fistum tranfirasi

Download fistum tranfirasi

Post on 20-Feb-2018

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/24/2019 fistum tranfirasi

  1/20

  Laporan Praktikum Transpirasi pada TumbuhanPRAKTIKUM V

  A. Judul : Transpirasi Pada Tumbuhan

  B. Tujuan : Mn!ukur k"patan rlati# khilan!an air pada suatu jnis tanaman dan mlihat

  pn!aruh jumlah stomata pr satuan luas.$. %asar Tori

  &batan! tumbuhan 'an! tumbuh di tanah dapat diba'an!kan sba!ai dua buah sistm

  pr"aban!an( satu di ba)ah dan satu di atas prmukaan tanah. Kdua sistm ini dihubun!kan olh

  sbuah sumbu utama 'an! sba!ian bsar trdapat di atas tanah. &istm 'an! brada di dalam

  tanah trdiri atas akar 'an! br"aban!*"aban! mnmpati hmis#r tanah 'an! bsar. Akar*akar

  trk"il trutama 'an! mnmpati ba!ian luar hmis#r trsbut. &istm 'an! trdapat di atas

  prmukaan tanah mn"akup suatu hmis#r srupa( dn!an prmukaan 'an! ditmpati olh "aban!*

  "aban! k"il brdaun lbat. &"ara kolkti# akar*akar k"il mmbntuk prmukaan luas 'an!

  brhubun!an dn!an tanah( dan sama haln'a dn!an daun*daun 'an! ju!a mmbntuk prmukaan

  luas 'an! brhubun!an dn!an udara. %alam kadaan normal( sl*sl br!ba!ai akar diklilin!i olh

  larutan tanah 'an! mmpun'ai tkanan osmosis umumn'a di ba)ah +, bar -atmos#r( dan srin!kali hampir nol( sdan!kan sl*sl daun dan ba!ian*ba!ian lain 'an! brada di atas tanah diklilin!i

  olh udara tak jnuh 'an! kmampuan mn'rap airn'a bbrapa bar. Karna sumbu 'an!

  mn!hubun!kan akar dan daun mmun!kinkan air mn!alir dn!an tahanan 'an! )ajar( maka tidak

  dapat dilakkan la!i bah)a air akan mn!alir spanjan! !radasi tkanan air 'an! mmbntan! dari

  tanah k udara dalam tubuh tumbuhan. /lh karna itu sluruh tumbuhan dapat dibandin!kan

  dn!an sbuah sumbu lampu( 'an! mn'rap air dari tanah malalui akar( mn!alirkann'a mlalui

  batan! dan kmudian mn!uapkann'a k udara dari daun*daun -Lo0lss( 1221.

  Mskipun air mrupakan pn'usun utama tubuh tumbuhan namun sba!ian bsar air 'an! disrap

  akan dilpaskan kmbali k atmos#r dan han'a sba!ian k"il 'an! di!unakan untuk pross

  mtabolism dan mn!atur tur!or sl.3ilan!n'a air dari tubuh tumbuhan trjadi mlalui pross

  transpirasi dan !utasi -&odirokosomo( 1224.Transpirasi adalah hilan!n'a air dari tubuh*tumbuhan dalam bntuk uap mlalui stomata( kutikula

  atau lntisl -&odirokosomo( 1224.

  Ada dua tip transpirasi( 'aitu -1 transpirasi kutikula adalah 0aporasi air 'an! trjadi s"ara

  lan!sun! mlalui kutikula pidrmis5 dan -, transpirasi stomata( 'an! dalam hal ini khilan!an air

  brlan!sun! mlalui stomata. Kutikula daun s"ara rlati# tidak tmbus air( dan pada sba!ian bsar

  jnis tumbuhan transpirasi kutikula han'a sbsar 16 prsn atau kuran! dari jumlah air 'an! hilan!

  mlalui daun*daun. /lh karna itu( sba!ian bsar air 'an! hilan! mlalui daun*daun -Lo0lss(

  1221.

  K"patan transpirasi brbda*bda tr!antun! kpada jnis tumbuhann'a. Brma"am "ara untuk

  mn!ukur bsarn'a transpirasi( misaln'a dn!an mn!!unakan mtod pnimban!an. &hlai daun

  s!ar atau bahkan sluruh tumbuhan bsrta potn'a ditimban!. &tlah bbrapa )aktu 'an!ditntukan( ditimban! la!i. &lisih brat antara kdua pnimban!an mrupakan an!ka pnunjuk

  bsarn'a transpirasi. Mtod pnimban!an dapat pula ditujukan kpada air 'an! trlpas( 'aitu

  dn!an "ara mnan!kap uap air 'an! trlpas dn!an dn!an 7at hi!roskopik 'an! tlah diktahui

  bratn'a. Pnambahan brat mrupakan an!ka pnunjuk bsarn'a transpirasi -&odirokosomo(

  1224.

