failkuasa terbaru

Author: rusliamn

Post on 15-Oct-2015

34 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

failkuasa terbaru

TRANSCRIPT

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  1/68

  KANDUNGAN FAIL KUASA

  PUSAT SUMBER SEKOLAH

  BAB 1 - PENGENALAN KEPADA FAIL KUASA PUSAT

  SUMBER SEKOLAH

  BAB 2 - MAKLUMAT PUSAT SUMBER SEKOLAH

  BAB 3 - JAWATANKUASA PENTADBIRAN PUSAT

  SUMBER SEKOLAH

  BAB 4 - PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH

  BAB 5 - PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

  BAB 6 - PENGURUSAN & PENTADBIRAN PUSAT

  SUMBER SEKOLAH

  BAB 7 - KOLEKSI BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

  BAB 8 - KEWANGAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

  BAB - ORGANISASI BAHAN PUSAT SUMBER

  SEKOLAH

  BAB 1! - AKTI"ITI PUSAT SUMBER SEKOLAH

  BAB 11 - STOK DAN IN"ENTORI PUSAT SUMBER

  SEKOLAH

  BAB 12 - SIRKULASI # EDARAN BAHAN PUSAT

  SUMBER SEKOLAH

  BAB 13 - PERKHIDMATAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

  BAB 14 - AUTOMASI PUSAT SUMBER SEKOLAH

  BAB 15 - PROGRAM BA$AAN % NILAM

  BAB SATU

  1

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  2/68

  PENGENALAN KEPADA FAIL KUASAPUSAT SUMBER SEKOLAH

  1.1 Pendahuluan

  Fail kuasa merupakan satu aspek penting yang perlu dititikberatkan dalampengurusan dan pentadbiran sesebuah pusat sumber sekolah ( PSS ). FailKuasa merupakan rekod penting tentang dasar / polisi dan keputusan-keputusan yang diambil mengenai satu-satu prosedur PSS.

  Anggapan yang mengatakan bahawa Fail Kuasa itu sama denganRanangan Pembangunan PSS ( !lue Print ) adalah salah . "engan itusegala perkhidmatan # proses ker$a # program dan akti%iti yang diranangdilaksanakan mengikut landasan yang ditetapkan dalam Fail Kuasa.

  Fail Kuasa merupakan satu rekod tentang penyataan dasar dan keputusanyang diambil tentang satu-satu prosedur PSS . Fail Kuasa PSS harusdirangka seara kolekti& oleh Ahli 'awatankuasa PSR dan perlu diubah suaidari semasa ke semasa mengikut keperluan PSR berkenaan .

  1.2 Tujuan

  Fail Kuasa PSS disedikan dengan tu$uan

  . *idak men$e$askan pengurusan PSR apabila berlaku pertukaran

  +P,/P.PSS.. +P, baru dapat terus menyambung ker$a dan tugas dengan meru$uk Fail

  Kuasa yang disediakan .. ,engelak berlakunya peranggahan idea dalam proses ker$a di kalangan

  ahli $awatankuasa dan kakitangan. "apat mewu$udkan satu penyelarasan dan kesinambungan dalam

  pengurusan dan pentadbiran PSS.

  1.3 I! Kandun"an

  . !ahagian-bahagian dalam Fail Kuasa

  Fail Kuasa PSS terdiri daripada bahagian-bahagian yang dinyatakan a. ,uka surat $udulb. Pengenalan Kepada Fail Kuasa. 0si Kandungan Fail Kuasad. Kandungan dan pindaan mengikut bab

  . Sususan Kandungan Fail Kuasa

  2

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  3/68

  Kandungan dalam Fail Kuasa hendaklah disusun seperti berikut a. Setiap bab akan dinamakan mengikut ta$uk utamab. Selepas ta$uk utama akan disusun pula kandungan bab berkenaan. !orang berkuatkuasa bab berkenaan yang telah disahkan 1

  2ampiran A - kertas kuning

  d. 'ika ada pindaan akan disusun di akhir bab berkenaan mengikutbilangan pindaan 1 2ampiran ! 1 kertas hi$au

  1.# P$%edu$ P!ndaan

  2angkah-langkah membuat pindaan dalam Fail Kuasa PSS

  . Ka$i semula bahagian-bahagian yang perlu dibuat pindaan / tambahan. +P, perlu menyediakan dra& pindaan/ tambahan berkenaan. "ra& pindaan / tambahan tersebut hendaklah dibentangkan dalam

  ,esyuarat 'awatankuasa 0nduk PSS untuk mendapatkan kelulusan. Selepas mendapat kelulusan # +P, hendaklah memasukkan pindaantersebut dalam !orang Pindaan dan mendapatkan tandatangan untukpengesahan ( Pengetua / +uru !esar )

  3. *arikh berkuat kuasa pindaan tersebut ialah tarikh mendapat kelulusan( tarikh mesyuarat )

  3

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  4/68

  2ampiran A

  BORANG PENGESAHAN BAB FAIL KUASA PSS

  KANDUNGAN DALAM BAB INI TELAH DIBENTANG DAN DIPERSETU&UI

  DALAM MES'UARAT AHLI &A(ATANKUASA INDUK KALI KE ) ****

  'ANG TELAH DIADAKAN PADA ........................................

  Disediakan oleh : Disahkan oleh :

  ( R4S20 !05 ,A* 56R ) (7A5 S4 !05 7A5 'AAFAR )

  8ap 8ap

  +uru Perpustakaan dan ,edia Pengetua / +uru !esar

  *arikh *arikh

  Guna+an Ke$,a Be$-a$na Kun!n"

  4

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  5/68

  2ampiran !

  BORANG PINDAAN POLISI FAIL KUASA PSS

  P!ndaan / B!l . ............ Tahun / ................

  BAB / .........................................................................................................

  0e$a!an Ba Pe$+a$a Ta$!+h D!+ua,+uaa Ta$!+h D!anuh

  DASAR POLISI ASAL

  PINDAAN TAMBAHAN DASAR POLISI

  KEPUTUSAN TERSEBUT DI ATAS TELAH DIBUAT DALAM MES'UARAT

  &A(ATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH KALI ....................'ANG TELAH DIADAKAN PADA ....................................

  Disediakan oleh : Disahkan oleh :

  ..................................... ........................................(R4S20 !05 ,A* 56R) (7A5 S4 7A5 'AAFAR)

  +uru Perpustakaan dan ,edia Pengetua / +uru !esar

  *arikh *arikh

  Guna+an Ke$,a e$-a$na H!jau

  BAB DUA

  5

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  6/68

  MAKLUMAT PUSAT SUMBERSMK PULAU SERAI4 DUNGUN4 TERENGGANU

  2. 1. Seja$ah Penuuhan Pua, Sue$

  Sekolah ,enengah Kebangsaaan Pulau Serai telah dibuka pada

  $anuari 9:# ianya terletak di Kampung Pelandang#Pulau Serai#

  "ungun kira-kira ; kilometer dari !andar "ungun dan ;; meter

  daripada $alan utama Kuala *erengganu-Kuantan.Se$arah nama

  asal sekolah ialah Sekolah ,enengah Kebangsaan Kuala Abang

  tetapi ditukar kepada nama Sekolah ,enengah Kebangsaan Pulau

  Serai lewat tahun 9:< atas desakan penduduk tempatan dan

  persetu$uan pihak 'abatan Pendidikan 5egeri. Seiringan dengan itu

  $uga PSS telah diwu$udkan terdiri dari unit-unit PSS yang lain

  seperti !ilik *ayangan / Alat Pandang "engar ( AP" )# !ilik

  Komputer# ,akmal SA2# ,akmal Komputer# Pusat Akses# !ilik

  !ahan !antu ,enga$ar ( !!,

  2.2 L%+a! PSS

  2ihat Pelan (lampiran)

