fen bilimleri ünite destek ve hareket -...

of 6/6
6 4. Sýnýf / Soru Bankasý Fen Bilimleri Destek ve Hareket ünite1 TEST 1 1. Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali’nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II. Kemiklerin birbirine bağlandığı yerlerde eklemler bulunur. III. Kalbi darbelere karþý korur. yorumlarýndan hangileri yapýlabi- lir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III 2. Verilen iskelet bölümünü tahtaya çizen bir öðretmen, Kaburga kemiklerinden oluþur. Kalp ve akciðerleri korumakla gö- revlidir. En fazla sayıda kemik bulundurur. bilgilerinden hangilerini yapýyý açýklamak için kullanabilir? A) B) ve C) ve D) , ve 3. vücudumuzun dik olarak durma- sýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþa- ðýdakilerden hangisi yazýlmalýdýr? A) İskelet dolaþým B) İskelet destek ve hareket C) Kalp destek ve hareket D) Kaslar dolaþým 4. Cenk’in ders çalýþma þekli için, I. Ýskeletine zarar verebilir. II. Yanlýþ bir oturma þeklidir. III. Dik olarak oturmalýdýr. ifadelerinden hangileri doðrudur? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

Post on 08-Jul-2020

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 6 4. Sýnýf / Soru Bankasý 74. Sýnýf / Soru Bankasý

  Fen Bilimleri

  Destek ve Hareketünite1TEST 1

  1.

  Ali,öðretmeninverdiðiçizimödeviniyukarýdakiþekildeyapmýþtýr.

  Buna göre Ali’nin çizdiði iskeletbölümüiçin,I. Kafatasýolarakadlandýrýlýr.II. Kemiklerin birbirine bağlandığıyerlerdeeklemlerbulunur.

  III. Kalbidarbelerekarþýkorur. yorumlarýndan hangileri yapýlabi-lir?

  A) IveII B)IveIIIC) IIveIII D)I,IIveIII

  2.

  Verilen iskelet bölümünü tahtayaçizenbiröðretmen, Kaburgakemiklerindenoluþur. Kalpveakciðerlerikorumaklagö-revlidir.

  Enfazlasayıdakemikbulundurur. bilgilerinden hangilerini yapýyýaçýklamakiçinkullanabilir?

  A) B)veC) ve D), ve

  3. vücudumuzun dik olarak durma-sýnýsaðlayansistemielemanýdýr.

  Verilencümledekisembollereaþa-ðýdakilerdenhangisiyazýlmalýdýr?

  A) İskelet dolaþýmB) İskelet destekvehareketC) Kalp destekvehareketD) Kaslar dolaþým

  4.

  Cenk’indersçalýþmaþekliiçin,I. Ýskeletinezararverebilir.II. Yanlýþbiroturmaþeklidir.III. Dikolarakoturmalýdýr.

  ifadelerindenhangileridoðrudur?

  A) IveII B)IveIIIC) IIveIII D)I,IIveIII

 • 6 4. Sýnýf / Soru Bankasý 74. Sýnýf / Soru Bankasý

  5.

  Isýnma hareketleri yapmadan futboloynayan Orhan’ýn bacaðýnda aðrýoluþmuþtur.

  BunagöreOrhaniçin,I. Bu hareketi kemik ve kaslarýnazararverebilir.

  II. Spora baþlamadan ýsýnma hare-ketleriyapmalýdýr.

  III. Dinlenmeli ve gerekirse doktorabaþvuraraktedaviolmalýdýr.

  ifadelerindenhangileridoðrudur?

  A) IveII B)IveIIIC) IIveIII D)I,IIveIII

  6.

  kasýlan gevþeyen2

  1

  Öðretmenin kaslarýn çalýþmasýnýanlatýrkenyaptýðýçizimiçin,I. 1’inkasýlmasýkoluyukarýkaldýrýr.II. 2 kasýlýyken 1 gevþemiþ durum-dadýr.

  III. 1ve2birbiriylezýtçalışankaslar-dýr.

  ifadelerindenhangileridoðrudur?

  A) IveII B)IveIIIC) IIveIII D)I,IIveIII

  7. 1.durmasýný 2.saðlar 3.omurga 4.dik 5.vücudun Listedeki sözcüklerle anlamlý vekurallý bir cümle oluþturmak içinaþaðýdaki sýralamalardan hangisiyapýlmalýdýr?

  A) 1-2-3-5-4B) 3-5-4-1-2C) 4-1-3-2-5D) 5-3-1-4-2

  8.

  Resimdekisporiçin,I. Kaslarýnsaðlýklýolarakçalýþmasýnýsaðlar.

  II. Destekvehareketsisteminezararverir.

  III. Kaslarvekemiklerinhareketleriy-legerçekleþir.

  yorumlarýndanhangileriyapýlamaz?

  A) YalnýzII B)IveIIC) IveIII D)IIveIII

  Destek ve Hareket

 • 94. Sýnýf / Soru Bankasý

  Destek ve Hareket

  8 4. Sýnýf / Soru Bankasý

  9. 1

  3

  2

  Umut’un numaralandýrýlmýþ iskeletbölümleriiçin,1 → Kafatasýkemikleri2 → Omurkemikleri3 → Koleklemi

  eþleþtirmelerindenhangileridoðru-dur?

  A) 1ve2 B)1ve3C) 2ve3 D)1,2ve3

  10. 1. Kas

  2. Kalp

  3. Kemik

  4. Akciðer

  Verilenyapýlardanhangileridestekvehareketelemanýdýr?

