المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · medicinski izvori...

75
SPOLNE BOLESTI BLUD Sarajevo, 2001-1422 G.H. dr. Muhammed Ali el - Barr Ibrahim Trebinjac

Upload: others

Post on 20-Jan-2021

24 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

������������

����

Sarajevo, 2001-1422 G.H.

������������ ���������

����� ���� ����

Page 2: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

������������� ������������������� �

� ��� ������������ ���������

������������� ������������������� ��

� ��� ���������� ���� ����

������������� �������������

������������������ ������������ �

���������������� ���� ����� ��� �

������������� ����� ��������� ��� �! �� ���!

���������������� "�� ���#��$�� ���%��&'���� �

��� ������� ���#(���"������

������ )*�***��+�,���&%+�-)

��� �������� �."/0�����/&��+.&��

!������ ����������"��#�������������������������1 '�$ �'��� �'$ �$� !!����2����� 3 �$ �� ����������%$������&����'� ��������

4�/�����!���5 ��� �����2��� $�� � ��� ������� ��� ��� !!'$��� �� �!$����'�� �3��5�� ���"������

6#��7-7�89:;-97�<=�>:?89=->6#��-97�<=�>:?89�->@7-7�89

�����&&���������� "2�������'! =��������� �������A�;'����2'$�5�2�������� ����� ��� �@�����=����� ���� �����"������:�1 '�$ �'��� �'$ �$� !!����2����� 3��-88B��9B�'!��:����'!��A�?-���/� ���������:�.��.������#� �' ����"���� �� !�!� �����C�����"���88>B�BB*�-9�?-����� ����������� :���������.���������������� ��� � ������������������� 4%��""����#�B>*<)B

������������������������������� ���� �������

������ ����� ������������� �����������������������������������

Page 3: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

U ime Allaha, Milostivog, Svemilosnog

���������

Hvala Allahu, Koji pou~ava peru, Koji ~ovjeka pou~ava onome {to ne zna. HvalaAllahu Koji je one koji vjeruju iz tmina na svjetlo izveo i na pravi put ih uputio: ������������� ����������������� ��� ������� ������� ���� � �� ����� ��� ������������ ���������� ����� (El-En’am, 153) Uzvi{eni Allah tako|er veli: �� ����������������������������������������� ������� (Ez – Zumer, 9). Uzvi{eni tako|erveli: ������� ���� ��� ��!���"��������� ����������� ������� ��#������ $���� (Et – Tegabun, 8)

Neka je Allahov blagoslov na U~itelja koji upu}uje najboljoj uputi: �� �����% ��� ������� �������� � �&����������'� (El –En’am, 57), na{eg vjerovjesnikaMuhammeda, sallallahu alejhi ve selleme.

Najuzvi{enija znanost je spoznaja Allaha, a ona nas vodi spojani na~ina ispovije-danja vjere Njemu. [to se vi{e {iri vjerska znanost, smutnje je sve manje, a nezna-nje sve slabije. U hadisu se spominje: “Vrijednost alima (znalca) u odnosu na abida– pobo`njaka jeste kao vrijednost punog mjeseca u odnosu na ostale zvijezde.” Jer,najvredniji je, najuzvi{eniji i najdostojniji da bude primljen onaj ibadet koji je us-kla|en i podudaran s ~asnim {erijatom. A cilj i svrha egzistencije ~injenje je ibadetaAllahu: �(��� ������� ����������������������%��� ��������� (Ez – Zarijat, 56)

Visoki saudijski komitet raduje i ~ini mu ~ast da, po preporuci njegove visostipredsjednika Visokog saudijskog komiteta, princa Selmana b. Abdulaziza, guverne-ra provincije Rijad, ponudi ovu biblioteku sastavljenu od najvrednijih knjiga potreb-nih muslimanu posebno u ovom vremenu. Akcenat smo stavili na moralne vrijedno-sti, u~vr{}enje vjerovanja, temelje islama, kompaktnost dru{tva i njegovu etiku, teuspostavljanje spona s prvom generacijom, najodabranijom i naj~estitijom zajedni-

Page 4: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

com ashaba, koji su najbolje razumijevali i primjenjivali islam, nastoje}i valoriziratina{ iman, na{a djela i razmi{ljanje u svjetlu njihovog odnosa, povezuju}i dunjaluk saahiretom, ̀ ivot s onim {to slijedi poslije smrti. A to je istina koju nije mogu}e zanema-riti, pogotovo uzimaju}i u obzir ~injenicu da smo izgubili hiljade na{e bra}e u bosan-skoj tragediji. Kuda bi nas to onda vodilo?

