fizika 3 - zadaci za vježbu

Download Fizika 3 - zadaci za vježbu

Post on 02-Feb-2017

220 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Fizika 3 - zadaci za vjebu

  1. elina greda koja se koristi pri gradnji mosta ima duljinu 30.0 m pri temperaturi 15. Koliko je dugaka greda pri temperaturi 35? Koeficijent linearnog irenja elika jest +1.210-5 /

  Prvo koristimo formulu za linearno irenje materijala izazvano promjenom temperature u okolini ( - koeficijent linearnog irenja, l0 - poetna duljina, t - promjena temperature, l - promjena duljine):

  Prema zadanim podacima (koje oitavamo direktno iz teksta!) dobivamo

  pa je konana duljina grede

  2. Zlato ima specifini toplinski kapacitet 130 J /(kg ), dok drvo ima 1800 J/(kg ). Ako komad zlata i komad drveta, svaki mase 100 g absorbira 2340 J topline, za koliko e porasti temperatura navedenim tvarima?

  Ako tvar mase m, specifinog toplinskog kapaciteta c, dobiva toplinu Q iz okoline tada je promjena temperature dana s

  U ovom zadatku zlato mijenja temperaturu za 180 , a drvo za 13 .

  l = l0 t

  l = 1.2 105 1C

  30 m 20 C = 0.0072 m

  l = l0 + l = 30 m + 0.0072 m = 30.0072 m

  Q =m c tt = Qm c

 • 3. Kroz slavinu za toplu vodu dobivamo 10 kg/min vrue vode na 80, dok kroz slavinu za hladnu vodu dobivamo 20 kg/min hladne vode na 20. Ako pretpostavimo da su obje slavine otvorene u isto vrijeme i zatvorene nakon 3 minute, izraunajte koja je temperatura vode u kadi? Gubitke topline u okolinu moemo zanemariti.

  4. Kako se mijenja tlak plina helija ukoliko se temperatura promijeni s 200 K na 400 K uz V=konst.

  Plinska jednadba

  Q1 =Q2m1 c1 t1 =m2 c2 t2 c1 = c2{ }m1 t1 t( )=m2 t t2( )30 80 t( )= 60 t 20( ) t = 40 0C

  p VT

  = konst.

  p1 V1T1

  =p2 V2T2

  p1 V1T1

  =p2 V2T2

  p1T1

  =p2T2

  jer V=konst tj. V1 = V2

  p1200 K

  =p2

  400 K p2 = 2p1

 • 5. Kako se mijenja tlak plina kada se volumen plina smanji sa 6L na 3L uz stalnu temperaturu plina?

  6. Tijekom vie termodinamikih procesa unutranja energija plina poveana je za 560 J. Ako je ukupni rad okoline na plinu iznosio 320 J, koliko topline je izmjenjeno izmeu plina i okoline?A.plin je absorbirao 240 JB. okolina je absorbirala 240 JC. plin je absorbirao 880 JD. okolina je absorbirala 880 JE. nita od navedenog

  Za rjeavanje ovog zadatka bitno je poznavati dogovor o predznacima pri koritenju prvog zakona termodinamike:

  p VT

  = konst.

  p1 V1T1

  =p2 V2T2

  p1 V1T1

  =p2 V2T2

  p1 V1 = p2 V2 jer T=konst tj. T1 = T2

  p1 6 L = p2 3 L p2 = 2p1

  U = +560 JW = 320 JQ = ?Q = U +WQ = +560+ (320) = +240 J

 • 7. Procesi u kojima nema izmjene topline promatranog sustava s okolinom nazivaju se:

  A. izohorni B. izobarni C. adijabatski D. izotermni E. kruni

  odg.: C

  8. Toplinski stroj preuzima 800 J topline od spremnika na vioj temperaturi i u hladniju okolinu otputa 600 J topline, i tako po svakom ciklusu. Izraunajte dobiveni rad po ciklusu i korisnost toplinskog stroja?

