flts vedtekter 2014 2017

Download Flts vedtekter 2014 2017

Post on 24-Jul-2016

214 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Inneholder ogs voldgiftsavtaler som er inngtt mellom de forskjellige LO-forbund. Gjelder fra 1. januar 2014

TRANSCRIPT

 • 1Forbundet for Ledelse og Teknikk

  Inneholder ogs

  voldgiftsavtaler som er inngtt mellom de forskjellige LO-forbund.

  Gjelder fra

  1. januar 2014

  Vedtekter

 • sammen inn i fremtiden

 • 3Innhold

  1 Virkeomrde side 5

  2 Forml side 5

  3 Medlemskap side 5

  4 Forbundets ansvarlige organer side 6

  5 Landsmtet side 6

  6 Landsmtets myndighetsomrde side 6

  7 Ekstraordinrt landsmte side 7

  8 Landsrd side 7

  9 Landsrds myndighetsomrde side 7

  10 Forbundsstyret side 8

  11 Forbundsstyrets myndighetsomrde side 8

  12 Regionorganisasjon side 8

  13 Forbundets forvaltning side 8

  14 Forbundets administrasjon side 9

  15 Revisjon side 9

  16 Kontrollkomiteen side 9

  17 Tariffkrav og tariffrevisjoner side 9

  18 Avstemning over tarifforslag side 9

  19 Arbeidsstans side 10

  20 Stnad under arbeidsstans side 10

  21 Kontingent side 10

  22 Kontingentens innbetaling side 11

  23 Fritak og reduksjon av kontingent / forsikringspremie side 11

  24 Overflytting av medlemskap side 11

  25 Medlemskap for studenter / skoleelever side 11

  26 Uravstemning side 12

  27 Utelukking av avdelinger og enkeltmedlemmer side 12

  28 Ledelse og Teknikk side 12

  29 Etablering, sammensling, nedleggelse og navnendring av avdelinger side 12

  30 Suspensjon fra tillitsverv side 12

  31 Avgjring av tvister side 12

  32 side 12

  Normalvedtekter for avdelinger i FLT side 13

  Rammevedtekter for bedriftsgrupper side 17

  Bilag: Voldgiftsavtale side 20

 • 5 1 Virkeomrde

  1. Forbundet er en landsomfattende organisasjon av ledere, ingenirer og funksjonrer i tekni-ske stillinger.

  2. Forbundet skal ikke organisere arbeidstakere som kommer inn under andre LO-forbunds virkeomrder.

  3. Oppstr tvil om retten til bli eller fortsette som medlem av forbundet, avgjres saken av Landsorganisasjonen i Norge, som til enhver tid bestemmer forbundets organisasjonsomrde.

  2 Forml

  Forbundet har til forml :

  1. organisere ledere, ingenirer og funksjonrer i tekniske stillinger, samt andre funksjonrer innen de omrder hvor FLT har avtale- og organisasjonsretten,

  2. organisere elever og studenter som er under utdanning som faller inn under forbundets organisasjonsomrde,

  3. pse at de tilsluttede avdelinger ledes etter felles retningslinjer for skape enhet og kraft i arbeidet for fremme medlemmenes faglige, konomiske, sosiale og kulturelle interesser i samsvar med vedtektene for Landsorganisa-sjonen i Norge,

  4. opprette tariffavtaler (overenskomster) for medlemmenes lnns- og arbeidsvilkr,

  5. arbeide for fred, nedrustning, frihet, demokrati og rettssikkerhet,

  6. arbeide for en samfunnsutvikling som tar sikte p bevare og utvikle velferdsstaten med en rettferdig fordeling av samfunnsgodene og skape bedre milj,

  7. aktivt g inn for fremme arbeidet for familie-politikk, livsfasepolitikk og likestilling,

  8. arbeide for at fagorganisasjonen alltid er fri og uavhengig,

  9. arbeide for en sterk arbeiderpresse i Norge,

  10. holde ved like og utvikle det internasjonale samarbeid,

  11. understtte medlemmene under godkjent arbeidsnedleggelse og ved lockout,

  12. arbeide for utvide undervisningsmulighetene teknisk og yrkesmessig, og arbeide for kontinuitet i utdanning og etterutdanning,

  13. arbeide for utvikling i og av det videregende skoleverk og hyere utdanning,

  14. aktivt bidra til lokalt LO-samarbeid om felles ml.

  3 Medlemskap

  Opptakelse av medlemmer

  1. Ledere, ingenirer og funksjonrer i tekniske stillinger innenfor det omrde som er bestemt i 1 og som godtar forbundets og Lands-organisasjonen i Norges vedtekter, kan opptas som medlemmer.

  2. Medlemskap inndeles i flgende grupper:a) Yrkesaktiveb) Studenter og eleverc) Pensjonister

  3. Alle yrkesaktive medlemmer har rett til inneha tillitsverv i forbundet.

  4. Pensjonerte medlemmer kan inneha tillitsverv i avdelingenes pensjonistgrupper.

  5. Studentmedlemmer br velges som student-kontakter i avdelingene.

  6. Tvist om medlemskap som ikke kommer inn under 1, blir avgjort av forbundsstyret med adgang til anke avgjrelsen til landsrdet som avgjr saken med bindende virkning.

  7. Medlemmer som gr over i ny virksomhet, som f.eks. begynner egen forretning eller bedrift eller ansettes som bedriftsleder e.l., kan om nskes bli stende som betalende medlemmer med bibehold av rettigheter. Dette under forutsetning av at de ikke har adgang til overflytting til et an-net forbund tilsluttet Landsorganisa-sjonen eller p noen mter skader forbundets interesser.

