fakulti sains sosial gunaan panduan kertas...

of 31 /31
ABST4106 Panduan Kertas Projek 1 FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN PANDUAN KERTAS PROJEK ABST4106 PERLANTIKAN PENYELIA FORMAT CADANGAN PROJEK FORMAT LAPORAN AKHIR PROJEK SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM First Edition, April 2013 Copyright © Open University Malaysia (OUM) All rights reserved. No part of this work may be reproduced in any form or by any means without the written permission of the President, Open University Malaysia.

Author: vandang

Post on 01-Feb-2018

255 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  1

  FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN

  PANDUAN KERTAS PROJEK

  ABST4106 PERLANTIKAN PENYELIA FORMAT CADANGAN PROJEK FORMAT LAPORAN AKHIR PROJEK

  SARJANA MUDA PENGAJIAN ISLAM First Edition, April 2013 Copyright Open University Malaysia (OUM) All rights reserved. No part of this work may be reproduced in any form or by any means without the written permission of the President, Open University Malaysia.

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  2

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  3

  Contents SEKSYEN 1 Keperluan Am Penulisan Kertas Projek 1.1 Pengenalan ........................................................................................ 5 1.2 Pencalonan Penyelia ......................................................................... 5 1.3 Spesifikasi Teknikal ............................................................................ 6

  1.3.1 Jenis Tulisan dan Saiz ........................................................... 6 1.3.2 Margin .................................................................................... 6 1.3.3 Jenis Kertas ............................................................................ 6 1.3.4 Binding ................................................................................... 6 1.3.5 Serahan Cadangan Projek & Laporan Akhir Projek ............... 7 1.3.6 Sub Bahagian ......................................................................... 7 1.3.7 Carta Alir Proses Penyediaan Kertas Projek Fakulti Sains Sosial Gunaan .................................................. 8

  2 Format Cadangan Projek 2.1 Mengenalpasti Bidang Kajian ........................................................... 10 2.2 Cadangan Kajian .............................................................................. 10 2.3 Kenapa Perlu Ada Cadangan Kajian? ............................................. 10 2.4 Persediaan Sebelum Menulis Cadangan Kajian .............................. 11

  2.4.1 Masalah Kajian ..................................................................... 11 (a) Contoh masalah kajian ................................................ 11 (b) Membuat kajian literatur .............................................. 11 (c) Membina soalan-soalan kajian atau membuat hipotesis ...................................................... 11 (d) Membina metodologi kajian ......................................... 12

  2.5 Penulisan Cadangan Kajian ............................................................. 12 2.5.1 Pengenalan .......................................................................... 12 2.5.2 Tinjauan Kajian ..................................................................... 13 2.5.3 Kaedah Kajian ...................................................................... 13

  2.6 Penyerahan Cadangan Kajian kepada Fakulti / Penyelia ................ 13 3 Format Laporan Akhir 3.1 Garis Panduan Am ........................................................................... 14 3.2 Penyusunan Bab .............................................................................. 14

  3.2.1 Seksyen Hadapan ................................................................ 14 (a) Tajuk Halaman ............................................................ 14 (b) Abstrak ........................................................................ 14 (c) Penghargaan ............................................................... 15 (d) Perakuan ..................................................................... 15 (e) Isi Kandungan .............................................................. 15 (f) Senarai jadual / rajah / ilustrasi ................................... 15

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  4

  3.2.2 Seksyen Utama .................................................................... 15 Bab 1: Pengenalan............................................................... 15 Bab 2: Kajian Literatur .......................................................... 15 Bab 3: Metodologi Kajian ..................................................... 16 Bab 4: Hasil temuan dan perbincangan ............................... 16 Bab 5: Kesimpulan ............................................................... 16

  3.2.3 Seksyen Belakang ............................................................... 16 (a) Format Senarai Rujukan ............................................. 16 (b) Senarai Contoh-contoh Format Rujukan ..................... 17

  4 Penghantaran Kertas Projek ............................................................ 18 5 Lampiran .......................................................................................... 18

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  5

  SEKSYEN 1

  Keperluan Am Penulisan Kertas Projek

  1.1 Pengenalan

  Penulisan Kertas Projek merupakan satu bentuk Latihan Ilmiah bagi setiap pelajar Ijazah Sarjana Muda di pusat-pusat pengajian tinggi. Pengalaman ini akan memberi panduan kepada para pelajar untuk menulis tesis atau disertasi apabila mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi (Sarjana / Doktor Falsafah). Dalam panduan kertas projek ini akan diterangkan secara ringkas mengenai format dan prosedur penulisan Kertas Projek.