  9. Tijelo naini 45 titraja u jednoj minuti. Izraunajte frekvenciju titranja i period titranja.

  W = 200 J

  = 200 J800 J

  = 0.25

 • 10. Jednostavno njihalo titra harmonijski. to treba uiniti da se povea njegov period?A. smanjiti duljinu njihalaB. poveati duljinu njihalaC. smanjiti amplitudu titranjaD. poveati amplitudu titranja

  11. Njihalo titra oko ravnotenog poloaja s periodom T, pri emu je najvei otklon njihala od vertikalne osi 5. Ako takvom njihalu poveamo otklon na 10 tada period titranja jest:A.T/2B. T/2C. T

  12. Tijelo harmonijski titra amplitudom 2 cm. Koliki put prijee tijekom dvaju perioda?

 • 13. Titrajni sustav izvodi prigueno titranje. Amplituda titranja:A. se uvijek smanjuje tijekom vremenaB. se uvijek poveava tijekom vremenaC. ne mijenja se tijekom vremenaD. moe se smanjivati i poveavati tijekom vremena ovisno o poetnim uvjetima

  odg.: A

  14. Uteg privren za oprugu lei na horizontalnoj podlozi i harmonijski titra u horizontalnoj ravnini (pogledajte crte). Trenje je zanemarivo. Ukupna energija utega pri maksimalnome otklonu od ravnotenog poloaja iznosi 2 J. Koliko iznosi ukupna energija utega u trenutku kada on prolazi kroz ravnoteni poloaj?A.0 JB. 1 JC. 2 JD. 4 J

  odg.: C jer je ukupna energija ouvana u svim tokama..

  15. Longitudinalni val frekvencije 100 Hz ima valnu duljinu 3 m. Kolikom se brzinom taj val iri?

  16. Zvuk se iri nekim sredstvom. to se pritom dogaa s esticama sredstva?A. estice sredstva miruju, a zvuk se prenosi od estice do estice.B. estice sredstva priguuju irenje zvuka te se on najbolje iri u vakuumu.C. estice sredstva gibaju se kroz sredstvo te je brzina irenja zvuka jednaka brzini gibanja estica.D. estice sredstva titraju oko ravnotenoga poloaja, a energiju titranja prenose na susjedne estice.odg.: D

  12

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  01

  Hrvatski jezik

  Kako se zove stilska figura na kojoj poiva knjievna vrsta kojoj pripada

  priloeni tekst?

  A. hiperbola

  B. alegorija

  C. gradacija

  D. ironija

  Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloenoga teksta?

  A. kontrast

  B. personifikacija

  C. metafora

  D. eufemizam

  Kojega od navedenih autora smatramo zaetnikom knjievne vrste kojoj

  pripada priloeni tekst?

  A. EshilaB. Aristofana

  C. Hesioda

  D. Ezopa

  Kojoj knjievnoj vrsti pripada priloeni tekst?

  A. bajci

  B. legendi

  C. basni

  D. mitu

  I. tekst

  Pozorno proitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedea pitanja.

  1.

  2.

  3.

  4.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  Fizika

  12

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  14. Uteg privren za oprugu lei na horizontalnoj podlozi i harmonijski titra u horizontalnoj ravnini (pogledajte crte). Trenje je zanemarivo. Ukupna energija utega pri maksimalnome otklonu od ravnotenoga poloaja iznosi 2 J. Koliko iznosi ukupna energija utega u trenutku kada on prolazi kroz ravnoteni poloaj?

  A. 0 JB. 1 JC. 2 JD. 4 J

  15. Uteg mase m ovjeen o oprugu konstante k titra periodom T. Kojim e periodom titrati uteg mase 4m ovjeen o istu oprugu?

  A. 2 TB. 4 TC. 8 TD. 16 T

  16. Dvije konvergentne lee imaju arine daljine od 10 cm i 5 cm. Na kojoj meusobnoj udaljenosti trebaju biti lee da paralelni snop svjetlosti, koji upada na prvu leu, izlazi kao paralelni snop iz druge lee?

  A. 15 cmB. 5 cmC. 10 cmD. 25 cm

  v = fv = 3 m 100 Hz = 300 m/s