  8. Organisasjoner, avdelinger og grupper som kollektivt nsker melde seg inn i forbundet, kan opptas som medlemmer hvis de omfattes av 2 og som erklrer at de vil flge forbun-dets og Landsorganisasjonens vedtekter,

  Forbundets vedtekter

 • Vedtekter for Forbundet for Ledelse og Teknikk

  6

  4 Forbundets ansvarlige organer

  Forbundets ansvarlige organer er Landsmtet, Landsrdet og Forbundsstyret.

  5 Landsmtet

  1. Landsmtet er forbundets hyeste myndighet. Ordinrt landsmte skal som regel holdes hvert 4. r. Tid og sted fastsettes av forbunds-styret.

  2. Landsmtet bestr av 180 valgte representan-ter, samt forbundsstyrets medlemmer. Valgbar som representant er bare yrkesaktive medlem-mer som har vrt organisert i forbund tilsluttet Landsorganisasjonen i minst 9 mneder fr valget foretas og ellers har sitt medlemskap i orden. De 180 representantene fordeles p avdelingene i forhold til antall yrkesaktive med-lemmer pr. 31.12 ret fr landsmtet avholdes.

  Avdelinger med 30 eller flere yrkesaktive medlemmer skal minimum ha 1 representant, maksimalt 16 representanter, dog slik at antal-let er 180 representanter.

  Avdelinger p under 30 yrkesaktive medlem-mer velger i fellesskap representanter. I disse tilfeller bestemmer forbundsstyret valgkretsen.

  3. Forbundets kontrollkomite skal vre tilstede p landsmte med talerett. Kontrollkomiteen har forslagsrett i saker som den har plikt til uttale seg om etter vedtektene.

  4. Observatrer til Landsmtet

  A) Representasjon pensjonister

  Regioner med avdelinger, som har pensjon-istgrupper, kan vre representert med en pensjonist per region. Vilkr for at pensjonist-gruppen skal ha rett til representasjon, er at den er registrert i forbundet i minst 3 mneder fr landsmte er innkalt, samt at den har vist til aktivitet ved avdelingens rsrapport. Disse har tale og forslagsrett i saker som vedrrer pensjonister.

  B) Studenter

  Regioner med avdelinger som har student-medlem i avdelingsstyret, kan vre repre-sentert med en student per region. Disse har tale- og forslagsrett i saker som vedrrer studentmedlemskapet, og studenten m ha (r) vrt tilsluttet forbundet i minst 3 mneder fr landsmtet er innkalt.

  5. Melding om tidspunktet for landsmtet skal sendes avdelingene 12 mneder fr det holdes. Forelpig saksliste sendes samtidig.

  Valg av representanter og behandling av

  landsmtets saksliste skal skje p srskilt(e) mte(r). Valg av representanter kan ikke finne sted fr sakslisten er behandlet.

  6. Vilkrene for at en avdeling skal ha rett til rep-resentasjon p landsmtet, er at den har sttt i forbundet i minst 3 mneder fr landsmtet er innkalt og ellers har oppfylt sine plikter. I srlige tilfelle kan forbundsstyret godkjenne representanter fra avdelinger med kortere medlemskap.

  7. Skjemaer for fullmakter sendes fra forbunds-styret. De m vre fylt ut og sendt forbundet innen fastsatt frist. Fullmakten skal vre underskrevet av to av avdelingsstyrets med-lemmer. Fullmaktene granskes av en fullmakts-komit valgt av forbundsstyret. Komiteen leg-ger sin innstilling fram for landsmtet som gjr endelig vedtak om fullmaktenes godkjenning.

  8. Avdelinger og forbundsstyret har rett til sette fram forslag for landsmtet. Forslagene skal vre begrunnet og m vre kommet inn til forbundsstyret senest 8 mneder fr landsmtet holdes. Forslag til saksliste, for-retningsorden og de innsendte forslag med forbundsstyrets innstillinger, sendes av- delingene senest 4 mneder fr landsmtet.

  9. Landsmtet gjr vedtak om den endelige sakslisten og forretningsorden.

  10. Ved avstemning p landsmtet har hver representant en stemme. Sakene blir avgjort ved stemmeflertall. I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. Forbundsstyrets medlem-mer har ikke stemmerett i saker som angr ansvarsfrihet for de vedtak de har vrt med p i forbundsstyret.

  6 Landsmtets myndighetsomrde

  Landsmtet skal:

  1. behandle og gjre vedtak i alle saker som er frt opp p sakslisten. P sakslisten skal alltid st orienteringer om rsberetninger og regnskap i henhold regnskapsloven for den landsmteperiode som er gtt, samt Prinsipp-program for neste landsmteperiode.

  2. velge leder, 1. og 2. nestleder. Disse er selvs-krevne medlemmer av forbundsstyret. Valget av disse skjer ved srskilte valg. Valg av tillitsvalgte krever absolutt flertall. Er dette ikke oppndd ved frste gangs avstemming, foretas bundet valg mellom de to som har oppndd hyest stemmetall. Fr disse to samme stemmetall, foretas loddtrekning

  3. velge ytterligere 7 medlemmer til forbunds-

 • Vedtekter for Forbundet for Ledelse og Teknikk

  7

  styret. Videre velges 5 vararepresentanter. Samtlige velges p fritt grunnlag fra hele lan-det. Medlemmer som velges til forbundsstyret m vre underlagt forbundets overenskomst-omrde. For vrig vises til valgreglene i pkt. 2.

  4. velge kontrollkomite p 3 medlemmer med personlige vararepresentanter. Leder i kontroll-komiteen skal velges med srskilt valg etter de samme regler som nevnt i punkt 2

  5. velge representant