garis panduan ldp

Upload: sallynan

Post on 06-Jul-2015

3.841 views

Category:

Documents


14 download

TRANSCRIPT

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SECARA SCHOOL-BASED 2010 1.0 PENGENALAN

1.1.

Mesyuarat Profesional KPM Bil. 7/2007 bertarikh 21 November 2007 telah meluluskan Konsep Pengoperasian Latihan Peningkatan Profesionalisme Bidang Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan, KPM dengan memberi penekanan pengoperasiannya secara school-based selaras dengan konsep let managers manage dan amalan LDP guru-guru luar negara yang menunjukkan fokus latihan guru masa kini adalah kepada latihan berasaskan sekolah.

1.2.

Semua Pegawai Perkhidmatan Pendidikan KPM diperlukan mengikuti kursus sekurang-kurangnya tujuh hari setahun.

2.0

DEFINISI LATIHAN GURU SECARA SCHOOL-BASED

2.1

Program latihan dianjurkan oleh pihak sekolah. Aktiviti yang diambil kira:

Kursus Bengkel Seminar Hari Profesional Taklimat Profesional Pendedahan Inhouse Training

2.2

Latihan dijalankan di premis sekolah sendiri kecuali kes beberapa buah sekolah menggabungkan usaha disebabkan bilangan guru yang sedikit. (Sekolah Kurang Murid atau guru-guru panitia)

2.3

Kursus jangka pendek dengan mengumpulkan 6 jam dianggap sebagai 1 hari berkursus.

1

3. 0 OBJEKTIF Latihan Dalam Perkhidmatan yang dijalankan bertujuan untuk mencapai objektif yang berikut: 3.1 3.2 3.3 Meningkatkan profesionalisme keguruan Mendedahkan guru-guru kepada inovasi terkini dalam bidang pendidikan Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran profesionalisme keguruan secara berterusan 3.4 Mewujudkan dan memantapkan nilai dan amalan profesionalisme keguruan dalam kalangan warga pendidik 3.5 Memartabatkan profesion keguruan

4.0 BIDANG LATIHAN Fokus Latihan Dalam Perkhidmatan adalah bagi meningkatkan kualiti pendidikan melalui program peningkatan profesionalisme keguruan khususnya dalam : Pengetahuan Profesionalisme ( 60% ) B. C. Kemahiran Profesionalisme ( 20% ) Nilai dan Amalan Profesionalisme Keguruan ( 20% )

.

( Tajuk-tajuk yang sesuai terdapat dalam Borang Soal Selidik Keperluan. )

5.0 LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAANBil 5.1 Perkara Membentuk Jawatankuasa LDP Peringkat Sekolah (Lampiran 1) 5.2 Menjalankan Kajian Keperluan pada bulan September/ Oktober (Lampiran 2a) Menjalankan analisis data (Lampiran 2b) 5.3 Rumusan analisis Menyediakan Perancangan Tahunan LDP peringkat sekolah ( Lampiran 3) 5.4 Kewangan dan takwim Taklimat daripada JPN / PPD kepada SULDP Pegawai JPN/ PPD SULDP Tindakan Pengetua/ Guru Besar SULDP

2

5.5

Mengadakan Mesyuarat LDP peringkat sekolah Pembahagian tugas kepada AJK

Pengetua/ Guru Besar SULDP SULDP Penolong SULDP

5.6

Menyediakan Fail untuk dokumentasi Fail Pengurusan LDP Fail Dokumen LDP

5.7 5.8 5.9

Fail Pelaksanaan LDP Menyediakan Kertas Kerja LDP (Lampiran 4) Memohon Kelulusan daripada PPD/Pengetua/Guru Besar sebulan sebelum LDP dijalankan (Lampiran 5) Menyediakan dan menghantar Nota Minta kepada PPD/Pengetua/Guru Besar dua minggu sebelum pelaksanaan LDP Sertakan dokumen-dokumen yang berkaitan: Sebut Harga Salinan Penyata Bank pembekal Salinan Sijil Pendaftaran Perniagaan

