final-dentalni kongres s ortodontskim ...kongres fakulteta dentalne medicine sveučilista u rijeci...

of 8 /8
ORGANIZACIJSKI ODBOR STJEPAN ŠPALJ SONJA PEZELJ-RIBARIĆ MARTINA ŽIGANTE HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE VREDNUJE KONGRES S 10 BODOVA RIJEKA, HRVATSKA --------------------------------------------------------------- UČINKOVITOST TERAPIJE NARUŠENIH FUNKCIJA I IZGLEDA OROFACIJALNOG PODRUČJA - PACIJENTOVA PERSPEKTIVA ZNANSTVENI ODBOR ROMANA PERŠIĆ BUKMIR IRENA GLAŽAR JELENA VIDAS

Author: others

Post on 10-Nov-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • K O N G R E S F A K U L T E T AD E N T A L N E M E D I C I N E

  S V E U Č I L I S T A   U R I J E C I

  O R G A N I Z A C I J S K I O D B O RS T J E P A N Š P A L J

  S O N J A P E Z E L J - R I B A R I ĆM A R T I N A Ž I G A N T E

  H R V A T S K A K O M O R A D E N T A L N E M E D I C I N E V R E D N U J E K O N G R E S S 1 0 B O D O V A

  1 . - 2 . L I S T O P A D 2 0 2 0 .R I J E K A , H R V A T S K A

  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  U Č I N K O V I T O S T T E R A P I J E N A R U Š E N I H F U N K C I J A I I Z G L E D A O R O F A C I J A L N O G P O D R U Č J A - P A C I J E N T O V A P E R S P E K T I V A

  Z N A N S T V E N I O D B O RR O M A N A P E R Š I Ć B U K M I R

  I R E N A G L A Ž A RJ E L E N A V I D A S

 • P R O G R A M *

  ČETVRTAK 1 . LISTOPAD 2020 .

  12:30

  13:00-13.45

  13.45-14.30

   14:30-15:00

  OTVARANJE KONGRESA

  IZBJELJIVANJE ZUBI – PERSPEKTIVA PACIJENTADaniela Kovačević Pavičić

  Boja zubi je jedan od elemenata estetike osmijeha kojim pacijenti nisu zadovoljni. Prezentirat će sekratkoročni i dugoročni efekti eksternog izbjeljivanja zubi uzimajući u obzir objektivne kliničkeishode te pacijentovu perspektivu.

  MINIMALNO INVAZIVNE TEHNIKE U ESTETICI LICA – PERSPEKTIVA PACIJENTAJelena Prpić i Petra Tariba Knežević

  Minimalno invazivni zahvati perioralne regije nadopunjuju stomatološke zahvate. Predavanjeukazuje kako kliničari (parodontolog i protetičar) gledaju na mogućnosti korištenja raznihpostupaka rejuvenacije poput dermalnih filera, botulinum toksina tipa A i krvnih koncentrata tekako pacijenti doživljavaju promjene u izgledu svoga lica.

  PAUZA ZA KAVU

  *PREDAVANJA ĆE SE ODRŽATI NA HRVATSKOM JEZIKU

 • PARODONTNE BOLESTI I STANJA - PERSPEKTIVA PACIJENTADavor Kuiš

  Gingivni fenotip u najvećoj mjeri objašnjava etiologiju recesije gingive. Pacijente zabrinjava„povlačenje zubnog mesa“, a osim narušene estetike razlozi traženja terapije su i oralni simptomi.Uspjeh mukogingivne kirurgije potkrijepit će se prikazom rezultata vlastitih istraživanja teprikazima slučajeva.

  LIJEČENJE PACIJENATA S TEMPOROMANDIBULARNIM POREMEĆAJIMA – PERSPEKTIVAPACIJENTAVišnja Katić i Mia Uhač

  Prikazat će se protokoli rada Referentnog centra za orofacijalnu bol Ministarstva zdravstva naKlinici za dentalnu medicinu u Rijeci: probir, dijagnostika i rehabilitacija. U prvom planu susimptomi koje reportira pacijent nakon čega se kroz klinički pregled postavljaju dijagnoze. Uspjehliječenja procjenjuje se praćenjem simptoma i bilježenjem znakova narušenosti funkcije.

  PAUZA ZA KAVU

  MALOKLUZIJE I ORTODONTSKA TERAPIJA – PERSPEKTIVA PACIJENTAMagda Trinajstić Zrinski i Martina Brumini

  Predavanje fokusira elemente kvalitete života koji su narušeni u osoba s malokluzijama –samopoštovanje, dentalno samopouzdanje, estetsku zabrinutost, društveni utjecaj, oralne

  15:00-15:45

  15:45-16:30

  16:30-17:00

  17:00-17:45

 • simptome, funkcijska ograničenja te psihološki utjecaj. Na temelju primjera pacijenata te vlastitihistraživanja ukazat će na one koji se mijenjaju ortodontskom terapijom u adolescenata te koliko sustabilni u retencijskom razdoblju po završetku terapije.

