fizika sve

Download Fizika Sve

Post on 30-Jan-2016

46 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

fizika gf

TRANSCRIPT

MEHANIKA1 Definirajte brzinu i akceleraciju. Brzina- prijeeni put u jedinici vremena Srednja brzina- = Trenutna brzina- derivacija puta po vremenu; granina vrijednost kojoj tei srednja brzina v za sve krae vremenske intervale t Akceleracija (ubrzanje)- druga derivacija puta po vremenu, tj. promjena brzine u jedinici vremena Trenutna akceleracija- 2 Izrazite put pomocu brzine, brzinu pomocu akceleracije i put pomocu akceleracije. Put izraen pomou brzine- s= , ako postoji poetni put s0, s== v(t2) v(t1) + s0 Brzina izraena pomou akceleracije- , ako postoji poetna brzina v0 , = a(t2)-a(t1)+v0 Put izraen pomou akceleracije- 3 Navedite Newtonove aksiome. Zakon tromosti- svako tijelo ostaje u stanju mirovanja ili jednolikog gibanja po pravcu dok pod djelovanjem vanjskih sila ne promijeni svoje stanje gibanjaZakon sile- promjena gibanja je proporcionalna sila koja djeluje i odvija se u smjeru pravca u kojem djeluje sila. Sila je proporcionalna produktu mase i akceleracijeZakon akcije i reakcije- svakom djelovanju uvijek postoji suprotno i jednako protudjelovanje4 Koje jedinice tvore SI sustav u mehanici? duljina- metar (m), masa- kilogram (kg), vrijeme-sekunda (s), jakost el.struje (A), termodinamicka temperatura- kelvin (K), jakost svjetlosti- kandela (cd), mnozina materije- mol (mol)5 Sto je to teska masa, a sto troma masa?Teka masa izvodi se iz pojma teine do kojeg se dolazi vaganjem. Tezina G je sila kojom neko tijelo pritisce podlogu. Troma masa je mjera tromosti tijela kojom se ono opire promijeni gibanja. Mjerimo ju tako da mjerimo silu na to tijelo i ubrzanje koje dobija.6 Definirajte impuls sile. Integral sile po vremenu u kojem sila djeluje. Impuls sile je jednak = Fdt=m*dv-impuls sile koja djeluje na tijelo odreeno vrijeme jednak je razlici koliina gibanja tog tijela na kraju i na poetku djelovanja sile. Impuls sile i koliina gibanja su vektorske veliine (zbrajaju se vektorski).7 Definirajte kolicinu gibanja.Promjena koliine gibanja je proporcionalna sila koja djeluje i odvija se u smjeru pravca u kojem djeluje sila. Definirana je kao m*v, gdje je m masa, a v vektor brzine. p=m*v

8 Definirajte centar masa sustava cestica.Gibanje centra masa sustava isto je kao i gibanje estice ija je masa jednaka ukupnoj masi sustava i na koji djeluje rezultanta vanjskih sila. U centru masa je ''sakupljena'' itava masa sustava, u tom pogledu je centar masa analogan teitu, s kojim seu sluaju djelovanja samo gravitacijskih sila i podudara. 9 Definirajte rad i snagu navedite njegove jedinice u SI sustavu. Rad je umnoak sile i puta na kojem sila djeluje. W=F*s, Rad W utroen pri pomicanju tijela za pomak X definira se kao produkt pomaka i komponente sile u smjeru pomaka. Jedinica je dul (J=N*m). Snaga je brzina kojom se vri neki rad. . Jedinica je vat ( )10 Sto je to matematicko ( jednostavno ) njihalo i koja je njegova frekvencija? Matematiko njihalo je teka materijalna toka objeena o nerastezljivu nit bez teine. Pomaknemo li njihalo iz poloaja ravnotee ono e poeti titrati s periodom T. Komponenta teine u smjeru niti napinje nit; komponenta okomita na nit daje kuglici akceleraciju. , , 11. TO JE ELASTINA (HARMONIJSKA) SILA?Elastina (harmonijska) sila je sila koja se javlja u opruzi. Pri otklonu utega od poloaja ravnotee on se nastoji vratiti u poloaj ravnotee. Sila koja ga vraa uvijek gleda prema poloaju ravnotee tj. suprotno od smjera pomaka. Sila je proporcionalna pomaku. F=-k*x12. TO JE HARMONIKI (HARMONIJSKI) OSCILATOR I KOJA JE NJEGOVA FREKVENCIJA?Harmonijski oscilator je primjer periodikog gibanja stabilnog sustava koji je pomaknut iz poloaja ravnotee. Elastina sila, odnosno svaka sila tipa F=-k*x proizvodi harmonijsko titranje. Jednadba titranja Period- Frekvencija 13. NAVEDITE DEFINICIJU SILE TRENJAKadgod povrina jednog tijela klizi preko povrine drugog, svako od ta dva tijela djeluje na drugo silom trenja koja djeluje u smjeru paralelnom s dodirnim povrinama. Suho trenje-trenje izmeu dviju krutih povrina. Viskoznost- trenje pri gibanju tijela kroz fluid.14. TO JE TO KONZERVATIVNA SILA?Kod konzervativnih sila je rad po svakoj zatvorenoj putanji jednak nuli, ma kakav god oblik ta putanja imala. Rad konzervativne sile ovisi samo o poetnoj i krajnjoj toki, a ne o putanji izmeu tih dviju toki.15. KAKO GLASI ZAKON O SAUVANJU ENERGIJE U MEHANICI?U mehanici vrlo esto promatramo zatvorene sustave, tj. takve sustave na koje ne djeluju vanjske sile. Sile u takvim sustavima pojavljuju se samo kao meudjelovanja tijela u sustavu. Radnja u tim sustavima odvija se kroz izmjenu energije. Zakon o ouvanju energije- u ekstremnim tokama kinetika energija je maksimalna kada je potencijalna minimalna i obratno. U zatvorenom sustavu u kojem moemo zanemariti sile trenja zbroj potencijalne i kinetike energije je konstanta.16. IZVEDITE IZRAZ ZA KINETIKU ENERGIJU

