full thesis[1]

Download Full Thesis[1]

Post on 19-Feb-2015

101 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TINJAUAN AMALAN PEMBELAJARAN KOPERATIF DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN DUA MAKTAB RENDAH SAINS MARA GERIK, PERAK

INTAN SAPINAS BINTI BAHURI

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESISJUDUL :: TINJAUAN AMALAN PEMBELAJARAN KOPERATIF DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN DUA MAKTAB RENDAH SAINS MARA GERIK, PERAK

SESI PENGAJIAN : 2007/2008

Saya

INTAN SAPINAS BINTI BAHURI

Mengaku membenarkan tesis ( PSM / Sarjana / Doktor Falsafah )* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut: 1. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia 2. Perpustakaan Universiti Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan () (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)

SULIT

TERHAD

TIDAK TERHAD

Disahkan oleh,

__________________________ (TANDATANGAN PENULIS)Alamat Tetap: LOT 67, CHABANG 3, HAJI MUSA BUKIT MARAK, 16030 KOTA BHARU, KELANTAN

__________________________ (TANDATANGAN PENYELIA)PROF. MADYA DR AZIZI BIN YAHYA

29 APRIL 2008 Tarikh: __________________

Tarikh: __________________

Catatan:

* **

Potong yang tidak berkenaan. Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa /organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursusu dan penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup).

Tandatangan Nama Penyelia Tarikh

: : :

.......PROF. MADYA DR AZIZI BIN YAHYA

................

TINJAUAN AMALAN PEMBELAJARAN KOPERATIF DI KALANGAN PELAJAR TINGKATAN DUA MAKTAB RENDAH SAINS MARA GERIK, PERAK

INTAN SAPINAS BINTI BAHURI

Laporan projek ini dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kemahiran Hidup)

Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

APRIL, 2008

ii

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tandatangan Nama Penulis Tarikh

: : :

.............. INTAN SAPINAS BINTI BAHURI ..............

iii

DEDIKASI

Syukur kehadrat ilahi kerana memanjangkan usiaku hingga ke saat ini dan berjaya mengharungi liku-liku kehidupan di sini Buat... Suamiku yang dikasihi..... En. Nik Sujairi Bin Ahyat Pengorbananmu begitu besar buatku, Doa, kasih sayang dan perhatian mu membantuku dalam mengharungi setiap kesukaran dalam perjuangan ini. Terima kasih atas doa dan restumu, Semoga Allah merahmati dunia dan akhiratmu. Buat Abah dan Emak En. Bahuri Bin Kulup Kessin dan Pn. Fatimah Binti Osman serta Abah dan Ma En. Ahyat Bin Sulaiman dan Pn. Tuan Rapuan Binti Tuan Mat Demi sedikit harapan.......... Melihat kejayaanku dunia dan akhirat, Terima kasih atas doa dan restu kalian, Anak-anakku yang disayangi. Nik Qistina Fitri Binti Nik Sujairi & Nik Qhair Fikri Bin Nik Sujairi Ingatan dan kasih sayang kalian menjadi sumber kekuatan dan inspirasi ku Buat rakan-rakan seperjuangan 4 SPH yang sentiasa membantu sepanjang perjuangan kita di sini. Terima kasih si atas segalanya, semoga kejayaan menjadi milik kita semua. InsyaAllah.......

iv

PENGHARGAAN

Dengan nama Allah dan segala puji-pujian ke-atas Mu Tuhan semesta alam, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W, keluarga serta sahabat-sahabat baginda. Alhamdulillah, bersyukur saya kehadrat ilahi kerana dengan izinnya dapat saya menyiapkan kajian tinjauan terhadap amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik, Perak. Pelbagai rintangan dan dugaan yang harus saya hadapi dalam usaha untuk menyiapkan laporan ilmiah ini. Walau bagaimanapun saya berasa amat bertuah dan amat bersyukur kerana dengan adanya kehadiran dan sokongan daripada semua pihak yang terlibat, secara tidak langsung telah memotivasikan saya untuk menyiapkan kajian ini. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Madya Dr Azizi Yahya selaku penyelia projek ini atas segala nasihat dan pandangan yang diberikan. Di samping itu, buat kedua-dua ibu bapa saya serta ahli keluarga yang disayangi, terima kasih yang tidak terhingga atas doa dan restu yang diberikan. Penghargaan ini juga diberikan kepada pihak pengetua Maktab Rendah Sains Mara Gerik, Perak di atas kesudian membenarkan saya menjalankan penyelidikan di sini. Kerjasama yang diberikan oleh En. Efendi Binti Bahuri dalam menjayakan projek penyelidikan ini juga amat saya sanjungi. Akhir kata, kajian ini diharap dapat dijadikan sumber rujukan yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak ke arah usaha mempertingkatkan taraf mutu pendidikan. Intan Sapinas Binti Bahuri April, 2008