SULDP SULDP SULDP Pembantu Tadbir

Pembantu Tadbir menyediakan dan menghantar Pesanan Tempatan kepada pembekal pada hari berkursus. Pembekal memberi Invois dengan cop pembekal kepada Pembantu 5.10 Tadbir. Menjalankan Kursus / Pemantauan / Penilaian Pelaksanaan (Pra) Menyediakan perkara-perkara yang berkenaan dengan Surat jemputan penceramah & Surat Panggilan Peserta (guna letterhead PPD untuk sekolah bukan PTJ / letterhead sekolah untuk sekolah PTJ) Penghantaran Borang Senarai Semak Pengurusan Kewangan kepada PPD/Pengetua/GB (Lampiran 6) Tempahan makanan, tempat, peralatan Bahan edaran kepada peserta Borang Profil Penceramah (Lampiran 7) Borang Profil Peserta (Lampiran 8) Jadual tentatif program AJK LDP SULDP Penolong SULDP

Pelaksanaan (Semasa) Mengisi Borang Kehadiran Peserta (Lampiran 9) Mengisi Borang Penilaian Program ( Lampiran 10)

Peserta Kursus AJK LDP

3

Membuat rakaman/fotografi Melaksanakan pemantauan kursus oleh Pengetua / GB (Lampiran 11) Mengumpul borang penilaian

Pengetua/GB AJK LDP SULDP Pengetua/GB

Mengumpul Kad Pelaporan Latihan Mengesahkan Kad Pelaporan Latihan

Pengetua/GB Pelaksanaan (Selepas) Mengadakan mesyuarat post mortem Memasukkan data KMLPD ( Lampiran 12) Melengkapkan Senarai Semak Kandungan Fail (Lampiran 13) Menyediakan sijil (sekali setahun) AJK LDP Penolong SULDP Penolong SULDP SULDP

5.11

Menganalisis borang penilaian kursus dan

membuat rumusan Laporan Kursus Menyediakan Pelaporan kursus selepas selesai setiap kali kursus (Lampiran 14) Menghantar Laporan Kursus & laporan KMLDP ke JPN/PPD (3 kali setahun - April, Julai dan Oktober) Menghantar Laporan Kursus serta gambar kursus ke BPG pada akhir tahun (Oktober). SULDP

6.0

PERANAN JAWATANKUASA BIL 6.1 JAWATAN Pengetua / Guru Besar TINDAKAN Mempengerusikan mesyuarat Membuat keputusan melaksanakan kursus Memantau perjalanan kursus (setiap kali kursus) Memantau pengurusan kewangan kursus 6.2 SULDP Menurunkan kuasa kepada Penolong Kanan (sekiranya Pengetua / GB tiada di sekolah) Memberi taklimat tentang garis panduan pengoperasian LDP secara school-based Menyediakan surat pelantikan AJK LDP Menguruskan surat-menyurat LDP

4

Menyediakan minit mesyuarat Memastikan pengurusan fail dikemaskinikan Menyediakan borang-borang (Lampiran 1 14) Memastikan pengurusan kewangan kursus

mengikut prosedur

Menyelaraskan kutipan kad pelaporan

latihan dan salinan sijil kehadiran

Membuat perancangan tahunan dan kewangankursus

Menyediakan laporan kursus dan laporan KMLDPmengikut ketetapan BPG

6.3 Penolong SULDP

Menghantar laporan kursus dan laporan

KMLDP (3 kali setahun April, Julai, Oktober) Menganalisis kajian keperluan kursus dan rumusan Membantu menyediakan minit mesyuarat Melengkapkan senarai semak kandungan fail

(Lampiran 13) Memasukkan data dalam tapak KLMDP selepas setiap kursus 6.4 GKMP yang Lain / Ketua Panitia Mata Pelajaran yang Lain Menyediakan laporan KMLDP Menjalankan kajian keperluan kursus panitia Menyediakan tempat, makanan dan peralatan Membuat penilaian kursus panitia Menyediakan laporan kursus panitia 6.5 AJK Lain Kaunselor Guru Cemerlang Guru Data Guru Media Kelab Guru/Staf Pembantu Kewangan Membuat penilaian kursus panitia Menjadi Pengacara Majlis Mendapatkan biodata penceramah Menguruskan Kad Pelaporan Latihan Menyusun tentatif program Pendaftaran kehadiran Cenderamata Menyediakan sijil kehadiran dan sijil penghargaan Mengurus tempahan makanan, tempat dan peralatan Fotografi / rakaman Mengurus kewangan kursus mengikut prosedur