  Tujuan garis panduan ini adalah untuk membantu pelajar dalam menyediakan dan menyiapkan Cadangan Projek dan Laporan Projek. Pelajar dinasihatkan agar kerap berkomunikasi dengan penyelia masing-masing untuk berbincang mengenai garis panduan ini. Ini bermaksud, pelajar perlu mencari seorang penyelia untuk memberi panduan dan menyelia kajian penyelidikan yang bakal dijalankan.

  1.2 Pencalonan Penyelia

  Pelajar dikehendaki mencari seorang penyelia dengan menyerahkan Borang Pencalonan Penyelia untuk Kertas Projek (Borang FASSRP01) kepada pihak Fakulti sama ada melalui e-mel atau pos bersama-sama dengan Resume penyelia berkenaan (sila rujuk Lampiran A & B).

  Penyelia dilantik untuk satu tempoh jangkamasa projek yang bakal dijalankan. Dalam tempoh tersebut, penyelia dan pelajar dikehendaki mengikut Garis Panduan Kertas Projek di dalam tempoh penyediaan Kertas Projek berkenaan. Pelajar dan Penyelia hendaklah berinteraksi secara atas talian / bersemuka (sekurang-kurangnya minima 4 kali / semester).

  Penyelia yang dicalonkan, mestilah mempunyai sekurang-kurangnya Ijazah Sarjana dalam bidang yang berkaitan dengan tajuk projek yang hendak dijalankan.

  Pelajar boleh menjalankan kajian Kertas Projek dalam tempoh dua semester. Ini bermaksud satu semester untuk Bahagian I (Cadangan

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  6

  Projek) dan satu lagi semester untuk melengkapkan Bahagian II (Laporan Akhir Projek).

  1.3 Spesifikasi Teknikal

  Untuk format penulisan, pelajar dikehendaki mematuhi keperluan-keperluan berikut:

  1.3.1 Jenis Tulisan dan Saiz Teks keseluruhan untuk Kertas Cadangan Projek dan Laporan Projek meliputi tajuk dan halaman muka surat hendaklah ditulis dalam saiz 12 dan jenis tulisan Times New Roman atau Arial.

  1.3.2 Margin

  Muka surat pertama setiap bab hendaklah mengikut margin berikut:

  Atas: 5 sm/2 inci

  Kanan: 2.5 sm/1 inci

  Kiri: 3.5 sm/1 inci

  Bawah: 2.5 sm/1 inci

  Teks didalam sub halaman hendaklah mengikut margin berikut:

  Atas : 2.5 sm/1 inci

  Kanan : 2.5 sm/1 inci

  Kiri : 3.5 sm/1 inci

  Bawah : 2.5 sm/1 inci

  1.3.3 Jenis Kertas

  Pelajar perlu menggunakan kertas A4 80 gram berwarna putih dan bersaiz (210mm X 297mm) untuk mencetak.

  1.3.4 Binding

  Pelajar hendaklah menyerahkan Laporan Akhir Kertas Projek yang dibinding setelah mendapat kelulusan penyelia. Cadangan Projek perlulah dibuat secara comb binding manakala Laporan Akhir Kertas Projek perlulah dalam bentuk hardcover (Warna Biru) .

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  7

  Maklumat depan hardcover haruslah meliputi tajuk projek, nama pelajar, fakulti, nama institusi dan sesi akademik dan dicetak di dalam huruf besar bersaiz 18 (Arial Narrow gold fonts). (rujuk Lampiran )

  1.3.5 Serahan Cadangan Projek dan Laporan Akhir Projek

  Cadangan Projek dan Laporan Projek / Disertasi hendaklah diserahkan kepada Fakulti Sains Sosial Gunaan satu (1) minggu sebelum peperiksaan akhir semester berkenaan bermula.

  1.3.6 Sub-bahagian

  Teks mestilah dibahagikan kepada beberapa bab. Sebagai contoh, Bab 1, Bab 2, dan lain-lain. Sub-bahagian boleh juga digunakan. Kandungan setiap bab boleh dibahagikan mengikut topik dan sub topik (sila rujuk Lampiran H).

