gabay sa pagpapatala 2016- · pdf filealamat sa pagpili sa mga . pampublikong paaralan ng san...

of 150/150
Mag-aplay bago ang Enero 15, 2016 Gabay sa Pagpapatala 2016-2017

Post on 10-Feb-2018

392 views

Category:

Documents

26 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Mag-aplay bago ang Enero 15, 2016

  Gabay sa Pagpapatala 2016-2017

 • 2

  [Superintendente]Richard A. Carranza

  [Presidente]Emily Murase

  [Bise President]Matt Haney

  [Komisyoner]Sandra Lee Fewer

  [Komisyoner]Hydra B. Mendoza-McDonnell

  [Komisyoner]Rachel Norton

  [Komisyoner]Shamann Walton

  [Komisyoner]Jill Wynns

  555 Franklin St,San Francisco, CA 94102Phone: 415-241-6085 Fax: 415-241-6087www.sfusd.edu

  [Maaaring magbago ang impormasyon]Tumpak ang impormasyon na nasa gabay na ito sa panahon ng publikasyon (Oktubre 2015). Gayon pa man, posibleng mailipat, matanggal, mapaliit, mabago o maidagdag ang ilan sa mga programa. Ilalathala ang mga malalaking pagbabago kapag napag-alaman na ang mga ito.

  School District

  Lupon ng Edukasyon

  San Francisco Unified

  Mahal na mga Magulang, Tagapangalaga at Mag-aaral

  Salamat sa pagpili sa mga pampublikong paaralan ng San Francisco. Masuwerte ang ating lungsod sa pagkakaroon ng maraming ibat ibang paaralan na maaari niyong masiyasat. Bagamat ipinagmamalaki namin ang pagkakaiba-iba ng mga inihahandog, gusto kong tiyakin sa inyo na anuman

  ang paaralan na pinapasukan ng inyong anak, may mga bagay kayong maaasahan. Ang ating distrito ay may mga gurong mataas ang pinag-aralan at naniniwala sa pagkakaloob sa lahat ng mag-aaral ng mga mapanghamong karanasan sa pag-aaral na naghahasa sa matalas na pag-iisip at nagpapahusay sa mga kakayahang siyang naghahanda sa kanila para sa hambambuhay na tagumpay. Binibigyang-halaga namin ang dibersidad o pagkakaiba-iba at may pananagutan kaming magbigay-suporta sa mga mag-aaral ma may ibat ibang pinagmulan at pamamaraan sa pagkatuto. Nag-aalok ang bawat paaralan ng sining biswal, musika, pisikal na edukasyon, at akses sa mga aklatan, pati na rin sa mga mapagkukunan ng kaalaman sa labas ng paaralan. Bilang magulang ng isang estudyante ng SFUSD sa kasalukuyan, napagdaanan ko na rin ang prosesong ito, at alam ko kung gaano kahalaga na direktang makakuha ng kaalaman tungkol sa mga paaralan. Ang gabay na ito, ang ating website na nasa ibat ibang wika, at ang mga tagapayo para sa pagpapatala ng Sentro para sa Pagbibigay ng Puwesto sa mga Institusyong Pang-edukasyon (Educational Placement Center) ay naririto para tulungan kayo sa proseso ng pag-aaplay sa mga paaralan ng SFUSD. Prayoridad namin ang edukasyon ng inyong anak. Ikinalulugod naming makapagbigay-serbisyo sa inyo.

  Sumasainyo,

  Superintendente Richard A. Carranza

  A WORD Superintendent Richard A. Carranza

 • 3

  Bunga ng kanilang edukasyon sa mga paaralan ng San Francisco, magtatapos ang ating mga kabataan na malalim at malawak ang mga kaalaman at kakayahan. Makapagsasalita ng mahigit sa isang wika, magiging maalam sa paggamit ng digital na teknolohiya at matatas sa mga asignaturang kinakailangan nila para magtagumpay sa mga karera sa kinabukasan. Kasinghalaga rim nito ang kanilang kasanayan na makipagtulungan, maging malikhain at magbigay-kalinga -- sa kanilang mga sarili, sa isat isa, sa kanilang komunidad at sa daigdig sa kanilang kapaligiran.

