fiŞa disciplinei · pdf file 2018. 2. 4. · conţinutul disciplinei (capitolele...

Click here to load reader

Post on 30-Mar-2021

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

  Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

  Departamentul de Jurnalism, Relatii Publice, Sociologie, Psihologie

  Domeniul de studii : MASTER

  Specializarea PSIHOLOGIE CLINICĂ, CONSILIERE PSIHOLOGICĂ ŞI

  PSIHOTERAPIE

  FIŞA DISCIPLINEI

  Denumirea disciplinei: METODE CALITATIVE UTILIZATE IN PSIHOLOGIA CLINICA SI

  JUDICIARA Codul disciplinei:

  Anul de studiu şi semestrul în care se studiază disciplina: I, sem. 2 Regimul disciplinei (obligatorie O, opţională A sau facultativă L):O Categoria formativă (fundamentală Fd, de specialitate Sp, generală Gen) Fd.

  Discipline anterioare cerute *: METODOLOGIA CERCETARII PSIHOLOGICE, PSIHOLOGIE

  CLINICA, PSIHOTERAPIE

  Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E.

  Departamentul care coordonează disciplina: Departamentul de Jurnalism, Relatii Publice,

  Sociologie, Psihologie

  Titularul / titularii disciplinei: Prof. univ. dr. Alin Gilbert SUMEDREA * disciplinele studiate anterior a căror cunoaştere este necesară pentru însuşirea disciplinei

  Extinderea disciplinei în planul de învăţământ *:

  Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem)

  28 28 - 56 * numărul semestrial de ore de activităţi didactice directe

 • Conţinutul disciplinei (capitolele cursului / tematica seminarului / lucrărilor practice / etapele

  proiectului)

  CURS

  Nr.

  crt. Tema Nr.ore Săptămâna

  1 Paradigmele teoretice ale cercetarii calitative 4 1-2

  2 Cercetarea calitativa: caracteristici, stadii, metode, avantaje, limite 4 3-4

  3 Etica cercetarii calitative 2 5

  4 Interviul 2 6

  5 Observatia 2 7

  6 Studiul de caz 2 8

  7 Analiza si interpretarea datelor. Analiza interpretative

  fenomenologica, analiza narativa 4 9-10

  8 Teoria fundamentata 4 11-12

  9 Comparatii intre analiza interpretative fenomenologica si teoria

  fundamentata 4 13-14

  SEMINAR / LABORATOR / PROIECT

  Nr.

  crt. Tema Nr.ore Săptămâna

  1 Paradigmele teoretice ale cercetarii calitative. Paralele intre

  paradigme 2 1

  2 Cercetarea calitativa: caracteristici, stadii, metode, avantaje, limite.

  Exemplificari, discutii interactive 2 2

  3 Etica cercetarii calitative. Discutii interactive 2 3

  4 Interviul. Aplicatii 4 4+5

  5 Observatia. Aplicatii 4 6+7

  6 Studiul de caz. Aplicatii 4 8+9

  7 Analiza si interpretarea datelor. Analiza interpretative

  fenomenologica, analiza narativa. Aplicatii 4 10+11

  8 Teoria fundamentata. Discutii interactive 4 12+13

  9 Comparatii intre analiza interpretative fenomenologica si teoria

  fundamentata. Discutii interactive 2 14

  Bugetul de timp pentru studiul individual

  Denumirea activităţii Nr. ore Denumirea activităţii Nr. ore 1. Descifrarea şi studierea notiţelor de curs 40 6. Elaborarea temelor de casă, referatelor … 40 2. Studiul după manual sau suport de curs 30 7. Pregătirea pentru evaluările periodice - 3. Studierea bibliografiei minimale indicate 14 8. Pregătirea pentru examinarea finală 40 4. Documentarea suplimentară * 40 9. Participarea la consultaţii 10 5. Pregătirea seminariilor şi/sau laboratoarelor 14 10. Alte activităţi … -

  Numărul total al orelor alocate studiului individual NOSIsem 228 * în bibliotecă, pe INTERNET, pe teren …

 • Bugetul de timp şi creditele alocate disciplinei NOADsem NOSIsem NOTsem = NOADsem + NOSIsem Numărul de credite

  56 228 284 9

  Criteriile de evaluare a cunoştinţelor şi promovarea disciplinei

  Evaluările considerate pentru stabilirea notei finale: Ponderea evaluării în nota finală, %

   Media notelor acordate la seminar 25%

   Media notelor acordate pentru activitatea la laborator -

   Notele obţinute la testele periodice sau parţiale -

   Nota acordată pentru frecvenţa la curs 5%

   Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri, traduceri, studii de caz …

  -

   Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesiobnale

  -

   Nota acordată la examinarea finală 70%

   Alte note -

  Modalitatea de examinare finală *:Lucrare scrisa

  Cerinţele minime de promovare

  (obţinerea notei 5)

  Cerinţele de promovare cu nota maximă

  (obţinerea notei 10) Studiul individual corect elaborate+frecventa 100% la

  activitatile de seminarizare+media 5 a notelor obtinute la

  seminar.