5

Menghantar prestasi kewangan setiap hujung bulan

6

7.0 PENGOPERASIAN PELAKSANAAN KURSUS/PROGRAM

Carta AliranRujuk Lampiran 1

1. Pelantikan Jawatankuasa LDP peringkat sekolah 1. Soal selidik untuk semua guru 2. Kajian Keperluan 2. Analisis keperluan bidangkursus Membuat Perancangan Tahunan (Rujuk Lampiran 3)

3. Perancangan Tahunan 1. Pengedaran Kad PelaporanLatihan

4. Taklimat daripada JPN /PPD

2. Pengedaran garis panduan pelaksanaan 1. Agihan bidang tugas

5. Mesyuarat LDP

2. Diadakan 2 kali setahunsetiap penggal

1. Fail pengurusan LDP

6. Dokumentasi

2. Fail dokumen LDP

Borang permohonan Kursus LDP, kertas kerja, senarai semak

7. Kertas kerjaMenjalankan kursus selepas mendapat kelulusan PPD (untuk sekolah bukan PTJ)

8. Kelulusan PPD/Pengetua /Guru Besar1. Menjalankan kursus seperti dirancang. 2. Memantau dan Menilai Pelaksanaan Kursus

9. Menjalankan Kursus/ Pemantauan/Penilaian

1. Penghantaran KMLDP danlaporan kursus (April, Julai, Oktober) ke Unit LDP(PPD)/JPN

2. Laporan kewangan setiapbulan

7

3. Penghantaran Kad Pelaporan

10. Laporan Kursus

8.0 DOKUMENTASI SULDP dan Penolong SULDP perlu menyediakan dokumen-dokumen berkenaan bagi melancarkan perjalanan LDP secara School-Based. 8.1 Pengurusan Fail Tiga jenis fail perlu disediakan iaitu: 8.1.1 Fail 1 Fail Pengurusan a) Surat Pekeliling LDP-Punca Kuasa b) Carta Organisasi Jawatankuasa LDP Sekolah c) Surat Pelantikan AJK LDP d) Surat Panggilan Mesyuarat LDP e) Minit Mesyuarat LDP f) Perancangan Tahunan Kursus LDP g) Kutipan Maklumat LDP (KMLDP) Excel (dalam CD) h) Peruntukan Kewangan LDP (PTJ / PPD) i) Salinan Sub Waran (PTJ) j) Carta Alir Pengoperasian Pelaksanaan Kursus k) Carta Alir Pelan Tindakan Pelaksanaan 8.1.2 Fail 2 Fail Dokumen LDP a) Garis Panduan Pengoperasian Pelaksanaan LDP b) Contoh Borang Kajian Keperluan c) Contoh Kertas Kerja d) Contoh Borang Permohonan Kursus e) Contoh Senarai Semak Pengurusan Kewangan f) Contoh Borang Profil Penceramah/Fasilitator g) Contoh Borang Profil Peserta h) Contoh Borang Kehadiran Peserta i) Contoh Borang Penilaian Program j) Contoh Borang Pemantauan

8

k) Contoh Borang Tapak KMLDP l) Contoh Senarai Semak Kandungan Fail m) Contoh Pelaporan Kursus n) Contoh Kad Pelaporan Latihan o) Contoh Sijil Kehadiran/Penghargaan

8.1.3

Fail 3 Fail Pelaksanaan LDP a) Surat Kebenaran PPD/Pengetua/Guru Besar b) Surat Panggilan Kursus/Latihan/Seminar/Bengkel c) Borang Profil Penceramah/Fasilitator d) Borang Profil Peserta e) Borang Kehadiran Peserta f) Borang Kutipan Maklumat LDP (KMLDP) Excel g) Dokumentasi Kursus

