fi‍a si geometrie im.pdfcofan algebra liniara-notiuni fundamentale, editura mirton, 2004. 5. i....

Download FI‍A SI GEOMETRIE IM.pdfCofan Algebra liniara-Notiuni fundamentale, Editura Mirton, 2004. 5. I. Gole›, D. Popescu – Algebrƒ liniarƒ. Geometrie analiticƒ ™i

Post on 16-May-2018

257 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FIA DISCIPLINEI1

  1. Date despre program

  1.1 Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIOARA

  1.2 Facultatea2 / Departamentul3 DEPARTAMENTUL DE MATEMATIC

  1.3 Catedra

  1.4 Domeniul de studii (denumire/cod4) INGINERIA MEDIULUI/ cod DL-190

  1.5 Ciclul de studii Licen

  1.6 Programul de studii (denumire/cod)/Calificarea INGINERIA SI PROTECTIA MEDIULUI IN INDUSTRIE-IPMI/S-10

  2. Date despre disciplin

  2.1 Denumirea disciplinei ALGEBR I GEOMETRIE

  2.2 Titularul activitilor de curs Lector dr. COFAN NICOLAE

  2.3 Titularul activitilor aplicative5 Asist. POPESCU DAN

  2.4 Anul de studiu6 I 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul disciplinei obligatorie

  3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)

  3.1 Numr de ore pe sptmn 4, din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 2

  3.4 Total ore din planul de nvmnt 56, din care: 3.5 curs 28 3.6 activiti aplicative 28

  3.7 Distribuia fondului de timp pentru activiti individuale asociate disciplinei ore

  Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 8

  Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate i pe teren 8

  Pregtire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii i eseuri 8

  Tutoriat 4

  Examinri 18

  Alte activiti -

  Total ore activiti individuale 56

  3.8 Total ore pe semestru7 102

  3.9 Numrul de credite 4

  4. Precondiii (acolo unde este cazul)

  4.1 de curriculum Algebra-Geometrie din liceu

  4.2 de competene Gindire matematica si deprinderi de calcul

  5. Condiii (acolo unde este cazul)

  5.1 de desfurare a cursului Sala de curs adecvata

  5.2 de desfurare a activitilor practice Sala de seminar adecvata

  6. Competene specifice acumulate

  Competene

  profesionale8

  Descrierea, analiza i utilizarea conceptelor i teoriilor fundamentale din domeniul tiinelor inginereti

  Descrierea, analiza i utilizarea conceptelor i teoriilor fundamentale din domeniul chimiei i ingineriei chimice

  Competene

  transversale

  -

  7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)

  7.1 Obiectivul general al disciplinei

  Dezvoltarea deprinderilor de aplicare a tehnicilor de matematici n rezolvarea

  problemelor tehnice de profil. Formarea i dezvoltarea deprinderilor de

  raionament logic i algoritmic necesar n studiul disciplinelor de baz ale

  profilului.

  7.2 Obiectivele specifice Creearea unui aparat matematic minimal necesar unui inginer chimist

  1 Formularul corespunde Fiei Disciplinei promovat prin OMECTS 5703/18.12.2011 (Anexa3). 2 Se nscrie numele facultii care gestioneaz programul de studiu cruia i aparine disciplina.

  3 Se nscrie numele departamentului cruia i-a fost ncredinat susinerea disciplinei i de care aparine titularul cursului.

  4 Se nscrie codul prevzut n HG nr. 493/17.07.2013.

  5 Prin activiti aplicative se neleg activitile de: seminar (S) / laborator (L) / proiect (P) / practic (Pr). 6 Anul de studii la care este prevzut disciplina n planul de nvmnt. 7 Se obine prin nsumarea numrului de ore de la punctele 3.4 i 3.7. 8 Aspectul competenelor profesionale i competenelor transversale va fi tratat cf. Metodologiei OMECTS 5703/18.12.2011. Se vor prelua

  competenele care sunt precizate n Registrul Naional al Calificrilor din nvmntul Superior RNCIS (http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL) pentru domeniul de studiu de la pct. 1.4 i programul de

  studii de la pct. 1.6 din aceast fi, la care particip disciplina.

  http://www.rncis.ro/portal/page?_pageid=117,70218&_dad=portal&_schema=PORTAL

 • 8. Coninuturi

  8.1 Curs Numr de

  ore

  Metode de predare

  Spaii vectoriale. Spaii euclidiene si calcul vectorial. 6

  Expunerea

  Demonstratia

  Problematizarea

  Aplicaii liniare: Operatori lineari. Vectori i valori proprii ale operatorilor lineari.