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  8

  CARTA ALIR PROSES PENYEDIAAN KERTAS PROJEK FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  9

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  10

  SEKSYEN 2 Format Cadangan Projek

  2.1 Mengenal Pasti Bidang Kajian

  Sebelum para pelajar merancang untuk menulis Kertas Projek, pelajar hendaklah mengenal pasti bidang kajian. Dalam Pengajian Islam, sekurang kurangnya ada 3 bidang iaitu Usuluddin, Syariah dan Sejarah. Jadi, pelajar mestilah mengenal pasti bidang yang diminati untuk membuat kajian. Setelah mengenal pasti bidang kajian, seterusnya boleh difikirkan tajuk yang sesuai di dalam bidang tersebut. Sila rujuk contoh-contoh Kertas Projek dari mana-mana institusi pengajian tinggi di Malaysia samada dalam bentuk bercetak atau digital.

  2.2 Cadangan Kajian

  Langkah pertama dalam penulisan Kertas Projek atau sebarang bentuk penulisan ilmiah ialah menyediakan Cadangan Kajian. Apakah yang dimaksudkan dengan Cadangan Kajian? Cadangan Kajian ialah satu ringkasan atau satu dokumen yang ditulis secara sistematik yang melakarkan tentang langkah-langkah kajian yang akan dilakukan. Dalam cadangan kajian ini perlu mengandungi tajuk-tajuk kecil seperti berikut:

  (a) Masalah kajian

  (b) Persoalan kajian

  (c) Tinjauan literatur

  (d) Metodologi kajian

  (e) Senarai rujukan

  2.3 Kenapa perlu ada Cadangan Kajian? Cadangan Kajian ini penting kerana ia dapat menolong para pelajar mencari penyelia yang betul dan selaras dengan bidang kajian. Pelajar dapat mengetahui sama ada penyelia tersebut daripada bidang syariah, usuluddin, sejarah atau pendidikan. Demikian juga pelajar dapat mengenalpasti bidang pengkhususannya sama ada muamalat, munakahat, ilmu sesat atau sebagainya. Ini bermakna, pelajar haruslah mengenalpasti dan merangka tajuk cadangan kajian terlebih dahulu dan seterusnya mencari penyelia yang berkaitan dengan bidang kajian.

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  11

  2.4 Persediaan Sebelum Menulis Cadangan Kajian

  2.4.1 Masalah Kajian Pelajar haruslah telah mengenalpasti masalah yang hendak dikaji iaitu yang diistilahkan dengan masalah kajian

  (a) Contoh masalah kajian Antara contoh-contoh masalah kajian adalah seperti:

  (i) Ramai murid tahun enam sekolah kebangsaan tidak boleh membaca Al-Quran (pendidikan);

  (ii) Pelajar sekolah menengah rendah suka hidu gam;

  (iii) Ramai remaja Islam di daerah (mana-mana) murtad (Usuluddin);

  (iv) Mengkaji satu kumpulan ajaran sesat (Usuluddin);

  (v) Penceraian di kalangan pasangan Islam di satu daerah (Syariah) atau;

  (vi) Ramai org Islam tidak mengambil Insuran Takaful (Syariah); dan

  (vii) Sebuah masjid lama di kampung dusun (sejarah) dan sebagainya.

  (b) Membuat kajian literatur Pelajar hendaklah membuat rujukan yang berkaitan dengan

  tajuk masing-masing melalui buku, majalah, jurnal dan lain-lain. Disamping itu pelajar juga perlu merujuk kajian lepas yang telah dilakukan oleh pihak lain didalam bentuk tesis, disertasi, kertas projek dan jurnal.

  (c) Membina soalan-soalan kajian atau membuat hipotesis. Kajian yang dibuat adalah untuk menjawab soalan kajian yang

  dibina. Contoh soalan kajian:

  (i) Siapakah Qari terkenal di Kedah?

  (ii) Apakah gaya bacaan yang biasa dipilih oleh Qari ini?

  (iii) Adakah terdapat persamaan dari segi gaya bacaan dengan Qari-Qari lain di Kedah?