  2.3 5!! Pua, Sue$

  Pusat Sumber 8emerlang# Pela$ar +emilang

  2.# M!! PSS

  ,erealisasikan %isi PSS dan bera=am untuk menawarkan . Kemudahan yang ber&ungsi sebagai Pusat Sumber ,aklumat

  Sekolah .. Sumber-sumber dan akti%iti yang dapat menyumbang kepada

  pembela$aran sepan$ang hayat. ,enyediakan tempat yang selesa # eria dan kondusi& untuk akti%iti

  pembela$aran.2.6 P!a"a PSS

  6

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  7/68

  Kami warga Pusat Sumber S,K Pulau Serai dengan $an$i ikhlas danbertanggung$awab sesungguhnya berhasrat seara berterusan akan

  . ,emberi layanan yang adil dan saksama kepada semua pela$ar.. ,engurus dan menyediakan perkhidmatan terbaik ke arah

  keemerlangan pela$ar. ,ewu$udkan iklam pusat sumber yang kondusi& untuk pembela$aran. Sentiasa peka dan responsi& kepada kehendak pelanggan dan

  sanggup menerima sebarang pandangan dan adangan .

  2.7 Ma,laa, PSS

  . ,eningkatkan mutu pendidikan di sekolah.. ,embentuk pro&esion perguruan yang berilmu# dinamis# kreati ino%ati&

  dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah guru-guru supaya

  dapat memainkan peranan yang berkesan dalam pembangunan negara#bangsa dan agama.. ,embentuk golongan pela$ar yang berilmu# kreati& dan berdisiplin untuk

  membantu sahsiah pela$ar supaya dapat memainkan peranan positi&.

  2.8 Oje+,!9 PSS. ,enyediakan sumber-sumber bagi kemudahan guru dan pela$ar.. ,enggalakkan para pela$ar dan guru-guru menggunakan

  kemudahan penga$aran dan pembela$aran di pusat sumber

  . ,eningkatkan pro&esionalisme guru. ,engumpul# menyimpan dan mengedar pelbagai $enis maklumat.3. ,embina program media untuk penga$aran dan pembela$aran.

  2.: Fun"! dan Pe$anan PSS

  Pusat Sumber sekolah memainkan peranan penting untukmenawarkankemudahan dan laluan intelektual kepada maklumat .Pusat Sumber >>. akan berusaha untuk menyediakan perkhidmatanterbaik dengan menawarkan sumber-sumber akti%iti yang dapat

  menyumbang kepada pembela$aran sepan$ang hayat .

  BAB TIGA

  7

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  8/68

  PENASIHAT

  EN WAN SU BIN WAN JAAFAR

  PENGETUA

  PENGERUSIEN AHMAD BIN ABU BAKAR

  PK PENTADBIRAN

  SETIAUSAHAEN RUSLI BIN MAT NOR

  GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

  NAIB PENGERUSI 1

  EN AZLAN BIN NGAH

  PK HAL EHWAL MURID

  NAIB PENGERUSI 2

  WAN NOORIMAN BT WAN JAAFAR

  PK KO KURIKULUM

  &A(ATANKUASA PENTADBIRAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

  . 8arta organisasi 'awatankuasa 0nduk Pusat Sumber Sekolah

  . 8arta organisasi 'awatankuasa Ker$a Pusat Sumber Sekolah. Senarai tugas 'awatankuasa 0nduk Pusat Sumber Sekolah. Senarai tugas 'awatankuasa Ker$a Pusat Sumber Sekolah

  AHLI &A(ATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

  KETUA BIDANG KETUA PANITIA

  Semua ,ata pela$aran di sekolah

  8

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  9/68

  SENARAI TUGAS &A(ATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH

  . ,eranang kewu$udan PSS dan merangka peranan# kepentingan dan

  strategi perkembangannya.

  . ,enentukan sumber kewangan PSS.

  . ,engagih dan menyelaraskan peruntukan dalam pembelian bahan-bahan

  PSS seperti bahan etak (buku dan lain-lain)# media teknologi dan bahan-

  bahan bantu menga$ar/ bela$ar.

  . ,elakukan anggaran perbelan$aan mengurus PSS yang dikemukakan

  oleh 'awatankuasa Ker$a.

  3. !ertanggung$awab dalam pengurusan penggunaan. 8ontohnya

  menentukan $adual tugas# $adual waktu penggunaan PSS# peruntukan

  masa pin$aman dan lain-lain

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  10/68

  SENARAI TUGAS SETIAUSAHA GURU PERPUSTAKAAN MEDIA

  . ,eranang dan menga$ar mata pela$aran antara < 1 : waktu seminggu. ,eranang dan melaksanakan dasar dan program tahunan Pusat Sumber

  Sekolah

  . ,eranang dan mengurus belan$awan tahunan Pusat Sumber sekolah

  . ,eranang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang komprehensi& #

  seimbang dan kems kini

  3. ,eranang dan melaksanakan Program Kemahiran ,aklumat dan

  perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong

  pelaksanaan penga$aran dan pembela$aran

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  11/68

  SENARAI TUGAS GURU PERPUSTAKAAN

  . ,embantu +P, / Penyelaras dalam pengurusan dan pentadbiran PSS

  . ,engkelas# merekod dan mengkatalog koleksi bahan perpustakaan

  . ,en$alankan ker$a-ker$a membaikpulih# menyemak dan menghapuskirakoleksi/bahan perpustakaan

  . ,eneriakan suasana perpustakaan supaya dapat menarik minat pela$ar

  menggunakan perpustakaan

  3. ,enyediakan ranangan pembangunan &i=ikal# perabot dan koleksi bahan

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  12/68

  SENARAI TUGAS KETUA BIDANG KETUA PANITIA

  . ,embantu '/Kuasa PSS memilih dan mendapatkan alat dan bahan

  penga$aran dan pembela$aran yang sesuai untuk kegunaan guru dan

  pela$ar. ,embantu '/Kuasa PSS menilai keberkesanan alat dan bahan media

  yang dibeli atau dihasilkan sendiri

  . ,en$alankan tugas-tugas lain seperti yang diarahkan oleh Pengetua

  . ,eranang pembangunan koleksi bahan mengikut mata pela$aran.

  3. ,embantu menyusun# mempromosi dan menyediakan senarai alat/bahan

  mengikut kemudahan guru-guru.

  12

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  13/68

  AHLI &A(ATANKUASA KER&A PUSAT SUMBER SEKOLAH

  PENASIHATPengetua / +uru !esar

  PENGERUSIPK / +PK

  SETIAUSAHA+uru Perpustakaan ,edia /

  Penyelaras PSS

  AHLI &A(ATANKUASA

  13

  NAIB PENGERUSI 1PK @, / +PK @,

  NAIB PENGERUSI 2PK / +PK K6K4

  PRP4S*AKAA5

  502A,

  !!,/!!! ,"0A 2K*R650K K6,P4*R

  P5+A7ASP4SA* S4,!R

  P,!A5*4PRP4S*AKAA5

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  14/68

  SENARAI TUGAS &A(ATANKUASA KER&A PUSAT SUMBER SEKOLAH

  . ,enyelaraskan semua program media yang diranang dan dilaksanakan.

