 Gazeta Metropolitalnego Zwizku Komunikacyjnego Zatoki Gdaskiej Przystanek metropolitalny Nr 16 www.mzkzg.orglipiec 2015

  3Gazeta Metropolitalnego Zwizku Komunikacyjnego Zatoki Gdaskiej Przystanek metropolitalny Nr 16 www.mzkzg.org lipiec 2015

  W ubiegym roku sprzedano 650 tys. biletw metropolitalnych, w tym 158 tys. biletw miesicznych lub 30-dniowych. Wyniki bada prowa-dzonych w pojazdach wskazuj, e z biletw metropolitalnych korzysta od 5 do 10% pasaerw, w zaleno-ci od obszaru administracyjnego, na ktrym s realizowane podre. Czy to duo? Niektrych malkontentw, twierdzcych, e nie ma wsplnego biletu, adne liczby nie s w stanie przekona. Wic te 10% te na nich nie zrobi wraenia. Takie s fakty? Tym gorzej dla faktw.

  Ilu tak naprawd mieszkacw jest zainteresowanych wsplnym bile-tem? Wyniki bada marketingowych ZKM w Gdyni z 2013 r. wskazuj, e gwnymi zainteresowanymi wspl-nym biletem s ci, ktrzy w realizacji podry korzystaj z autobusw (tro-lejbusw) i SKM oraz podruj poza obszar objty sieci transportow gdyskiego organizatora. Ilu ich jest? Metoda tzw. fotografii dnia pozwolia stwierdzi, e udzia mieszkacw Gdyni podrujcych codziennie (do miejsca pracy i nauki) lub incyden-talnie autobusami i SKM lub poza obszar sieci ZKM w Gdyni wynosi 7,8%. Uwzgldniajc 1-2% miesz-kacw korzystajcych z samocho-du osobowego, ktrzy gotowi byliby w okrelonym stopniu zamieni auto na transport zbiorowy po rozszerzeniu zakresu wsplnego biletu i obnieniu jego ceny oraz turystw, dla ktrych funkcjonowanie kilku systemw bi-letowych w metropolii jest sporym utrudnieniem, otrzymujemy realny obraz i skal problemu braku inte-

  Zaczy si wakacje. Uczniowie i studenci maj upragnion lab. Mog na chwil zapomnie o nauce. Czego nauczyli si w biecym roku szkolnym i akademickim?

  Metropolitalny Zwizek Komu-nikacyjny Zatoki Gdaskiej ju od ponad dwch lat realizuje projekt edukacyjny Wychowanie komuni-kacyjne, ktry jest skierowany do uczniw klas czwartych i pitych szk podstawowych, a wic dzie-ci, ktre zaczynaj si usamodziel-nia w realizacji podry miejskich, w pierwszej kolejnoci do i ze szkoy. W trakcie warsztatw, ktre obejmuj dwie godziny lekcyjne, uczniowie zapoznaj si z ogln wiedz doty-czc komunikacji miejskiej, taryf usug oraz najnowszymi nowinkami technicznymi. Dodatkowo ksztato-wane s umiejtnoci korzystania z rozkadw jazdy, a jako zadanie domowe uczestnicy samodzielnie pla-nuj podr. Cz zaj powicona jest kwestii bezpieczestwa i kultu-ry zachowania si w pojazdach i na przystankach. Omawiana jest midzy innymi tematyka przewozu rowerw, zwierzt, kontroli biletw oraz kwe-stia zachowania w momencie zagro-enia ycia.

  Cao zostaa pomylana jako for-ma interaktywnej zabawy, w trakcie ktrej treci merytoryczne przeplata-ne s takimi elementami jak rebusy, krzywki, czy quizy. Od pocztku trwania projektu udao si nim obj ponad 150 szk z Trjmiasta i okolic, z czego w biecym roku przeprowa-dzono zajcia ju w 55 placwkach.

  Do tej pory mieszkacom Trj-miasta znane byy trolejbusy podpite pantografami i wykorzystujce sie trakcyjn elektryczn w Gdyni i So-pocie. Popularny trajtek wydawa si by nierozczny z sieci zasilajc. Obecnie coraz wiksze zainteresowa-nie budzi widok trolejbusu swobodnie jedcego na duszych odcinkach bez szelek, poza sieci trakcyjn.

  Jest to nowoczesny trolejbus marki Solaris Trollino 12M z alter-natywnym rdem zasilania, bateri litowo-jonow, charakteryzujc si dusz ywotnoci, w porwnaniu z typowymi akumulatorami. Nowa technologia umoliwia trolejbusowi przejechanie ok. 15 km poza sieci. Dotychczas stosowane baterie niklo-wo-kadmowe pozwalaj na pokona-nie ok. 5 km.

  Przedsibiorstwo Komunikacji Trolejbusowej w Gdyni w biecym roku zakupio dwa egzemplarze tro-lejbusw z bateri litowo-jonow.

  24 kwietnia 2015 r. miao miejsce oficjalne przekazanie nowych pojaz-dw do uytkowania, a od 1 maja rozpoczy regularne kursowanie na przeduonej trasie linii nr 21. Tro-lejbus opuszczajc (sterowaniem z kabiny kierowcy) samodzielnie pantografy, wjeda teraz dodat-kowo na popularny wrd gdynian

  gracji taryfowo-biletowej.Tym nie mniej, z punktu widze-

  nia nowoczesnej polityki transpor-towej i zarzdzania mobilnoci, ktre zakadaj uczynienie z trans-portu zbiorowego atrakcyjnej alter-natywy dla podry realizowanych wasnym samochodem osobowym, doprowadzenie do penej integracji taryfowo-biletowej jest koniecznoci i zatrzymywanie si w poowie drogi przyniesie wicej szkody ni poytku. Zwaszcza, e mieszkacy s coraz bardziej wymagajcy.

  W jaki sposb dzisiaj pasaerowie korzystaj z wsplnych biletw bi-letw metr