U okrilju ~asnog tefsira, plemenitog hadisa i ~iste islamske misli, `ivimo s ovomodabranom skupinom knjiga iz serije “Biblioteka bosanske porodice”, koju nudimoodraslom i malom, mu{ku i ̀ ensku. Svako od njih mo`e zeti iz njih ono {to ̀ eli, u skla-du s obzirom znanja koje mu je Allah dao, oboru`avaju}i se spoznajom i nalaze}i pra-vi put pomo}u Allahova svjetla.

“Ostavio sam vas na ~istoj stazi po kojoj je isto i}i no}u kao i danju, s nje skre}esamo onaj ko je propao” – veli Poslanik, a.s. “Ostavio sam vam dvije stvari, ako ih sebudete pridr`avali, ne}ete zalutati nikada: Allahovu knjigu i moj sunnet” – veli Posla-nik, a.s. tako|er.

Molim Allaha da ovo znanje bude od koristi, da ga u~ini blagoslovljenim trajnimdobrim djelom i da nagradi svakog ko je u~estvovao u izlasku na vidjelo ove biblio-teke, prevo|enju djela, pripremanju za {tampanje, distribuciji, kao i onog ko se njo-me okoristi, najboljom nagradom. On ~uje dove i odaziva se.

Direktor Regionalnog uredaVisokog saudijskog komiteta za Evropu

Naser b. Abdurrahman es - Saud

Page 5: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

"/%0�.��%0."��

Page 6: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas
Page 7: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

"/%0�.��%0."��

Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenijezarazne bolesti danas u svijetu. Nema sumnje da su spolne bolesti najrasprostra-njenije zarazne bolesti na zapadu, nakon {to se uspjela savladati veæina ostalihzaraznih bolesti. Spolne bolesti pojavile su se kao veoma opasne zarazne bolesti.

U poznatom medicinskom priru~niku Merk Manual (13 izdanje 1977.) stoji: “Spolne bolesti su najrasprostranjenije zarazne bolesti danas u svijetu. Od prije

dvije decenije svake se godine pove}ava broj oboljelih. Me|unarodna organizacijaza zdravstvo (WHO) procjenjuje da svake godine 250 miliona osoba oboli od gonore-je (tripera). Isto tako WHO procjenjuje da godi{nje oboli 50 miliona od sifilisa. Atlantacentar za borbu protiv zaraznih bolesti iz pokrajine D`ord`ija u SAD procjenjuje da uSAD svake godine oboli tri miliona osoba od gonoreje, a od sifilisa 400 000.”

Uz to, procjenjuje se da je broj oboljelih od oboljenja izazvanih klamidijom i drugimmikrobima koji prouzrokuju upalu mokra}nih i spolnih kanala (mimo gonoreje) dup-lo ve}i u SAD-u, zemljama Evrope i svim krajevima svijeta u kojima su izvr{ene pre-trage te vrste.

Mnoge i raznovrsne bolesti ra{irile su se zbog porasta prostitucije i nastranog sek-sa, posebno na Zapadu.

Medicinski ~asopis (Medicine digest, april 1977) prenosi izvje{taj iz Floride (SAD)kojeg je podnio tim specijalista za ̀ enske bolesti u kome stoji: “Porast stanja koja suidenti~na sa rakom grli}a rodnice kod djevojaka ~ija se starost kre}e izme|u 15 i 22godine prelazi procenat od 800% u periodu izme|u 1970. i 1974. g. Istra`iva~i sma-

Page 8: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

traju da je taj stravi~ni porast prouzrokovan porastom nekontrolisanih seksualnihodnosa.

