fishing in konkan(india)

Download Fishing in Konkan(India)

Post on 17-Dec-2014

1.916 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A presentation about Fishing Activity in Konkan(India) in local language - Marathi

TRANSCRIPT

  • 1. kaokNaatIla ma%sya vyavasaaya ivakasaa saMbaMQaI kahI mau_o
  • 2. * maMuba[- Sahr * MmaMuba[- ]pnagar * zaNao * rayagaD * r%naaigarI * isaMQaudUga- * Pa`aitinaiQak ijalha
  • 3. *saagar iknaara : ivajayadUgaa-- to roDII. . *laaMbaI ik.maI. : 121 ik.maI. *maasaomaarI xao~ ik.maI. : 16000 caaO. ik.maI. *maicCmaar : 25000 hUna AiQak *M]%padna : 20000 mao. TnaahUna AiQak *sahkarI saMsqaa : 34. saBaasad 14216 *mau#ya koMd`o : ivajayadUgaa-- dovagaD Aacara maalavaNa sajao-kaoaoT kaocara k vaoMgaulaa- iSaraoDa aa-
  • 4. * sava-saamaanyapNao 30 to 40 maicCmaar BaagaQaark. sava-saamaanyapNao BaagaQaark. * Pa`%yaoka BaagaQaarkanao Anaamat r@kma jamaa kravaI. kravaI. * P`a%yoakanao 3 to 5 paTyaa (jaaLyaacaa ihssaa banavaNyaacaI jaaLyaacaa ihssaa) GyaavaI. jabaabadarI GyaavaI. ekMdr 90 to 150 paTyaaMcao jaaLo. * jaaLo tLalaa saaoDNyaasaazI iSasaacao lapoTNaaro maNaI tr hla@yaa jaatIcyaa laakDacaa (kaoyaMDII) trMgaNyaasa vaapr. kao vaapr. * vyavasaayaasaazI ikmaana 2 haoDyaa. haoDI pavasaaLyaat baahor yaa. ar. kaZNyaasaazI kUD. vaastvyaasaazI maaMgar. Kaop. * 1960 pya- pya-Mt sqaainakaMnaI hatanao ivaNaloalyaa saUtI vaa vaapr. tagaacyaa jaaLyaaMcaa vaapr. naMtr naayala^ana gaarifla vaa rayad jaatIcyaa sautacyaa tyaar jaaLyaaMcaa vaapr sau$ Jaalaa. Jaalaa. : rapNasaMGa : * 1960 pya-Mt maicCmaarIcao p`mauK tM~ pya- ek~ ek~ rahNao * sa%tr T@ko maicCmaaraMcaa sahBaaga. sahBaaga. ek~ ek~ kama * ijalhyaat 100 to 125 rapNa saMGa ek~ ]%Panna ek~ ]%Panna
  • 5. * parMpairk maicCmaarIcao A%yaMt P`aBaavaI tM~ trMga%yaa jaaLyaacaI maicCmaarI : * 7 to 10 jaNaaMcyaa gaTanao eka haoDIvar jaaLo Baravao igalanaoT ifiSaMga * ivaiSaYT Aakaracyaa jaaLyaacyaa BaaokatUna maasao puZo jaaNyaacaa p`ya%na krtanaa kllao ( igala ) ADklyaanao jaatat. pkDlao jaatat. * maasaomaarI xao~ iknaa `yaapasaUna 15 to 20 vaava Aat yaapasaU * P`aamua#yaanao ra~I poMiTMga : elf pITsa-naa pITsa-n : yaamaQaohI sahkarI t%va :
  • 6. * parMpairk maicCmaarIcaa AaNaKI ek p`kar : vaavaL ( huk AaiNa laa[na ) * 200 to 250 garI daorKMDalaa baMaQatat.Qatat. * AlaIkDcyaa kaLat camacyaacyaa AakaracaI p`BaavaI garI ]plabQa. plabQa. * AaimaYa mhNaUna maaMsaacyaa tukDyaacaa vaapr. vaapr. * 2 to 4 maaNasaaMcaa gaT sakaL pasaUna saMQyaakaL pya-Mt rabatao. pya- * 1960 65 pya--Mt pya * ]pvyavasaaya maicCmaaraMcyaa GaratIla [tr sadsyaaMvar AvalMabaUnaa. . * AagUaL laavaNao jaaLI iSavaNao [%yaaid. maasao saukvaNao va #aarvaNao yaa maaozyaa vyavasaayaat maihlaa. [%yaaid yaaid. maihlaa. * maasaLIsaazI baajaarpoza mayaa-idt. taalaukaizkaNao. mayaa-idt. idt * bampr k^ca KtasaazI vaaprt. saazvaNUakI saazI maIz vaa baf-- AnauplabQa. 