17.DEFINIRAJTE ELASTIAN, NEELASTIAN I SAVRENO NEELASTIAN SRAZElastian sraz- sraz kod kojeg se ne mijenja ukupna kinetika energija estica prije i poslije sraza Neelastian sraz- sraz kod kojeg ukupna kin. energija dviju estica nije sauvana nego se dio kin.energije pretvori u potencijalnu ili neki drugi oblik energije Savreno neelastian sraz- nakon sraza oba tijela nastave gibanje istom brzinom18. NAITE TANGENCIJALNU BRZINU KOD KRUNOG GIBANJA MATERIJALNE TOKE

19.NAITE KUTNU BRZINU KOD KRUNOG GIBANJA MATERIJALNE TOKE

20. NAITE TANGENCIJALNU I RADIJALNU KOMPONENTU AKCELERACIJE KOD KRUNOG GIBANJA MATERIJALNE TOKERadijalna komponenta- mijenja smjer ali ne i iznos brzine. Ona pokazuje prema centru kruenja. Za bilo kakvo krivocrtno gibanje radijalna komponenta pokazuje u smjeru trenutnog sredita zakrivljenosti putanje.

Tangencijalna komponenta- mijenja iznos brzine ne mijenjajui njezin smjer (brzina u svakoj toki putanje ima smjer tangente).

21. Definirajte kinetiku energiju krunog gibanja materijalne toke (ili krutog tijela).Pri vrtnji krutog tijela oko vrste osi rotacije svaka se estica mase m=mi na okomitoj udaljenosti ri od osi vrti brzinom vi=ri* , gdje je zajednika kutna brzina rotacije krutog tijela. Kinetika energija svake estice iznosi: 2 mi*vi2 =2 mi*2 .Kinetika energija rotacije vrstog tijela jest: Ek(rot)= 2 mi*ri2 2 =2 ( mi*ri2 )2 Ek(rot)= 2 I*2 moment tromosti tijela: I= mi*ri2 22. Definirajte kutno ubrzanje kod krunog gibanja materijalne toke.Veliina d/dt je vremenska promjena kutne brzine. Tu emo veliinu nazvati kutnom akceleracijom . =d/dtat =*r tangencijalna komponenta akceleracijeKutna akceleracija postoji uvijek pri nejednolikom kruenju ili na bilo kojem nejednolikom gibanju po krivulji.23. to je to centripetalna, a to centrifugalna sila?Centripetalna sila je radijalna sila koja djeluje na esticu u krunom gibanju. Ona vue materijalnu toku prema centru i zavija njezinu stazu. Posljedica je vezanja predmeta za os ili djelovanja gravitacije. (Pojavljuje se kod rotacije u inercijalnom sustavu.) Odgovorna je za vrtnju jer daje radijalnu akceleraciju.Fcp=-mv2/r2 *r[Djelovanje te sile se oituje npr. ako nit kojom vrtimo teki predmet oko prsta prekinemo predmet e odletjeti u smjeru tangente na krunicu po kojoj se vrtio.)Cenrtrifugalna sila je inercijalna sila koju dodajemo u neinercijalnom sustavu kako bismo sauvali valjanost 2. newtonovog zakona (ne postoji u mirujuem inercijalnom sustavu; pojavljuje se samo u neinercijalnom sustavu koji rotira). Ima isti pravac kao i centripetalna sila, ali ima radijalni smjer prema van.Fcf=mv2/r2 *r= -Fcp 24. to je to moment tromosti i definirajte moment tromosti krutog tijela te navedite njegovu jedinicu u SI sustavu.Moment tromosti je umnoak mase tijela i kvadrata udaljenosti od osi rotacije. I= mi*ri2 U krutom tijelu ukupni moment svih sila dan je sumom M1+M2+M3= m1r12 + m2r22 + m3r32 +Mi =( miri2) tj. zbroj momenata vanjskih sila jednak je produktu izraza miri2 i kutne akceleracije Jednadba se moe zapisati vektorski jer moment sile ima isti omjer kao i akceleracija koju izaziva.Mi =( miri2) = I* SI [kg*m2]25. Navedite Newtonov zakon gravitacije.Svaka materijalna estica privlai drugu materijalnu esticu silom koja je proporcionalna produktu masa tijela, a obrnuto proporcionalna kvadratu udaljenosti meu njima. Privlana sila djeluje u smjeru spojnica estica F=-G* m1m2/r2 ( G-univerzalna konstanta, m1m2-mase tijela, r-udaljenost)*vrijedi za gibanje planeta, zvijezda kao i padanje predmeta26. Opiite i objasnite pokus s Prandtlovim stolcem.Ilustracija zakona o ouvanju momenta koliine gibanjaje rotacija na stolcu koji se moe okretati oko fiksne osi. Ako je trenje pri rotaciji zanemarivo tada imamo sluaj dl/dt=0, l-konstanta kada je moment vanjskih sila jednak nuli. Promotrit emo