Da bismo mogli izvr{iti uporedbu, poslu{ajmo {ta ka`e profesor Vilijam Bejkerskoji je bio u slu`bi u arapskom svijetu vi{e od dvadeset godina: “Naj~istiji su spolniorgani koje sam pregledao u Saudijskoj Arabiji...” On je izvr{io detaljne preglede navi{e od 30.000 `ena u Saudijskoj Arabiji i uzeo uzorke iz vagine i grli}a rodnice. Svisu ti uzorci pokazali da su ~isti od gonokoka, trihomonasa, klamidije, parazitskihgljivica i raka grli}a rodnice. Profesor Vilijam Bejkers ka`e da su razlog takvog stanjadvije va`ne stvari: rijetkost zinaluka i obrezivanje mu{karaca. (Ovo je, tako|er,objavio ~asopis MEDICINE DIGEST, april 1977.)

���������� ���������������

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Kada se u jednom narodu pojavi zinaluk i rasprostranido te mjere da se javno ~ini, u njemu }e se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojaleme|u njihovim precima, koji su prije njih `ivjeli.” (Prenosi ga Hakim, Ibn-Mad`e i El--Bezzar)

Dr Shofild u svojoj knjizi “Spolne bolesti” (tre}e izdanje), izme|u ostalog, ka`e:“Zaista sredstva za informisanje (masmediji) pozivaju u anarhizam (neograni~enuslobodu u svemu pa, i u seksu), kojeg smatraju prirodnim biolo{kim stanjem... Pos-toji zavaravaju}e uvjerenje kod ljudi da su antibiotici u stanju da izlije~e svaku spol-nu bolest koja se pojavi kao rezultat takvog pona{anja.”

Dr Teodor Kuper, predsjednik udru`enja kulture zdravlja i zamjenik ministrazdravstva u SAD-u ka`e: “^ovjekov je moral kamen spoticanja kada su u pitanjuspolne bolesti i njihovo {irenje.”

Dr Andrau Rigg, profesor dje~ije medicine na univerzitetu D`ord` Wo{ington uSAD-u ka`e: “Tri najva`nija uzroka {irenja spolnih bolesti su: nemoral (prostitucija),sredstva za kontracepciju i krivo uvjerenje da antibiotici mogu izlije~iti te bolesti.”

Elizabeta Manners u svojoj knjizi “Opasna generacija” ka`e: “Zaista djevojke u{kolama bivaju izlo`ene odvratnim zloupotrebama i ru{ila~kom valu materijalizma ukojeg ih guraju masmediji i grupa trgovaca seksom koji na takav na~in ostvarujuogromne materijalne dobiti.”

10 Spolne bolesti i blud

Page 9: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

Dr Hit u svojoj knjizi “Fatamorgana slobode” ka`e: “Rje{enje problema {irenjaspolnih bolesti le`i u borbi protiv rasprostranjenog nemorala i zagovaranju ~ednosti,po{tenja i prednosti ~istog porodi~nog `ivota.”

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Kada se u jednom narodu pojavi zinaluk i rasprostranido te mjere da se javno ~ini, u njemu }e se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojaleme|u njihovim precima, koji su prije njih ̀ ivjeli.” (Prenosi ga Hakim, Ibn-Mad`e i El--Bezzar)

“Kada se u odre|enom naselju pojavi zinaluk i kamata, njeni stanovnici su zaslu`iliAllahovu, d`elle {anuhu, kaznu. (Prenosi ga El-Hakim od Ibn-Abbasa i ka`e da jesahih.)

