fungsi fisiologis sistem limfatik

of 13 /13
Fungsi Fisiologis Sistem Limfatik

Author: faiza-rizandy-widiana

Post on 30-Jun-2015

464 views

Category:

Documents


18 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

lunasl llsloloals SlsLem LlmfaLlkSlsLem LlmfaLlkW SlsLem LlmfaLlk suaLu [alur Lambahan LempaL calran dapaL menaallr darl ruana lnLerslslal ke dalam darahW SlsLem llmfaLlk dapaL menaanakuL proLeln dan zaLzaL berparLlkel besar keluar darl ruana [arlnaan vana Lldak dapaL dlplndahkan dalam proses absorpsl lanasuna ke dalam kapller darah (llsloloal CuvLonLdlsl 11)lunasl slsLem llmfaLlkW Menaemballkan calran dan proLeln darl [arlnaan ke dalam slrkulasl darahW MenaanakuL llmfoslL darl kelen[ar llmfe ke slrkulasl darahW Membawa lemak vana sudah dlbuaL emulsl darl usus ke slrkulasl darah W kelen[ar llmfe menvarlna dan menahancurkan mlkrooraanlsme unLuk menahlndarkan penvebaran oraanlsme lLu ke dalam [arlnaan dan baalan laln Lubuh W Apablla ada lnfeksl kelen[ar llmfe menahasllkan zaL lmun (anLlbodl) unLuk mellndunal Lubuh Lerhadap mlkrooraanlsmekomponen SvsLem LlmfaLlk1 Llmf2 embuluh Llmf3 Craan SlsLem LlmfaLlk 1hvmus Lvmph nodes LlenLlmfW Llmf calran [arlnaan vana masuk ke dalam pembuluh llmf (anaLoml kllnlk Snell)W 8erasal darl calran lnLerslslal vana menaallr ke dalam slsLem llmfaLlkW komposlsl hamplr sama denaan komposlsl calran lnLerslslel (flsloloal CuvLon)1hvmusW 8erfunasl ulferenslasl dan pemaLanaan SelLlmfoslL 1W Pormon Llmus memberdavakan sel 1 unLuk berparLlslpasl dlm Menaenall anLlaen aslnadan membenLuk lmunlLas (flsloloal anaLoml valerle c Scalon1lna sanders edlsl 3)-odus LvmphaLlcusW -odus lvmphaLlcusmerupakan oraan kecllvana LerleLak berdereLdereL sepan[anapembuluh llmfe W 8aalan vana melenakuna Plllus vana merupakan LempaL keluar masuk pemb uarah (aferen dan eferen)W sepan[ana [alur LvfaLlc vessel Llmf menaallr melewaLl nodl sebelum menu[u vena subclavllW SaaL Llmf melalul nodl llmfoldel bakLerl dan bahan aslna dlfaaoslL oleh makrofaa LLL W Sel plasma (berasal dr LlmfoslL) memproduksl anLlbodl Lhd aLoaen dalam Llmf kemudlan anLlbodl llmfoslL dan monoslL scr 8erLahap akan mencapal darah (anaLomlflsloloal sandersScalon)LlenW Llen merupakan oraan penvarlna vana kompleks valLu denaanmemberslhkan darahLerhadap bahanbahanaslna dan selsel maLldlsamplna sebaaalperLahanan lmunoloalsLerhadap anLlaenW lunasl roduksl LlmfoslL dan monoslL Manaanduna sel plasma unLukanLlbodl LhdanLlaen aslna Makrofaa uLk MemfaaoslL paLoaen/bhn Aslna dlm darah memfaaoslL sel drah merah Lua membenLuk bllllrubln ((anaLomlflsloloal sandersScalon)embuluh LlmfaLlkW embuluh vana membanLu slsLem kardlovaskular dalam menaemballkan calran darl ruanaan [arlnaan Lubuh lalu pembuluh lnl menaemballkan calran ke dalam darah (anaLoml kllnlk Snell)W kapller Llmf anvaman pembuluh halus vana menaallrkan llmf drl !arlnaankapller Llmfembuluh Llmf (pembuluh Aferen)uucLus(ducLus lvmfaLlc dexLer ducLus Lhoraclcus)embuluh Llmf (pembuluh Lferen)-odus LlmfaLlcusvena SubclavllCalran Llmf