FT 9 zo klein maar toch zo verdeeld

Download FT 9 zo klein maar toch zo verdeeld

Post on 27-Jun-2015

144 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. FT9: SOCIO.MUNDO Belgi, zo klein en toch zo verdeeld! </li></ul> <p> 2. Zo klein maar toch zo verdeeld 3. OPDRACHT Na het lezen van de informatie en het bestuderen van de kaarten, kan je nu in je werkkatern pagina 8 + 9 invullen. 4. Ook de taken zijn verdeeld - In mijn gemeente, provincie, gewest en land bepalen de inwoners mee wie het voor het zeggen heeft. Dat noemen we democratie. - In Belgi heeft niemand het alleen voor het zeggen. Wij worden bestuurd door groepen van mensen: - gemeentebestuur (schepenen en burgemeester), - provinciebestuur (gedeputeerden en de gouverneur), - Vlaamse regering (ministers en minister-president), - federale regering (ministers en eerste minister). 5. Ook de taken zijn verdeeld Werkkatern pagina 10 opdracht 3 voorbeeld 1 Provincies bezitten grote domeinen voor natuurbeheer en recreatie. Die strekken zich vaak uit over meerdere gemeenten. Het is de taak van de provincie om die goed te beheren. De provincie is het bestuursniveau dat het moeilijkst te illustreren is. De provincie is zichtbaar actief op het gebied van toerisme (musea, fiets- en wandelpaden, reclamecampagnes ). Wanneer er een grote ramp gebeurt, dan komt de provinciegouverneur in beeld. Hij cordineert dan de werkzaamheden. 6. voorbeeld 2 Onderwijs is de belangrijkste bevoegdheid van de Vlaamse regering. Daaraan besteedt ze het grootste deel van haar budget. voorbeeld 3 Een van de belangrijke en zichtbare taken van de gemeente is het uitbouwen en beheren van een culturele en sportieve infrastructuur. Zij neemt daarin de belangrijke beslissingen. Die moeten nog worden goedgekeurd op Vlaams niveau, dat ook subsidies geeft. 7. voorbeeld 4 Het buitenlandse beleid en het defensiebeleid zijn hoofdzakelijk federale materie. De ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie vertegenwoordigen ons land op belangrijke bijeenkomsten. voorbeeld 5 De brandweer is een belangrijke taak van de gemeente. 8. OPDRACHT Vul de persoonlijke fiche op pagina 11 in. Wat je niet vanbuiten weet, zoek je op! !OPGELET! We maken de opdracht in functie van de stad Zottegem. Kijk ook eens bij nuttige links. 9. ACHTERGRONDINFORMAT IE Belgi heeft vier taalgebieden Een van de fundamentele rechten die in de grondwet van 1831 werd opgenomen, is de vrijheid van taalgebruik. Concreet betekent dat dat elke burger vrij is te kiezen welke taal hij spreekt en dat de wet geen verplichting kan opleggen om een bepaalde taal te spreken. Maar de wet kan wel aan overheidsinstellingen en aan de rechtbanken opleggen om een bepaalde taal te gebruiken. Later is daaraan toegevoegd dat het taalgebruik ook geregeld kan worden voor de relaties tussen werkgevers en werknemers en voor het onderwijs. In de eerste jaren na de onafhankelijkheid was het Frans de taal van de overheid. alleen de verarmde bevolking sprak Nederlands. Dat leidde tot grote wantoestanden. Zo werden in de tweede helft van de negentiende eeuw Vlamingen veroordeeld door Franssprekende rechters zonder dat ze zelfs maar begrepen waarvan ze werden beschuldigd. Bovendien begrepen de meeste ambtenaren geen Nederlands. Tijdens de eerste Wereldoorlog kwamen de taalproblemen op een dramatische wijze aan de oppervlakte, toen vele Vlaamse soldaten sneuvelden, omdat ze de Franse bevelen van de officieren niet begrepen. Door al die wantoestanden kwamen de Vlamingen alsmaar meer op voor hun rechten. Dat leidde in 1963 tot een opdeling van Belgi in vier taalgebieden: het Nederlandse, het Duitse, het Franse en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. 10. De erkenning van die vier taalgebieden is meer dan een louter geografische opdeling van Belgi. Aan die opdeling wordt namelijk ook het territorialiteitsbeginsel verbonden. Dat betekent dat in de eentalige gebieden de taal van dat gebied (respectievelijk Nederlands, Frans en Duits) voor de overheid de bestuurstaal moet zijn. Een gemeentebestuur uit het Nederlandse taalgebied is verplicht om het Nederlands te gebruiken; een gemeente in het Franse taalgebied moet het Frans gebruiken. Alleen in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad staat het Nederlands op gelijke voet met het Frans. Maar in sommige gemeenten, met zowel Franstalige als Nederlandstalige inwoners, bestaan er beperkingen op dat territorialiteitsbeginsel. Die gemeenten noemt men faciliteitengemeenten. De bekendste zijn ongetwijfeld Voeren, Komen-Waasten en de zes Brusselse randgemeenten. Daar moeten berichten, mededelingen en formulieren in het Nederlands en in het Frans worden opgesteld. Bovendien zijn faciliteitengemeenten verplicht met de burger te communiceren in de taal die hij of zij kiest 11. Belgi is een federale staat Het eerste artikel van de grondwet is nu: Belgi is een federale staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten. Dat betekent dat er een federale overheid is en dat daarnaast de gemeenschappen en de gewesten eigen bevoegdheden hebben. De federale overheid heeft beslissingsbevoegdheid over het hele land: de bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten zijn beperkt tot een deel van het grondgebied of tot bepaalde instellingen. De gemeenschappen zijn in hoofdzaak opgericht om de culturele eigenheid van de Nederlandstalige, de Franstalige en de Duitstalige bevolking in Belgi te beschermen. De bevoegdheden van de gemeenschappen gingen in het begin dan ook bijna uitsluitend over cultuur. Later zijn die uitgebreid tot persoonsgebonden aangelegenheden (het gezondheidsbeleid, het gezinsbeleid, de jeugdbescherming ), het onderwijs en het taalgebruik. Er bestaan in Belgi drie gemeenschappen: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. </p>