Istinu je kazao Poslanik, s.a.v.s. Sve {to je on kazao ozbiljno ili u {ali jeste istina,a ovaj hadis predstavlja jednu od njegovih mu’d`iza (nadnaravnih djela).1

Kad god se u odre|enom narodu ra{iri zinaluk, u njemu se pojave bolesti i kuge(pojam kuga upotrebljava se za sve zarazne bolesti) koje nisu bile poznate njihovimprecima, koji su ̀ ivjeli prije njih. Tako na primjer sifilis nije bio poznat prije italijansko-francuskog rata, u kome se pojavio i ra{irio zinaluk me|u vojnicima. Kao posljedicatoga, tada se prvi put pojavio sifilis. Nakon zavr{etka rata 1494. g. Francuzi su ga zvaliitalijanskom bole{}u, a Italijani su ga zvali francuskom bole{}u. Nakon toga je odnjega obolio i sam Napoleon i kardinal Ri{elje, koji je bio jedan od najpoznatijihevropskih kardinala i sve}enika.

Kada su Evropljani, krajem 19. i po~etkom 20. stolje}a, u{li u arapske zemlje,putem svirepih kolonizatorskih pohoda, sa sobom su unijeli i ovu opaku bolest kojuje obi~an muslimanski svijet poznavao kao “bolest stranaca”.

Sida (ste~eni nedostatak imuniteta) isto tako je prije bila nepoznata. Prvi slu~aje-vi side zabilje`eni su u Belgiji od odre|enog broja radnika i slu`benika koji su bili uZairu (bilo da se radi o Zaircima ili Evropljanima koji su bili na radu u Zairu). U 1979.g. sida se ve} pojavljuje u SAD-u. U 1980. g. zabilje`eno je samo 58 slu~ajeva side,a 1981. g. 231 slu~aj. U 1982 g. zabilje`ena su 883 slu~aja oboljenja od side, a 1983.g. zavr{ava se sa 3064 slu~aja side samo u SAD-u. Van SAD-a u toj godini je zabilje-`eno preko 2000 slu~ajeva. Ustanovljeno je da je 72% tih slu~ajeva bilo kod osobakoje upra`njavaju “nastrani seks” a koji su u Engleskoj bili poznati kao Harolds, a uAmerici pod imenom Gays (raskala{eni).

Spolne bolesti i blud 11

� ���������������� ����������������� ����������� ��������� � �������� �������������������������

Page 10: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

U zapadnim sredinama ra{irile su se spolne bolesti, koje su prije bile veomarijetke, kao {to je herpes, bradavi~avost i {uga spolnih organa, u{i stidnih mjesta,klamidija, mikoplazma i druge spolne bolesti.

Zapadni istra`iva~i smatraju da postoji nekoliko glavnih uzroka {irenja spolnihbolesti. Dr Vilkoks u medicinskom ~asopisu za Sjevernu Ameriku (Medical ClinicsJ. N. America 1972. 5,60.) ka`e:

“Od uzroka rasprostranjenosti i {irenja bolesti u zapadnim sredinama, uprkoszadivljuju}em napretku medicine, jeste i sljede}e:

1 – tolerantan odnos i dozvoljavanje (slobodnih) spolnih odnosa u dru{tvu prije iposlije braka (tj. odobravanje zinaluka i homoseksualizma i smatranje sredine da jeto sasvim normalna pojava);

2 – pove}anje broja putnika i doseljenika, bilo zbog posla ili zbog turizma. Broj rad-nika koji su napustili svoje krajeve zbog posla prelazi cifru od 6 miliona, a broj turista1975. g. bio je 215 miliona;

3 – pove}anje upotrebe sredstava za spre~avanje za~e}a, jer je za~e}e bilo jedanod jakih razloga koji je spre~avao `enu od spolnog op}enja. Nestanak ovog faktorautjecao je na porast zinaluka od `ene bez bojazni za za~e}e;

4 – {irenje “slobodnog seksa” od jedne `ene sa vi{e mu{karaca i obratno.Mu{karac se vi{e ne zadovoljava sa samo jednom `enom niti `ena sa samo jednimmu{karcem, nego ~ovjek spolno op}i sa velikim brojem `ena i obratno. Isto se takonastrani seks veoma brzo {iri u zapadnim sredinama;

5 – nastanak odre|enih vrsta mikroba protiv kojih ne poma`u antibiotici, kao {to jehirbiz kao i bolesti koje prouzrokuju virusi protiv kojih ne vrijede antibiotici.”