  Sisteme de ecuaii lineare.

  6

  Geometrie analitica: Dreapt i plan. Sisteme de coordonate. Probleme de distan,

  unghiuri, proiecii.

  6

  Geometria diferenial local a curbelor: Reprezentri. Triedul lui Frenet.Curbur i

  torsiune. Integrala curbilinie.

  5

  Geometria diferenial local a suprafeelor: Reprezentri. Forme fundamentale.

  Integrala de suprafata

  5

  Bibliografie9

  1. N.Boja Algebr linear, editura Politehnica, Timioara, 2006;

  2. F.Klepp, M.Neagu, N.Cofan Mateamtici I, II, III Culegere de probleme, Lito I.P.T. 1982, 1983;

  3. C.Udriste-Algebra liniara,Geometrie analitica si diferentiala, EDP. Bucuresti, 1980.

  4. N. Cofan Algebra liniara-Notiuni fundamentale, Editura Mirton, 2004.

  5. I. Gole, D. Popescu Algebr liniar. Geometrie analitic i diferenial, Ed. Politehnica Timioara, 2011

  8.2 Activiti aplicative10

  Numr de

  ore

  Metode de predare

  Baze. Subspaii vectoriale. 6 Prezentarea clar a

  temelor abordate,

  asociat de aplicaii

  legate de specialitate;

  Operatori lineari. Vectori i valori proprii ale operatorilor lineari. Sisteme de ecuaii

  lineare 5

  Produse scalare, vectoriale, mixte. Dreapt i plan. Probleme de distan, unghiuri,

  proiecii. 6

  Curbur i torsiune. Triedul lui Frenet.Integrala curbilinie. 6

  Plan tangent, normala la suprafata. Forme fundamentale.Integrala de suprafata 5

  Bibliografie11

  1. S. Chirita - Probleme de matematici superioare, E.D.P. Bucuresti, 1989;

  2. N. Cofan, D. Popescu - Analiza Matematica , Algebra - Geometrie culegere de probleme, Editura EUROBIT,

  Timisoara, 2013.

  9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori

  reprezentativi din domeniul aferent programului

  Tematica cursului este comuna cu programul de studiu al studentilor din universitatile tehnice din Romania

  10. Evaluare

  Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din

  nota final

  10.4 Curs

  - cunoasterea notiunilor

  fundamentale(definitii si

  proprietati)

  - deprinderea de demonstrare

  a unor teoreme

  - rezolvarea unor exercitii

  specifice

  Examen scris la sfirsitul semestrului

  60 %

  10.5 Activiti aplicative S: rezolvarea aplicatiilor

  utilizand notiunile teoretice

  predate la curs

  Doua lucrari pe semestru 40 %

  L:

  P:

  Pr:

  10.6 Standard minim de performan (volumul de cunotine minim necesar pentru promovarea disciplinei i modul n care se verific stpnirea lui)

  9 Cel puin un titlu trebuie s aparin colectivului disciplinei iar cel puin 3 titluri trebuie s se refere la lucrri relevante pentru disciplin, de

  circulaie naional i internaional, existente n biblioteca UPT. 10 Tipurile de activiti aplicative sunt cele precizate n nota de subsol 5. Dac disciplina conine mai multe tipuri de activiti aplicative atunci ele se

  trec consecutiv n liniile tabelului de mai jos. Tipul activitii se va nscrie ntr-o linie distinct sub forma: Seminar:, Laborator:, Proiect: i/sau Practic:. 11 Cel puin un titlu trebuie s aparin colectivului disciplinei.

 • Insusirea principalelor notiuni referitoare la calcul matriceal, calcul vectorial

  Frecventa si participarea activa la activitatile de seminar

  Data completrii

  20.01.2014

  Titular de curs

  S.L. DR. ING. NICOLAE COFAN

  Titular activiti aplicative

  ASIST. DAN POPESCU

  Director de departament

  CONF. DR. IOAN GOLE

  Data avizrii n Consiliul Facultii12 Decan

  12 Avizarea este precedat de discutarea punctului de vedere al board-ului de care aparine programul de studiu cu privire la fia disciplinei.

View more >