fizika final

Download Fizika Final

Post on 30-Sep-2015

30 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sve za fiziku -ftn

TRANSCRIPT

 • FIZIKA (SAOBRAAJ)

 • 2

  1. Fizika i njeni metodi ....................................................................................................................................... 4

  2. Osnovne fizike veliine. Internacionalni sistem mera (SI) ........................................................................... 4

  3. Osnovni pojmoji kinematike .......................................................................................................................... 5

  4. Pravolinijsko kretanje ..................................................................................................................................... 6

  5. Uniformno (ravnomerno) kretanje ................................................................................................................. 6

  6. Jednako ubrzano kretanje ............................................................................................................................... 7

  7. Krivolinijsko kretanje ..................................................................................................................................... 7

  8. Analogija izmeu pravolinijskog i krunog kretanja ...................................................................................... 8

  9. Sila i masa. Koliina kretanja ......................................................................................................................... 9

  10. Njutnovi zakoni .......................................................................................................................................... 9

  11. Impuls sile i koliina kretanja .................................................................................................................. 10

  12. Zakon odranja koliine kretanja ............................................................................................................. 11

  13. Rad i energija ........................................................................................................................................... 12

  14. Zakon odranja energije ........................................................................................................................... 13

  15. Gravitacija. Njutnov zakon gravitacije..................................................................................................... 13

  16. Posledice Lorencovih transformacija ....................................................................................................... 14

  17. Elastinost vrstih tela ............................................................................................................................. 15

  18. Elastina deformacija istezanja ................................................................................................................ 15

  Sudar ........................................................................................................................................................ 15

  Oscilacije ................................................................................................................................................. 17

  Primeri harmonijskih oscilacija................................................................................................................ 17

  Oscilovanje tela obeenog o elastinu oprugu ......................................................................................... 18

  Matematiko klatno ................................................................................................................................. 19

  24. Priguene harmonijske oscilacije ............................................................................................................. 19

  25. Prinudne oscilacije ................................................................................................................................... 20

  26. Agregatna stanja ....................................................................................................................................... 20

  27. Prostiranje talasa u elastinoj sredini ....................................................................................................... 21

  28. Jednaina progresivnog talasa .................................................................................................................. 21

  30. Odbijanje i prelamanje talasa ................................................................................................................... 22

  31. Difrakcija talasa ....................................................................................................................................... 22

  32. Interferencija talasa .................................................................................................................................. 23

  33. Polarizacija talasa ..................................................................................................................................... 23

  34. Stojei talasi ............................................................................................................................................. 24

  35. Doplerov efekat ........................................................................................................................................ 25

  36. Zvuk ......................................................................................................................................................... 26

  37. Brzina zvuka. Jedinice ............................................................................................................................. 26

 • 3

  38. Ultrazvuk ................................................................................................................................................. 27

  39. Temperatura. Termometri ........................................................................................................................ 27

  40. Temperaturske skale ................................................................................................................................ 28

  41. Toplota i masena koliina toplote ............................................................................................................ 29

  42. irenje vrstih tela pri zagrevanju ............................................................................................................ 30

  43. Prenoenje toplote .................................................................................................................................... 31

  44. Idealan gas. Jednaina stanja idealnog gasa. ............................................................................................ 32

  45. Osnovna jednaina kinetike teorije gasova ............................................................................................ 34

  46. Raspodela energije po stepenima slobode ................................................................................................ 34

  47. Unutranja energija i masena koliina toplote idealnog gasa ................................................................... 35

  48. Srednja duina slobodnog puta. Difuzija ................................................................................................. 35

  49. Osnovni pojmovi termodinamike ............................................................................................................. 36

  50. Prvi princip termodinamike ..................................................................................................................... 36

  51. Drugi princip termodinamike ................................................................................................................... 37

  52. Kruni procesi .......................................................................................................................................... 37

  53. Klauzijusova nejednaina ........................................................................................................................ 38

  54. Realni gasovi. Jednaina Van der Valsa .................................................................................................. 39

  55. Fazni prelazi ............................................................................................................................................. 40

  56. Experimentalne izoterme. Kritina taka ................................................................................................. 41

  57. Dijagram stanja. Trojna taka .................................................................................................................. 41

  58. Toplotna pretvanja ................................................................................................................................... 42

  59. Razvoj teorija o prirodi svetlosti .............................................................................................................. 42

  60. Izvori svetlosti. Brzina svetlosti ............................................................................................................... 43

  61. Zakoni odbijanja i prelamanja svetlosti ................................................................................................... 43

  62. Fotometrijske veliine i jedinice: ............................................................................................................. 45

  63. Ogledala .......................................................................................................................................