v

ABSTRAK

Kajian ini dijalankan untuk meninjau faktor-faktor yang mempengaruhi amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik, Perak. Kajian ini mengandungi lima objektif kajian. Responden kajian terdiri daripada 132 orang pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik, Perak. Instrumen yang telah digunakan di dalam kajian ini adalah satu set soalan soal selidik. Soal selidik ini terbahagi kepada 2 bahagian, bahagian A adalah un tuk mendapatkan maklumat latar belakang responden. Bahagian B mengandungi item-item yang perkaitan dengan persoalan kajian. Data kajian dianalisis menggunakan perisian SPSSv14.0, iaitu Statistical Package for the Social Science Version 14.0 untuk mendapatkan min, kekerapan, peratusan dan sisihan piawai. Kajian rintis dijalankan untuk melihat kebolehpercayaan dan kesesuaian soal selidik. Manakala Alpha Cronbach digunakan untuk mengukur ketekalan dalaman soal selidik. Nilai kebolehpercayaan Alpha Cronbach bagi keseluruhan soal selidik ini ialah 0.926. Dapatan kajian menunjukkan min keseluruhan bagi faktor diri sendiri adalah 3.88 dengan sisihan piawai 0.52, faktor rakan sebaya ialah 4.18 dengan sisihan piawai 0.47, faktor guru ialah 4.17 dengan sisihan piawai 0.47 dan faktor suasana pembelajaran adalah 4.17 dengan sisihan piawai 0.48. Pada keseluruhannya, didapati bahawa faktor rakan sebaya merupakan faktor yang paling dominan terhadap amalan pembelajaran koperatif di kalangan pelajar Tingkatan Dua Maktab Rendah Sains Mara Gerik, Perak. Dapatan menunjukan faktor rakan sebaya berada di tahap yang tinggi. Beberapa cadangan juga telah dikemukakan pada akhir kertas penyelidikan untuk membolehkan kajian lanjutan dijalankan. Di antara cadangannya adalah responden kajian tidak dihadkan kepada pelajar peringkat sekolah sahaja tetapi boleh melibatkan pelajar dari institusi pengajian tinggi yang lain. Kajian juga diperluaskan kepada banyak sekolah dan menggunakan responden dari kawasan bandar dan luar bandar.

vi

ABSTRACT

This study is carried out to investigate factors which affect the cooperative learning style among form two students in MRSM Gerik, Perak. There are five objectives in this study. 132 form two students were selected to be the respondents of the study. Questionnaire is manipulated as the research instrument. The

questionnaire is divided into two sections. Section A is to gather demographic background of the respondents. For section B, the items are aimed to answer the research questions. Data obtained was analyzed using SPSS to find the mean,

frequency, percentage and standard deviation. The pilot study was done in order to determine the reliability and suitability of the questionnaires. Meanwhile Cronbach Alpha was used to determine the internal consistency of the questionnaires. The reliability value of Cronbachs Alpha for the whole set of questionnaires used was 0.926. The findings indicated that the cumulative mean value for individual factor is 3.88 with 0.52 for the standard deviation. As for peers, the mean value is 4.18 and the standard deviation value is 0.47 followed by teachers factor with 4.17 for the mean value and 0.47 for the standard deviation value. The final factor is the

environment with the mean 4.17 and 0.48 for the standard deviation. The findings demonstrate that the peers play the most important role in affecting the cooperative learning style among form two students in MRSM Gerik, Perak. From the findings, some suggestions are proposed for further research. Amongst the suggestions are to involve other group of respondents for example students in universities or other higher education institution and also students in urban and rural schools.

vii

KANDUNGAN

BAB

PERKARA

MUKA SURAT

PENGESAHAN STATUS TESIS PENGESAHAN PENYELIA HALAMAN JUDUL HALAMAN PENGAKUAN HALAMAN DEDIKASI HALAMAN PENGHARGAAN ABSTRAK ABSTRACT KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH SENARAI SINGKATAN SENARAI LAMPIRAN i ii iii iv v vi vii xii xiv xv xvi

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Pengenalan Latar Belakang Masalah Pernyataan Masalah Objektif Kajian Persoalan Kajian Hipotesis Kajian Kepentingan Kajian

1 3 4 5 6 6 7

viii 1.8 1.9 1.10 B