Forsiranje peska – Odred JNA na Sinaju

Download Forsiranje peska – Odred JNA na Sinaju

Post on 15-Dec-2016

236 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p> 367 </p><p>PRIKAZ KNJIGE ALEKSANDRA IVOTIA FORSIRANJE PESKA ODRED JNA NA SINAJU </p><p>Nikola Toi Maleevi* Ministarstvo odbrane Republike Srbije, </p><p>Univerzitet odbrane u Beogradu, Vojno delo </p><p> storiar Aleksandar ivoti, nauni sa-radnik na Institutu za noviju istoriju Srbi-</p><p>je i profesor na Odeljenju za istoriju Filozof-skog fakulteta Univerziteta u Beogradu, obja-vio je, 2011. godine, veoma znaajan rad pod naslovom Forsiranje peska. Odred JNA na Sinaju (1956-1967). Ova knjiga je posebna po tome to sve do njenog izlaska nijedan rad u jugoslovenskoj/srpskoj istoriografiji nije ob-raivao temu jugoslovenskog uea u mirov-nim misijama. Nadamo se da je ovo delo oznailo preokret na tom polju istraivanja. </p><p>U pisanju ovog dragocenog rada, profesor ivoti koristio je obimnu i raznovrsnu literatu-ru, kao i brojne i raznovrsne istorijske izvore. Koriena literatura podeljena je na sinteze i monografije, lanke i rasprave i neobjavljene radove. Naveemo neke od njih. Iz odeljka sin-teze i monografije: Mile Bjelajac, Jugoslovensko iskustvo sa multietnikom armijom 19181991; Dragan Bogeti, Nova strategija spoljne politike Jugoslavije 19561961; Said Aburi, Naser, poslednji Arapin; Piter Kalvokorezi, Svetska politika 19452000; Mile Bjelajac, Diplo-matija i vojska. Srbija i Jugoslavija 19011999; Anatolij Agariev, Gamal Abdel Naser; Milivo-je Levakov, Izraelska tajna sluba i dr. Iz odeljka lanci i rasprave: Mile Bjelajac, JNA na isku-enjima ezdesetih godina prolog veka; Dragan Bogeti, Jugoslovenski koncept nesvrstano-sti i afro-azijske zemlje; Dragan Bogeti, Arapsko-izraelski rat 1967. godine i jugoslovensko-ameriki odnosi; uro Ljutina, Neka iskustva rata na Bliskom Istoku (jun 1967. godine); Mi-lan Terzi, Od priznanja do prekida (Jugoslavija i Izrael 19481967) i dr. Od neobjavljenih ra-dova tu su: Saa Stevanovi, Obavetajna delatnost u mirovnim misijama i sl. </p><p>Od istorijskih izvora koriena je arhivska graa, objavljeni izvori, dnevnici i memoari i periodika. Od arhivske grae, autor je koristio fondove Vojnog arhiva Arhiva JNA, Arhiva Jugoslavije, Arhiva Josipa Broza Tita, Diplomatskog arhiva Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Nacionalnog arhiva u Londonu. Od objavljenih istorijskih izvora: Doku-ment CIA o Jugoslaviji 19481983 (priredio Momilo Pavlovi); Josip Broz Tito, Govori i lanci; Balkanski ugovorni odnosi. Dvostrani i viestrani meunarodni ugovori i drugi diplo- </p><p>* Autor je spoljni saradnik Vojnog dela i samostalni istraiva master istoriar. </p><p>I</p><p>PR</p><p>ED</p><p>LO</p><p>G Z</p><p>A </p><p>ITA</p><p>NJ</p><p>E </p><p> (19561967), , , , 2011, 244 . </p></li><li><p>VOJNO DELO, 3/2015 </p><p> 368 </p><p>matski akti o dravnoj granici, politikoj i vojnoj saradnji, verskih i etnikih manjina, III tom (19461996) (priredio Momir Stojkovi) i dr. Od dnevnika i memoara tu su: Anvar el Sadat, U potrazi za identitetom. Autobiografija; Lindon Donson, Memoari 19631969; Veljko Mi-unovi, Moskovske godine (19691971); Golda Meir, Moj Izrael; Gamal Abdel Naser, Filo-zofija revolucije i sl. Od periodike, korieni su tekstovi i lanci iz Politike, Borbe, NIN-a, Na-rodne armije, Fronta, Slubenog lista FNRJ, Slubenog vojnog lista i Vojske. </p><p>Na poetku knjige nalazi se predgovor autora posle kojeg sledi glavni tekst podeljen na etiri poglavlja. U prvom poglavlju, pod naslovom Jugoslavija i Suecka kriza, autor opisuje rat iz 1956. godine kada su udruene snage Velike Britanije i Severne Irske, Francuske i Izraela izvrile agresiju na Egipat poto je njegov predsednik Gamal Abdl Naser nacionalizovao Suecki kanal, kao i jugoslovenske i meunarodne napore za nje-govo okonanje i uspostavljanje