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  12

  Contoh lain yang berkaitan:

  (i) Adakah pekerja-pekerja di jabatan (xxx) membayar zakat pendapatan?;

  (ii) Adakah pekerja-pekerja ini membayar zakat pendapatan melalui potongan gaji?;

  (iii) Adakah pekerja-pekerja ini mengetahui kewajipan membayar zakat pendapatan?;

  (iv) Adakah pekerja-pekerja ini tahu jenis-jenis zakat lain yang wajib dibayar?; dan

  (v) Adakah pekerja-pekerja ini mengetahui dimanakah wang kutipan zakat ini disalurkan?

  (d) Membina metodologi kajian Ia menceritakan bagaimana kajian itu akan dilakukan, siapakah

  orang yang terlibat (responden), dimana kajian itu akan dibuat dan lain-lain yang berkaitan.

  (i) Membina reka bentuk kajian dan teknik atau tatacara

  mengumpul data. Penggunaan kaedah kaji selidik (survey), temubual, observasi, kajian teks, kajian buku, kajian perpustakaan, tokoh dan sebagainya.

  (ii) Menjelaskan bagaimana data yang telah dikutip itu

  hendak dilakukan analisis. 2.5 Penulisan Cadangan Kajian

  Cadangan kajian hendaklah ditulis mengikut prosedur yang biasa dilakukan dalam penulisan ilmiah. Berikut diterangkan secara ringkas prosedur tersebut:

  2.5.1 Pengenalan Dalam bab ini dibentangkan pernyataan masalah yang ingin dikaji, kemudian dijelaskan tujuan atau objektif kajian ini dibuat. Selanjutnya membentangkan soalan-soalan kajian yang telah digubal dan kepentingan kajian.

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  13

  2.5.2 Tinjauan Kajian Dalam bab ini penulis dikehendaki memaparkan literatur yang telah dikaji, sama ada daripada buku, majalah, jurnal, kertas projek, kertas kerja, tesis, disertasi, laporan kerajaan dan sebagainya. Literatur ini mestilah ada kaitan dengan tajuk yang dipilih. 2.5.3 Kaedah Kajian Dalam bab ini penulis membentangkan secara terperinci reka bentuk kajian. Ini termasuklah sampel kajian, tempat, cara data dikutip dan bagaimana data tersebut dianalisis.

  2.6 Penyerahan Cadangan Kajian kepada Fakulti/Penyelia Cadangan kajian yang telah siap hendaklah diserahkan kepada

  Fakulti dan satu salinan kepada penyelia yang dicadangkan. Jika penyelia berkenaan menilai dan didapati sesuai dengan bidangnya, maka pelajar boleh memaklumkan kepada pihak Fakulti untuk melantiknya menjadi penyelia. (sila rujuk Lampiran A & B)

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  14

  SEKSYEN 3

  Format Laporan Akhir

  3.1 Garis Panduan Am

  Laporan Projek / Disertasi hendaklah merangkumi dokumentasi bertulis antara 50 hingga 60 muka surat tidak termasuk bahagian hadapan dan lampiran

  3.2 Penyusunan Bab

  Kertas Projek / Disertasi adalah dokumen saintifik, justeru itu mestilah ditulis mengikut cara penulisan yang sistematik seperti berikut:

  3.2.1 Seksyen Hadapan

  (a) Tajuk Halaman perlu meliputi perkara berikut:

  (i) Tajuk Projek

  (ii) Nama Penulis

  (iii) Nama Program (sila rujuk Lampiran D )

  (b) Abstrak

  Sila ambil perhatian di dalam penyediaan abstrak. Abstrak mestilah berinformasi dan merangkumi enam bidang utama:

  (i) Tujuan

  (ii) Skop

  (iii) Kaedah-kaedah yang digunakan

  (iv) Keputusan

  (v) Penutup

  (vi) Saranan

  Hadkan abstrak anda kepada 350 patah perkataan (sila rujuk Lampiran F).