  . ,endapatkan peruntukan perbelan$aan pengurusan dan pembangunan

  Pusat Sumber.

  . ,enyediakan anggaran perbelan$aan tahunan PSS untuk dima$ukan ke

  'awatankuasa 0nduk.

  . ,enyediakan laporan tahunan Pusat Sumber Sekolah.

  3. ,eranang dan melaksanakan program perkembangan kakitangan.

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  15/68

  SENARAI TUGAS GURU MEDIA PENDIDIKAN

  . ,embantu Penyelaras PSS dalam pengelolaan# pentadbiran dan

  penggunaan PSS

  . ,elaksanakan akti%iti-akti%iti yang diranang oleh '/Kuasa 0nduk. ,enyedia dan menyesuaikan 'adual 7aktu *BP dan lain-lain media

  *eknologi

  . ,emastikan guru-guru membuat atatan pada buku rekod berkenaan

  3. ,embuat penilaian terhadap program *BP dari semasa ke semasa.

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  16/68

  SENARAI TUGAS PEMBANTU PERPUSTAKAAN

  URUSAN A(AM

  a. ,engawal perpustakaan semasa dibuka

  b. ,engaturkan buku-buku yang telah dipulangkan di atas rak-rak. ,en$aga kebersihan perpustakaan

  PIN&AMAN

  a. ,enguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pin$amanb. ,enyemak buku-buku yang dipulangkan. ,engirimkan notis peringatan kepada pemin$am-pemin$am yang

  belum memulangkan bukud. ,enyediakan perangkaan mengenai pin$aman

  PEMBELIAN

  a. ,en$alan ker$a perkeranian mengenai pembelian sepertimenyediakan senarai pesanan# menaipkan surat dan menyemakbahan-bahan yang baru dibeli

  MEMPROSESKAN BUKU)BUKU

  a. ,enyediakan senarai rakb. ,enulis nombor panggilan di atas tiap-tiap buku. ,enyediakan koek dan slip tarikh bagi setiap buku

  d. ,enyediakan kad-kad katalog serta lain-lain ker$a berkaitan denganmemproses buku# ma$alah dan sebagainya

  MEMPERBAIKI BUKU

  a. membaikpulih buku-buku yang rosak atau koyakb. men$ilid ma$alah dan lain-lain yang perlu

  BAHAN)BAHAN 'ANG BUKAN BERBENTUK BUKU

  a. ,enyediakan bahan-bahan yang bukan berbentuk buku seperti

  gambar-gambar# guntingan akhbar dan sebagainyaMENAIP

  a. Pengautomasian PSSb. ,enaip kad-kad Katalog bagi setiap buku# senarai buku dan

  sebagainya

  16

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  17/68

  REKOD

  a. ,erekod dan menyimpan mengenai bahan-bahan dan kewanganPSS

  b. ,enguruskan hal-hal berkaitan dengan CStok8hekingC/Penyemakan Stok

  . ,enyusun Kad-kad Katalog

  SERANTA

  a. ,enyediakan Pameran !uku# Papan Kenyataan dan sebagainya

  LAIN)LAIN TUGAS

  a. ,enolong guru-guru PSS dalam pentadbiran am dan sebagainyab. ,en$alankan tugas-tugas lain mengenai PSS yang diarahkan oleh

  +uru-guru PSS# Penyelaras PSS (+PK ) dan Pengetua

  17

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  18/68

  BAB EMPAT

  PENGA(AS PUSAT SUMBER SEKOLAH

  4'1 PUSAT SUMBER ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

  BADAN PENGAWAS PSS

  PENASIHAT

  +P, / penyelaras PSS

  PENGERUSI

  Ketua Pengawas PSS

  NAIB PENGERUSI

  Pengawas PSS

  SETIAUSAHA PEN. SETIAUSAHA

  BENDAHARI PEN. BENDAHARI

  AHLI &A(ATANKUASA

  Kaunter Pemerosesan Keeriaan D Kebersihan !ilik Khas

  Promosi

  18

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  19/68

  #.2 PROSEDUR PEMILIHAN PENGA(AS

  . Pengawas dilantik daripada para pela$ar tingkatan ####3. Perlantikan Pengawas dilantik oleh A'K PSS dan +uru-guru.. !ilangan Pengawas PSS bergantung kepada keperluan PSS.

  . Sediakan $adual bertugas Pengawas PSS

  8ontoh -

  1. (AKTU BERTUGAS

  SS0 PA+0

  HARI (AKTU REHAT SELEPAS SEKOLAH

  0S505 ;.;; - ;.; a.m .; - .; p.m

  S2ASA - [email protected],0S ;.;; - ;.; a.m .; - .; p.m

  '4,AA* ;.;; - ;.; a.m .; - .; p.m

  SS0 P*A5+

  HARI (AKTU REHAT SEBELUM SEKOLAH

  0S505 .;; 1 .; p.m 9.;; - .;; a.m

  S2ASA - [email protected],0S .;; 1 .; p.m 9.;; 1 .;; a.m

  '4,AA* .;; 1 .; p.m 9.;; 1 .; a.m

  2. PERATURAN PENGA(AS PSS

  PAKAIAN SERAGAM PSS

  . Pakaian seragam PSS seperti yang ditetapkan oleh A'K 0nduk/Ker$a PSSdan dipersetu$ui oleh pihak Pentadbir.

  . ,a$lis Perlantikan Pengawas PSS diberi surat perlantikan dan lenanaPengawas PSS

  . Sekiranya diwu$udkan A'K Pengawas PSS# senarai tugas yang diadangkanadalah seperti -

  8ontoh -

  19

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  20/68

  2

  TUGAS &A(ATANKUASA PENGA(AS PSS

  A&K KETUA PSS

  ,empengerusikan setiapmesyuarat '/K Pengawas

  !ertanggung$awab di atas

  per$alanan 2embaga PSS

  ,en$alankan tugas-tugas yang

  diarahkan oleh +uru Penasihat

  A&K NAIB KETUA PSS

  ,empengerusikan mesyuarat$ika tiada Ketua PSS

  ,en$alannkan tugas-tugas khas

  yang diarahkan oleh +uruPenasihat PSS

  ,enanggung bersama

  er alanan 2emba a PSS

  A&K NAIB SETIAUSAHA

  ,en$alan tugas S/4 semasa

  ketiadaannya ,enyediakan agenda dan minit

  mesyuarat

  ,enyediakan surat menyurat

  ,eyediakan laopran akti%iti dan

  untuk direkodkan

  A&K SETIAUSAHA

  ,enyediakan agenda dan minit

  mesyuarat ,enyediakan surat menyurat

  ,enyediakan 2aporan akti%iti

  untuk direkodkan

  A&K BENDAHARI

  ,enerima wang yang dikutip

  daripada hasil denda# komputerdan akti%iti yang di$alankan

  ,enyerahkan wang kepada+uru Penasihat

  ,enyediakan 2aporan

  Kewangan

  PENGA(AS HARIAN

  ,emastikan PSS yang bertugas

  dibawahnya melaksanakansemua tugas yang diberi

  ,enatat kedatangan Pengawas ,enyediakan 2aporan kehadiran

  Pengawas PSS

  A&K KAUNTER

  ,erekod pin$aman guru dan

  pela$ar serta tempahan bilik

  ,engeluarkan peralatan yang

  diperlukan kepada A'K @arian

  ,enyemak kad-kad pin$am ahli

  A&K BIRO DISPILIN

  ,emastikan Pengawas PSS

  berdisplin

  ,enyediakan Fail "isplin

  ,engedarkan surat amaran

  pertama# kedua dan ketiga

  ,enyediakan laporan displinke ada +uru Penasihat

  A&K BIRO KE0ERIAAN

  ,emastikan suasana PSS

  sentiasa eria

  ,enghias dan menyediakan

  Sudut Pameran

  ,emberi idea atau pandangan

  untuk meneriakan PSS

  A&K PEMEROSESAN

  ,engadakan latihan/kursus

  dalaman yang diperlukan olehPengawas PSS

  ,embantu guru memasukkan

  data dalam komputer

  ,emproses bahan dan buku-

  buku baru .