mira koga bi nadzirale snage Ujedinjenih nacija. U dru-gom poglavlju (Formiranje i dolazak odreda JNA na Sinaj) govori se o formiranju mirov-nih snaga JNA u sastavu trupa Ujedinjenih nacija, njihovom dolasku na Sinajsko poluo-strvo i nastupanju ka egipatsko-izraelskoj granici. U treem poglavlju, Na Sinaju, opisuje se odred JNA na zadatku na Sinaju, preuzimanje novih poloaja, komandovanje, taktika, priprema i obuka, te tei incidenti i gubici. Zatim, autor opisuje i odred JNA u Jemenu koji je formiran iz sastava odreda na Sinaju, njegove zadatke i logistiku. Autor se, potom, po-novo vraa odredu na Sinaju i pie o ivotu u njemu, politiko-propagandnom radu, kul-turnom i zabavnom ivotu, okruenju u kojem je odred obavljao zadatke, komandi UNEF-a i odredima drugih drava koje su poslale svoje kontingente u mirovnu misiju UN na Si-naju. Tu su i opisi odnosa odreda JNA sa lokalnim arapskim egipatskim stanovnitvom. Dalje, autor pie o logistici i infrastrukturi odreda, logoru i smetajnim uslovima, inten-dantskoj slubi, sanitetskoj slubi, tehnikoj slubi, saobraajnoj i finansijskoj slubi. Po-slednje, etvrto poglavlje (Evakuacija) daje nam dobar opis zaotravanja krize izmeu arapskih zemalja (Egipta, Sirije, Jordana, Iraka i Kuvajta) sa jedne i Izraela sa druge stra-ne tokom 1966. i 1967. godine, kao i izbijanja i toka estodnevnog rata juna 1967. koji je voen izmeu pomenutih drava i koji se zavrio potpunom izraelskom pobedom. Zatim je u poglavlju opisana evakuacija i povlaenje jugoslovenskog odreda sa Sinaja. </p><p>Profesor Aleksandar ivoti je ovom knjigom otvorio vrata i trasirao znaajan put is-traivanjima i prouavanjima angaovanja Jugoslovenske narodne armije i Vojske Srbije (a u novije vreme i Policije Srbije) u mirovnim misijama Ujedinjenih nacija u inostranstvu. On, u ovom delu, preglednim i laganim stilom prikazuje mirovnu misiju JNA na Sinaju gde je jugoslovenski odred svo vreme bio najbrojniji, najbolje opremljen i, u operativnom smislu, najsposobniji i najsamostalniji kontingent u okviru trupa UN-a. U sluaju ove mi-rovne misije vojska se, kako i sam autor pie, pokazala kao vaan inilac jugoslovenske spoljne politike s tom razlikom to je ovaj put bila upotrebljena s ciljem uspostavljanja i ouvanja mira, a ne s ciljem voenja rata. </p><p>Posle glavnog teksta knjige sledi zakljuak, a posle njega prilozi: tablice ishrane pri-padnika odreda, spisak oficira na dan 12. decembra 1956, spisak komandanata odreda JNA na Sinaju i pregled brojnog stanja odreda JNA na Sinaju (19561967). Nakon toga sledi bibliografija (spisak koriene literature i istorijskih izvora) i sadraj. </p><p>Delo je veoma dobro tehniki opremljeno i sadri veliki broj fotografija i znaajan broj tabe-la. Knjiga je tampana u tirau od 500 primeraka u izdanju Medija centra Odbrana u okviru bi-blioteke Vojna knjiga pod rednim brojem 1688. Izvrni izdava je Vojna tamparija Beograd. </p><p> /ColorImageDict &gt; /JPEG2000ColorACSImageDict &gt; /JPEG2000ColorImageDict &gt; /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 600 /GrayImageDepth 8 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /FlateEncode /AutoFilterGrayImages false /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict &gt; /GrayImageDict &gt; /JPEG2000GrayACSImageDict &gt; /JPEG2000GrayImageDict &gt; /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 600 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict &gt; /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (None) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False</p><p> /CreateJDFFile false /Description &gt; /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ &gt; /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles true /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged /UseDocumentBleed false &gt;&gt; ]&gt;&gt; setdistillerparams&gt; setpagedevice</p></li></ul>