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  15

  (c) Penghargaan

  Seksyen ini membolehkan pelajar untuk menyatakan rasa terima kasih kepada orang ramai dan organisasi yang telah membantu dalam menyiapkan disertasi dengan jayanya seperti penyelia, ahli keluarga, organisasi dan sebagainya (sila rujuk Lampiran G)

  (d) Perakuan Pelajar memperakukan bahawa kerja-kerja yang

  dijalankan untuk melengkapkan kertas projek / disertasi adalah asli, benar mengikut etika penyelidikan dan tanpa unsur unsur plagiat. (sila rujuk Lampiran E)

  (e) Isi Kandungan Menyediakan garis panduan kepada pembaca

  mengenai topik utama dan sub topik dalam menyediakan Kertas Projek / Disertasi (sila rujuk Lampiran I)

  (f) Senarai jadual dan rajah / ilustrasi Tajuk jadual dan rajah / ilustrasi hendaklah ditulis dalam

  cara yang sama seperti dalam teks sebenar.

  3.2.2 Seksyen Utama

  Bab 1: Pengenalan 1. Latar belakang kajian 2. Pernyataan Masalah 3. Soalan-soalan kajian 4. Objektif kajian 5. Hipotesis

  6. Sumbangan kajian 7. Had kajian Bab 2: Kajian Literatur 1. Kajian literatur 2. Konsep dan Teori 3. Konsep rangka kerja

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  16

  Bab 3: Metodologi Kajian 1. Reka bentuk kajian 2. Contoh-contoh 3. Instrumen Kajian 4. Kaedah kajian 5. Pengumpulan Data 6. Analisis Data

  Bab 4: Hasil temuan dan Perbincangan 1. Keputusan yang dinyatakan perlu ada plot yang

  mengambarkan keputusan anda.

  2. Teks anda haruslah mengambarkan apa yang anda lihat dalam angka-angka terperinci yang menunjukkan pemerhatian yang ketara.

  Bab 5: Kesimpulan

  1. Merumuskan secara keseluruhan kajian yang telah dilaksanakan, hasil dan pencapaian projek serta perancangan dan harapan/cadangan pembaikan ke atas projek yang dibangunkan.

  2. Berbincang tentang sebarang kekangan, kegagalan atau kelemahan projek anda.

  3. Memberi penekanan kepada sumbangannya kepada bidang kajian.

  4. Menunjukkan kajian pada masa hadapan.

  5. Potensi kejayaan anda jika bekerja dalam projek yang dijalankan.

  3.2.3 Seksyen Belakang

  (a) Format Senarai Rujukan

  (i) Mulakan senarai rujukan pada halaman baru dengan rujukan perkataan di tengah-tengah bahagian atas halaman.

  (ii) Susunkan item mengikut pengarang (jika tiada nama pengarang, mulakan dengan tajuk).

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  17

  (iii) Jangan menyatakan nama pertama pengarang atau nama tengah contoh: (Ashraf, Lokman (bukannya Ashraf Lokman)

  (iv) Dalam tajuk buku, artikel, laman web, hanya perkataan pertama tajuk dan sarikata ditulis dalam huruf besar (kecuali kata nama), walaubagaimanapun kata-kata penting dalam tajuk jurnal, majalah & surat khabar perlu ditulis dalam huruf besar contohnya: Jurnal Pendidikan Islamik

  (b) Senarai Contoh-contoh Format Rujukan

  Jurnal atau Artikel Majalah Bahagian ini mengandungi senarai rujukan khusus yang telah digunakan sebagai kutipan dalam penulisan teks laporan projek (bab-bab di atas). Setiap senarai rujukan perlu dipastikan direkod dalam teks laporan. Contoh Penulisan Rujukan: (i) Journal: Ho, Y. W., & A. Nawawi. (1991). Effect of carbon

  and nitriogen sources on growth of Ganoderma boninense from oil palm. Journal of Plant Protection in the Tropics 8:37-43.

  (ii) Monographs: Herlina, S., & Tan, F. H. (1992). Molecular aspects

  of typhoid fever. Kuala Lumpur: Protea Press. (iii) Book Chapter: Chan, T. K. (1992). Plasmids of enterobacteria. In

  Pathogenesis of bacterial infections, ed. A. Ramirez, and S. Aquino, pp 235-243. Kuala Lumpur: Protea Press.

  (iv) Personal Communications: These should be mentioned in the text in the

  following form: (A.B. Salleh, pers.comm.). (v) Web pages Vice President, 1999. University of Calgary

  Research Policies and Procedures Handbook.

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  18

  http://www.ovpr.uga.edu/rpph/rph_misn.html. Accessed on 23 February 1999.