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  21/68

  . !orang Kebenaran

  3. Surat Pelantikan

  #.3 SISTEM MERIT PENGA(AS PSS

  21

  A&K PROMOSI

  ,empromosikan buku-buku baru

  ,empamerkan buku-buku baru

  di Perpustakaan

  ,enyediakan bahan-bahan

  promosi untuk setiap akti%iti PSS

  ,engambil gambar bagi setiap

  akti%iti ba i tu uan dokumentasi

  A&K BIRO BILIK KHAS

  ,enyediakan saranan untuk

  meningkatkan penggunaan bilik

  ,enyediakan senarai ahli serta

  'adual *ugas

  ,emastikan bilik sentiasa

  ter$aga# antik dan bersih

  ,emastikan bahan-bahan terkini

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  22/68

  BAB LIMA

  PERATURAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

  3.Peraturan Am3.Peraturan Khusus

  3.Peraturan penggunaan alat / ruang3.Peraturan Pin$aman dan Pemulangan bahan / alat

  6.1 PERATURAN)PERATURAN PERPUSTAKAAN

  "isiplin

  . Pela$ar diminta senyap apabila memasuki perpustakaan.. Pela$ar mesti beratur semasa memin$am atau memulangkan buku.. Pela$ar tidak dibenarkan makan# minum atau tidur di dalam Perpustakaan.

  . Pela$ar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis dan mengubah kedudukankerusi me$a di dalam perpustakaan tanpa kebenaran guru PSS.

  3. Pela$ar dikehendaki duduk di tempat-tempat yang disediakan dan tidakdibenarkan berhimpun di rak-rak# pintu dan kaunter.

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  23/68

  6.2 PERATURAN PENGGUNAAN PSS UNTUK GURU

  . +uru-guru perlu mengisi !uku Penggunaan bilik semasa menggunakan bilikPusat Sumber (Perpustakaan atau !ilik Audio Bisual.

  . +uru-guru pengiring perlu mengawal disiplin pela$ar di dalam bilik-bilik Pusat

  Sumber.

  . Sebarang tempahan penggunaan bilik perlu dibuat sekurang-kurangnyasehari sebelum hari penggunaan.

  . Semua pemin$aman bahan dan buku perlu dibuat dengan pengawasanPengawas Pusat Sumber bertugas atau +uru PSS.

  3. +uru-guru perlu memastikan semua suis ditutup dengan elok dan bilik dikuniselepas menggunakan bilik-bilik Pusat Sumber.

  6.3 PERATURAN PENGGUNAAN BILIK APD

  "isiplin

  . Pela$ar diminta senyap apabila memasuki bilik AP".. Pela$ar tidak dibenarkan makan# minum atau tidur di dalam bilik AP".. Pela$ar tidak dibenarkan membuka tutup suis-suis tele%isyen# %ideo# radio

  atau peralatan lain serta mengubah kedudukan peralatan ini tanpakebenaran.

  . Pela$ar dikehendaki menyusun semula kerusi me$a sebelum meninggalkanbilik ini.

  3. Pela$ar tidak dibenarkan masuk ke bilik AP" semasa sesi pembela$arantanpa diiringi guru.

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  24/68

  6.# PIN&AMAN DAN PEMULANGAN BAHAN ALAT

  P!njaan Bu+u Ra+ Te$u+a

  . Pastikan nama yang tertera dikad perpustakaan yang digunakan adalah

  kepunyaan si pemin$am.. Pastikan pemin$am berkenaan tidak berhutang apa-apa denganperpustakaan

  0%n,%h /)

  ! !uku-buku yang dipin$am telah dipulangkan dan denda telah dibayar($ika ada). Pemin$am yang masih berhutang tidak boleh memin$amapa-apa dari perpustakaan sehingga beliau men$elaskan hutangnya.

  . Semua pela$ar memin$am buku dengan menggunakan kad matrik ( bar

  kod ) menggunakan system pustakawan berkomputer .. 8op tarikh pemulangan buku pada helaian kertas C*arikh PulangC(dibelakang buku).

  3. Serahkan buku kepada si pemin$am dan kad pin$aman

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  25/68

  Peulan"an Bu+u Ra+ Te$u+a

  . Pastikan tarikh buku dipulangkan tidak lewat daripada C*arikh PulangCyang sepatutnya

  . 'ika buku lewat dipulangkan# pemin$am akan didenda 'ika pemin$am

  berkenaan tidak dapat membayar dendanya pada waktu itu# beliau bolehmembayar pada lain hari. Setiap kutipan denda hendaklah diatat dalam E!uku "endaC dan wang

  diserahkan kepada !endahari pada hari yang sama. 'ika buku yang dipin$am hilang# pemin$am diminta membayar harga asal

  buku berkenaan3. 2ewat sehari para pela$ar akan dikenakan denda sebanyak ; sen .

  "enda akan dikenakan mengikut bilangan hari lewat bagi setiap buku .

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  26/68

  P5+A7AS P4SA* S4,!R "A5 P5+A7AS [email protected]

  8ontoh *ingkatan 000 dan B. Kad pin$aman matrik berkod bar *ingkatan B0

  !erhak memin$am maksima 3 buku pada satu-satu masa

  +4R4

  8ontoh Kad ,atrik berkod bar ; buah buku dari rak terbuku atau rak tertutup ( budi biara )

  *,[email protected] P05'A,A5

  8ontoh

  !uku rak tertutup - sehari !uku rak terbuka - minggu ,a$alah - selepas berusia sebulan !ank Soalan - $am (ru$ukan dalam perpustakaan saha$a).

  PEMIN&AMAN DAN PEMULANGAN

  8ontoh ,engikut $adual waktu penggunaan PSS.

  PRA*4RA5 P05'A,A5

  8ontoh Kad tidak boleh dipindah hak milik *anggung$awab pela$ar men$aga buku yang dipin$am. 'ika hilang# pela$ar

  wa$ib membayar balik mengikut harga asal buku tersebut. Sila beratur semasa melakukan proses pin$aman dan pastikan dalam

  keadaan senyap. Sila pastikan tarikh pemulangan tidak lewat dari Ctarikh pulangC. 'ila lewat#

  tindakan akan diambil. Kertas soalan *ahun 2epas/!ank Soalan - 'ika didapati pela$ar menoteng

  atau menghilangkannya# pela$ar wa$ib membayar harga &otostat untuk setiap

  muka surat. Sekiranya melanggar peraturan yang ditetapkan# kad pela$ar akan ditahan.