Kertas kerja/Latihan/Seminar/Bengkel Nota Minta Pesanan Tempatan Senarai Peserta Menu makan/ minum Resit / invois Foto / rakaman

h) Pelaporan Kursus i) Borang Penilaian Program j) Laporan Pemantauan 8.2 Pelaporan Pelaporan pelaksanaan kursus perlu disediakan oleh pihak pelaksana kursus atau program. Instrumen pelaporan adalah seperti berikut: 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 - Pelaporan Kursus LDP - Pelaporan Bergambar - Kad Pelaporan Latihan - Pelaporan KMLDP

Pensijilan dan Penghargaan 8.3.1 Sijil kehadiran disediakan oleh BPG pada akhir tahun (setahun sekali) dengan menyatakan tarikh kursus, nama kursus dan tempoh masa kursus.

9

8.3.2 Sijil penghargaan kepada para penceramah disediakan oleh sekolahpenganjur.

9.0 PEMANTAUAN

9.1 Pemantauan berterusan dijalankan oleh Pengetua/ Guru Besar. 9.2 Pemantauan berkala akan dijalankan oleh pegawai dari KPM, Jemaah Nazir,JPN atau PPD.

9.3 Pemantau memberi perhatian kepada perjalanan sesuatu program yangsedang dilaksanakan, mengukur dan melapor tentang kemajuan program berkenaan. 9.4 Tujuan khusus pemantauan adalah :

i) ii) iii)

memastikan setiap aktiviti dilaksanakan mengikut perancangan. menyedarkan pihak yang berkenaan terhadap sebarang masalah dan keperluan program semasa. mengambil tindakan segera untuk memperbaiki sebarang kekurangan.

10.0 KHIDMAT NASIHAT Sebarang kemusykilan berkaitan dengan Garis Panduan ini bolehlah dirujuk kepada : 1. Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 2, Blok E 13, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 PUTRAJAYA ( U.P. : Unit Kursus Dalam Perkhidmatan ) Tel: 03-88841307 / 03-88841291 , Faks : 03-88893570 ATAU

2. Jabatan Pelajaran Negeri / Pejabat Pelajaran Gabungan / Pejabat Pelajaran Daerah yang berhampiran.

10

Lampiran 1

PELANTIKAN JAWATANKUASA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED 1.SEKOLAH MENENGAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha LDP Penolong Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : Pengetua Penolong Kanan Akademik Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Data Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Penolong Kanan Tingkatan 6 (bagi sekolah yang ada tingkatan 6) Guru Kanan Mata Pelajaran Guru Kaunselor Guru Cemerlang Guru Media Pengerusi Kelab Guru Ketua Pembantu Tadbir / PT Kewangan

2.SEKOLAH RENDAH Pengerusi Timbalan Pengerusi Setiausaha LDP Pen. Setiausaha Ahli Jawatankuasa : : : : : Guru Besar Guru Penolong Kanan Akademik Ketua Panitia Guru Data Penolong Kanan HEM Penolong Kanan Kokurikulum Penolong Kanan Petang Ketua-Ketua Panitia Guru Bimbingan Guru Cemerlang Guru Media Pengerusi Kelab Guru Ketua Pembantu Tadbir / PT Kewangan

** Bagi Sekolah Kurang Murid (SKM), pelantikan AJK adalah mengikut kesesuaian sekolah.

11

Lampiran 2a

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU MATRIKS KAJIAN KEPERLUAN LDP SCHOOL-BASED (INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI) Instrumen ini bertujuan untuk mengenal pasti keperluan kursus guru bagi perancangan latihan yang diperlukan oleh guru-guru. Arahan: Sila nyatakan kursus yang diperlukan pada petak yang disediakan A. PENGETAHUAN PROFESIONALISME SKOP LATIHAN Ilmu Pengetahuan Pendidikan dan Mata Pelajaran SKOP LATIHAN Kandungan dan Kaedah Pedagogi Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan

SKOP LATIHAN Pengurusan Kurikulum

Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan

SKOP LATIHAN Kreativiti dan Inovasi Pedagogi

Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan

B. BIL.

KEMAHIRAN PROFESIONALISME SKOP LATIHAN Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan

Kejurulatihan SKOP LATIHAN Penulisan Ilmiah SKOP LATIHAN Kajian dan Penyelidikan Akademik SKOP LATIHAN Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan

12

Kepimpinan SKOP LATIHAN Pengurusan Kewangan SKOP LATIHAN Pengurusan Strategik C. BIL. NILAI DAN AMALAN PROFESIONALISME SKOP LATIHAN Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan

Nilai dan Etika SKOP LATIHAN Komunikasi Berkesan SKOP LATIHAN Soft Skill Kursus 1 Tajuk Yang Diperlukan Nyatakan 1 Tajuk Kursus Yang Diperlukan

D. CADANGAN KURSUS 1. .......................................................................................................................... 2. .......................................................................................................................... 3. .......................................................................................................................... 4. .......................................................................................................................... 5. ..........................................................................................................................

.................................................. Tandatangan dan Nama Guru

13

Lampiran 2b

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU ANALISIS MATRIKS KAJIAN KEPERLUAN LDP SCHOOL BASED (INSTRUMEN PENILAIAN KENDIRI) (Berdasarkan Matriks Kajian Keperluan Latihan LDP SCHOOL BASED) Sekolah: ................................................................................................................................... Kod Sekolah: .................................. KOMPETENSI BIL. 1 Tajuk (Pilih kursus yang paling banyak dimohon oleh guru) Frekuensi

2

Pengetahuan Profesionalism e

3

4

5

6

Kemahiran Profesionalism e

1

2

1 Nilai dan Etika 2

14

Disediakan oleh, ................................. (Setiausaha SULDP)

Disahkan oleh, .................................... (Pengetua/Guru Besar)

15

Lampiran 3

PERANCANGAN TAHUNAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED BAGI TAHUN _________ SEKOLAH ________________________ BIL 1 NAMA KURSUS BIDANG A/B/C TARIKH / TEMPOH BILANGAN PESERTA TEMPAT PENCERAMAH / FASILITATOROS21000: OS24000: OS27000: OS29000: OS21000: OS24000: OS27000: OS29000: OS21000: OS24000: OS27000: OS29000: OS21000: OS24000: OS27000: OS29000:

KOS

2

3

4

...* Bidang Kursus A Pengetahuan Profesional B Kemahiran Profesional C Nilai dan Amalan Profesional Keguruan

Disediakan Oleh; ________________ (Setiausaha LDP)

Disahkan oleh; ____________________ (Pengetua/Guru Besar) Tarikh : Cop Rasmi :

16

Lampiran 4

KERTAS KERJA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED NAMA SEKOLAH FOKUS KURSUS BIDANG KURSUS TAJUK KURSUS TARIKH KURSUS MASA/TEMPOH OBJEKTIF 1 2 3 KOS PERBELANJAAN KURSUS OS29000 OS27000 RM RM TEMPAT KURSUS BIL.PESERTA

OS24000 RM

OS21000 RM

JUMLAH RM

NAMA PENCERAMAH/FASILITATOR 1 NAMA PENCERAMAH/FASILITATOR 2

MASA

SLOT / ATUR CARA

CATATAN

Disediakan oleh; ______________ (Setiausaha LDP)

Disahkan oleh; ____________________ (Pengetua / Guru Besar) Tarikh : Cop Rasmi :

* Senarai nama peserta dan nota minta disertakan. Lampiran 5

17

BORANG PERMOHONAN KURSUS LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASEDNAMA SEKOLAH DAN ALAMAT KOD SEKOLAH PUSAT TANGGUNGJAWAB LDP KE TAJUK KURSUS FOKUS KURSUS BIDANG KURSUS TARIKH TEMPAT MASA JUMLAH PESERTA NAMA PENCERAMAH/ORGANISASI NAMA PEMANTAU PENGGUNAAN PERUNTUKAN LDP OBJEK PERUNTUKAN SEBAGAI DITERIMA(RM) OS21000 0S24000 OS27000 OS29000 Disediakan oleh; ______________ (Setiausaha LDP) Permohonan sekolah tuan untuk mengadakan Program LDP seperti tajuk di atas pada tarikh __________________ DILULUS/TIDAK DILULUSKAN.*** PPD/PENGETUA/GURU BESAR 1. 2. 3. PENGETAHUAN/KEMAHIRAN /NILAI DAN AMALAN PROFESIONALISME

