Falcon Broszura

Download Falcon Broszura

Post on 26-Jun-2015

784 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>fungicydedycja 2007DrapienygrzybobjcaIszerokie spektrum dziaaniafungicyd o potrjnej mocyFalcon 460 Ecjest fungicydem o dziaaniu ukadowym, zawierajcym trzy substancje czynne: 250 g spiroksaminy, 167 g tebukonazolu, 43 g triadimenolu.Dawka preparatu: 0,6 l/haIlo cieczy roboczej: 200400 l/haWaciwy dobr substancji czynnych, charakteryzujcych si rnym spektrum zwalczanych chorb i odmiennym mechanizmem dziaania, zapewnia niezawodn ochron przed wszystkimi najwaniejszymi chorobami zb.Substancja aktywnaspiroksamina tebukonazol triadimenolGrupa chemicznaketoaminy triazole triazoleWzr strukturalnyWzr sumarycznyC18H35NO2C16H22CIN3O C14H18CIN3O2Masa czsteczkowa297,5 g/mol 307,8 g/mol 295,8 g/molStan fzycznyroztwr olejowy stay stay (krystaliczny)Temperatura topnienia120C 102,4C 133,2-138,2CZapach bez zapachu bez zapachu saby, charakterystycznyzaletyniezastpiony element kadego programu ochrony,dugi okres dziaania,wyjtkowo skuteczny w zwalczaniu mczniaka prawdziwego.aktywny w niskich temperaturach,ZalEty produktu:szerokie spektrum zwalczanych chorb,fungicydJPrzemieszczanie si substancji aktywnych we wntrzu tkanek lici odbywa si bardzo szybko, akropetalnie w wizkach przewodzcych.Ju po upywie 6 godzin substancje czynnepokonuj drog od podstawy licia do samego jego wierzchoka. Jednak najwiksza ich koncen-tracja osignita zostaje po upywie 3 dni.W rolinie Falcon przemieszcza si systemicznie, zapewniajc ochron wszystkich jej czci.szybkiewnikanieefektsynergizmu500Wnikanie triazoli w %Efekt synergizmu1020304024 48 72 96 120 144 168Falcon 460 EC Preparat triazolowyPobieranie i rozkad w rolinieFalcon 460 EC bardzo szybko wnika do tkanek lici, a nastpnie zostaje wewntrz nich rwnomiernie rozprowadzony. Po upywie 10 minut od momentu zabiegu do rodka roliny przedostaje si 11% substancji czynnej (spiroksaminy). Proces wchaniania jest praktycznie zakoczony po upywie 23 godzin. Zastosowanie spiroksaminy w fungicydzie Falcon poprawia pobieranie triazoli i waciwe ich rozmieszczeniew rolinie. wnikanie PreParatudo wntrza roliny zaleyod wielu rnych czynnikw.Najpowaniejsz przeszkod stanowi woski rolinne, ktre utrudniaj przenikanie preparatu z powoki powstaej w wyniku oprysku na powierzchni rolin.zastosowanie mieszanki substancji czynnych w preparacieFalcon znacznie poprawio proces penetracji substancji czynnych. Spiroksamina bardzo wspomaga przenikanie triazoli do wntrza lici.W przeprowadzonych badaniach la-boratoryjnych stwierdzono, i domie-szanie spiroksaminy do preparatw triazolowych zwiksza trzykrotnie udzia przemieszczajcych si triazoli do rodka rolin. Taki efekt wpywa korzystnie na skuteczno preparatu, szczeglnie w niesprzyjajcychwarunkach atmosferycznych,takich jak ulewne deszcze,ktre mog zmywa preparatz powierzchni rolin.