  KA" P05'A,A5.

  ,enggunakan kad yang ditetapkan oleh PSS. Sistem Kad - 8ara pengedaran Kad PSS ditentukan oleh Setiausaha PSS.

  26

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  27/68

  865*[email protected] KA".

  Pandangan @adapan

  27

  PRP4S*AKAA5S,K "A*6 A!"42 [email protected],A5 AAK4!!6*A # PRAK .

  5ama >>>>>>>>>>>>>.

  5o. Ahli >>>>>>>>>>>>..

  'enis Ahli >>>>>>>>>>>>

  *ingkatan >>>>>>>>>>>>.

  !ar Kod

  +A,!AR

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  28/68

  BAB ENAM

  PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

  7.1 PENGURUSAN SISTEM FAIL PSS

  . Fail 'awantankuasa 0nduk - 8arta 6rganisasi. Fail 'awatankuasa Ker$a - Senarai A'K. Fail 'awatankuasa Pengawas - ,init ,esyuarat. Fail ,e$a

  - Senarai*ugas - Senarai Semak- Prosedur Ker$a - !uku 8atatan *ugas Seharian

  3. Fail Pekeliling PSS

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  29/68

  ;. Rekod Penggunaan !ilik. Rekod Penggunaan komputer / internet. Rekod Kedatangan ke PSS. Rekod Pelawat. Rekod !ertugas 'awatankuasa Ker$a PSS

  3. Rekod !ertugas Pengawas PSS

  7.3 RAN0ANGAN TAHUNAN PUSAT SUMBER

  7.# LAPORAN PUSAT SUMBER ; BULANAN DAN TAHUNAN >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

  !02 !4*0RA5 K4A5*0*0 @AR+A S450* 8A*A*A5

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  1

  11

  12

  13

  14

  Pegawai yang memesan >>>>>>>>>>>> *andatangan >>>>>

  'awatan >>>>>>>>>>>>>. *arikh >>>>>>>>

  5ama Pembekal >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  35

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  36/68

  *andatangan Pengetua >>>>>>>>>>>>>>..

  8.2 PROSEDUR PEMILIHAN KOLEKSI BUKU DAN BAHAN BUKAN BUKU

  I 4ntuk memastikan tidak membeli naskah berbilang atau perlunyanaskah/bilangan tambahan.

  36

  I! %$an" >e!l!hanPeanan Bu+u

  Bahan

  Kaunselor

  +uru Kanan

  Ketua Panitia

  +PK @em

  ISemakan olehS/4saha PSS/

  +uru Perpustakaan/+uru ,edia

  KelulusanPengetua

  +PK

  P

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  37/68

  8.3 PROSES PEMILIHAN DAN PEMEROLEHAN BAHAN ALAT

  37

  ,5R0,A !4K4/[email protected]"AR0 P,!KA2

  S,AK !6RA5+ PSA5A5 "A5 05B60S"5+A5 !4K4/[email protected] A5+ "0*R0,A

  A"[email protected] [email protected] A5+"0*R0,A 0*4 SPR*0A5+ *R8A*A* "2,.

  !6RA5+ PSA5A5

  RK6"KA5 !4*0R-!4*0R !4K4 "A2A,

  S0S*, P4S*AKA7A5 - K6,P4*R

  PR0KSA KA"AA5F0J0KA2 !4K4/[email protected] 0*4

  A"[email protected] "A2A, KA"AA5,,4ASKA5

  *0"AK

  *0"AK

  P42A5+KA5!4K4/[email protected]"A P,!KA2

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  38/68

  IN5OIS

  +uru akan menerima buku/bahan dari pembekal bersama dengan borangpesanan dan in%ois. Selepas penyemakan dilakukan dan semuanyateratat seperti yang diterima# maka pembayaran akan dilakukan. Salinan0n%ois akan dimasukkan ke dalam Fail Pembelian

  BUKU STOK

  ! !uku Perolehan !uku! !uku Perolehan !ukan !uku! !uku (Kew. 3)

  ANALISIS

  ! Setiausaha PSS akan dibantu oleh +uru Perpustakaan# +uru,edia# A'K Ker$a dan Kerani PSS untuk membuat analisa setiaptahun.

  ! Analisa akan dilakukan pada akhir tahun iaitu pada bulan 6ktoberhingga 5o%ember.

  ! 'enis akti%iti yang diperlukan mengikut kelas

  TANGGUNG&A(AB

  ! Setiausaha PSS! Kerani PSS/Pengawas PSS/ 'awatankuasa Ker$a PSS! A'K Ker$a

  SEMAKAN STOK

  ! "ilakukan setahun sekali! Pada bulan 6ktober hingga 5o%ember

  ! ,emilih buang bahan-bahan yang rosk dan lapuk! ,enghapuskan bahan-bahan mengikut prosedur !uku arahan

  Pembendaharaan Kera$aan ,alaysia# !ab ; 1 Kehilangan # @apuskira dan pelupusan dan ru$uk Surat Pekeliling KewanganKementerian Pela$aran ,alaysia !ilangan ;/;; bertarikh 9"isember ;;

  38

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  39/68

  ! Pengawas PSS# Setiausaha PSS# +uru Perpustakaan# Kerani PSS /'awatankuasa Ker$a PSS.

  8.# PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN KOLEKSI PSS

  [email protected] !4A5+ / [email protected] S0,PA5

  ! Pilih buang bahan yang tidak berguna lagi! Pilih simpan bahan yang patut dikeluarkan dari Pusat Sumber kerana

  mungkin lebih sesuai digunakan ketempat lain

  ASPK-ASPK 45*4K [email protected] !4A5+

  ! !entuk &i=ikal- Kulitnya koyak# muka surat hilang# $ilidannya tanggal# huru&nya

  luntur (arta lutsinar dll) tidak lengkap seperti set nsiklopedia danpermainan

  ! 0si dan maklumat- *idak sesuai dari segi e$aannyadan perbendaharaan kata- &akta dan maklumat tidak sesuai lagi dengan keadaan semasa dan

  keperluan pendidikan- maklumat itu mungkin membingungkan atau menimbulkan kesan

  negati&

  - Perkakas yang rosak tidak ekonomik untuk diperbaiki

  - membahayakan pengguna- tidak sesuai dan tidak berkesan

  - !ahan-bahan *iruan- sekiranya digunakan akan menimbulkan masalah

  - Aspek *eknikal- suara latar# mu=ik dan dialog ilustrasi tidak berkesan- teknik persembahan tidak sesuai- maklumat terlalu berkeamuk# terlalu keil atau kabur

  39

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  40/68

  BAB LAPAN

  KE(ANGAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

  :.1 PROSEDUR KE(ANGAN

  . !erpandukan kepada Surat Pekeliling Kewangan

  . Surat Pekeliling Kewangan !il. 3/;; .Pemberiaan !antuan PerKapita untuk sekolah bertarikh < 6ktober ;;

  . 2ain-lain surat pekeliling yang berkaitan

  :.2 PUN0A KE(ANGAN

  Peruntukan kewangan diperoleh daripada -

  +eran !antuan Per kapita ( P8+ )