Dr Kend` u svojoj knjizi “Veneri~ne bolesti” (~etvrto izdanje 1980.) ka`e:“Zaista su na{e nade koje smo polagali u savremena medicinska sredstva za

suzbijanje i iskorjenjivanje veneri~nih bolesti ve} poodavno pale u vodu. To nije ni~udno kada su u pitanju veoma opasne zarazne bolesti koje se veoma brzo prenosespolnim kontaktima. Razlog njihovog {irenja krije se u dru{tvenim prilikama i promje-nama na~ina ljudskog pona{anja. U zapadnim dru{tvima naglo se ra{irila “slobodaseksa”, naro~ito me|u mladima od kojih je ve}ina izgubila osje}aj za samokontrolom,ljubavi i toplinom porodi~nog `ivota.”

“Na Zapadu se ulo`io ogroman trud na polju porasta zdravstvene svijesti o opas-nostima od veneri~nih oboljenja, ali uprkos tome o~ito je da je taj trud neuspje{an,

12 Spolne bolesti i blud

Page 11: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

zato {to {kole i medicinske ustanove daju akcenat na sredstva za spre~avanjeza~e}a i udaljavanje od bolesti, a ne na izbjegavanje vanbra~nih spolnih kontakata.”“Ili drugim rije~ima kazano: izbjegavanje zinaluka, homoseksualizma, lezbejstva idrugih nenormalnih radnji.”

Dr Shofild u svojoj knjizi “Spolne bolesti” (tre}e izdanje) obrazla`e naglo {irenjeveneri~nih bolesti i smatra da je uzrok tome pojava i ra{irenost “slobodnog seksa”(promiscuity) i brojnost seksualnih partnera. On smatra da je ra{irenost “slobodnogseksa” prouzrokovana sljede}im razlozima:

1 – porast materijalisti~kog svjetonazora i udaljavanje od vjere i vjerskog morala;2 – porast proizvodnje sredstava za spre~avanje za~e}a;3 – pove}anje broja putnika i doseljenika, bilo zbog posla ili zbog turizma;4 – tolerantan odnos dru{tva prema zinaluku, homoseksualizmu i drugim vidovi-

ma nastranih spolnih odnosa;5 – {irenje informacija i podataka o seksu putem sredstava za informisanje;6 – upotreba droge i alkohola;7 – rano sazrijevanje mladi}a i djevojaka, tako da je sad doba punoljetnosti 11/12

godina, umjesto 14/16 godina kako je to bilo prije;8 – zaposlenost majke van stana, {to je dovelo do nedostatka osje}ajne

povezanosti izme|u djece i roditelja i pored visokog socijalnog statusa.”Dr Shofild, dalje, ka`e: “Tolerantan odnos dru{tva prema svim oblicima spolnih veza u stalnom je poras-

tu, do te mjere da ne postoji nikakav osje}aj stida od zinaluka, homoseksualizma ilibilo kojeg drugog nenormalnog ili zabranjenog na~ina upra`njavanja seksa. Napro-tiv, sredstva za informisanje formirala su takvo shvatanje po kome je sramota za mla-di}a ili djevojku da budu nevini. ̂ ednost mu{karca ili ̀ ene na Zapadu postala je pot-puno neshvatljiva stvar. Masmediji vr{e poseban pritisak na mladi}e i djevojke, kao{to to ~ine vr{njaci me|u njima prema svojim drugovima i drugaricama do te mjereda budu primorani da im se u tome pridru`e.

Sredstva za informisanje pozivaju u “slobodu seksa” i na nju podsti~u smatraju}ito normalnom i prirodno-biolo{kom pojavom. Isto tako postoji prividno zadovoljstvoprouzrokovano uvjerenjem da su antibiotici u stanju da izlije~e bilo kakve veneri~nebolesti koje se zbog toga pojave.