  (vi) Thesis Chin, Y. (1986). Title of Ph.D. Dissertation, Ph.D

  Thesis, Any State University. Reports Country/Ministry/State/Institution, 1999. Title of reports. Malaysia, 1999. Rancangan Malaysia Keenam 1991-1995.

  4.0 Penghantaran Kertas Projek

  Pelajar perlu menghantar:

  1. Satu CD yang mengandungi salinan kertas projek. Labelkan CD dengan kod projek, tajuk projek, nama pelajar, nombor matrik dan nama

  2. Satu hardcopy Kertas Projek berjilid. 5.0 Lampiran

  Lampiran yang disertakan hendaklah dicatat perkataan LAMPIRAN berhuruf besar pada sebelah atas setiap helaian. Lampiran adalah dokumen-dokumen sokongan yang relevan meliputi instrumen kajian, bahan-bahan dan prosedur yang berkaitan dengan kajian untuk mengukuhkan lagi penyataan di dalam hasil temuan. Ini akan memastikan bahawa hasil kajian anda adalah produk yang lengkap dan berkualiti.

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  19

  LAMPIRAN A

  FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN

  PERLANTIKAN PENYELIA UNTUK KERTAS PROJEK BAHAGIAN A UNTUK DIISI OLEH PELAJAR Nama : ______________________________________ Program : ______________________________________ Pusat Pengajian : ______________________________________ No. Kad Pengenalan : ______________________________________ No. Matrik : ______________________________________ Ambilan : ______________________________________ Perlantikan untuk Semester : JAN MEI SEPT Tahun_____ Alamat Surat Menyurat : ______________________________________ ______________________________________ No. Telefon : ________________Bimbit: ________________ Emel : ________________________

  Borang FASSRP01

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  20

  TAJUK KAJIAN (menggunakan HURUF BESAR) _________________ _______________ Tandatangan Pelajar Tarikh

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  21

  BAHAGIAN B UNTUK DISI OLEH PENYELIA Maklumat Penyelia 1 Nama Penyelia* : ________________________________________ Bidang pengkhususan : ________________________________________ Institusi & Alamat : ________________________________________ ________________________________________ Telefon : (P) ________________ (Bimbit) _____________ ____________________ ____________________ Tandatangan Penyelia Tarikh Maklumat Penyelia 2 (jika berkaitan) Nama Penyelia* : ______________________________________ Bidang pengkhususan : ______________________________________ Institusi & Alamat : _____________________________________ ______________________________________ Telefon : (P) ________________ (Bimbit) ____________ _____________________ _____________________ Tandatangan Penyelia Tarikh

  * Sila lampiran resume. (rujuk Lampiran B)

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  22

  BAHAGIAN C UNTUK KEGUNAAN PEJABAT UNTUK PENYELARAS PROGRAM

  SAHAJA Lulus/Tidak Lulus

  ________________________ (Tandatangan & Cop)

  Tarikh: _____________

  UNTUK FASS SAHAJA

  Kemaskini I-Campus

  Disahkan oleh:

  _______________________

  (Tandatangan & Cop)

  Tarikh:: _____________

  Catatan (jika ada) _______________________________________________________ _______________________________________________________ _______________________________________________________

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  23

  LAMPIRAN B

  FORMAT RESUME UNTUK DISI OLEH CALON PENYELIA BAGI KERTAS PROJEK

  Nama : Institusi : . Tarikh Lahir : .

  Alamat : .

  No Telefon : Pej:Bimbit: Emel : . Bidang Pengkhususan : Kelayakan Akademik & Profesional:

  .........................................................

  .........................................................................

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  24

  Senarai terbitan terdahulu (jurnal/buku/kertas persidangan):

  Maklumat lain yang berkaitan:

  ____________________ ____________________ Tandatangan Penyelia Tarikh

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  25

  LAMPIRAN C

  FORMAT MUKA DEPAN & COMB BINDING

  *Do not indicate the box on the Front Cover & Spine

  PERANAN INSTITUSI KEAGAMAAN DI DALAM PEMBENTUKAN SAHSIAH REMAJA

  (Arial Narrow, saiz 18, HURUF BESAR)

  ROSHIZAN MAHMOOD (Arial Narrow, Saiz 18, HURUF BESAR)

  OPEN UNIVERSITY MALAYSIA 2012

  (Arial Narrow, Saiz 18, HURUF BESAR)