  Sumbangan P0!+

  Sumbangan indi%idu/syarikat

  Pro$ek Khas

  :.. Kadar !antuan er Kapita ( P8+ )

  a. Kadar bantuan perkapita PSS ditetapkan oleh !ahagian Kewangan #Kementerian Pela$aran ,alaysia .

  b. Pembelian buku ru$ukan# ensaiklopedia # perisian # %ideo tape dan lain-lain bersesuaian untuk penga$aran dan pembela$aran

  . Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer untuk tu$uanpenga$aran dan pembela$aran .

  d. Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan

  kepada proses penga$aran dan pembela$aran sama ada uti sekolahatau hari sekolah .e. Program Pendidikan Khas 0ntegrasi 1 melengkapkan stesen

  pembela$aran bagi program pendidikan khas integrasi&. Peratus kewangan perlu diagihkan dengan baik mengikut

  . Koleksi. Pengelolaan

  4

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  41/68

  . Penyelenggaraan. Program

  Kada$ Ban,uan Pe$ Ka>!,a Un,u+ Pua, Sue$ Se+%lah ; Su$a,Pe+el!l!n" Ke-an"an B!l. 62

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  42/68

  :.3 ANGGARAN PERBELAN&AAN

  Anggaran belan$awan perlu meru$uk kepada C!lue PrintC yang telahdihasilkan

  :.# LAPORAN KE(ANGAN

  RK6" P5"APA*A5/PR!2A5'AA5

  !uku Akuan Perbelan$aan - Kerani Sekolah

  !uku rekod tabung kewangan - Penyelaras/!endahari PSS

  42

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  43/68

  BAB SEMBILAN

  ORGANISASI BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

  .1 PENGURUSAN BAHAN SE0ARA BERPUSAT

  . Stok buku dan bahan bukan buku. Pembeliaan bahan diselaraskan dalam mesyuarat 'awatankuasa

  .2 SISTEM PENGKELASAN

  . ,enggunakan Sistem Pengkelasan Perpuluhan "ewey - Salinanpertama # kedua dan ketiga

  SENARAI RINGKAS SISTEM PENGKELASANPERPULUHAN DE(E'

  RINGKASAN PERTAMA

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  44/68

  :

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  45/68

  ;.

  0ONTOH 0OP HAK MILIK

  8 =

  PERPUSTAKAANS./0)# M.,.,# D#0 A$(+) R#*#, ##/+$

  326 B0# K#,#, P.#/

  "0*R0,A

  56. [email protected]

  56. PA5++02A5

  *[email protected]

  4ntuk !uku 1

  B%leh =%> d! u+a u$a, judul dan u+a u$a, $ah!a

  8ontoh muka surat rahsia (ditentukan oleh sekolah)

  Bu+u F!+Cen a). @alaman buku lebih ;; - m/s ;

  b). @alaman buku kurang ;; - m/s

  Bu+u Bu+an F!+Cen

  a). @alaman buku lebih ;; - m/s ;b). @alaman buku kurang ;;; - m/s

  4ntuk !ahan !ukan !uku 1

  0%> >ada ,e>a, Can" eua!4 a,au =%> >ada +e$,a +%%n"dan tampal pada bahan# atau ditulis terus pada bahan.

  45

  P);*

  .3 m

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  46/68

  ;.

  0ARA MEN'EDIAKAN KEMUDAHAN PENGGUNA

  1. Sediakan slip kerja

  8ontoh

  PUSAT SUMBER SEKOLAHSe+%lah ************

  SLIP KER&A ; BUKU?

  5o. Panggilan 5o. Perolehan 5o. 5as

  5ama Pengarang

  'udul !uku

  disi

  *empat Penerbit *ahun

  !il. ,/S 0lus 0ndeks Siri Sai= m Puna 0n%ois *arikh

  *a$uk Perkara

  @arga R, 0S!5 Pengkatalog *arikh

  8atatan

  PUSAT SUMBER SEKOLAH

  Se+%lah ************..

  SLIP KER&A ;BAHAN BUKAN BUKU?5o. Panggilan 5o. Perolehan 5o. 5as

  5ama Pengarang

  'udul

  *empat Penerbit *ahun

  Penun$uk ,edia Puna 0n%ois *arikh @uraian Fi=ikal

  46

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  47/68

  *a$uk Perkara

  @arga R, 0S!5 Pengkatalog *arikh 8atatan

  ;.

  2. Sediakan Kad Katalog

  (0kut prosedur 9. - Pengkatalogan)

  . Sediakan Kad Pinjaman

  ,enaip kad pin$aman. 0sikan nombor panggilan# nombor perolehan# namapengarang dan $udul pada kad pin$aman.

  Contoh

  ?9

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  48/68

  ;.

  3. Tampalkan Kocek Buku pada buku dan Masukkan KadPinjaman

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  49/68

  ;.3

  ?. Labelkan Buku

  a. !uku *ebal - 2abel pada tulang belakang

  8ontoh

  b. !uku 5ipis - 2abel pada kulit depan

  8ontoh

  Kulit depan buku 5ipis

  . sm

  .3 sm

  .# PENGKALOGAN

  .#.1 TAKRIF

  KATALOG- Senarai bahan-bahan dalam koleksi PSS

  PENGKATALOGAN- Proses menyediakan katalog

  .#.2 FUNGSI KATALOG

  49

  ?9

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  50/68

  ,emudahkan pengguna mengesan sesuatu buku atau bahan yangdiperlukan

  .#.3 NOMBOR PENGKELASAN

  0kut Sistem Pengkelasan Perpuluhan "ewey

  .#.# NOMBOR PANGGILAN

  Kombinasi nombor pengkelasan dan ab$ad pertama dari namapengarang atau $udul ($ika tiada pengarang).

  8ontoh ara menulis 823.1DE(

  4ntuk bahan ru$ukan# tambahkan huru& Rdi atas nombor panggilan.

  8ontoh R823.1DE(

  4ntuk buku &iksyen# tiada nombor penkelasan. +unakan kombinasihuru& Fdan ab$ad untuk menun$ukkan bahasanya.

  8ontoh

  F FI FMBL' atau BL' atau BL'

  4ntuk bahan bukan buku# tambahkan kod petun$uk media untukmewakili $enis bahan di bahagian atas nombor panggilan. 8ontoh -

  0

  61< untuk artaMAT

  11.1

  .#.6 &ENIS KAD KATALOG

  a. Buku/Bahan yang ada Pengarang

  ! Kad Pengarang (Kad 4tama)! Kad 'udul! Kad Perkara (Pilihan)! Kad Senarai Rak (Pilihan)! Kad Siri (Pilihan)

  5

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  51/68

  b). Buku/Bahan yang tiada Pengarang

  ! Kad 'udul (Kad 4tama)! Kad Perkara! Kad Senarai Rak (Pilihan)

  ! Kad Siri (Pilihan)

  .#.7 BUTIRAN DALAM KAD KATALOG ENTRI UTAMA UNTUK BUKU

  .a. !uku yang ada pengarang

  . Bagi Sekolah Menengah

  11!

  . Bagi Sekolah Rendah !oleh diringkaskan. 8ontoh

  51

  5o. 5o. perolehanPang . 5ama Pengarang

  'udul 'udul keil/Kenyataan mengenaipengarang. - disi . *empat terbit namapenerbit# tahun diterbitkan.

  Kolasi. - (Siri)5ota.

  *RAS05+.

