forme medicamentoase homeopatice

Author: savona2x13

Post on 08-Apr-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/6/2019 forme medicamentoase homeopatice

  1/5

 • 8/6/2019 forme medicamentoase homeopatice

  2/5

  Scara d e c i.z im a l a- Prima dil utie: D, (X 1) I: 10, dil utia a doua: Dz (X 2) 1: 100;o, (X3) 1:1000; D 4 (X4) 1:10000; D 5 (X5) 1:100000; o, (X6)

  1: J 000 000 etc,Prima dilutie centizirnala trebuie -sa cantina 1/100 substantji me-dicarnentoasa de baz a. Dilutia urrnatoare se prepar a dintr-o parted iJ ut ie p reced en t a si 99 pa rti de -SJ1bs t a 11t a a u xili a r a . Compon en tel e- sa iau la rnasa.

  S car ace n Hz im a I a' - P r i m 'a dilutle: C1 (X X 1) sail 1:100; c, (X X 2) 1:10 000; c, (XX 3)1: 1 000 000; C 4 ( X X 4); I: 100 000 000 etc.Prepararea Iormelor medlcamentoase homeopatice de. badFormele medicsmentoase de origins vegetal a sao animala seprepari'i din esentes] -tinduri de nl ante vegetale proaspat colectate(dirribHi. urz is a, l sur; matragunaJ: din plante se stoarce SUCU), C011-:;i der at drept unitste in proccsul prepararii ulterioare a formelor me-dio'!mento:osc. Esenta prezinUi un arnestec din parti egale de sueproaspat si alcoa! etilic 90%. Continutul substantelor medicarnentoa-."'" lt1'ea constituie .50% (1/2). Tincture rezultata nrez inta un arne-stec dirr 2 p a rti esenta ~i 8- p arti alcool etilic 45 % . ~i corespundeprimei - t ; 1 i I u tii decizimale.Tinctertle homeonatice pot f i : creuarate si din produs vegetaluscat, orin pereo1 are in raportul 1: 1b (din 1 parte prod us vegetalse obtin 10 parti tinctur a}. - .Tincturiie din ie su tu ri p no os pe te ale animalelor se prepar a ast-Iel: ] . 0 1 o barte di n tes ut proasp lIt, prealabil triturat, se .aduc l a o mo-;__"IO parti etsnol: se macereaz a .timp d 8 zile mestecind periodic:Extrsctia sesepara, "se decanteaz a, apoi Be fiHreaz1L ' ..'Djn substante minerale$i compusl chimici se prepare - sotut+'

  "'''mIse si alcoolice (se Ioloseste alcool cu concentratia 45, 60 si80% ) .rrecum si trituratii. 0 parte din substanta medicamerrtoasase arnesteca el l 9 parti de auapuriticata S.'lU etanol, 'dependent desolubiiitatea substantei medicamentoase (corespunde dilutiei dect-zimale D1 ): .Continutul substantei medicarnentoase este de 1:-1"0si,resnectiv, 1 parte- din substanta-rnedicsmentoasa arnestecata e l l 99parti de- .a p a sauetanol corespun d.e scari! centizirn ale Ci- Continu-tul substantei medicarnentoase este de 1: J 00. 'Trfturatllle se prepara an alog p lJ lberilor titrate el l continut desubstante toxice si puternic active, Inlosind z aharul' lactic. Tritura-ti"l I: 10 (I+9) corespunde sdrii deciz irnale (Dl)' tar 1 : 1 0 0 _ _;' sea-T ii eentizimale (Cl). . ..', -Trituratiile substanielor, medicamentoase lichide se efe~!ueazaastfel: 2 picattrri de solutie apoasa S3U 4 " picaturi de solutie :alc.ooH- di se tritureaza el l 9,9 g z ahar lactic. Amestecul corespurrde dilujiei :centlslrnale C l ~i dilutiei decizjmale D~. r - ~,

  I - 3 7 5

 • 8/6/2019 forme medicamentoase homeopatice

  3/5

  T ritur atiile din esente ~i tincturi se obtin _pr,in~ adaug area l ;a 2parti de esenta a 98 parti de z ahar lactic -~dilu1ie~ c~entizlma!aC , (XX 1 '). C ind la ,1 parte de tinctura se adaug= qg paril de zaharlactic, rez ulta dilutie deciz irn ala D2 (X 2).