  Pross transpirasi ini slain mn!akibatkan pnarikan air mla)an !a'a !ra0itasi bumi( ju!a dapat

  mndin!inkan tanaman 'an! trus mnrus brada di ba)ah sinar matahari. Mrka tidak akan

  mudah mati karna trbakar olh trikn'a panas matahari karna mlalui pross transpirasi( trjadi

  pn!uapan air dan pn!uapan akan mmbantu mnurunkan suhu tanaman. &lain itu( mlalui

  pross transpirasi( tanaman ju!a akan trus mndapatkan air 'an! "ukup untuk mlakukan

  #otosintsis a!ar klan!sun!an hidup tanaman dapat trus trjamin -Anonim( ,662.

 • 7/24/2019 fistum tranfirasi

  2/20

  Transpirasi ju!a mrupakan pross 'an! mmbaha'akan khidupan tumbuhan( karna kalau

  transpirasi mlampaui pn'rapan olh akar( tumbuhan dapat kkuran!an air. Bila kandun!an air

  mlampaui batas minimum dapat mn'babkan kmatian. Transpirasi 'an! bsar ju!a mmaksa

  tumbuhan mn!dakan pn'rapan ban'ak( untuk itu diprlukan nr!i 'an! tidak sdikit

  -&odirokosomo( 1224.

  %. Alat dan Bahan1. Alat

  a. 8 buah botol bkas #anta

  b. 8 poton! !abus

  ". Pisau

  d. Vaslin

  . Mistar

  ,. Bahan

  a. , poton! rantin! tanaman Ana"ardium o"idntalmasin!*masin! 46 "m.

  b. , poton! rantin! Arto"arpus int!ramasin!*masin! 46 "m.

  9. Prosdur Krja

  1. Mn!ambil masin!*masin!dua poton! rantin! tanaman Ana"ardium o"idntal danArto"arpus int!ra dn!an panjan! 46 "m.

  ,. Mn'iapkan botol #anta 'an! tlah diisi dn!an air kuran! lbih stn!ahn'a.

  4. Mmasukan poton!an tanaman trsbut kdalam botol 'an! tlah dibri air dan tlah ditutup

  dn!an !abus.

  8. Mn"!ah pn!uapan mlalui tutup botol dn!an mn'umbat pori atau "lah pada kpala

  botol dan skitar batan! tanaman dn!an dibrikan 0aslin.

  . Mnimban! botol 'an! tlah brisi air dantanaman trsbut srta mn"atat bratn'a sba!ai

  brat a)al -dilakukan pada kmpat botol trsbut.

  ;. Mltakkan kdua botol tanaman itu ditmpat 'an! ada sinar matahari -1 buah Ana"ardium

  o"idntal dan 1 buah Arto"arpus int!ra srta , buah sisan'a diltakkan di dalam ruan!an.

 • 7/24/2019 fistum tranfirasi

  3/20

  Tabl 4. 3asil Pn!ukuran Bsarn'a K"patan Transpirasi Ana"ardium o"idntal

  Jnis Pn!ukuran Ana"ardium o"idntal

  Botol A -luar Botol B -dalam

  %1 %, %4 %8 % %1 %, %4 %8 %@ilai -!r 6(66< 6(66< 6(66< 6(66< 6(66< 6(66< 6(66< 6(66< 6(66< 6(66aktor 'an! mmpn!aruhi transpirasi trdiri dari #aktor intrnal dan #aktor

  kstrnal. Adapun #aktor intrnal mnurut Cardnr( t.al. -1221 diantaran'a adalah:

  1. Pnutupan stomata: &ba!ian bsar transpirasi trjadi mlalui stomata karna kutikula

  s"ara rlati# tidak tmbus air( dan han'a sdikit transpirasi 'an! trjadi apabila stomata trtutup. Jika

  stomata trbuka lbih lbar( lbih ban'ak pula khilan!an air.

  ,. Jumlah dan ukuran stomata: Jumlah dan ukuran stomata dipn!aruhi olh !notip danlin!kun!an. 3al ini mmpun'ai pn!aruh 'an! lbih sdikit trhadap transpirasi total daripada

  pmbukaan dan pnutupan stomata.

