futura 046

Download Futura 046

Post on 08-Jul-2018

233 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/19/2019 Futura 046

  1/132

  B r o j 4 6  _ _ _ _ _ _ _ _ _    2 5 ,0 0 kn * 5 7 0 SIT

  FUTURA znanstvena fantastika & fantasv

 • 8/19/2019 Futura 046

  2/132

  ISKORISTITE PRIGODU -

  20%POPUSTA 

  157 ,00 Kn

  ANDY McNAB

  ,. P -■*■

  mo t k a  eSST

  P o t r e s n a

  i sp o v i j e st

  č l a n a p a t r o l e

  s p e c i j a l n i h

  p o s t r o j b i

  b r i t a n s k e

   v o js k e

  VOJNIČKI BESTSELER  KOJI JE ZGROZIO BRITANSKI VOJNI KRUG

  U p l a t u i z v r š i t i n a ž i r o - r a č u n TARGE - 3 0 1 0 2 - 6 0 1 - 6 0 2 5 2 2 . F o t o k o p i j u u p l a t n i c e p o s l a t i n a a d r e s u :

  TARGA Ivan i ć d k 2 2 IO ooo Z b

 • 8/19/2019 Futura 046

  3/132

  PRETPLATNI POPUST/UŠTEDA IZNOSI O A O/   OD PRODA JNE CIJENE NA K IOSKU

  6 BROJEVA- 99,00 kn 12 BROJEVA - 198,00 kn

  Uplatu izvršiti op om ili posebnom uplatnicom ZAP na žiro rač un 30101-601-157181,  poziv na broj 9901.

  Kopiju uplatnice šaljite uz ispunjeni kupon na adresu: BAKAL d.o.o., (pretplata za FUTURU)  Branimirova 25, 10000 ZAGREB

  PRETPLATNI KUPON

  Ime i prezime:

  Pretpla ujem se na: 6 12 brojeva FUTURE

  znanstvena fantastika & fantasv

  * p r e t p l a t a

  DO SVOG PRIMJERKA FUTURE PO NAJPOVOLJNIJOJ

  CIJENI!

 • 8/19/2019 Futura 046

  4/132

  FlfRiiM i§88gpl

  C f 

  - ii  _ _ __ _ __ _

  Ukoliko ste propus tili neki od već  objavljenih brojeva  FUTURE, ovo je  prava prigoda da ih  nabavite. Naručeni stari  brojevi FUTURE 

  isporučuju se  pouzećem (otkup nina) po cijeni od  12,00 KUNA po  primjerku + PTT  troškovi.

  Narudžbe na adresu:

  BAKAL d.o.o.,  Branimirova 25, 

  10000 ZAGREB

  H H M I F u t o i i A   FUTURA

  Telefonske narudžbe: 01/432-537

 • 8/19/2019 Futura 046

  5/132

  FUTURA mjesečnik za znanstvenu  

  beletristiku i fantastiku Godište V broj 8 kolovoz 1996. UKUPNI BROJ: 46  ISSN 1330-5115

  NAKLADNIK: Bakal d.o.o., Bosanska 10, 10000 Zagreb

  Za nakladnika: Bojan Krsti , dipl. ing.

  direktor 

  UREDNIK (doma i prilozi & lektura)

  Krsto A. Mažuranić

  UREDNIK (inozemni prilozi)

  Mihaela Velina

  Adresa uredništva: Branlmirova 25, 10000 Zagreb   Tel.: 01/429-703  Fax.: 01/432-537

  TISAK: TARGA, Zagreb

  Svi prilozi © FUTURA 1996.Autorska prava vra ena vlasnic ima. Nenaruč eni prilozi se ne vra aju.

  Naslovnlca:

  Karlo Galeta . © 1996.

  Mišljenjem br. 532-03-1/92-01 MINISTARSTVA KULTURE I

  PROSVJETE REPUBLIKE HRVATSKE, od 13. listopada 1992., književni č asopis FUTURA oslobođ en je pla anja osnovnog i posebnog poreza na promet.