Spolne bolesti i blud 13

Page 12: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

Sredstva za kontracepciju78% ̀ ena koje su upitane o njihovim vanbra~nim avanturama odgovorilo je da su

sredstva za spre~avanje za~e}a bila dodatni motiv za to.Mnoge od njih pohvalno su se izrazile o kontracepcijskim sredstvima koja su

omogu}ila `eni da se izjedna~i sa mu{karcem o pitanju seksualne slobode, jerza~e}e vi{e nije razlog ograni~avanja njene seksualne slobode. Zato su mnoge ̀ enena Zapadu postale pobornice “slobode seksa” i to praktikuju jo{ od svojih ranih godi-na. Rezultat toga je veliki porast tripera i drugih veneri~nih oboljenja kod mladih upubertetu, u odnosu na prija{nja vremena.

U ~lanku dr Jamesa Noxa Russela, koji je objavljen u ~asopisu “Journal of Hospi-tal Medicine”, 29/2 1983. g., a u kome je rije~ o za~e}u djevoj~ica u {kolama stoji:

“Uprkos porasta procesa edukacije o upotrebi sredstava za spre~avanje za~e}a,u Engleskoj i Velsu, u periodu izme|u 1974-1978 zabilje`en je 18851 slu~aj trudno}ekod djevojaka ~ija starost ne prelazi 15 godina. 12873 djevojke u~inile su abortus, aostale su ostale uporne da dovr{e period trudno}e. Statisti~ki podaci pokazuju da jetrudno}a veoma mladih {kolskih djevojaka (do 16 g.) u stalnom porastu. U SAD -ujedan od svakih pet slu~ajeva trudno}e je kod djevojaka koje su mla|e od 18 godina.

Elizabeta Manners u svojoj knjizi (“The Vulnerable Generation”) (“Vulnerabilnageneracija”) ka`e: “Zaista djevojke u {kolama bivaju izlo`ene odvratnim zloupotre-bama i ru{ila~kom valu materijalizma u kojeg ih guraju mas mediji i grupa trgovacaseksom koji na takav na~in ostvaruju ogromne materijalne dobiti.”

U knjizi “The Illusory Freedom” “Fatamorgana slobode” koju je napisao Hit 1978. g.stoji: “Rje{enje problema {irenja spolnih bolesti le`i u borbi protiv rasprostranjenognemorala i zagovaranju ~ednosti, po{tenja i prednosti ~istog porodi~nog `ivota.”

U medicinskom priru~niku “Merk” (trinaesto izdanje 1977. g.) stoji:“Unato~ zadivljuju}eg napretka medicine na podru~ju dijagnostike i lije~enja, koji

je uspio iskorijeniti mnoge zarazne bolesti u svijetu, veneri~ne bolesti strahovito suse ra{irile u posljednjih 25 godina. Postoji, po na{em mi{ljenju, nekoliko razloga zatu kontradiktornost:

Velike promjene u seksualnom odgoju u zadnjih 25 godina, u kojima se pojavilatakozvana ’revolucija seksa’, {irenje tableta, spirala i drugih sredstava za spre~avanjeza~e}a. Izme|u ostalih uzroka je i pojava novih mikroba koji su otporni na antibiotike.Zatim, veliki broj ̀ ena koje obole od veneri~nih bolesti uop}e ne primje}uje nikakvesimptome tih bolesti, naro~ito u samom po~etku. Zatim, lahko}a putovanja u razne

14 Spolne bolesti i blud

Page 13: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

dijelove svijeta, naro~ito na zapadu, porast vanbra~nih spolnih kontakata i zajedni~-ko seksualno u`ivanje od vi{e osoba u isto vrijeme.

Me|u va`ne razloge spada i {irenje anormalnog seksa koji je popra}en opasnimbolestima. Zatim, anonimnost, prikrivanje i neobavje{tavanje svijeta od medicinara oopasnosti ovih bolesti i njihovoj rasprostranjenosti.”

U knjizi “Veneri~na oboljenja u toplim krajevima” stoje sljede}i razlozi:1 - {irenje prostitucije u mnogim predjelima Azije i Afrike, a prostitucija se smatra

glavnim razlogom {irenja veneri~nih bolesti u zemljama u razvoju, u Aziji, Africi i latin-skoj Americi, za razliku od naprednih zemalja zapada u kojima prostitucija ne igraveliku ulogu. Zato {to su zemlje zapada pogo|ene “slobodom seksa” uop}e i ulogaprostitutki osjetno se smanjila. Djevojke koje to rade iz hobija postale su konkurentki-nje prostitutkama i nadma{ile ih u tome!