  Superintendente Richard A. Carranza

  to San Francisco Public Schools

  WelcomeBienvenido

 • 4

  GABAY SA PAGPAPATALA San Francisco Unified School District | 2016-2017 School Year

  108

  Tu k l a s i n 6 Tuklasin ang SFUSD8 Mga Mahahalagang Petsa 10 Ang Proseso ng Pagpapatala sa SFUSD12 Mga Hakbang: Tumuklas. Mag-aplay. Magpatala.14 Mga Workshop sa Pagtuklas15 Ang Bus para sa Pag-eenrol16 Tuklasin ang Maagang Pag-aaral22 Tuklasin ang mga Paaralang Elementarya56 Tuklasin ang mga Middle School66 Tuklasin ang mga High School84 Tuklasin ang mga Programang After School88 Mga Paaralang Tsarter89 Naka-base sa Tahanan na Edukasyong Pangkomunidad90 Pakikilahok ng mga Pamilya at Komunidad (OFACE)90 Libreng mga Serbisyo sa Pagsasalin at Interpretasyon91 Mga Pagkakataon para sa Pakikisangkot ng mga Magulang94 Espesyal na Edukasyon106 GATE: Edukasyon para sa May Natatanging Kakayahan at may Talento107 Transportasyon

  M a g - a p l a y108 Mga Pangangailangan para sa Pagpapatunay ng Paninirahan110 Mga Kinakailangang Dokumento112 Mga Kapatid112 Mga Kinakailangan para sa Pagpapatunay ng Edad113 Programa para sa Transisyonal na Kindergarten116 Mga Pagtatasa sa Kakayahan sa Pangunahing Wika118 Mga Landas ng Edukasyong nasa Mahigit sa Isang Wika122 Impormasyon Tungkol sa Kalusugan124 Mga Pamilya at Kabataang Nasa Transisyon126 Mga Kahilingan para sa Paglipat sa Ibang Distrito127 Mga Mag-aaral na J-1 Foreign Exchange

  113

  Programa para sa Transisyonal na

  Kindergarten

  Mga Pangangailangan para sa Pagpapatunay ng Paninirahan

 • 5

  CONTENTSM a g p a t a l a128 Pagtanggap sa Alok na Mabigyan ng Puwesto sa Isang Paaralan

  129 Panahon para sa Pagtatalaga ng Mapapasukang Paaralan

  129 Proseso para sa mga Naghihintay Makapasok

  130 Proseso para sa mga Apela 131 Mga Paglipat133 Kahilingan para sa Paglipat sa Tagsibol

  134 Placement Policy

  Polisiya sa Pagbibigay ng Puwesto sa Paaralan 134 Polisiya sa Pagbibigay ng Puwesto sa Paaralan136 Mangyaring Ipaliwanag!138 Paano gumagana ang programa ng kompyuter para sa pagtata laga ng mga mag-aaral sa mga paaralan?140 Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla para sa mga Programa para sa Transisyonal na Kindergarten 141 Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla para sa Pagpasok sa Elementarya sa Paaralang Pampook142 Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla para sa Pagpasok sa mga Paaralang Elementarya sa Kabuuan ng Lungsod143 Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla para sa Pagsasok sa mga Middle School144 Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla para sa Pagpasok sa mga High School145 Paggawa ng Desisyon Sakaling may Magtabla para sa Pagpasok sa mga Programa sa Wika sa Kabuuan ng Lungsod146 Ano ang mangyayari kapag hindi ako natanggap sa isang hiniling na paaralan?148 Misyon, Bisyon, at mga Tunguhin149 Mapa ng mga Larangan para sa mga Marka sa Eksamen

 • 6 Tuklasin

  Sch

  oo

  lS

  Pl

  ac

  em

  en

  t

  ma

  gP

  at

  al

  a

  ma

  g-a

  Pl

  ay

  t

  uk

  la

  sin

  Po

  lis

  iya

  tu

  kl

  as

  in

  [Pangkalahatang Pananaw]

