freyssinet · pdf filefreyssibar system prętów sprężających freyssibar zapewnia...

Click here to load reader

Post on 25-Mar-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FREYSSINET POLSKA

  DORADZTWO, WYKONASTWO, TECHNOLOGIE

 • 2 3

  OFirmieFirma Freyssinet zostaa stworzona w1943 roku przez wynalazc betonu spronego, wybitnego francuskiego rzemielnika iarchitekta EugeneaFreyssinet. Skupia wok siebie znanych francuskich inynierw, do ktrych doczyli midzy innymi wynalazca konstrukcji zgruntu zbrojonego itwrca technologii podnoszenia nonoci gruntu. Takie zaplecze iwykorzystanie autorskich, nowatorskich rozwiza tworzy si Freyssinet.

  Freyssinet jest firm znan na caym wiecie, ma przedstawicielstwa wponad 50 krajach. Freyssinet Polska Sp. zo.o. rozpocz dziaalno w1999 r. Na polskim rynku Freyssinet International byo znane od dawna, wsppracowao wkraju izagranic znajwikszymi polskimi fir-mami budowlanymi przy wielu projektach. W1995 roku Freyssinet International uruchomi wPolsce Biuro Informacji Technicznej, wcztery lata pniej powstao Freyssinet Polska.

  Freyssinet Polska od wielu ju lat przychodzi zpomoc inwestorom, projektantom oraz wykonawcom konstrukcji inynierskich wPolsce. Ogromne dowiadczenie zdobyte wdziedzinach konstruowania, technologii oraz realizacji budowy najbardziej skomplikowanych zada inynierskich wkraju inie tylko, stawia nas wcisej czowce firm projektujcych idostarczajcych nowoczesne rozwizania dla caego budownictwa infrastrukturalnego, przemysowego oraz uytecznoci publicznej.

  Metoda wspornikowa (in-situ)

  Metoda ta, obecnie szeroko stosowana posiada wie-le zalet, jak: ograniczenie deskowa irusztowa, re-dukcja i optymalizacja szalunkw, ograniczenie ich do dugoci segmentu, usprawnienie efektywnoci pracy ludzi spowodowane powtarzalnoci czynno-ci, moliwo poszerzenia frontu robt (kilka przse moe by rwnoczenie wznoszonych).

  Metoda wspornikowa - monta prefabrykowanych elementw

  Do znanych dobrze zalet konstrukcji wspornikowych wykonywanych in-situ prefabrykacja dodaje: jako elementw wykonanych wzakadzie prefa brykacji, zwikszenie tempa montau, zmniejszenie powierzchni potrzebnego terenu, zmniejszenie odksztace powstaych wwyniku skurczu ipezania. Wobec powyej przedstawionych cech wsporniko-we konstrukcje zprefabrykowanych segmentw do-skonale nadaj si do dugich konstrukcji zwieloma przsami.

  Metoda Przso po przle

  Technologia wspornikowego wznoszenia mostw z uyciem elementw prefabrykowanych zapoczt-kowaa rozwj technologii Przso po Przle. Ze-wntrzne sprenie udoskonalane cigle przez Frey-ssinet pozwolio tej technice wykaza peni swych moliwoci: proste prefabrykaty ilejsze segmenty, ulepszona jako sprania, moliwo przegldu imonitoringu konstrukcji: obnienie kosztw robocizny, cigy monta zzachowaniem wysokiego stopnia bezpieczestwa, dua elastyczno wzastosowaniu: o mostu idugo przse zale jedynie od projektu.

  Technologie budowy

  Podstawowym kryterium wyboru technologii wykonania konstrukcji mosto-wych jest minimalizacja kosztw inwestycji przy spenieniu okrelonych wy-maga jakociowych iczasowych wokrelonych warunkach terenowych.

  Przy budowie mostw i wiaduktw najczciej stosowane s nastpujce technologie: nasuwanie podune, wykonywanie obiektw metodami wspornikowymi (in-situ), monta obiektw zprefabrykowanych segmentw zzastosowaniem: podunych belek montaowych masztw iodcigw montaowych, budowanie metod przso po przle.