  P repararea dH utH l'ilf. 'Dilntiile e l f ' ptn1 h C~ (XX3t se consider'a mid Ipotentii mid).de la C n i n a l a C "~ (~X '30) - rniilocii (notentii m ijlocii}, iar celetilterioare - mari sau ex trern de mari. S ubstantele lichide se di-lueaz a in n"f'o:1ne de sticH I =vind volurnul cu 112-1/3 mai maredeett eel " I llr-h+dulu]. de diluat. .D enurnirea substantei medica men-tease si ( l'p dul dilutiei se indica pe eticheta ~i pedop (I) sau C ,respectiv) .Form el e rncdicarn entoa se homeop atice se uti lizeaz a atH pentru

  T{7, intern: eft sfuer+ru t1Z extern, sortimentul lor ' H ind variat, 'P en-tru uz i!1h:fn ~r rdministresza: pulberi (7riturationes), pilule cu,.Rh;Jr-gr

 • 8/6/2019 forme medicamentoase homeopatice

  4/5

  .Consecutiv Jieste 2 ore.cite Rpilule.. : ,-~,,;, _",- MeakJl (semniisura). ,"':'Ex ern p li ca U sa:DataN umele si prenumele bolnavului n , c . ; ; . :Cal"et ict111a 5 2 5 ' . ~ " - .Penira az extern ,~ . \" .. C Ue 20 j:n'caturi la jtltUiildte'- tie' uctn- de ,-500' m l !CU apt f puri_ . [ica tii fia rtii, pentra ;spi'ila rea p l t i g ; U . ; 'f' ~ - -" .. . M edieur (semnii:tura) , - ,- - -. - :

  - - . ,,r _ " t o _

  " EX' e m p ~ -Itt a u sa:D ata -- 'Nu ' r f l :e1eS i p re li .umeie b ol nsv tr lt ri ;1',"'Apies D 6 ' dU. ' _CUe 8picaturi de 3-4 ori in zi.Medicul (semnatura)Prepararea torm.-et ( j J i ; 'medk~mentoase homeopatlce solide.-FtecVetlt , 'in homeopatie, se Iolosese pulberi, ' ,granule ~L-wmnr;mate adrnin is tr ate intern, Spre deosebire de medicarnentele a10patice, acestea nu se inghit," ci se sug in cavitatea .bucala, .. ~ ., ..'Pu Iberile homeopatice (Triturationes] prezinta di-ferite dil utii -de substan]e solide si se-numesc trituratii. La dozarea lor se folo-sese' plachete speciale di n strcla, mas a piastica sa u eel uloid, .: sa u\lUhll penitei, cutituluL 'Doza pentru- 0 singudi adrninistrare consti-tuie aprox irnativ O ,2g.;,pulberilese 'sug : in' cavltatea bucala "i .n useadministreaza CLl apa.,~ - " '._ -. ~ _~ -~ ,',." '_ .--'" :E je!np l'i'.'~ causa:,-: '.: -;' . ' " " ,_ -' -_Calcaria ibdataS T"it;,- .::" " '__ " -' 1 - ;,":"~ ,Pe oiriu! peniiei, de 3--4 ori/z .i. . .~Procesul de triturare in cazul iormelor .medlcarrtentoaea.homeo-