+sPiroksamina oddziauje wspomagajco rwnie na przemieszczanie si triazoli wewntrz roliny. Udzia przemieszczajcej si substancji z miejsca aplikacji do czci licia niepotraktowanych preparatem zwiksza si rednio o 58% w 3 godziny po zaaplikowaniu. Po upywie 24 godzin udzia ten wzrasta prawie o poow (98%).wszystkie trzy substancje czynne zawarte w preparacie Falcon wykazuj podobne waciwoci systemiczne. Obserwuje si tylko niewielke rnice w rozmieszczeniu substancji triazolowych i spiroksaminy wewntrz licia. Rozmieszczenie spiroksaminy pozostaje bardziej rwnomierne przez dugi czas. 6h 1 dzie 3 dnimiejsce zastosowaniaKoncentracja substancji czynnychmechanizmdziaania zwikszonasystemicznorwnomiernerozmieszczenieFalcon 460 EC zakca przemian materii grzybw chorobotwrczych, blokujc biosyntez steroli. Proces ten jest najwaniejszym elementem wzrostu grzybw. Wikszo grzybw chorobotwrczych skada si z ergosterolu, ktry wchodzi w skad bony komrkowej, jak rwnie spenia pewne funkcje hormonalne we wzrociegrzybw. Falcon przeszkadza w budowie ergosteroluw bonach komrkowych, zakcajc proces jegobiosyntezy na rnych poziomach.Triazole hamuj syntez steroli poprzezblokowanie demetylacji na poziomie C14.Spiroksamina zakca ten proces dodat-kowo na innych trzech poziomach, znaczco odrniajc si od triazoli.Przemieszczanie i rozkad substancji czynnych we wntrzu licia 2001000Przemieszczanie triazoli w %2001000Przemieszczanie triazoli w %Wzrost przemieszczania si triazoli we wntrzu licia zboa dziki mieszance ze spiroksamin 3 godz.24 godz.Preparat zawierajcy triazolFalcon (spiroksamina + triazole)Po zastosowaniuniebieski maaczerwony duafungicydZakcanie biosyntezy ergosterolu przez Falcon 460 ECSpiroksaminaC14-metyl sterolTriazole 8,14-sterol 8-sterolSpiroksaminaSpiroksaminaAcetate (octan)SqualeneLanosterol24-methylenedihydrolanosterolErgosteroldziaaniegrzybobjcze'tNormalny rozwj grzyba. Nieopryskany li,w dwa dni po zainfekowaniu dochodzi do szybkiego rozwoju grzybni (M) i tworzenia si pierwszych zarodnikw (A).dziaanie zaPobiegawcze Zarodnikinaliciuzboauprzednio opryskanym fungicydem Falcon nie rozwi-jajsi.Wprawdziedochodzidokiekowania zarodnikw (K), jednak wzrost grzybni i tworzenie si zarodnikw zostay zahamowane. 40200Bez zabieguFalcon 460 ECZwalczanie mczniaka prawdziwego. Pszenica ozima40200Poraenie w %7 14 21 28 35Liczba dni po zastosowaniusPosb dziaania Falcon 460 EC znakomicie dziaa zapobiegawczo, czyli nie dopuszcza do infekcji przez patogeny chorobotwr-cze, ale jego dziaanie ma rwnie charakter interwen-cyjny i wyniszczajcy. Bez wzgldu na to, czy podczas zabiegu roliny s zainfekowa-ne, czy opryskujemy zboe zapobiegawczo, dziaanie preparatu pozostaje niezwykle skuteczne. Pozostawia to rolnikowi swobod w planowaniu zabie-gw, jak rwniew znacznym stopniu uniezalenia good warunkw pogodowych. Dziki tym szczeglnym waciwociom i bardzo szerokiemu spektrum dziaania, zastosowanie fungicydu moe wyeliminowa luki w dziaaniu innych preparatw. Warto te zwrci uwag na szybki efektniszczenia rozwoju choroby przy jednoczes-nym zachowaniu dugiej aktywnoci grzybo-bjczej i wysokiej skutecznoci.zapobieganiesposbdziaaniaa)Dziaanie zapobiegawcze5 10 15powikszenie 500xpowikszenie 