Fizika 3 - zadaci za vježbu

Download Fizika 3 - zadaci za vježbu

Post on 02-Feb-2017

220 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Fizika 3 - zadaci za vjebu </p><p>1. elina greda koja se koristi pri gradnji mosta ima duljinu 30.0 m pri temperaturi 15. Koliko je dugaka greda pri temperaturi 35? Koeficijent linearnog irenja elika jest +1.210-5 /</p><p>Prvo koristimo formulu za linearno irenje materijala izazvano promjenom temperature u okolini ( - koeficijent linearnog irenja, l0 - poetna duljina, t - promjena temperature, l - promjena duljine):</p><p>Prema zadanim podacima (koje oitavamo direktno iz teksta!) dobivamo</p><p>pa je konana duljina grede</p><p>2. Zlato ima specifini toplinski kapacitet 130 J /(kg ), dok drvo ima 1800 J/(kg ). Ako komad zlata i komad drveta, svaki mase 100 g absorbira 2340 J topline, za koliko e porasti temperatura navedenim tvarima?</p><p>Ako tvar mase m, specifinog toplinskog kapaciteta c, dobiva toplinu Q iz okoline tada je promjena temperature dana s</p><p>U ovom zadatku zlato mijenja temperaturu za 180 , a drvo za 13 .</p><p>l = l0 t</p><p>l = 1.2 105 1C</p><p>30 m 20 C = 0.0072 m</p><p>l = l0 + l = 30 m + 0.0072 m = 30.0072 m</p><p>Q =m c tt = Qm c</p></li><li><p>3. Kroz slavinu za toplu vodu dobivamo 10 kg/min vrue vode na 80, dok kroz slavinu za hladnu vodu dobivamo 20 kg/min hladne vode na 20. Ako pretpostavimo da su obje slavine otvorene u isto vrijeme i zatvorene nakon 3 minute, izraunajte koja je temperatura vode u kadi? Gubitke topline u okolinu moemo zanemariti.</p><p>4. Kako se mijenja tlak plina helija ukoliko se temperatura promijeni s 200 K na 400 K uz V=konst.</p><p>Plinska jednadba</p><p>Q1 =Q2m1 c1 t1 =m2 c2 t2 c1 = c2{ }m1 t1 t( )=m2 t t2( )30 80 t( )= 60 t 20( ) t = 40 0C</p><p>p VT</p><p>= konst.</p><p>p1 V1T1</p><p>=p2 V2T2</p><p>p1 V1T1</p><p>=p2 V2T2</p><p>p1T1</p><p>=p2T2</p><p> jer V=konst tj. V1 = V2</p><p>p1200 K</p><p>=p2</p><p>400 K p2 = 2p1</p></li><li><p>5. Kako se mijenja tlak plina kada se volumen plina smanji sa 6L na 3L uz stalnu temperaturu plina?</p><p>6. Tijekom vie termodinamikih procesa unutranja energija plina poveana je za 560 J. Ako je ukupni rad okoline na plinu iznosio 320 J, koliko topline je izmjenjeno izmeu plina i okoline?A.plin je absorbirao 240 JB. okolina je absorbirala 240 JC. plin je absorbirao 880 JD. okolina je absorbirala 880 JE. nita od navedenog </p><p>Za rjeavanje ovog zadatka bitno je poznavati dogovor o predznacima pri koritenju prvog zakona termodinamike: </p><p>p VT</p><p>= konst.</p><p>p1 V1T1</p><p>=p2 V2T2</p><p>p1 V1T1</p><p>=p2 V2T2</p><p> p1 V1 = p2 V2 jer T=konst tj. T1 = T2</p><p>p1 6 L = p2 3 L p2 = 2p1</p><p>U = +560 JW = 320 JQ = ?Q = U +WQ = +560+ (320) = +240 J</p></li><li><p>7. Procesi u kojima nema izmjene topline promatranog sustava s okolinom nazivaju se:</p><p> A. izohorni B. izobarni C. adijabatski D. izotermni E. kruni </p><p>odg.: C</p><p>8. Toplinski stroj preuzima 800 J topline od spremnika na vioj temperaturi i u hladniju okolinu otputa 600 J topline, i tako po svakom ciklusu. Izraunajte dobiveni rad po ciklusu i korisnost toplinskog stroja?</p><p>9. Tijelo naini 45 titraja u jednoj minuti. Izraunajte frekvenciju titranja i period titranja.</p><p>W = 200 J</p><p> = 200 J800 J</p><p>= 0.25</p></li><li><p>10. Jednostavno njihalo titra harmonijski. to treba uiniti da se povea njegov period?A. smanjiti duljinu njihalaB. poveati duljinu njihalaC. smanjiti amplitudu titranjaD. poveati amplitudu titranja</p><p>11. Njihalo titra oko ravnotenog poloaja s periodom T, pri emu je najvei otklon njihala od vertikalne osi 5. Ako takvom njihalu poveamo otklon na 10 tada period titranja jest:A.T/2B. T/2C. T</p><p>12. Tijelo harmonijski titra amplitudom 2 cm. Koliki put prijee tijekom dvaju perioda?