  A) 1-2 B)1-3C) 2-3 D)3-4

  11.

  Birkemiðinkýrýlmasýveonarýmýylailgili,I. Kemiðinuygunpozisyondagere-ken sürede hareketsiz tutulmasýgerekir.

  II. Kemikler arasýndaki boþluk za-manlabirleþmez.

  III. Kemiðigüçlendiricibesinleralma-yadikkatedilmelidir.

  yorumlarýndanhangileriyapýlabilir?

  A) YalnýzI B)IveIIC) IveIII D)I,IIveIII

  12.

  2

  1

  Sporcunun numaralanmýþ kaslarýiçin, 1gevþemiþtir. 2kasýlmýþtýr. 1 ve 2 kasýlýp gevþeyerek kolunhareketinisaðlar.

  ifadelerindenhangileridoðrudur?

  A) B)C) ve D), ve

 • 94. Sýnýf / Soru Bankasý

  13.

  omurga

  Verilençiziminyeraldýðýbirafiþte,I. Kemiklerinbirleþmesindenoluþur.II. Omurkemiklerinibulundurur.III. Vücudundikdurmasýnýsaðlar.

  bilgilerinden hangileri kullanýlabi-lir?

  A) IveII B)IveIIIC) IIveIII D)I,IIveIII

  14. I

  III

  II

  İskeletin I, II ve III ile gösterilenkısımları ile ilgili aşağıdakilerdenhangisiyanlıştır?

  A) I,kafatasıdır.B) II,vücududiktutmaklagörevlidir.C) III,hareketisağlar.D) Tümüeklemleresahiptir.

  15.

  Görseldekiiskeletbölümüaşağıda-kilerdenhangisiilebağlantılıdeğil-dir?

  A) BoyunB) KollarC) KalçaD) Bilekler

  Destek ve Hareket

 • 114. Sýnýf / Soru Bankasý10 4. Sýnýf / Soru Bankasý

  Destek ve Hareket

  TEST 21.

  ...................................................................

  ...................................................................

  Kemikleroyunundagörevalanka-fatasýkonuþmasýný,I. Beyinbenimiçimdebulunur.II. Kalçakemiklerinebağlıyım.III. Ýskeletinbaþbölümünüoluþturu-rum.

  ifadelerindenhangileriylesürdüre-bilir?

  A) IveII B)IveIIIC) IIveIII D)I,IIveIII

  2.

  Arabasýyla yolculuða çýkan sevimliarý, iskeletle ilgili doðru ifadeleri bu-lundurançiçekleriziyaretedecektir.

  Bunagöresevimliarý, Göðüskafesikaburgakemiklerinibulundurur. Kollar ve bacaklarla hareketlerinbüyükbölümüyapýlýr. Omurga, vücudun dik durmasýnýsaðlar.

  çiçeklerinden hangilerini ziyareteder?

  A) B)

  C) D)

  3.

  Ýskeletintemelkýsýmlarýhediyeku-tusuna,

  omurga

  1 2 3 4

  kafatasý göðüs kafesi parmaklar

  numaralandırılmış hediye paketle-rindenhangilerikoyulmalýdýr?

  A) 1ve2 B)3ve4C) 1,2ve3 D)2,3ve4

  4. Kaslarýnözellikleriniaçýklayan,

  Kemikleredýþtanbaðlanarakha-reketetmelerinisaðlarlar.

  Lifliyapýdadýrlar.

  Kasýldýktansonrabirdahagevþe-yemezler.

  oyuncaklardanhangileridoðrubil-givermiþtir?

  A) B)

  C) D)

 • 114. Sýnýf / Soru Bankasý10 4. Sýnýf / Soru Bankasý

  Destek ve Hareket

  5. Kaslarýmýz ___________ yapýdadýr.Kaslifleribirleþerekkas__________oluþturur. Üzeri zarla çevrili olanbuyapýlar___________baðlýdýr.

  Verilenbilgidekiboþluklarsýrasýylaaþaðýdakilerdenhangisiyletamam-lanmalýdýr?

  A) lifli-dizilerini-kaslaraB) kemikli-demetlerini-kaslaraC) lifli-demetlerini-kemiklereD) kemikli-dizilerini-kemiklere

  6.

  Ardakitabýndagördüðüvücutbölü-müiçin,I. Destekvehareketsistemiyapýla-rýndankemiklervekaslarýbulun-durur.

  II. Hareketi içinkemikvekaslarbir-likteçalýþýr.

  III. Kemiksayısıenfazlaayakkısmın-dadır.

  yorumlarýndan hangilerini yapabi-lir?

  A) IveII B)IveIIIC) IIveIII D)I,IIveIII

  7.

  Verilenhareketiçin,I. Isýnma hareketleri yapýlmadanuygulanmamalýdýr.

  II. Kaslarýn sadece gevþemesiylegerçekleþir.

  III. Destekvehareketsistemiyapýlarýgörevalýr.

  ifadelerindenhangileridoðrudur?A) IveII B)IveIIIC) IIveIII D)I,IIveIII

  8.

  A B

  Kandamarı

  KaslarýnAveBdurumlarý,damarlar-da kanýn kolayca iletilmesini saðla-maktadýr.

  Bunagörebukaslariçin,I. Adurumundakaslargevþemiþtir.II. Bdurumundakaslarkasýlmýþtýr.III. Kaslarýn kasýlýp gevþemesi kanýnvücuttadolaþýmýnayardýmcýolur.

  ifadelerindenhangileridoðrudur?

  A) YalnýzIII B)IveIIC) IIveIII D)I,IIveIII