  4. Jumlah daun: Makin luas darah prmukaan daun( makin bsar laju transpirasi.

  8. Pn!!ulun!an atau plipatan daun: Ban'ak tanaman mmpun'ai mkanism dalam daun

  'an! mn!untun!kan pn!uran!an transpirasi apabila prsdiaan air trbatas.

  . Kdalaman dan proli#rasi akar: Prakaran 'an! lbih dalam mnin!katkan ktrsdiaan air

  dari proli#rasi akar -akar pr satuan 0olum tanah sblum trjadi pla'uan prmann.

  Adapun #aktor kstrnal?lin!kun!an 'an! dapat mmpn!aruhi transpirasi adalah -%)ijosputro(

  12=;:

  1. Klmbaban: Crakan uap air dari udara k dalam daun akan mnurunkan laju nto dari air

  'an! hilan!( dn!an dmikian sandain'a #aktor lain itu sama( transpirasi akan mnurun dn!anmnin!katn'a klmbaban udara. Pada klmbaban udara rlati# 6D prbdaan tkanan uap air

  didaun dan atmos#r , kali lbih bsar dari klmbaban rlati#

 • 7/24/2019 fistum tranfirasi

  5/20

  %A>TAR PU&TAKA

  Anonim. ,662. &istm Transportasi dan Transpirasi dalam Tanaman.

  http:??))).indo#orum.or!?sho)thrad.phpFtG4884;. %iakss tan!!al 1;April ,61,.

  %)ijosputro.12=6. Pn!antar >isiolo!i Tumbuhan. Jakarta: PT. Cramdia.%)idjosputro. 12=;. Pn!antar >isiolo!i Tumbuhan. Jakarta: PT. Raja Cra#indo Prsada.

  Cardnr( >.P.R. 1221. >isiolo!i Tanamanan Budida'a. Jakarta: Uni0rsitas Indonsia Prss.

  Ja'amiharja( Joni B. Ahmad. 12akultas Prtanian

  U@&/9%.

  Lo0lss( A. R. 1221. Prinsip*Prinsip Biolo!i Tumbuhan untuk %arah Tropik. Jakarta: PT. Cramdia

  Pustaka Utama.

  &odirokosomo( Hibisono. 1224. Matri Pokok Anatomi dan >isiolo!i Tumbuhan. Jakarta:

  %partmn Pndidikan dan Kbuda'aan.

  Tam Ta"hin!. ,61,. Pnuntun Praktikum >isiolo!i Tumbuhan. Corontalo: Laboratorium Jurusan

  Biolo!i >MIPA Uni0rsitas @!ri Corontalo.

  LAPORAN HASIL PRAKTIKUM

  TRANSPIRASI

  Disusun oleh:

  Namira Nur Arfa

  XI-IPA 3

  R-SMA-I N!"!RI # O"OR

  O"OR

  #$%#-#$%3

  LAPORAN PRAKTIKUM TRANSPIRASI

  BAB.1.PENDAHULUAN

  1.1 Latar Belakang

  Sel hidup tumbuhan berhubungan langsung dengan atmosfer melalui stomata dan lenti sel

  sehingga transpirasi terjadi melalui kutikula pada daun tumbuh-tumbuhan. Sel-sel hidup itu berada

  dalam keadaan turgid dan sedang dan sedang bertranspirasi dilapisi oleh lapisan tipis air yang

  diperoleh dari dalam sel. Sebalikya, persediaan air ini diperoleh dengan cara translokasi air dan

  unsur-unsur penghantar dari akar melalui xilem. Akar-akar pohon tersebut memperoleh air dengan

  cara mengabsorpsi melalui permukaan yang berhubungan dengan air di dalam tanah. Seluruh proses

 • 7/24/2019 fistum tranfirasi

  6/20

  ini digerakkan oleh energi yang diberikan pada daun dan batang-batang pada tanaman tersebut

  (Wanggai,Frans. !" #$$%&.

  'umbuhan, seperti juga hean memiliki adaptasi e)olusioner dalam bentuk respons fisiologis

  terhadap perubahan jangka pendek. *isalnya jika daun pada tumbuhan mengalami kekurangan air,

  daun-daun akan menutup stomata, yang merupakan lubang kecil dipermukaan daun tersebut.

  +espons darurat ini akan membantu tumbuhan menghemat air dengan cara mengurangi transpirasi,yaitu hilangnya air dari daun melalui penguapan ( ampbell..A,##"#$$$&

  Dalam &ehi'u(an sehari- hari ) &i*a *an(a sa'ar men+a'ari ,aha *um,uhan mela&u&an

  (roses *rans(irasi . Trans(irasi a