U nerazvijenim zemljama prostitutke i dalje imaju najve}u ulogu u {irenjuveneri~nih oboljenja;

2 – siroma{tvo koje mnoge djevojke prisili na prostituciju;3 – opasna zanimanja, kao {to su mornari, oru`ane snage, radnici i slu`benici

hotela, mjesta za zabavu, barovi i no}ni klubovi, avio-kompanije, naro~ito stjuardese,radnici lijepih umjetnosti, pozori{ta, sale za ples i muzi~ari;

4 – turizam;5 – putovanje radnika i njihovo odsustvo od svojih porodica;6 – sredstva za spre~avanje za~e}a;7 – porast obrazovanja i mje{ovitog (izme|u mu{karaca i djevojaka) {kolovanja;8 – selidba sa sela u grad i val industrijalizacije;9 – veliki tro{kovi `enidbe;10 – razna sredstva za informisanje koja daju akcenat na seks;11 – anormalni seks. Ovo je jasan problem na Zapadu, koji se jo{ nije u dovoljnoj

mjeri izu~io u zemljama u razvoju;12 – postojanje konstantnog i plodnog tla za mikrobe u prostitutkama i onima koji

upra`njavaju anormalni seks;13 – nastanak mikroba koji su otporni na antibiotike. Danas vi{e od dvije tre}ine

mikroba koji izazivaju triper otporni su na penicilin.14 – {irenje alkohola i droge;

Spolne bolesti i blud 15

Page 14: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

15 – neupozoravanje vlasti i zdravstvenih ustanova na opasnost i ozbiljnost ovogproblema, {to dovodi do njegovog pove}avanja bez ikakvog ozbiljnijeg otpora;

16 – la`no uvjerenje da pencilin i antibiotici mogu izlije~iti bilo koju veneri~nubolest.

Dr Andrau Rigg, profesor dje~ije medicine na univerzitetu D`ord` Wo{ington uSAD-u ka`e: “Tri najva`nija uzroka {irenja spolnih bolesti su: nemoral (prostitucija),sredstva za kontracepciju i krivo uvjerenje da penicilin i antibiotici mogu izlije~iti tebolesti.” ^asopis Practitioner Vol 214/Feb. 1975.)

Dr Teodor Kuper, zamjenik ministra zdravstva u SAD-u i predsjednik udru`enjakulture zdravlja, na zasjedanju o veneri~nim bolestima u Londonu (22-25 juna 1975.),rekao je: “^ovjekov moral jeste kamen spoticanja kada su u pitanju spolne bolesti injihovo {irenje...”

“Zbog toga se veneri~ne bolesti nazivaju i dru{tvene bolesti, zato {to su one rezul-tat odre|enog pona{anja koje se ne pridr`ava zakonski dozvoljenih, spolnih vezaunutar braka, nego praktikuje vanbra~ne odnose, prije i nakon braka.”

Iz navedenih i drugih studija zaklju~uje se da se veneri~ne bolesti {ire ogromnombrzinom.

Ove bolesti prenose se isklju~ivo putem zinaluka, homoseksualizma i drugihanormalnih seksualnih odnosa. (U njih ne spada onanija).

Postoje i drugi na~ini preno{enja ovih bolesti, iako su oni manje va`ni u odnosuna prvi na~in, a to su zabranjene seksualne veze koje se mogu svesti pod sljede}e:

1 – odnos sa mu`em ili suprugom koji je ve} zara`en nepropisnim stupanjem uspolni odnos, putem zinaluka, homoseksulizma i sli~no;

2 – prelazak mikroba na zametak (embrij), kao {to se de{ava sa sifilisom i herpe-som, ili prilikom poroda, kao {to je slu~aj sa triperom, klamidijom i tako|er herpe-som, putem dodira sekreta kojeg lu~i vagina i grli} rodnice koji su oboljeli tim bolesti-ma sa tijelom i o~ima;