480xJednokrotny oprysk w stadium 32-37 (wg skali BBCH)Poraenie w %fungicyd|dziaanie interwencyjnei wyniszczajce Po opryskaniu fungicydem Falcon 460 EC grzybnia i acuchy zarodnikw zostay cakowicie zniszczone (KK).Nieopryskana kolonia mcz-niaka prawdziwego z licznymi acuchami zarodnikwb)Dziaanie interwencyjne i wyniszczajce wyniszczaniepowikszenie 200xpowikszenie 600xelastycznostosowaniaPreparat jest nadzwyczaj przy-datny w zwalczaniu chorb liciowych zb ze wzgldu na szerokie spektrum dziaania oraz wyjtkowo skuteczne zwalczanie mczniaka prawdziwego. ElastycZnytermin stosowaniaFalcon 460 EC mona stosowa praktycznie pod-czas caego sezonu wegetacji zb. Moe on by pod-staw kadego programu ochrony. Termin zabiegu uzaleniony jest jedynie od wystpowania chorb, przyjtego schematu ochrony oraz uwzgldnienia karencji rodka. Preparat dziaa zapobiegawczo, interwencyjnie i wyniszczajco; daje to pewno skutecznej ochrony praktycznie w kadym stadium rozwoju choroby. Naley jednakpamita, i stosowanie fungicydu w momenciezauwaenia pierwszych objaww chorbprzynosi najwiksze korzyci.DoDatkow zalet preparatu Falcon jest aktywno biologiczna w niskich temperaturach, co umoliwia wykona-nie zabiegu nawet w niesprzyjajcych warunkach atmosferycznych, jakie panuj wczesn wiosn. FirmaBayerCropSciencepolecakompleksowochronfungicydow zb, uwzgldniajc optymalny termin zastosowania. Ochrona ta zapewnia przyrost plonw i wysok jako ziarna.&amp;11 13 21 25 29 30 32 37 31 39 49 51 65 91 59szerokie spektrumdziaania Wpyw stosowania fungicydw na zachowanie powierzchni asymilacyjnej licia fagowego pszenicy ozimej100500% 100500%Falcon 460 EC Preparat porwnawczy Kontrola40,9191,2388,37pszenica ozima, pszenica jaramczniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza ta, rdza dbowa, brunatna plamisto lici, septorioza lici, septorioza plew, fuzarioza koswpszenyto ozime, pszenyto jarerynchosporioza, septorioza lici, septorioza plew, fuzarioza kosw jczmie ozimy, jczmie jarymczniak prawdziwy, rdza karowa, rdza ta, rdza dbowa, rynchosporioza, plamisto siatkowaytomczniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza dbowa, rynchosporioza, septoriozaekonomiczny zabiegStosowanie fungicydu Falcon 460 EC przynosi wymierne korzyci ekonomicz-ne. Preparat chroni powierzchni asymi-lacyjn roliny, co odzwierciedla si we wzrocie masy tysica ziaren i plonu.wszechstronny fungicydFalcon 460 EC skutecznie zwalcza wikszo najwaniejszych chorb zb. W chwili obecnej jest jednym z preparatw o najszerszym spektrum dziaania. W poczeniu z moliwoci stosowania we wszystkich gatunkach zbstaje si cennym fungicydem na kadym polu uprawnym.kompleksowaochronaKarbenFalcon Prosarofungicyd7Wpyw stosowania fungicydw na wzrost plonu ziarna w stosunku do kontroli i plonu netto 20100dt/haPreparat porwnawczy Falcon 460 ECWarunki silnego poraenia rolin16,314,1Warunki sabego poraenia rolin4,50,4Preparat porwnawczy Falcon 460 ECPlon Plon netto** plon netto to uzyskany plon po odjciu kosztu zabieguIOR Sonicowice20100dt/haekonomicznyzabieg18,36,519,25,5Zabieg ochronny przy uyciu fungi-cydu Falcon 460 EC jest niezwykle opa-calny dziki umiar-kowanym kosztom zabiegu i wysokim przyrostom plonw.