BAKI PERUNTUKAN (RM)

JUMLAH PERMOHONAN (RM)LDP ___

KELULUSAN

***Potong yang tidak berkenaan

18

Lampiran 6

BORANG SENARAI SEMAK PENGURUSAN KEWANGAN 1. SENARAI SEMAK PERMOHONAN PESANAN TEMPATAN (sertakan bersama tuntutan) ( jika dipatuhi) Permohonan selewat-lewatnya 2 minggu sebelum kursus diadakan Permohonan yang lewat 2 minggu sebelum kursus tidak akan diproses dan sekolah perlu membuat pembayaran sendiri. Kod Pembekal (seperti borang yang telah diberikan) Salinan Akaun Bank yang telah disahkan Pembekal (Pengusaha kantin) Sebut harga Kertas kerja 2 salinan Lampiran B Perbelanjaan KADAR MAKAN RM Minum pagi 4 Makan Tengahari 7 Minum petang 4 Jumlah 15 (Peruntukan Kadar Makan adalah mengikut JPN/PPD masingmasing tetapi tidak kurang daripada RM12) Peringatan: Bayaran 2. SENARAI SEMAK PEMBAYARAN SELEPAS KURSUS (sertakan bersama pembekal kepada tuntutan) ( jika telah dipatuhi) dipotong 0.8% untuk commerce Dot.Com (e-Perolehan)- Arahan Invois yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar Kementerian Surat arahan kursus kepada guru-guru Kewangan. Pesanan Tempatan hendaklah ditandatangan oleh Pembekal & disahkan oleh Pengetua/Guru Besar

3. SENARAI SEMAK PEMBAYARAN ELAUN PENCERAMAH (Sertakan bersama tuntutan) ( jika telah dipatuhi) Surat jemputan penceramah ditandatangani oleh PPD Jadual Ceramah Maklumat penerima borang JANM eSPKB Borang Tuntutan Penceramah yang telah disahkan oleh Pengetua/Guru Besar di ruangan Penganjur Salinan akaun bank penceramah Penceramah hendaklah terdiri daripada kakitangan awam Penceramah telah berpencen atau swasta hendaklah mendapat kebenaran dari Kementerian Kewangan melalui Kementerian Pelajaran sebelum kursus diadakan. Baucar bayaran Perlu diingatkan elaun penceramah akan diambil daripada peruntukan kursus sekolah di bawah Objek Sebagai 29000

19

Lampiran 7

BORANG PROFIL PENCERAMAH/FASILITATOR/JURULATIH LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Maklumat Nama : No. Kad Pengenalan : Jawatan : Gred Jawatan : Jabatan/ Pejabat : Kelayakan Akademik: Kelayakan Profesional: Bidang Kepakaran: Pengalaman Dalam Bidang Kepakaran Penyelidikan/Penerbitan Umur :

Nyatakan:

_______________ tahun

_______________ tahun Alamat surat - menyurat :

13

No. Telefon : Rumah Bimbit E-mail Tandatangan : Tarikh :

Lampiran 8

BORANG PROFIL PESERTA

20

LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED Bil 1. 2. 3. 4. 5. Maklumat Nama : No. Kad Pengenalan : Gred/Jawatan Jantina : Bangsa : Lelaki Perempuan Melayu Cina India Bumiputera Sabah / Sarawak Lain-lain Tahun (nyatakan) .............................................. (nyatakan) .............................................. Tandatangan : Nyatakan:

6. 7.

Tempoh berkhidmat : Opsyen semasa mengikuti Program : Ijazah/Diploma/KPLI/ Sijil Perguruan

8.