  POSTERSKE PREZENTACIJE I ORALNE PREZENTACIJE PRIJAVLJENIH ZNANSTVENIH RADOVA

  PAUZA ZA KAVU

  SKELETNE MALOKLUZIJE I ORTOGNATSKA KIRURGIJA – PERSPEKTIVA PACIJENTAStjepan Špalj i Martina Žigante

  Osobe s deformitetima lica često imaju emocionalne probleme, narušene društvene kontakte iponekad narušenu oralnu funkciju. Njihova perspektiva je ključni element u definiranju ciljevaterapije i evaluaciji ishoda terapije. Predavanje je bazirano na istraživanjima tima Katedre zaortodonciju Medicinskog fakulteta u Rijeci i fokusirat će se na aspekte koji su narušeni u osoba saskeletnim malokluzijama te koji se mijenjaju uslijed ortognatske kirurgije.

  KORIŠTENJE ARTIKULATORA ZA IZRADU UDLAGA ZA ORTOGNATSKU KIRURGIJU Martina Žigante i Tihana Zibar Belašić

  Prikazat će se protokoli Ambulante za deformitete čeljusti i l ica Klinike za dentalnu medicinu izRijeke u pripremi pacijenata sa skeletnim malokluzijama za ortognatsku kirurgiju.

  PETAK , 2 . LISTOPAD 2020 .

  9:00-11:30

  11:30-12:00

  12:00-12:45

   12:45-13:15

 • Prijaviti se možete na navedenoj e-mail adresi: [email protected]

  P R I J A V A *

  KONGRES FAKULTETA DENTALNE MEDICINE SVEUČILISTA U RIJECI HRVATSKA KOMORA DENTALNE MEDICINE VREDNUJE KONGRES S 10 BODOVA

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  doktor dentalne medicine, doktor medicine, specijalist

  --------------

  106€ / 120€**800kn / 900kn**

  **PLAĆANJE NAKON 23. RUJNA 2020

  Fakultet dentalne medicineKrešimirova 40, 51000 RijekaHrvatska

  IBAN: HR4323600001400501698Poziv na broj: 71006-3

  SWIFT: ZABAHR2X

  PODACI ZA UPLATU

  KOTIZACIJA

  *Nakon dosega maksimalnog broja sudionika prema epidemiološkim standardima, ostalim prijavljenimsudionicima će se omogućiti online sudjelovanje prema istom programu kongresa. Svi prijavljeni sudionici, bezobzira na način sudjelovanja, dobit će potvrdu o sudjelovanju te će biti vrednovani s 10 bodova od straneHrvatske Komore Dentalne Medicine.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  U r u b r i c i o p i s p l a ć a n j a o b a v e z n o j e n a v e s t i I M E i P R E Z I M Es u d i o n i k a

 • P R I J A V A S A Ž E T A K A

  Sažeci se dostavljaju u elektroničkom obliku na adresu: [email protected]

  Sažetak ne smije sadržavati više od 250 riječi te bi trebao biti strukturiran u obliku: Naslov; Autori i afili jacije; Uvod/Cilj ; Materijali i metode; Rezultati; Zaključak; Ključne riječi za izvorni znanstveni rad i Naslov; Autori i afili jacije; Uvod/Cilj ; Prikaz slučaja; Zaključak; Ključne riječi za prikaz slučaja. Maksimalan broj ključnih riječi iznosi 5. 

  Rok za prijavu: 20. rujna 2020.

  Sažeci će se prezentirati u obliku oralnih PPT prezentacija.

 • L O K A C I J A

  Kongres Fakulteta dentalne medicine Sveučilista  u Rijeci održat će se na Kampusu Trsat u zgradi Sveučilišnih odjela,udaljene samo nekoliko minuta hoda od jedne od najpoznatijih i najznačajnijih turističkih atrakcija - Trsatske gradine.

  ADRESAZgrada Sveučilišnih odjelaRadmile Matejčić 251000 RijekaHrvatska

  Predavanja će biti emitirana uživo i snimana te će snimka predavanja biti dostupna i za naknadno pregledavanje.

 • E P I D E M I O L O Š K E M J E R E

  Molimo Vas da ne planirate dolazak na kongres dok Vas ne obajvestimo da je Vaša prijava unutar epidemiološkogokvira.Svi sudionici moraju nositi zaštitnu masku i koristiti dezinfekcijsko sredstvo koje će osigurati Komora na mjestuodržavanja kongresa.

  Prijavom na kongres svaki sudionik:1. preuzima odgovornost za moguću ugrozu od oboljenja2. unaprijed je suglasan na jedan od mogućih načina sudjelovanja na kongresu (nazočnost u dvorani il i online)3. odriče se svih prigovora na organizaciju tečaja u ovim epidemiološkim okolnostima4. prihvaća iznos kotizacije koja je jednaka bez obzira na način sudjelovanja na kongresu (nazočnost u dvorani il ionline)