  Nasuwanie podune

  Wmetodzie tej przsa s budowane na jednym zprzyczkw mostu iprze-pychane kolejno na swoje waciwe miejsce wkonstrukcji. Ma ona nastpu-jce cechy charakterystyczne: ograniczenie przestrzeni zajmowanej przez plac budowy, moliwo wygodnego dowozu iwyadunku materiaw do budowy przse, zmniejszenie iloci rusztowa iszalowa wstosunku do rozwiza tradycyjnych, stosowany sprzt pracuje przez cay czas wtym samym miejscu, dua efektywno pracy wynikajca zpowtarzalnoci cykli, wysoka jako produktu wytwarzanego na placu prefabrykacyjnym, ktry jest chroniony przed zymi warunkami atmosferycznymi, ograniczone inwestycje wwyspecjalizowany sprzt.

 • 4 5

  Konstrukcje Podwieszone

  Firma Freyssinet poza szerokim spektrum dziaalno-ci wzakresie konstrukcji spronych oferuje rwnie szerok gam specjalistycznych rozwiza wzakre-sie materiaw oraz technologii umoliwiajcych wy-konywanie najbardziej skomplikowanych i nowator-skich konstrukcji podwieszonych.

  System podwieszenia HD2000

  Oferowany przez Freyssinet Polska Sp. zo.o. system HD2000 spenia najwysze wymagania w zakresie wytrzymaoci zmczeniowej, ochrony antykorozyj-nej.

  System HD2000 stosowany jest na najwikszych podwieszonych konstrukcjach mostowych na caym wiecie, m.in. na mostach: Rion Antirion wGrecji, Pa-nama wPanamie. WPolsce system HD2000 zasto-sowany zosta midzy innymi na mocie przez Wis w Pocku, wiadukcie na ul. Obornickiej w Poznaniu, aostatnio na mocie przez rzek Skaw w Zembrzy-cach.

  System HD2000 oparty jest na cakowitej niezale-noci kadego ze splotw poprzez zachowanie ich rwnolegoci na caym przebiegu wanty podwiesza-jcej konstrukcj.System podwieszenia HD2000 oferuje nie tylko za-awansowane technologicznie elementy odpowia-dajce za zapewnienie nonoci lecz rwnie wiele rnych elementw towarzyszcych, takich jak:

  - kompleksowa technologia montau elementw oraz wykonania nacigu want zzastosowaniem opa-tentowanej przez Freyssinet metody Isotension - systemowe rozwizania elementw towarzysz-cych, takich jak rury antywandalistyczne rury tele-skopowe itp., - specjalnie uksztatowane sioda montowane wpy-lonach w przypadku konstrukcji typu extradosed zapewniajce moliwo cigego przeprowadzenia splotw przez pylon.

  Systemowe elementy tumice drgania want w po-staci wewntrznych tumikw elastomerowych (IED), wewntrzne tumikw hydraulicznych (IHD) oraz wewntrzne tumikw radialnych (IRD), atake spe-cjalnych eberek spiralnych na rurach osonowych want zabiegajcych powstawaniu drga wiatrowo--deszczowych.

  System podwieszenia H1000

  System ten stanowi swoiste uzupenienie oraz roz-szerzenie moliwoci realizacji konstrukcji podwie-szonych. Ze wzgldu na nieco mniejsze rozmiary za-kotwie izwizan ztym mniejsz maksymaln ilo splotw w jednej wancie (system zapewnia moli-wo montau od 4 do 19 splotw wjednej wancie wzalenoci od typu zakotwienia) system H1000 jest przeznaczony do realizacji podwieszenia wkonstruk-cjach onieco mniejszych gabarytach iobcieniach, takich jak: kadki dla pieszych, wiadukty drogowe dla niszych klas obcie, konstrukcje dachw podwie-szonych itp.Freyssinet Polska Sp. zo.o. wswojej ofercie konstruk-cji podwieszonych posiada rwnie moliwoci do-starczenia instalacji iwykonania podwieszenia kon-strukcji z zastosowaniem systemw cignowych zlin zamknitych wytwarzanych przez najbardziej reno-mowanych producentw.