  5o. 5o. perolehan

  Pang . 5ama Pengarang 'udul 'udul keil.- disi . *empat terbit

  nama penerbit# tahun diterbitkan.

  Kolasi. - (Siri)5ota.

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  52/68

  b.. !uku yang tiada pengarang

  . Bagi Sekolah Menengah

  . Bagi Sekolah Rendah !oleh diringkaskan seperti .

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  53/68

  b. Kad 'udul (sebagai kad tambahan)

  . Kad Perkara (sebagai kad tambahan)

  .

  d. Kad Senarai Rak (Seperti Kad ntri 4tama)

  ,uka "epan Kad

  ntri 4tama

  53

  ,anusia dan !ulan

  3. ;;

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  54/68

  ,ukabelakangKad ntri4tama

  .#.: BUTIRAN DALAM KAD ENTRI UTAMA UNTUK BAHAN BUKAN BUKU

  @ampir sama seperti untuk buku. Perlu ditambah kod petun$uk mediapada nombor panggilan serta petun$uk media selepas $udul. Kolasi buku

  digantikan dengan huraian &i=ikal bahan bukan buku.

  . Bagi Sekolah Menengah

  54

  (*arikh) 5o.Perolehan (Puna) (@arga)

  .;.99: ;;

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  55/68

  . Bagi Sekolah Rendah !oleh diringkaskan seperti di atas

  9..:. uraian !i"ikal Bahan Bukan Buku

  ,aklumat yang diperlukan untuk menghuraikan bentuk &i=ikalbahan-bahan bukan buku yang berlainan adalah seperti berikut -

  .:. .a. Bahan"#ahan $andang

  I Peta N 'umlahE skilE h.p atau bwnEsai=I 8arta N 'umlahEh.p. atau bwn# sai=I +ambar N 'umlahEh.p. atau bwn# sai=I Kad 0mbasan N 'umlahEh.p. atau bwn# sai=I Filem !isu N 'umlah rilEh.p. atau bwn# masa

  tayanganE t.s.

  I *ranparensi N 'umlahEh.p. atau bwn#I Filem 'alur N 'umlahEbil. &r.E h.p. atau bwn#I Slaid N 'umlahEh.p. atau bwnI Kad 2embaran

  Ker$a N 'umlahEh.p. atau sai=

  11

  12 9..:. Bahan#bahan $udio

  I Piring @itam N 'umlahE la$uC mono atau stereo

  I Kaset N 'umlahE masa permainanEmono atau stereo

  I Pita Ril N 'umlahE lmasa permainanE bil.trekE mono atau stereo

  9..:. Bahan Pandang %engar

  55

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  56/68

  I Filem Suara N 'umlah rilEmasa tayanganEh.patau bwn.E sai=

  I Pita Slaid N 'umlah slaidE h.p. atau bwn. Mbil. masa permainan# mona ataustereo

  I Pita/Filem 'alur N 'umlah FrE (&ull or /&rame)h.p. atau bwn. M bil. pitaEmasa permainanE mono ataustereo

  I Pita Kad Audio N 'umlah kad M bil. pitaE masapermainanE mono atau stereo

  I Pita Bideo N 'umlah kasetEh.p.E atau bwn.Emasa tayangan

  9..:. Kit

  *idak perlu memberi kolasi bagi kit# tetapi atatkan semua bahanyang terdapat di dalam kit# pada bahagian 5ota

  9..:.3. Bahan &%

  ,odel N *idak perlu memberi kolasi bagi model# tetapihuraikan model pada bahagian nota

  Permainan N 'umlah bahan# $enis bahan simpanan

  +lob N "iameterE h.p.E atau bwnE $enis permukaan

  9..9 0ONTOH KAD KATALOG UNTUK BAHAN BUKAN BUKU

  56

  5ota 8atatkan bahan simpanan seperti panduan guru atau

  panduan murid sebagainya dalam bahagian5ota.

  8

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  57/68

  9..; PEN'IMPANAN KAD KATALOG

  "i dalam kabinet Kad Katalog

  +una Sistem Katalog terpisah

  ! Kad Pengarang disusun dalam rak Pengarang

  ! Kad 'udul disusun dalam rak *a$uk! Kad Perkara disusun dalam rak Perkara

  Kad Senarai Rak

  ! "isusun mengikut nombor panggilan! Khas untuk ru$ukan +uru PSS

  .6 LOKASI BAHAN

  . !ahan bantuan menga$ar dalam bilik !!,. !uku dan !ahan baaan bukan buku di Pusat Sumber dan !ilik-bilik

  Khas

  .7 PEN'USUNAN BAHAN

  . 0kut sistem perpuluhan dewey 1 di rak-rak

  57

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  58/68

  BAB SEPULUH

  AKTI5ITI PUSAT SUMBER SEKOLAH

  Pusat Sumber menyediakan program dan akti%iti berdasarkan

  . Surat Pekeliling 0khtisas !il ;/;;; bertarikh ; April ;;;. Surat Pekeliling 0khtisas !il . /99: bertarikh ,ei 99:

  ;. ,esyuarat / *aklimat

  . 'awatankuasa 0nduk. 'awatankuasa Ker$a

  ;. Kursus / !engkel

  Sasaran utama guru dan murid-murid

  ;.. Perbengkelan 4ntuk +uru-guru

  . memproses buku dan men$ilid. Pengautomasian PSS. Penghasilan bahan-bahan Pembela$aran Akses Kendiri. Penyediaan bahan penga$aran berasaskan komputer

  ;.. Perbengkelan untuk murid-murid

  . menghasilkan buku skrap # &ail tegak atau kad maklumat. ,oti%asi / kepimpinan. Penghasilan dan pengemaskinian laman web. Penerbitan3. Ker$a-ker$a pro$ek bertopik berdasarkan mata pela$aran

  58

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  59/68

  ;. Pertandingan

  . Kui= 1 isu semasa # bulan patriotik # pusat sumber dan mata pela$aran. Pertandingan buku skrap # poster # rekaipta # penghasilan persembahan

  elektronik # melukis# mewarna dan menari maklumat

  . Permainan dalaman

  ;. Program Perkembangan Sta&

  . Pengurusan Pusat Sumber. Pengurusan pelaksanaan program Pusat Sumber sekolah 1 pameran. Penggunaan Komputer. 2atihan 08* 1 8" # internet3. Penghasilan dan penggunaan bahan bantu menga$ar

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  60/68

  ;.9 ,inggu PSS

  ;.; Promosi PSS

  . +alak +una PSS. 0klan

  . daran risalah dan brosur. 2aman 7eb3. Penyebaran ,aklumat *erpilih

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  61/68

  BAB SEBELAS

  STOK DAN IN5ENTORI PUSAT SUMBER SEKOLAH

  . Pengurusan @arta ,odal ( Kew. PA- )

  . @arta ,odal 1 barang-barang yang tak luak bernilai R,3;;.;; ataulebih setiap unit ( tidak termasuk perabot # permaidani # langsir dansebagainya )

  . Kategori harta modal 1 kenderaan # logi # mesin # peralatan dankelengkapan pe$abat ( kamera # komputer # mesin taip )

  . Penyenggaraan @arta ,odal

  . "a&tar 0n%entori ( Kew.PA-)

  . 0n%entori 1 barang-barang tak luak yang bernilai kurang dari R,3;;.;; setiap unit ( termasuk perabot # permaidani dan langsir )

  . Kategori 1 peralatan dan kelengkapan pe$abat ( kipas angin ) # perabot .

