Fizika I Kolokvijum - Reseni Zadaci

Download Fizika I Kolokvijum - Reseni Zadaci

Post on 13-Feb-2015

224 views

Category:

Documents

16 download

DESCRIPTION

a

TRANSCRIPT

1) Nadi silu gavitacionog privlaenja (FG) izmeu dva tela mase od po 2 Kg, iji su centri na rastojanju od 10 cm. Uzeti potrebne konstante.

7) Naelektrisana estica ulede u magnetno polje: 1. Normalno na polje 2. Du linija sila 3. Pod uglom u odnosu na linije sila a) ta de biti putanja u svakom od tih sluajeva? b) ta de se desiti ako se poveda brzina estica? 1. Putanja-krug. Povedade se poluprenik kruga. 2. Putanja-prava linija. Povedade se intenzitet brzine, a smer de ostati isti. 3. Putanja-zavojnica. Povedade se poluprenik zavojnice.

12) Odrediti jainu struje koja prolazi kroz otpornik R1 ako su poznate:

13) Realan kalem koef. indukcije L = 0.2 H i termogenog otpora R = 150 redno je vezan sa kondenzatorom promenjivog kapaciteta. Izraunati jainu struje u kolu pri kapacitetu C = 50 F ako je poznato da elektromotorna sila izvora iznosi = 220 V a frekvencija V = 50 Hz. Kolika je maksimalna vrednost jaina struje u kolu ako se kapacitet kondenzatora moe menjati u intervalu od 10-100 F?

[ ] [ [ [ ] 3) Koliki je fluks elektrinog polja () od 1 mC (q) koje se nalazi u centru sfere poluprenika 2 m? Kolika je jaina elektrinog polja (E) na povrini sfere? Dielektrina konstanta vakuuma je: * + ] ]

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

8) Provodnik duine 2 m nalazi se pod pravim uglom u odnosu na linije sila homogenog magnetnog polja indukcije (B) 0.1 T. Ako ktoz provodnik protie struja (I) od 1 A, kolika sila deluje na provodnik? Kolika de sela delovati ako provodnik zaklapa ugao od 30 sa magnetnim poljem.

(

)

[ ] [ ] * + * + 4) Otpor provodnika (R1) na 20C iznosi 2 k. Ako se temperatura provodnika povisi na 1000C, koliko de tada iznisiti otpor? Termiki koef. otpora () je [ ] [ ] 10) Kolika treba da bude frekvencija ( ) u kolu LC da bi ono bilo u rezonanciji ako je: ) [ ] 9) Ako se elektromotorna sila menja po zakonu , po kom zakonu se menja jaina struje (I) kroz termogeni otpornik od 100. Koliko iznosi maksimalna vrednost struje (IMAX)?

( [ ] [ ]

)

Provera:

[ [ ]

]

( (

)

2) Koliko iznosi prva kosmika brzina na mesecu? Masa meseca je , a poluprenik[ ] [ [ ] ]

5) Ako je snaga maine (P) 5 kW, koliku koliinu elektrine energije (A=E) de potroiti za 30min rada?

[ ]

VI=?

[

]

Ako je masa neke planete 20 puta veda od zemljine, a poluprenik 4 puta vedi od zemlje, koliko je gravitaciono ubrzanje planete?

( )

(

)

Kolika sila deluje na satelit mase m koji se krede na visini h u odnosu na zemlju? Koliko je rad te sile? 1. Deluje gravitaciona sila ( ) 2. Ako se telo krede na visini h po povrini sfere iji je poluprenik izvreni rad je jednak nuli. ( )

Ako je snaga maine 5 kW, koliku koliinu el. energije de potroiti za 2 h?

Kako se gravitaciono polje menja sa rastojanjem kada je jednako nuli? Da li svaka masa stvara gravitaciono polje? Uporedi jainu elektromagnetnog i gravitacionog polja elektrona na rastojanju 1 mm od njega. 1. Jaina gravitacionog polja menjade se obrnuto srazmerno kvadratu rastojanja tela od izvora gravitacionog polja, a bide = 0 kada je 2. Svako telo mase m poseduje sopstveno gravitaciono polje. 3. * + * +[ ]

*

+

Koliko je fluks elektrinog polja kroz sferu poluprenika 2 cm unutar koje se nalazi naelektrisanje od 1 mC. Koliki de fluks biti ako se poluprenik sfere poveda na 2m? Koja je to teorema?

[

]

Fluks ne zavisi od rastojanja. Ovo je Gausova teorema.