Mata pelajaran yang diajar di sekolah

Tarikh :

Lampiran 9

BORANG KEHADIRAN PESERTA LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED SEKOLAH ______________________________ TARIKH TEMPAT : _______________ HARI : __________________

: ______________________________________________________

21

TAJUK :

Slot 1: _________________________________________________ Slot 2: _________________________________________________ Slot 3: _________________________________________________

KEHADIRAN : BIL NAMA GURU No. Kad Pengenalan Slot 1 Tandatangan Slot 2 Slot 3

Lampiran 10

BORANG PENILAIAN PROGRAM LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASEDTajuk Kursus Tarikh Tempat : _______________________________________________________________ : __________________ Masa : _____________________

:_______________________________________________________________

22

ARAHAN Sila masukkan skor di ruangan yang disediakan berdasarkan skala berikut : 1 - Sangat Tidak Setuju 3 - Kurang Setuju 5 - Sangat Setuju 2 - Tidak Setuju 4 - Setuju

BIL1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

PERKARA 1Tajuk slot sesuai dengan keperluan diri / tugas saya Isi kandungan berjaya meningkatkan percambahan ilmu saya Isi kandungan berjaya meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai profesionalisme Isi kandungan membolehkan saya mengamalkannya dalam tugasan seharian Isi kandungan membantu saya meningkatkan keberkesanan P&P JUMLAH SKOR ITEM 1 - 5 Penampilan dan penyampaian penceramah sesuai. Penceramah/ fasilitator bersifat bersedia , yakin dan terbuka. Penggunaan masa yang optimum Bahan edaran bersesuaian dengan tajuk (jika ada) JUMLAH SKOR ITEM 6 - 9 Pemilihan tempat bersesuaian JUMLAH BESAR

SLOT 2

3

KEKUATAN _________________________________________________________________________________ KELEMAHAN _________________________________________________________________________________ CADANGAN PENAMBAHBAIKAN _________________________________________________________________________________PURATA SKOR ISI KANDUNGAN CERAMAH (ITEM 1 5 ) PENCERAMAH ( ITEM 6 9 ) PENGURUSAN TEMPAT (ITEM 10 ) SKALA PENILAIAN 1 5 LEMAH 6 10 SEDERHANA 11 15 MEMUASKAN 16 20 BAIK 21-25 CEMERLANG 1 - 4 LEMAH 5 - 8 SEDERHANA 9-12 MEMUASKAN 13 16 BAIK 17- 20 CEMERLANG 1-LEMAH 2- SEDERHANA 5- CEMERLANG 3- MEMUASKAN 4- BAIK

Lampiran 11

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU BORANG PEMANTAUAN KURSUS LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP) SCHOOL-BASED TAHUN _____Diisi oleh PPD/Pengetua/Guru Besar yang memantau Tajuk : ___________________________________________________________________________ A / B / C (Bulatkan yang sesuai)

Bidang :

23

Tarikh

:

__________________________

Masa : __________________________

Tempat : ARAHAN:

___________________________________________________________________________ Sila masukkan skor di ruangan yang disediakan berdasarkan skala berikut : 2 - Tidak Setuju 3 - Kurang Setuju Item Tajuk slot sesuai dengan keperluan guru. Isi kandungan dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai profesionalisme guru Isi kandungan membantu guru meningkatkan kualiti P&P Kandungan kursus mencukupi Skor item (20 markah) Penceramah dapat menyampaikan kandungan dengan baik. Program dapat dijalankan mengikut aturcara . Bahan edaran bersesuaian dengan tajuk (jika ada) Tempat kursus adalah sesuai untuk dijadikan lokasi kursus Peralatan yang disediakan adalah bersesuaian. Makanan yang disediakan mencukupi. Kehadiran peserta kursus diambil mengikut slot. Pengacara menjalankan tugas dengan baik. Kehadiran peserta adalah memuaskan . Penggunaan masa yang optimum. Skor Item (50 markah) Jumlah Skor 4 - Setuju 5 - Sangat Setuju Slot 1 2 3

1 - Sangat Tidak Setuju Diskripsi Bil 1 KANDUNGAN CERAMAH 2 3 4 5 6 7 8 Pengurusan Kursus 9 10 11 12 13 14