  Studiu individual corect elaborate+raspunsuri corecte la

  intrebarile din examenul scris, nota maxima acordata

  pentru activitatea de seminar si prezenta 100% la orele

  de curs si seminar.

  * lucrare scrisă descriptivă, lucrare scrisă cu subiecte teoretice şi aplicaţii, test grilă, examinare orală cu bilete …

  Competenţele specifice disciplinei *

  1. Competenţe privind

  cunoaşterea şi înţelegerea:

  - problematicii si deontologiei cercetarii calitative aplicate in

  psihologia clinica si judiciara.

  - particularitatilor aplicarii metodelor calitative

  2. Competenţe în domeniul

  explicării şi interpretării:

  - datelor din domeniul psihologiei clinice si judiciare

  3. Competenţe instrumental -

  aplicative:

  - Analiza interpretativ fenomenologica, analiza narativa, studiul de

  caz

  4. Competenţe atitudinale

   Etică în culegerea, analiza şi interpretarea datelor de cercetare

   Atitudine pozitivă faţă de munca în echipă

   Disponibilitatea de a lucra în echipe interdisciplinare

   Capacitatea de a aprecia diversitatea şi multicultralitatea

   Toleranţă * competenţele generale sunt menţionate în Fişa specializării

  Titularul / titularii disciplinei,

  Prof. univ. dr. Alin Gilbert SUMEDREA

 • Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

  Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

  Departamentul de Jurnalism, Relaţii publice, Sociologie şi Psihologie

  Domeniul de studii : Master

  Specializarea: Psihologie Clinică, Consiliere Psihologica si Psihoterapie

  FIŞA DISCIPLINEI

  Denumirea disciplinei: EVALUAREA COPILULUI ŞI ADOLESCENTULUI Codul disciplinei:

  Anul de studiu şi semestrul în care se studiază disciplina: I, sem. II Regimul disciplinei (obligatorie O, opţională A sau facultativă L): O Categoria formativă (fundamentală Fd, de specialitate Sp, generală Gen) Sp.

  Discipline anterioare cerute *: Psihologia vârstelor, Testare psihologică, Psihologie clinică,

  Psihologia personalităţii

  Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E.

  Departamentul care coordonează disciplina: Departamentul de Jurnalism, Relatii Publice,

  Sociologie, Psihologie

  Titularul / titularii disciplinei: Conf. Univ. Dr. Ana Raluca SASSU * disciplinele studiate anterior a căror cunoaştere este necesară pentru însuşirea disciplinei

  Extinderea disciplinei în planul de învăţământ *:

  Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem)

  28 14 - - 42

   numărul semestrial de ore de activităţi didactice directe

  Conţinutul disciplinei (capitolele cursului / tematica seminarului / lucrărilor practice / etapele

  proiectului)

  CURS

  Nr.

  crt. Tema Nr.ore Săptămâna

  1 Concepte fundamentale în evaluarea copilului şi

  adolescentului. Etica în testare şi evaluare psihologică. 4 1-2

  2 Tipic şi atipic în dezvoltare 4 3-4

  3

  Stabilirea scopurilor

  Construirea relaţiei cu copiii (5-10 ani)

  Construirea relaţiei cu adolescenţii (11-18 ani)

  4 5-6

  4 Diagnostic psihologic şi evaluare clinică. 4 7-8

  5 Particularităţile examinării clinice şi paraclinice ale copilului şi

  adolescentului 4 9 -10

  6 Testele proiective 4 11-12

 • 7 KID-SCID 4 13 - 14

  SEMINAR / LABORATOR / PROIECT

  Nr.

  crt. Tema Nr.ore Săptămâna

  1 Dezbateri privind condiţia psihologului clinician în evaluarea

  psihologică a copilului. Etică şi deontologie. 2 1-2

  2

  Probleme de internalizare. Probleme de externalizare. Probleme

  tipice de dezvoltare.

  Studii de caz

  12 3-14

  Bugetul de timp pentru studiul individual

  Denumirea activităţii Nr. ore Denumirea activităţii Nr. ore 1. Descifrarea şi studierea notiţelor de curs 20 6. Elaborarea temelor de casă, referatelor … 20 2. Studiul după manual sau suport de curs - 7. Pregătirea pentru evaluările periodice - 3. Studierea bibliografiei minimale indicate 20 8. Pregătirea pentru examinarea finală 64 4. Documentarea suplimentară * 20 9. Participarea la consultaţii 20 5. Pregătirea seminariilor şi/sau laboratoarelor 20 10. Alte activităţi … 44

  Numărul total al orelor alocate studiului individual NOSIsem 228 * în bibliotecă, pe INTERNET, pe teren …

  Bugetul de timp şi creditele alocate disciplinei NOADsem NOSIsem NOTsem = NOADsem + NOSIsem Numărul de credite

  42 228 270 9

  Criteriile de evaluare a cunoştinţelor şi promo

View more