</p></li><li><p>13. Titrajni sustav izvodi prigueno titranje. Amplituda titranja:A. se uvijek smanjuje tijekom vremenaB. se uvijek poveava tijekom vremenaC. ne mijenja se tijekom vremenaD. moe se smanjivati i poveavati tijekom vremena ovisno o poetnim uvjetima</p><p>odg.: A</p><p>14. Uteg privren za oprugu lei na horizontalnoj podlozi i harmonijski titra u horizontalnoj ravnini (pogledajte crte). Trenje je zanemarivo. Ukupna energija utega pri maksimalnome otklonu od ravnotenog poloaja iznosi 2 J. Koliko iznosi ukupna energija utega u trenutku kada on prolazi kroz ravnoteni poloaj?A.0 JB. 1 JC. 2 JD. 4 J</p><p>odg.: C jer je ukupna energija ouvana u svim tokama..</p><p>15. Longitudinalni val frekvencije 100 Hz ima valnu duljinu 3 m. Kolikom se brzinom taj val iri?</p><p>16. Zvuk se iri nekim sredstvom. to se pritom dogaa s esticama sredstva?A. estice sredstva miruju, a zvuk se prenosi od estice do estice.B. estice sredstva priguuju irenje zvuka te se on najbolje iri u vakuumu.C. estice sredstva gibaju se kroz sredstvo te je brzina irenja zvuka jednaka brzini gibanja estica.D. estice sredstva titraju oko ravnotenoga poloaja, a energiju titranja prenose na susjedne estice.odg.: D</p><p>12</p><p>A. </p><p>B. </p><p>C. </p><p>D. </p><p>A. </p><p>B. </p><p>C. </p><p>D. </p><p>A. </p><p>B. </p><p>C. </p><p>D. </p><p>A. </p><p>B. </p><p>C. </p><p>D. </p><p>A. </p><p>B. </p><p>C. </p><p>D. </p><p>01</p><p>Hrvatski jezik</p><p>Kako se zove stilska figura na kojoj poiva knjievna vrsta kojoj pripada</p><p>priloeni tekst?</p><p>A. hiperbola</p><p>B. alegorija</p><p>C. gradacija</p><p>D. ironija</p><p>Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloenoga teksta?</p><p>A. kontrast</p><p>B. personifikacija</p><p>C. metafora</p><p>D. eufemizam</p><p>Kojega od navedenih autora smatramo zaetnikom knjievne vrste kojoj </p><p>pripada priloeni tekst?</p><p>A. EshilaB. Aristofana</p><p>C. Hesioda</p><p>D. Ezopa</p><p>Kojoj knjievnoj vrsti pripada priloeni tekst?</p><p>A. bajci</p><p>B. legendi</p><p>C. basni </p><p>D. mitu</p><p>I. tekst</p><p>Pozorno proitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedea pitanja. </p><p>1.</p><p>2.</p><p>3.</p><p>4.</p><p>A.</p><p>B.</p><p>C.</p><p>D.</p><p>A.</p><p>B.</p><p>C.</p><p>D.</p><p>A.</p><p>B.</p><p>C.</p><p>D.</p><p>A.</p><p>B.</p><p>C.</p><p>D.</p><p>Fizika</p><p>12</p><p>A. </p><p>B. </p><p>C. </p><p>D. </p><p>A. </p><p>B. </p><p>C. </p><p>D. </p><p>A. </p><p>B. </p><p>C. </p><p>D. </p><p>14. Uteg privren za oprugu lei na horizontalnoj podlozi i harmonijski titra u horizontalnoj ravnini (pogledajte crte). Trenje je zanemarivo. Ukupna energija utega pri maksimalnome otklonu od ravnotenoga poloaja iznosi 2 J. Koliko iznosi ukupna energija utega u trenutku kada on prolazi kroz ravnoteni poloaj? </p><p>A. 0 JB. 1 JC. 2 JD. 4 J</p><p>15. Uteg mase m ovjeen o oprugu konstante k titra periodom T. Kojim e periodom titrati uteg mase 4m ovjeen o istu oprugu?</p><p>A. 2 TB. 4 TC. 8 TD. 16 T</p><p>16. Dvije konvergentne lee imaju arine daljine od 10 cm i 5 cm. Na kojoj meusobnoj udaljenosti trebaju biti lee da paralelni snop svjetlosti, koji upada na prvu leu, izlazi kao paralelni snop iz druge lee? </p><p>A. 15 cmB. 5 cmC. 10 cmD. 25 cm</p><p>v = fv = 3 m 100 Hz = 300 m/s</p></li></ul>