  PERANAN INSTITUSI KEAGAMAAN DIDALAM PEMBENTUKAN SAHSIAH REMAJA ROSHIZAN MAHMOOD BIS 2012 (A

  rialNarrow

  ,saiz18,H

  UR

  UF

  BESAR)

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  26

  LAMPIRAN D

  FORMAT TAJUK HALAMAN

  *Do not indicate the box on the Title Page

  PERANAN INSTITUSI KEAGAMAAN DI DALAM PEMBENTUKAN SAHSIAH REMAJA

  (Arial Narrow, saiz 14, HURUF BESAR)

  ROSHIZAN MAHMOOD (Arial Narrow, saiz 14, HURUF BESAR)

  Kertas Projek yang dikemukakan sebagai memenuhi sebahagian keperluan untuk Ijazah Sarjana Muda dalam

  bidang Pengajian Islam

  Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia

  2012

  (Arial Narrow, saiz 14, HURUF BESAR)

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  27

  LAMPIRAN E

  FORMAT HELAIAN PERAKUAN

  *Do not indicate the box on the Declaration

  PERAKUAN

  (Times New Roman / Arial, saiz 14, HURUF BESAR)

  Nama: No Metrik: Saya dengan ini memperakukan bahawa Kertas Projek ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali untuk petikan dan ringkasan yang telah diperakui. Tandatangan: Tarikh:

  ii

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  28

  LAMPIRAN F

  FORMAT ABSTRAK

  *Do not indicate the box on the Abstract

  PERANAN INSTITUSI KEAGAMAAN DI DALAM PEMBENTUKAN SAHSIAH REMAJA

  (Times New Roman / Arial, saiz 14, HURUF BESAR)

  ROSHIZAN MAHMOOD

  Mei 2012

  ABSTRAK (Times New Roman / Arial, saiz 12, HURUF BESAR)

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  * Hadkan abstrak ke 350 patah perkataan *Jarak hanya satu baris *Satu (1) halaman sahaja

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  29

  LAMPIRAN G

  FORMAT PENGHARGAAN

  *Do not indicate the box on the Acknowledgement

  PENGHARGAAN

  (Times New Roman / Arial, saiz 14, HURUF BESAR) Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah S.W.T dengan limpah kurnianya yang memberikan kesihatan yang baik sepanjang melaksanakan projek ini. Terima kasih atas sokongan kawan-kawan, ahli keluarga atas dorongan yang diberikan sepanjang tempoh menyiapkan projek ini.

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  30

  LAMPIRAN H

  FORMAT SUB BAHAGIAN

  (5 cm/2 inci)

  BAB 1

  TAJUK UTAMA BAB (Times New Roman / Arial, saiz 12, HURUF BESAR)

  1.1 Topik Utama ----------------------------------------------------------------------

  ---------------------------------------------------------------------- (3.5 cm/1 inci) (2.5 cm/1 inci) 1.1.1 Sub topik 1 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 1.1.2 Sub topik 2 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- 1.1.3 Sub topik 3 ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- (2.5 cm/1 inci)

  * Do not indicate the box on the Chapter Heading

 • ABST4106 Panduan Kertas Projek

  31

  LAMPIRAN I

  FORMAT ISI KANDUNGAN

  * Do not indicate the box on the Table of Content

  ISI KANDUNGAN TAJUK HALAMAN 1 PERAKUAN 2 ABSTRAK 3 PENGHARGAAN 4 ISI KANDUNGAN 5 SENARAI JADUAL / RAJAH / ILUSTRASI 6 SENARAI NOMBOR 7 SENARAI SINGKATAN 8 BAB 1 PENGENALAN 10

  1.1 Latar belakang kajian 1.2 Pernyataan Masalah

  1.3 Soalan-soalan kajian 1.4 Objektif kajian

  1.5 Hipotesis BAB 2 KAJIAN LITERATUR 15

  2.1 Konsep dan Teori

  BAB 3 METHODOLOGI KAJIAN 17 3.1 Reka bentuk kajian

  3.2 Contoh prosedur 3.4 Kaedah kajian 3.5 Pengumpulan Data 3.6 Penganalisaan Data BAB 4 HASIL TEMUAN & PERBINCANGAN 20 BAB 5 KESIMPULAN 22 RUJUKAN 23 LAMPIRAN 25