% %Wpyw stosowania fungicydw na plon ziarna 2001000Warunki silnego poraenia rolinKontrola Falcon 460 EC Preparat porwnawczyIOR Sonicowice2001000100142144Warunki sabegoporaenia rolin100110108Stosujc preparat Falcon 460 EC, mona w znaczcy sposb zapobiec stratom plonu ziarna. Wielko uratowanego plonu uzaleniona jest od nasilenia poraenia przez choroby grzybowe. Przy duym nateniu choroby zwyka plonu jest najwiksza.IJSkuteczno dziaania Falcon 460 EC w pszenicy ozimej 100500mczniak prawdziwyFalcon 0,6 l Preparat porwnawczyIOR Sonicowice 2006Zabieg 08.06.06,BBCH 45-47septorioza plew (licie)Skuteczno w %septorioza paskowana licirdza brunatnabrunatna plamisto liciskutecznyw dziaaniuSkuteczno dziaania Falcon 460 EC w pszenicy ozimej septorioza plewIOR Sonicowice 2006Zabieg 18.06.06, BBCH 61 100500mczniak prawdziwyFalcon 0,6 l Preparat porwnawczyseptorioza plew (licie)Skuteczno w %septorioza paskowana licirdza brunatnabrunatna plamisto licifuzarioza koswSkuteczno dziaania Falcon 460 EC w pszenycie ozimym IOR Sonicowice 2006zabieg 16.05.06, BBCH 33-37 100500mczniak prawdziwyFalcon 0,6 l Preparat porwnawczyseptorioza plew (licie)rynchosporioza zbrdza brunatnabrunatna plamisto licifuzarioza koswSkuteczno w %fungicydIImczniak prawdziwy21septorioza paskowana lici12septorioza plew (licie)7septorioza plew4 1050dt/haKontrolaPoraenie na kontroli w % 1050dt/haKontrolamczniak prawdziwy31rynchosporioza 4septorioza plew (licie)2Poraenie na kontroli w %Falcon 0,6 l Preparat porwnawczyWpyw dziaania Falcon 460 EC na plon pszenicy ozimej IOR Sonicowice 2006Zabieg 08.06.06, BBCH 45-47 1050dt/haKontrolafuzarioza kosw42brunatna plamisto lici6rdza brunatna6septorioza plew (licie)3mczniak prawdziwy3Poraenie na kontroli w %Wpyw dziaania Falcon 460 EC na plon pszenicy ozimej IOR Sonicowice 2006Zabieg 18.06.06, BBCH 61Wpyw dziaania Falcon 460 EC na plon pszenyta ozimego IOR Sonicowice 2006zabieg 16.05.06, BBCH 33-37pszenicapszenicapszenytoRolina chRonionaINFORMACJA O PRODUKCIE Falcon 460 ECPszenica ozima, pszenica jara, pszenyto ozime, pszenyto jare, jczmie ozimy, jczmie jary, ytoMczniak prawdziwy, rdza brunatna, rdza karowa, rdza ta, rdza dbowa, brunatna plamisto lici, rynchosporioza, septorioza lici, septorioza plew, fuzarioza koswZwalcZane choRobyPszenica, pszenyto, yto: od pocztku fazy strzelania w dbo do koca koszenia; jczmiona: od koca fazy krzewienia do pocztku fazy koszeniaTeRMin sTosowaniaw warunkach sprzyjajcych rozwojowi chorb grzybowych pszenicy zalecany termin zabiegu opryskiwania mona wyduy do fazy dojrzaoci wodnej ziarna. w warunkach silnego zagroenia pszenyta fuzarioz kosw zabieg wykona po zakoczeniu kwitnienia.uwagi0,6 l/ha Dawka200-400 l/hailo ciecZy RobocZejczekamy na Twoje pytania tel. 0 600 459 753, 0 601 374 872. zastrzeony znak towarowy firmy BayerPrzed zastosowaniem preparatw prosimy zapozna si z ich etykiet instrukcj stosowania.</p>