  Konstrukcja lin zamknitych

  (z ang. lock coil) polega na umieszczeniu w rdzeniu liny wizki drutw rwnolegych w specjalnej pa-cie cynkowej zabezpieczajcej je przed korozj izapewnieniu ochrony drutw poprzez kilka warstw zewntrznych drutw ocynkowanych w formie spe-cjalnie uksztatowanego oplotu.Oferowane przez Freyssinet Polska Sp. zo.o. liny za-mknite posiadaj odpowiednie zakotwienia umoli-wiajce zakotwienie lin wkonstrukcji.

  Prtowe systemy podwieszenia

  Kady wieszak systemu prtowego skada si zprta zakoczonego po obu stronach zakotwieniami wpo-staci gowic widlastych zprzetyczkami.W razie koniecznoci wykonania nacigu wiesza-ki mog by wyposaone w systemowe cigacze (dziaajce na zasadzie ruby rzymskiej) umiejsco-wione pomidzy dwom odcinkami skadowymi prta wieszaka. Nacig takiego wieszaka wykonywany jest poprzez dokrcenie cigacza za pomoc odpowied-niego klucza dynamometrycznego lub przy zastoso-waniu specjalnego zestawu nacigowego.

 • 6 7

  System sprania C

  System sprania C produkcji Freyssinet stanowi odpowied na wymagania nowoczesnej inynierii l-dowej. Jego gwn zalet jest kompaktowo, dziki ktrej moe by stosowany w:

  - kadym rodzaju konstrukcji mostowej (konstrukcje belkowe, belkowo pytowe, skrzynkowe) - konstrukcjach przemysowych (silosy na materiay sypkie, zbiorniki na gaz iciecze) - konstrukcjach budownictwa kubaturowego (belki stropowe itp.). System sprania moe by stosowany zarwno w przypadku obiektw nowo-budowanych jak rw-nie suy do wzmacniania istniejcych obiektw (szczeglnie konstrukcji mostowych).

  Zakotwienia systemu C mog by stosowane zarw-no wsystemach sprenia zewntrznego (przebiega-jcego poza przekrojem konstrukcji) oraz sprenia wewntrznego (przebiegajcego w przekroju kon-strukcji) gwnie jako:Kable sprajce wsystemie C oparte s na znorma-lizowanych na caym wiecie splotach siedmiodruto-wych (orednicach nominalnych od 15,2 do 15,7mm i klasie wytrzymaoci 1770 lub 1860 MPa).

  Szczegowe informacje dotyczce systemu C pro-dukcji Freyssinet znajduj si wmateriaach informa-cyjnych oraz Europejskiej Aprobacie Techicznej Nr ETA 06/0226 dla systemu sprania Freyssinet.

  Niskotarciowy system sprania typu X

  Niskotarciowy system sprania typu X stanowi do-skona metod wzmacniania istniejcych konstruk-cji koowych za pomoc zewntrznych, przebiegaj-cych po obwodzie wzmacnianej konstrukcji cigien sprajcych.

  System sprania typu X ma szerokie zastosowanie wnaprawie silosw na materiay sypkie, zbiornikw na ciecze, kominw, wie cinieniowych, rurocigw itp.

  Cigna kotwione s w specjalnie zaprojektowanych eliwnych zakotwieniach typu X, ktre speniaj nastpujce funkcje: stanowi bloki kotwice dla szczk, zakrzywiaj tor cigna umoliwiajc w ten sposb osadzenie siownikw do wykonania nacigu.Szczegowe informacje dotyczce systemu X pro-dukcji Freyssinet znajduj si wmateriaach informa-cyjnych oraz Europejskiej Aprobacie Techicznej Nr ETA 06/0226 dla systemu sprania Freyssinet.

  Niskotarciowy system sprania dla pojedynczych splotw

  Niskotarciowy system sprania dla pojedynczych splotw kotwionych w oddzielnych zakotwieniach stanowi doskona metod wzmacniania istniejcych konstrukcji kratownicowych, ramowych w szcze-glnoci dwigarw dachowych itp.

  Sprenie itym samym wzmocnienie konstrukcji jest r