  SADRŽAJ Jack McDevitt

   VR M E P L 0 V C I NIKAD N E U M I R U ..............................................7

  Robert Silverberg

  DO BR E VIJE S T I I Z V A T I K A N A  ..................................57

  Roger Zelazny

  TRI PADA  J E R E M Y J A B A K E R A  ..................... 66

  Kim Stanley Robinson

  S L I J E P I G E O M E T A R ..................... 73

  Kolumne:

  Z D R A V K 0 , F I L M , I T D .

  Bakal PUB LIC ATI ON 1996.

  CIJENE OGLASNOG PROSTORA: 1/1 omotna stranica 10 50 ,- KUNA  1/1 unutarnja stranica 600,- KUNA  1/2 unutarnja stranica 350,- KUNA 

  1/3 unutarnja stranica 300,- KUNA

 • 8/19/2019 Futura 046

  6/132

  4 F U T U R A 4 6

  ovom broju nema Glambrlje. Ma kaj nam ne veliš, kažete vi, nakon što ste ve pregledali c i

   je lu FUTURU i spremili se napi sati gnjevno pismo nakladniku

  Bojanu žale i se na falič ni prim  je rak vašeg najdražeg č asopisa. Gdje je Glambrlja? Je li boles- tan? Je li na godišnjem? Je li u pi - tanju cenzura?

  Nije bolestan — vidjela sam ga neki dan i izgledao mi je č ist' fino, tako bistra pogleda i sjajne dlake da ga je č ak i moja plavooka č e-

  tveronožna napast (el pusikato   muy maliciozo)  gledala sa zaviš-

  u, misle i si (valjda): Hmm, mo- žda bih ipak trebala pri jeći na  Whiskas  (jer premda bi sve mač  ke kupile Whiskas, Mica bi kupi la Felix. Ja uvijek naletim na neka kve munjene mač ke s traumama

  iz djetinjstva, ali to je ve d(r)uga prič a koja nema nikakve veze s Glambrljom).

  Nije na godišnjem — nema Kr- sto novaca za to (znam jer radimo za istu firmu).

  Nije ni cenzura — naime, Boss   je na godišnjem pa nema tko cen- zurirat’ (nemojte sad misliti da on  ima novaca; da ima, on bi prvo nama dao. Je, takav je on, požrt

  vovan i samozatajan.)Pa gdje je onda Krsto, pitate se. Na tajnom zadatku. Eto gdje.

  Naime, nešto je trulo u županiji  Zagorskoj.

  Zar niste primijetili da se u Cr noj kronici u zadnjih nekoliko mje seci sve č eš e pojavljuju naslovi t ipa VAL SAMOUBOJSTAVA   U HRVATSKOM ZAGORJU ili ZAGORCI VISE NA SVE STRA NE ili pak KRVAVI OBRAČUN  U BUDINŠĆINI? Izgleda da su se Zagorci poč eli furati na visiba be ili na leminge (to su oni mali glodavci koj ima s vremena na vrijeme krepa ziherung u glavi pa

  naprave masovno samoubojs  tvo). Je, ali kakve to veze ima s FUTUROM?

  Ima, ima. FUTURA ima stalnog dopisn ika (koje li sluč ajnos ti!) u Budinš ini. Mog buraza. (Koje li

 • 8/19/2019 Futura 046

  7/132

  F U T U R A 4 6 5

  sluč ajnosti! Vraga sluč ajnost, č i sti nepotizam.) Koji nam je do

   javio uznemiruju u vijest — u Bu  dinšćini je viđen UFO.  Na svoje ga je oč i vidjelo sedam ljudi: moj brat i njegovih šest prijatelja.

  Dogodilo se to 1. srpnja, a je dan oč evidac kaže da je ‘juefou bil okrugli i veliki i jako sjajan i samo je stajal nasred neba i to dugo, sigurno nekoliko sati. I imal

   je nekakve fleke po sebi, skoro kak da gledaš v nekakvo lice.'

  Okej, jest da je u vrijeme poja ve tog UFOa u tijeku bio tequilla  party  i jest da taj opis ‘juefoa’ pomalo podsje a na mjesec (ko

   ji je tog zlokobnog 1. srpnja bio pun), ali nije li sve to ipak malo 

  prevelika  koincidencija? UFOi —samoubojstva — krvavi obrač uni u inač e miroljubivom selu?

