format, ciri kertas kertas kerja

Click here to load reader

Download Format, ciri kertas kertas kerja

Post on 13-Dec-2014

9.117 views

Category:

Education

29 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Format Menulis Kertas Kerja Pelbagai kaedah dan format. Bergantung kepada beberapa faktor/perkara lain. Apa tujuannya, siapa khalayaknya, bagaimana penyampaiannya,apakah isi kandungannya dan lain-lain.Penting: ketekalan bentuk penulisannnya. Sorotan kajian Tajuk Metodologi Nama / Nama-nama pembentang kertas kerja Analisis data / Dapatan Nama institusi Rujukan Abstrak (Sinopsis/Ringkasan) Lampiran Pengenalan

2. Tajuk Latar belakang / Rasional Objektif / Matlamat Jangka masa yang diperlukan Kumpulan sasaran Andaian-andaian halangan Anggaran belanjawan Penubuhan jawatankuasa Menentukan jadual tugas PelaksanaannyaMalakukan penyesuaian agar menepati tujuan dan dapat mencapai objektifnya. Ingatlah bahawa penulisan perlu teliti dan lengkap. 3. Maklumat yang lengkap Kepanjangan yang sesuai 4. Bahasa yang baik dan tepat sangat pentingStruktur ayat yang betul dan gramatis, pemakaian imbuhan perkataan yang tepat dan pemilihan kosa kata sesuai mengikut konteks dan situasi. Penulis memikirkan pemilihan kata dan ayat :kejelasan ketepatanElakkan ulangan kekhususankesesuaian 5. menggunakan bahasa yang sesuai.mudah difahami oleh pembaca dengan jelas. diolah dengan jelas tanpa diulang-ulang.bersesuaian dengan tujuan penghasilan kertas kerja. 6. Laras bahasa : variasi bahasa yang mempunyai ciriciri khusus dalam penggunaannya mengikut bidang.pemilihan kata, frasa, ayat, khalayak dan bidang yang diperkatakan. menggunakan laras bahasa formal.penggunaan laras yang tepat mengikut bidang. memudahkan khalayak memahami maksud. membuat pertimbangan tentang khalayaknya 7. satu satuan bahasa terlengkap dengan koheren dan kohesi tinggi yang berkesinambungan. disusun sesuai dengan urutannya supaya idea yang ingin disampaikan dapat dipersembahkan secara teratur. Pertalian antara satu maklumat dengan yang lain akan menampakkan satu pola atau keseluruhan kertas kerja.pemilihan kata dan susunan ayat : kesatuan yang utuh. 8. dipersembahkan dalam bentuk yang tekal dan konsistenterutama dari segi ejaan. Ejaan perkataan sama yang berbeza-beza menunujukkan ketidaktelitian penulis. Bahagian subtajuk ditulis dalam format yang sama terutama daripada segi membuat indent atau jarak tepi. memudahkan pembaca membuat rujukan dan kertas kerja yang kemas. 9. penting dalam penulisan kertas kerja. menyusun maklumat dengan susunan yang sesuai dan memberikan penomboran. Penulis membuat pembahagian penomboron tajuk.mudah dirujuk.membuat rujukan atau semakan dengan pihak-pihak tertentu. dapat menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan. melakukan penambahbaikan 10. Kepanjangan yang sesuai tidak semestinya panjang. Bergantung kepada tujuan, khalayak, perkara yang diperkatakan, peruntukan kewangan. kerja bergantung kepada jenis kertas kerja dantujuannya. menggunakan halaman lampiran untuk menyampaikan maklumat tambahan 11. Khairuddin bin Mohamad http://literasibahasamelayu.blogspot.com. 2011. Nota BM ` Kontekstual - Menulis Kertas Kerja Yang Baik.---Caeser Rio. 2011. Ciri-ciri Kertas Kerja. http://caeser rio.blogspot.com. _______ http://www.samizul.net. 2011. Panduan Menulis Kertas Kerja. ---