folkmorden i srebrenica och rwanda - diva 823858/ آ  2015-06-18آ  folkmorden i srebrenica

Download Folkmorden i Srebrenica och Rwanda - DiVA 823858/ آ  2015-06-18آ  Folkmorden i Srebrenica

Post on 18-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Folkmorden i Srebrenica och Rwanda

  Historiedidaktisk undersökning om folkmord i svensk historieun-

  dervisning

  Caroline Tornäs

  C-uppsats 15 hp

  Historia för ämneslärare 61-90 hp

  Lärarutbildningen Examinator

  Vårterminen 2015 Carl-Johan Svensson

 • HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH

  KOMMUNIKATION (HLK)

  Högskolan i Jönköping

  C-uppsats 15 hp

  Historia för ämneslärare

  61-90 hp

  Lärarutbildningen

  Vårterminen 2015

  SAMMANFATTNING

  Caroline Tornäs

  Folkmorden i Srebrenica och Rwanda - Historiedidaktisk undersökning om folkmord i svensk historieundervisning. Teaching about genocide in Srebrenica and Rwanda

  Antal sidor:39

  Syftet med studien är att undersöka om historielärare undervisar om folkmorden som skedde i

  Srebrenica och Rwanda, samt ta reda på om bytet av kursplan har förändrat planering av under-

  visningen. Undersökningen bygger på intervjuer med åtta lärare som jobbar inom grundskolans

  senare år och med följande frågeställning: Sker det undervisning om folkmordet i Srebrenica i

  skolorna? Om ja, hur ser den ut? Om nej, varför inte? Sker det undervisning om folkmordet i

  Rwanda i skolorna? Om ja, hur ser den ut? Om nej, varför inte? Blir planeringen av undervis-

  ningen om folkmord annorlunda med den nya kursplanen i historia (Lgr 11) jämfört med den

  gamla kursplanen i historia (Lpo 94)? Varför, varför inte? Arbetet är en kvalitativ studie som

  bygger på semistrukturerade intervjuer. Undersökningens teoretiska ansats tas från Magnus

  Hermansson Adler som har undersökt hur lärarna lägger upp sin undervisning i ämnet historia

  och varför de väljer att göra just så. Han menar på att det är viktigt att eleverna får en bra histo-

  risk bakgrund för att koppla samman dåtida händelser med nutida för att få ett perspektiv på

  varför det ser ut som det gör idag. Resultatet visar att det inte i någon större utsträckning sker

  undervisning om folkmorden i Srebrenica och Rwanda. Det visar inte heller att bytet av kurs-

  plan har påverkat planeringen av undervisningen om folkmord.

  Sökord: undervisning, folkmord, Srebrenica, Rwanda

  Postadress Högskolan för lärande

  och kommunikation

  (HLK)

  Box 1026

  551 11 JÖNKÖPING

  Gatuadress

  Gjuterigatan 5

  Telefon

  036–101000

  Fax

  036-162585

 • Innehållsförteckning

  1 Inledning ............................................................................................................................ 1

  1.1 Syfte och frågeställningar ............................................................................................ 2

  1.2 Metod ........................................................................................................................... 2

  1.3 Material ........................................................................................................................ 3

  1.4 Avgränsning................................................................................................................. 4

  1.5 Teoretisk ansats ........................................................................................................... 4

  1.6 Definition ..................................................................................................................... 5

  1.7 Tidigare forskning ....................................................................................................... 6

  2 Bakgrund ........................................................................................................................... 8

  2.1 Folkmordet i Srebrenica .............................................................................................. 8

  2.2 Folkmordet i Rwanda ................................................................................................ 12

  2.3 Kursplanerna i Lpo 94 och Lgr 11 ............................................................................. 16

  2.3.1 Kursplanen i historia (Lpo 94) ........................................................................... 16

  2.3.2 Kursplanen i historia (Lgr 11) ............................................................................ 17

  3 Undersökning .................................................................................................................. 19

  3.1 Namn på respondenter ............................................................................................... 19

  3.2 Lärarnas fokus i historieundervisningen.................................................................... 20

  3.3 Folkmordet i Srebrenica ............................................................................................ 21

  3.4 Folkmordet i Rwanda ................................................................................................ 23

  3.5 Kursplanernas påverkan i undervisningen om folkmord ........................................... 26

  3.6 Sammanfattning ......................................................................................................... 27

  4 Avslutning ........................................................................................................................ 28

  4.1 Resultat och diskussion ............................................................................................. 28

  5 Käll- och litteraturförteckning ...................................................................................... 37

  5.1 Elektronisk litteratur: ................................................................................................. 37

 • 5.2 Källförteckning: ......................................................................................................... 37

  5.3 Litteraturlista: ............................................................................................................ 38

  6 Bilaga ................................................................................................................................ 39

  6.1 Intervjufrågor ............................................................................................................. 39

 • 1

  1 Inledning

  År 1948, ett par år efter andra världskrigets slut, kom folkmordskonventionen till. Syftet med

  denna var att något liknande förintelsen aldrig skulle kunna hända igen. Men det som aldrig

  skulle få hända igen hände, i Srebrenica 1995 inte långt ifrån där förintelsens hemskheter ut-

  spelade sig under andra världskriget. På bara ett par dagar fick mellan 7000 - 8000 pojkar och

  män sätta livet till. Året innan, 1994, utspelade sig händelsen som benämns som det snabbaste

  folkmordet i historien. Under bara ett par månader fick ca 800 000 människor sätta livet till i

  Rwanda.

  Under mina år på lärarhögskolan har funderingar kring folkmord växt fram hos mig, och då

  framför allt tankar och reflektioner kring vilka folkmord det undervisas om ute i skolorna.

  Som elev kan jag inte minnas att vi läste om något annat folkmord än förintelsen under min

  högstadietid. Även när jag som lärarstudent har varit ute på VFU i ämnet historia har det inte

  undervisats om andra folkmord än förintelsen. I juni 1997 avslutade Sveriges dåvarande

  statsminister Göran Persson parlamentets vårmöte med att ta upp den upprördhet han kände

  över att endast två av tre ungdomar i åldrarna 12 - 20 år hade uppgett att de var säkra på att

  förintelsen hade hänt. Detta resulterade i informationskampanj om förintelsen som ledde fram

  till att regeringskansliet startade projektet levande historia hösten 1997, som gav ut boken Om

  detta må ni berätta, vilken handlar om förintelsen. 1 Kan detta vara en anledning till att förin-

  telsen (enligt min erfarenhet) är det folkmord som hamnar i fokus?

  Under årens lopp har överlevare från förintelsen varit ute i skolorna och berättat om sina livs-

  öden, men vad händer den dag då det inte finns någon kvar som kan berätta om sina upplevel-

  ser. Om det inte redan görs idag kanske det är dags att belysa de folkmord som skett efter för-

  intelsen och även få överlevare från dessa att komma till skolorna för att få berätta om sina

  livsöden. Detta för att bland annat påpeka för eleverna att det inte var något specifikt som

  skedde under tidpunkten för förintelsen utan även att folkmord förkommit efter det.

  I och med mina upplevda erfarenheter kring undervisning i folkmord vill jag nu undersöka om

  det förfaller sig så att undervisningen om folkmord fokuserars på förintelsen och i så fall var-

  för. Som blivande historielärare vill jag gärna få med mig kunskapen ut i mitt yrkesliv om

  varför det är på det ena eller andra viset.

  1 Karlsson, K-G. S 13

 • 2

  1.1 Syfte och frågeställningar

  Syftet med uppsatsen är att ta reda på om det är så att lä

Recommended

View more >