  TUKLASIN ANG SFUSDTu

  kla

  sin

  Tu

  kla

  sin

  T

  uk

  lasi

  n

  Tu

  kla

  sin

  T

  uk

  lasi

  n

  Tu

  kla

  sin

  T

  uk

  lasi

  n

  Tu

  kla

  sin

  T

  uk

  lasi

  n

  Tu

  kla

  sin

  T

  uk

  lasi

  n

  Aakayin kayo ng libritong-gabay na ito sa mga hakbang para sa pag-aaplay at pagpapatala sa mga pampublikong paarapan ng San Francisco. Magkakaloob kami sa inyo ng mga detalye kung paano:Makatuklas ng mga mapagpipiliang paaralan at magpasya kung aling paaralan ang ililista sa inyong aplikasyon. Mag-aplay sa sa mga pampublikong paaralan ng San Francisco at unawain ang mga polisiya na siyang magtatakda kung paano namin ipoproseso ang inyong aplikasyon at bibigyan kayo ng puwesto sa isang paaralan. Magpatala sa isang paaralan batay sa puwestong itinalaga sa inyo.

  ANG LARAWAN NG ISANG NAGTAPOS Paghubog sa mga Mag-aaral para Makipagkumpetensiya at Yumabong sa Daigdig ng ika-21 SigloKaalaman sa mga Nilalaman Pagiging bihasa sa batayang kaalaman, kakayahan sa kritikal na pag-iisip at mga kahusayang ibinabalangkas ng Mga Batayang Pamantayan ng Estado Para sa Lahat (Common Core State Standards, CSSS). Ang mga kaalaman at kakayahang nakabatay sa mga pamantayan ay mananatiling sandigang-bato sa pag-aaral ng bawat estudyante, at lilikha ito ng matibay na tuntungan na siyang magbubunsod ng lalo

  pang pagtatanong at pananaliksik sa ibat ibang larangan at interes. Bilang bahagi ng batayang pag-aaral na ito, pagyayamanin pa ng mga estudyante ang kanilang kaalamang sibil, pandaigdigan, pangkapaligiran, pati na rin ang mga kaalamang pampinansiya, pangkalusugan at pang-media, sa kabuuan ng kanilang pag-aaral. Kakayahan sa Karera at sa Buhay Ang kaalaman, mga kakayahan at karanasan para makapaglayag sa totoong mundo at malutas ang mga suliranin na sumusulpot sa pang-araw-araw na buhay at sa pinagtatrabahuhan. Ang kaalaman, mga kakayahan at karanasan para makapaglayag

 • 7Tuklasin

  Tu

  kl

  as

  in M

  ag-

  ap

  la

  y M

  ag

  pa

  Ta

  la

  pl

  ac

  eM

  en

  T s

  ch

  oo

  ls

  po

  lis

  iya

  Tu

  kl

  as

  in

  sa totoong mundo at malutas ang mga suliranin na sumusulpot sa pang-araw-araw na buhay at sa pinagtatrabahuhan. Ilalantad ang mga mag-aaral sa malawa na hanay ng mga industriya at sektor upang magkaroon ng karanasan sa pagtatrabaho at paglalapat sa kanilang mga natutunan sa ibat ibang mga lunan na nasa tunay na mundo. Matututunan ng mga mag-aaral kung paano makagawa ng mga nakaaantig na teksto gamit ang ibat ibang anyo sa pamamagitan ng pagsusulat, pagsasalita, at multimedia, at nang maipahayag nila ang kanilang mga sarili sa mga paraang digital, artistiko, musikal, o sa pamamagitan ng kanilang mga kamay.Pandaigdigan, Lokal, at Digital na PagkataoAng kakayahan na makapaglayag at makilahok sa isang pandaigdigang lipunan

  sa ika-21 na siglo na higit na inklusibo at magkakaugnay ang lahat. Magiging multilingual (maraming wika), at nailantad na o matatas na sa iba pang wika, ito man ay Kastila at Instik o wika ng pagsenyas at wika ng kompyuter. Alam na nila kung paanong responsable na maiaambag ang kanilang mga tinig sa lahat ng mga aspeto ng pang-araw-araw na pamumuhay, mula sa social media hanggang sa harapang pakikipagkomunikasyon. Nagpapa