  patice solide este strict reg! ementat. Canti tatea -'de za,b~'r Iactielua!in lucru se divizeaz a tn trei -part}: 0 parte, se J.rec~ tn ,mi:1jar ~i setritureaz a minutios -de citeva pd , -pina se. asiJlI ta: p'oriJ.)n~iafuluj,apoi s e aduce ca 1ca~i1li"Qdal' tctuise tritureaz a p1itlutiQ~- apo1 limp'de 4 :inin'.se,amestecitcu 0,Jjngurifa de-,pol ' t ,eH-an,:$~)~.daugat ,do,u~parte de z ahar si iadi~i se trltureaz.a minutios. H~-:de~ 6' 'rnin,:searnesteca 4 min, apoi se trece la mojar a treia portiune 'de zaharlactic si 5e tritureaz.s Iimp de 40 min. Dupa trH;urare rezulta .prlrnad ilu tie d ec izim ala (D 1 ori X 1). ',' '_ ,"!. ~ - . < . , ' : . , -Pentru a obtine prima potentia centieimala, Q garte din It..ituratla decizimala .se amesteca el l 99 p ? r . t i - de p-ahar -Iactic. Up:natoareledilutii, C2 si C3 , se objin analog prime! metode. Deoarece cantita-tea trituratlei .nueste lndicatlL -inprescripti_ e,se vor.Iua 1 0,0 , g_A E ~ e mp 1 i c'a:g: 5 C a : - , , ; ' , - , ' . ' ' ' : ~ ,< t-: ,...,"'~,. ",...: . '".urum muriaiicum 6 . ,", " , ,:',' ,JCUe 8 pilule de 3 - - - - - 4 ori/zi,

  -'

  .. .

 • 8/6/2019 forme medicamentoase homeopatice

  5/5

  Deoarece tn reteta nu este indicat nurnarul pilulelor, se vor lua10,0 g. Se prepara trlturatia aurului muriatic prin acelasi 'ptocedeutehnologic CA sl In cazul pulberilor, apoi din ea se va pregati dilu-[ia centizirnala de gradul 6 (Cs). 'Prepararea formelor medlcamentoase hc.meopatice IIchidePrivind prepararea 'solutiilor (Solutlones sau Diluiiones], vommentions dn horneopatie mixturiJe se Iolo=esc rar, mai frecvent-i~ pediatric. Pentru prepar area soJutiei apoase ell concentratie de-ciz irnala si centizirnala se iau 10 pk"M uri de dilutie vespectiva la300 g npa purificata ~i se administreaz a cite 0 lingurita de 2-3ori pe zi. .Solutiile homeopatice pentru uz externse prepar a din esente ~I

  + :~ ...tl1ri: 20 picaturi se dizolva in 250 ml de apa fiarta sau puri-ficata.Exempli causa:Arnica 0Cite 20:p iciUurUa250 ml apti, peniru cataolasma.Se lioreazii 10,0 g esentii de arnica.Picaturtle (GlJttae) se Iolosesc in horneopatie destul de frecvent,fiind livrate in cantita te de lo.,Og.Exempli causa:Camphora Rubin!. Cite 3-5picaturi de zahiir de 3-5orlizi.Se 'prepara 10,0 g de solutie obtinuta -ca rezultat al arnestecariiunor cantitati egale 'de camior ~i etanol 96%. Prescriptia poartariumele autorului - profesorului italian Ruhine,Uleiurlle. homeopatlce (Olea) prez inta forme medlcamentoasepentru uz extern, sub forma de solutie 10% de -substanta medica-rnentoasa (esente, tincturi) in ulei de arnigdale, masline sau floarea-soarelui.

  ''j~.em pn -cau s a:, Oleum Cantharis 50,0 .'Se -apiLcQ pe 'pielea ilfectaiti de exemd ueziculard. .' ,Unguenfefe homeopatlce (Unguenta),f orrne .medicartientoase. moi, se deosebesc decele obisnuite prin faptuI df se prepara prinarnestecarea substanjelormediearnentcase eu vaseltna, lanolin-a saugrasime de . pore in r