68 naMtr SaItgaRhacaI saaoya JaalaI. vaaprt. baf labQa. JaalaI. * 9 maihnao kama k$na maicCmaar 3 maihnao ]paSaI. paSaI. * maulaaMnaa iSaxaNa naahI. AaraogyasauivaQaa naahI. naahI. naahI. * maasaomaarIcyaa haoDIcyaa pasa purta Saasanaacaa saMbaMQa * 1960 maQao maharaYT/ rajya inaima-tII naMtr Saasana QaaorNaat badla. maharaYT/ inaima-t badla. * ma%syavyavasaayaathI AaQauinaktocaa p`vaoSaa. .
  • 7. T/a]ilaMga maasaomaarI a]ilaM * 1965 cyaa drmyaanao T/a]ilaMga maasaomaarIcaI sau$vaat. a]ilaM vaat. * T/a]ilaMga mhNajao yaaMi~k naaOkonao 30 fUTacyaa Aasapasa a]ilaM maaozo jaaLo samaud`acyaa tLapya--Mt saaoDuna 1 to 2 ik.maI. tLapya ik.maI. KocaNao. evaZyaa AMtranaMtr jaaLyaatIla maasaLI laa^Mca maQao AaotUna punha jaaLo TakNao. * [MQana #aca- vaaZlaa. ]%pnnahI vaaZlao. kaolaMbaI mhakUla aca- vaaZlaa. ]%pnnahI aaNaat. maagaNaI. maaozyaa p`maaNaat. prdoSaat maagaNaI. * ma%syaivanaaSaalaa sau$vaat. lahana maasao va maaSaaMcaI AMDI vaat. AaQauinak tM~acaa vaapr tsaoca [tr jaIva va Annasaa#aLItIla vanasptI naYT. naYT. * NCDC Saasana yaaojanao AMtga-t 50 T@ko Anaudana ga- plabQa. laa. ]plabQa. fayada QainakaMnaI Gaotlaa. maicCmaar kamagaarca. ]vairt kamagaarca. ]va--irt 50 T@ko BaaMDvala ]plabQa va pya- nasalyaanao 80 pya-Mt maicCmaar dUrca. ca. * SFDA caa fayada maa~ 80 naMtr Gaotlaa. maa~ laa. * 4 caa gaT . 60 hjaar pya--Mt kja--. 33 T@ko Anaudana pya kja * balyaava 50 hjaar va [Mijana 10 hjaar. jaaLo svat:cao. hjaar.
  • 8. * A%yaaQauinak yaaMi~k tM~ . saagar gaamaI baaoTIMcaa p`vaoSaa. . * 2 to 5 ik.maI. cao Pasa-p`m` aaNao irMga Aaovalaoloa jaaLo. daorI ik.maI. Pasa-p Pasa- Pasa- saIna jaaLyaacaI maicCmaarI Kocataca baTvyaacao taoMD baMd. Kaola samaud`at SaokDao Tnaacyaa p`maaNaat maasao jaaLobaMd. * maaozyaa p`maaNaat ma%syahanaI. ma%syahanaI. * iknaa `yaajavaL yaoNaarI maasaLI kmaI hao] laagalaI. yaajavaL laagalaI. * parMpairk maicCmaaraMkDuna baMdIcaI maagaNaI * Saasanaacao inaba--MQa. pNa puroSaI AMMmalabajaavaNaI naahI. inaba a. pNa naahI. : ma%syahanaI : Pasa- Pasa- saIna jaaLo
  • 9. parMpairk maicCmaaraMvar AaQauinak tM~&anaacaa pI.maurarI saimatI : mau#ya iSafarsaI pirNaama. hainakark pirNaama. * 1990 naMtr ]darIkrNaacao QaaorNa. prdoSaI Na. 1. idlaolyaa prvaanyaaMcao naUtnaIkrNa k$ nayao. baaoTIMnaa maasaomaarIsaazI prvaanao. 2. navaIna prvaanao do] nayao. * saagarI saImaopasauna dha ik.maI. AatmaQyao ik.maI. 3. irvhyaU kimaTI tyaar k$na 10 vaYaa-MnaI vaYaa- pya- pya-Mt prvaanagaI AaZavaa Gao]na puZIla QaaorNa zrvaavao. * naamamaa~ dranao iDJaola purvaza. naamamaa~ vaza. * ma