SKALA PENILAIAN Kandungan Ceramah 1 5 LEMAH 6 10 SEDERHANA Pengurusan Kursus 1 10 LEMAH 11 20 SEDERHANA Keseluruhan: 0 20 Lemah 11 15 BAIK 16 20 CEMERLANG BAIK 41 50 CEMERLANG

21 30 MEMUASKAN 31 40

21 30 Sederhana

31 50 Baik

51 60 Sangat Baik

61 70 Cemerlang

Ulasan umum pemantau kursus : Kekuatan: ....................................... Kelemahan : .................................... Cadangan : ...................................... Tandatangan Pemantau Nama: Tarikh:

Lampiran 12

Tapak Kutipan Maklumat Latihan Dalam Perkhidmatan (KMLDP)

24

Borang KMLDP ini terdapat dalam perisian excel yang dibekalkan oleh PPD.

Lampiran 13

SENARAI SEMAK KANDUNGAN FAIL LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED FAIL 1 (FAIL PENGURUSAN LDP)

25

Bil 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 Bil 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 Bil 3.1 3.2 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6

Perincian Surat Pekeliling LDP-Punca Kuasa Jawatankuasa LDP Sekolah Surat Lantikan Jawatankuasa LDP Surat Panggilan Mesyuarat LDP Minit Mesyuarat LDP 2 kali setahun Perancangan Tahunan Kursus LDP Borang Kutipan Maklumat LDP (KMLDP)-excel (CD) Peruntukan Kewangan LDP (PTJ / PPD) Salinan Sub Waran (Sekolah PTJ) Carta Alir Pengoperasian Pelaksanaan Kursus Carta Alir Pelan Tindakan Pelaksanaan

Ada

Tiada

Tindakan

FAIL 2 (FAIL DOKUMEN LDP) Perincian Ada Garis Panduan Pengoperasian Pelaksanaan LDP Contoh Borang Kajian Keperluan Contoh Kertas Kerja Contoh Borang Permohonan Kursus Contoh Senarai Semak Pengurusan Kewangan Contoh Borang Profil Penceramah/Fasilitator Contoh Borang Profil Peserta Contoh Borang Kehadiran Peserta Contoh Borang Penilaian Program Contoh Borang Pemantauan Contoh Borang Tapak KMLDP Contoh Senarai Semak Kandungan fail Contoh Pelaporan Kursus Contoh Kad Pelaporan Latihan Contoh Sijil Kehadiran/Penghargaan FAIL 3 (FAIL PELAKSANAAN LDP) Perincian Ada Surat Kebenaran PPD/Pengetua/Guru Besar Surat Panggilan Kursus/Latihan/Seminar/Bengkel Borang Profil Penceramah/Fasilitator Borang Profil Peserta Borang Kehadiran Peserta Kursus LDP Borang Kutipan Maklumat LDP (KMLDP)-excel Dokumentasi Kursus - Kertas Kerja bengkel/latihan/seminar - Nota Minta - Pesanan Tempatan - Senarai Nama Peserta - Menu Makan/Minum - Resit/invois - Foto/rakaman Pelaporan Kursus Borang Penilaian Program Laporan Pemantauan

Tiada

Tindakan

Tiada

Tindakan

3.7 3.8 3.9

Lampiran 14

PELAPORAN KURSUS LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN SCHOOL-BASED

26

NAMA SEKOLAH FOKUS KURSUS BIDANG KURSUS NAMA KURSUS TARIKH KURSUS BIL. KEHADIRAN SENARAI PESERTA HADIR PENCERAMAH LAPORAN KEWANGAN : OS29000 OS27000 RM RM

TEMPAT KURSUS LELAKI PEREMPUAN (sertakan lampiran KMLDP)

OS24000 RM

OS21000 RM

JUMLAH RM

PELAKSANAAN KURSUS SECARA RINGKAS

ISU / MASALAH

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

** Sertakan gambar kursus / program

Disediakan Oleh:

Disahkan Oleh:

______________ (Setiausaha LDP)

__________________ (Pengetua/ Guru Besar)

Tarikh :

27

Cop Rasmi :

28