Felix Candela

Download Felix Candela

Post on 29-Jun-2015

143 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Flix Candela Outerio</p> <p>Flix Candela Outerio</p> <p>Flix Candela Outerio 27.01.1910 urodzi si w Madrycie w Hiszpanii, 1927 - 1935 uczy si w La Candela Escuela Superior de Arquitectura ( Madrycka Wy sza Szko a Techniczna Architektury); w tym czasie pojecha do Niemiec, aby dalej kontynuowa studia architektury; bra udzia rwnie w wielu konkursach architektonicznych i wygra wi kszo z nich; jego konikiem by a teoria spr ysto ci, 1936 w Hiszpanii rozpocz a si wojna domowa, Candela stan po stronie republiki i walczy z Franco przez co zosta zmuszony do przeniesienia si w roku 1939 do Meksyku, gdzie sprowadzi swoj rodzin</p> <p>Flix Candela Outerio Candela bardzo ci ko pracowa w trakcie jego ycia w celu udowodnienia rzeczywistego charakteru i potencja u elbetu w konstrukcjach in ynierskich. elbet jest niezwykle skuteczny w strukturach kopu lub pow ok. Kszta t ten eliminuje si y rozci gaj ce w betonie. Candela spojrza na problem przez najprostszy mo liwy sposb. W odniesieniu do projektowania pow ok, opiera si na analizie w a ciwo ci geometrycznych konstrukcji, zamiast na skomplikowanych matematycznych rozwi zaniach. Oko o roku 1950, kiedy firma Candela rozpocz a projektowanie konstrukcji warstwowych, informacji o tego typu konstrukcjach poszukiwa on w czasopismach i artyku ach technicznych. Od tego czasu zacz on bada zachowanie konstrukcji elbetowych z teori spr ysto ci. Candela powtarza wielokrotnie, e analiza struktury jest dla niego swego rodzaju "hobby .</p> <p>Flix Candela Outerio Felix Candela pracowa jako architekt, a do 1949, kiedy przyby do Meksyku, gdzie zacz projektowa konstrukcje in ynierskie w wykorzystaniem jego projektw pow ok, Candela wykona wi kszo swoich prac w Meksyku od 1950 r. do ko ca lat 60. By odpowiedzialny za ponad 300 prac i 900 projektw w tym okresie. Wiele z jego wi kszych projektw zosta o mu udzielonych przez rz d meksyka ski.</p> <p>Hypara Felix Candela pos ugiwa si tzw. Poj ciem hypary i g wnie bazowa na pow okach w a nie o tym kszta cie. Aby zrozumie proces tworzenia paraboloidy hiperbolicznej struktury w budownictwie, nale y najpierw zrozumie nieod czne cechy geometryczne, w tym form geometryczn . Candela stwierdzi , e "wszystkim kszta tom mo emy nada w a ciwo ci pow oki, naj atwiejszym i najbardziej praktycznym rozwi zaniem jest budowanie paraboloidy hiperbolicznej .</p> <p>Flix Candela Outerio</p> <p>PROJEKTY</p> <p>Flix Candela Outerio</p> <p>Los Manantiales Restaurant - Mexico City</p> <p>Los Manantiales Restaurant - Mexico City</p> <p>Los Manantiales Restaurant - Mexico City</p> <p>Rys. 2.1</p> <p>Rys. 2.2</p> <p>Los Manantiales Restaurant - Mexico City</p> <p>Rys. 2.3</p> <p>Rys. 2.4</p> <p>Flix Candela Outerio</p> <p>Chapel Lomas de Cuernavaca</p> <p>Chapel Lomas de Cuernavaca</p> <p>Chapel Lomas de Cuernavaca</p> <p>Rys. 1</p> <p>Rys. 2</p> <p>Chapel Lomas de Cuernavaca</p> <p>Rys. 3</p> <p>Chapel Lomas de Cuernavaca</p> <p>Flix Candela Outerio</p> <p>Iglesia de la Virgen Milagrosa (Chruch of the Miraculous Virgen)</p> <p>Iglesia de la Virgen Milagrosa (Chruch of the Miraculous Virgen)</p> <p>Rys. 2</p> <p>Rys. 1</p> <p>Iglesia de la Virgen Milagrosa (Churuch of the Miraculous Virgen)</p> <p>Rys. 3</p> <p>Rys. 4</p> <p>Iglesia de la Virgen Milagrosa (Chruch of the Miraculous Virgen)</p> <p>Rys. 5</p> <p>Flix Candela Outerio</p> <p>Bacardi Rum Factory</p> <p>Bacardi Rum Factory</p> <p>Rys. 2</p> <p>Rys. 1</p> <p>Bacardi Rum Factory</p> <p>Rys. 4</p> <p>Rys. 3</p> <p>Bacardi Rum Factory</p> <p>Rys. 6</p> <p>Rys. 5</p>