  Mi ne vjerujemo u sluč ajnosti. Mi smo ljudi s nogama č vrsto na zem lji. Pa smo z ak ljuč i li da tu netko nešto mu ka. Jeste li gle dali ‘Roswell’? I tako, da se ne bi dogodilo da se poslije moj bu-

  raz mora slikati s aluminijskom folijom i tvrditi da je zapravo vi dio meteorološki balon, poslali smo našeg ku nog struč njaka za e/lijene   da provjeri o č emu se radilo (nismo mogli poslati mene s obzirom da sam ja Zagorec i to baš iz Budinš ine, pa samim time

  spadam u tzv. rizič nu skupinu’ , a da ni ne spominjem da je moj ziherung ve par put krpan).

  Eto. Sad znate. Morali smo vani re i, da si vi ne biste mislili da

   je Krsto , Bože sač uvaj, recimo

  otišao u L.A. na VVorldcon. Ma kakvi. Ni sluč ajno . Ne bi on u L.A. č ak ni da mu plate. Tamo su rasni nemiri. I pljač ke. I po lu gole ženske u tangama. I ni’ko živ ne pla a porez.

  Kad smo ve kod poreza — dob ila sam povrat, ne bi živ č o- vik virova. I sad imam love do krova. Ali nemojte misliti da je to  razlog zašto mi Boss nije isplatio

  pla u. Bože sač uvaj! Stvar je u tome što Boss redovito prati Cr- nu kroniku. A č injenica da sam ja Zagorka no ima ga drži budnim. Kad dođ em u BakaI d.o.o.  on stane panič no iz moje blizine mi cati sve što bi me moglo dovesti u napast da se igram visibabe

  (Bakalove mušterije moraju naulazu predati sve štrikolike  stvari: kravate, hozntregere, hulahopke, haltere i slič no, koje im se pri izla sku vra aju. K'o u Dodge Cityju. Naime, Boss je neko jako volio Wyatta Earpa). Zato mi ne da no vce. Iz ljubavi. I straha. Naime, on mene jako voli i strah ga je da

  si — ako dobijem pla u — ne ku pim štrik i ne objesim se. Duša od č ovjeka , taj moj šef. Svaki put kad ga pitam jel’ bio na ZAPu dignut’ novce, on se tak rastuži da su to groz ote. I odm ah me krene tap ša t’ po leđ ima i go vo rit’ mi: Nu, nu, nije sve tak crno, 

  pred tobom je još cijeli ostatak   života. Nemoj sad o ZAPu. Svi te  mi volimo.  A kad ja zaurlič em : Fućkaš ljubav, struju budu mi is- ključili!,  on samo znač ajno pogle da ostatak prisutnih, a u oč ima

 • 8/19/2019 Futura 046

  8/132

  6 F U T U R A 4 6

  mu se zrcali: Vidite sad, ha? Siro- če jadno, život joj je takav mrak  

  da se u njoj rodila ta očajnička  potreba za svjetlom. Jo j kak je to  tužno.  I krene uzdisat. A svaki je Bossov uzdah prabaka svih uzda ha. Uzdahč ina od 4 bofora. A kad se do sita nauzdiše, u Branimi- rovoj nastane takav propuh da ga odmah nešto štrecne u križima, pa si mora malo leđ a ispružiti na

  tvrdo, to jest nema teori je da ode na ZAP.

  Č ini se da u ipak morati krenu ti stopama Budinš anaca i primiti

  se nasilja.Rastranč irati Bossa. Sjecsjec  sjec,  pa u crnu vre u, pa iskopam rupu u dvorištu, pa ga ubacim unutra, pa grabl j icama porav nam lahku mu zemljicu. A ako nekoga zaintrigira svježe isko pan humak, jednostavno u re i: Sadila sam BBBossiljak.

  A što tu ima loše? Do č itanja,

  Mihaela Velina

  MALI OGLASI DRuttvo za  znanstvenu Fantastiku ogjciv-

  l ju je.