  . "a&tar !ekalan Pe$abat ( ' dan Kad Petak )

  .3 Rekod Perolehan !ahan !uku

  .< Rekod Perolehan !ahan !ukan !uku

  .? Rekod Perolehan Akhbar

  .: Rekod Perolehan ,a$alah

  .9 Semakan Stok ( buku # bahan bukan buku # perabot dan peralatan )

  61

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  62/68

  .; Pelupusan

  Satu proses di mana sesuatu aset / barang awam yang seara &i=ikalnyamasih ada dalam simpanan tetapi tidak digunakan atau tidak diperlukandan perlu dikeluarkan dari simpanan atau rekod .

  *u$uan

  ,endapat hasil pulangan yang terbaik,en$imatkan ruang,enentukan akaun / rekod betul,embolehkan $abatan mendapat gantian / barang baru4ntuk mengatasi

  ! kos menyimpan meningkat! susut nilai

  ! risiko kehilangan! risiko kerosakan! risiko keusangan! kesempitan ruang! pemba=iran! modal terikat

  . @apuskira

  Satu proses di mana sesuatu kehilangan aset/barang/wang telah berlakudan tiada lagi seara &i=ikal dalam simpanan dan kelulusan diperlukan

  untuk keluarkan daripada rekod / akaun

  *u$uan

  ,en$imatkan tempat,emudahkan penggunaan,en$imatkan wang untuk membaikpulih,engelakkan bahan-bahan yang tidak sesuai sampai ke tangan murid

  . "a&tar Pergerakan @arta ,odal dan 0n%entori ( Kew. PA-< )

  62

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  63/68

  BAB DUA BELAS

  SIRKULASI EDARAN BAHAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

  . Sistem Sirkulasi

  Sistem dilengkapkan dengan maklumat berikut

  5ombor perolehan # nombor ahli # tarikh pin$am # tarikh pulang # bilanganbuku # tarikh tempahan dan lain-lain

  . Keahlian

  ,engandungi pangkalan data dagi kategori ahli ( guru# sta& sokongan dan

  pela$ar ) . memasukkan ahli baru # mengedit pro&il ahli # membatalkankeahlian dan mengubah status pin$aman ahli

  . Pin$aman !erkelompok

  Pin$aman oleh guru untuk satu-satu kelas seara pukal . ,enggunakanborang yang memuatkan $udul buku # nama pemin$am # tarikh pin$aman #tarikh pulang dan tanda tangan .

  63

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  64/68

  BAB TIGA BELAS

  PERKHIDMATAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

  . 'enis-$enis perkhidmatan

  a. Pemin$aman !uku

  . Pi$aman ,urid dan Pin$aman +uru. Pin$aman $angka pan$ang. Pin$aman Persendirian. Pin$aman !erkelompok

  b. Pemin$aman !uku Ru$ukan

  . Pin$aman $angka pendek untuk bahan-bahan bertanda merah( red spot )

  . Pin$aman !erkelompok

  . Pin$aman murid dan pin$aman guru

  d. Pemin$aman !ahan !ukan !uku

  . Pin$aman murid dan pin$aman guru. !ahan elektronik dan digital

  e. Pemin$aman Peralatan

  . Pin$aman murid dan guru. 4ntuk Penga$aran dan pembela$aran. 4ntuk akti%iti kelab / persatuan

  &. Reprogra&i

  64

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  65/68

  Perkhidmatan yang dotawarkan ialah perkhidmatan penetakan #,emuat turun gambar digital # membaikpulih buku dan &otostatbahan .

  g. Pemin$aman pihak luar

  h. Koleksi soalan

  Soalan-soalan peperiksaan dalam dan awam ( 4PSR # P,R # SP, S*P, )

  i. Rakam salin

  $. Sebaran ,aklumat

  k. Rekreasi

  l. Khidmat 5asihat dan !imbingan

  ,enawarkan perkhidmatan memberi nasihat kepada guru dan muriddalam hal yang berhubung dengan pemilihan bahan # penarianmaklumat # penggunaan peralatan elektronik dan digital.

  m. Pameran

  n. Promosi

  . 7aktu Perkhidmatan ( sertakan $adual )

  a. Satu masa khas setiap kelas

  b. 7aktu rehat

  . 7aktu tengah hari

  d. 7aktu petang

  e. @ari Sabtu

  &. 8uti Sekolah

  g. 'adual waktu +uru Perpustakaan dan ,edia

  65

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  66/68

  BAB EMPAT BELAS

  AUTOMASI PUSAT SUMBER SEKOLAH

  Pengautomasian membolehkan pengumpulan # penyimpanan dan pengurusansegala data di dalam pangkalan data dan membantu pengguna di dalampenarian maklumat

  Perisian pengautomasian hendaklah mempunyai spesi&ikasi minimum sepertiberikut

  . ,odul Pengkatalogan ( buku dan bukan buku )

  ,aklumay nombor perolehan # nombor panggilan # nama pengarang #$udul # penerbit # edisi # $ilid # 0S!5 # ilustrasi # harga # bilangan naskhah #$enis media# lokasi # kondisi bahan # $enis koleksi # sumber kewangan danada piawaian 0nternational Standard !ibliographi "eription )

  . ,odul Sirkulasi

  ,odul dilengkapkan dengan maklumat berikut

  5ombor perolehan # nombor ahli # tarikh pin$am # tarikh pulang # bilanganbuku # tarikh tempahan dan lain-lain

  . ,odul 6PA8 ( 6nline Publi Aess 8atalogue )

  ,odul ini membenarkan pengguna mengesan maklumat seara dalamtalian . "iantara pendekatan penarian yang boleh dilakukan ialah melalui perkara # $udul # pengarang # senarai buku mengikut pengkelasan ataustatus pin$aman .

  . ,odul 2aporan

  66

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  67/68

  ,odul ini menyediakan laporan berdasarkan kepada statistik ahli # statistikPin$aman # notis peringatan untuk ahli yang lewat memulangkan bahanpin$aman . Penyedian laporan boleh dihasilkan dalam bentuk teks dangra&ik

  3. ,odul Keahlian

  ,engandungi pangkalan data dagi kategori ahli ( guru# sta& sokongan danpela$ar ) . memasukkan ahli baru # mengedit pro&il ahli # membatalkankeahlian dan mengubah status pin$aman ahli

 • 5/26/2018 failkuasa terbaru

  68/68

  BAB LIMA BELAS

  PROGRAM BA0AAN ; NILAM ?

  Konsep Program 502A,

  a. 2atar !elakangb. Rasional. Asas Pertimbangand. Pendekatane. ,odel Program 502A,&. *ahap Program 502A,g. Sistem +an$aran

  Strategi Pelaksanaan Program 502A,

  a. Pengenalanb. Pelaksanaan. !ahand. Peranane. Pengumpulan "ata&. 8ontoh-ontoh rekod baaang. Akti%iti 502A,

  I !ulan ,embaa Kebangsaan 1 'ulai

  I @ari !uku Sedunia 1 AprilI @ari Pusat Sumber Sekolah Antarabangsa 1 0snin minggu

  keempat 6ktoberI !ulan !ahasa Kebangsaan - 6ktoberI Program ,embaa ,alaysia (Program selepas 4PSR D P,R)

  68