3 – preno{enje putem krvi. To se de{ava sa sifilisom i sidom;4 – rijetko se te bolesti prenose putem dodira sa vanjskom povr{inom ko`e obolje-

log i njegovih organa;5 – obolijevanje medicinskih radnika u laboratoriji ili bolnici. Medicinski ~asopis

“Lanset” u svom broju koji je izdat 24. marta 1984. g. str. 676 bilje`i: “Prvi slu~aj obolje-nja od side otkriven je kod slu`benika u bolnici, koji nije bio poznat po nastranim sek-

16 Spolne bolesti i blud

Page 15: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

sualnim radnjama. Isto tako zabilje`eni su mnogobrojni slu~ajevi oboljenja, odveneri~nih i drugih zaraznih bolesti, usljed kontakata sa oboljelim, njihovom krvi idijelovima tijela. Ponekad je razlog tome bilo seciranje le{eva. Me|utim, ovo je veo-ma rijedak uzrok.

Dakle, uzrok {irenja veneri~nih bolesti jeste porast zinaluka, homoseksualizma,op}enje sa bli`om rodbinom ({to je protupropisno) i svaka vrsta anormalnog seksa,o ~emu smo op{irnije govorili.

Allah, d`.{., u ~ovjeku je stvorio potrebu za seksom, isto kao {to je u njemu stvo-rio potrebu za hranom. Za udovoljavanje svake od njih je ~ovjeku podario osje}ajslasti. Slast prilikom spolnog odnosa je, kako ka`e imam Ebu-Hamid el--Gazali, u poglavlju o braku, u svojoj knjizi “O`ivljavanje vjerskih znanosti” “...najsla-|a slast, samo kada bi du`e trajala...”

Allah, d`.{., nije bez razloga stvorio ove nagone u ~ovjeku. Nagon za hranom imaulogu o~uvanja ~ovjeka (jedinke), dok nagon za seksom ima ulogu o~uvanja vrste.A o~uvanje vrste ima prioritet nad o~uvanjem pojedinca.

Sasvim je normalno da punoljetan ~ovjek i punoljetna `ena nastoje udovoljitiovom prirodnom nagonu kojeg je Allah, d`.{., u njima stvorio, kako bi se na taj na~inrazmno`avali i o~uvali svoju vrstu.

Ibn el-Kajjim u svojoj knjizi “Et-Tibjan fi aksamil-Kur’an” ka`e: “Zatim, kada jeAllah, d`.{., htio umno`iti njihovo potomstvo (potomstvo Adema i Have) na Zemlji,pa im je podario vru}inu strasti i vatru ljubavi i ̀ elje i nadahnuo svakog od njih potre-bom za spojem sa svojim sudrugom, pa su se spojili onako kako je to ve} biloodre|eno.” Ibn el-Kajjim dalje ka`e: “Zatim, je Allahova, d`.{., mudrost htjela daispoljavanju strasti odredi najja~e faktore spolja i iznutra, pa joj je na~inio sliku kojuje uljep{ao u o~ima onoga koji u nju gleda i dao mu da je za`eli. Zatim je dao da jed-no drugom prilaze putem lanca strasti i ljubavi, te je svako od njih jako za`elio da sespoji sa svojim drugom i zajedno sa njim boravi kako bi Allah, d`.{., stvorio ono {toje ve} odre|eno. Zatim je Allah dao da jedno od njih bude mjesto sijanja a drugomjesto sjemena, pa da se dvije teku}ine spoje na strogo odre|enom mjestu.”

Me|utim, Allah, d`.{., to nije prepustio slu~ajnosti niti dozvolio da se sretne bilokoji mu{karac sa bilo kojom ̀ enom, bez ikakvih pravila i uslova. Naprotiv, Allah, d`.{.,zacrtao je za to odre|en put u koji poziva ljude i na koji ih podsti~e i bodri. To je putbraka.

Spolne bolesti i blud 17

Page 16: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

Nakon {to je spomenuo `ene s kojima je ~ovjeku zabranjeno stupiti u brak u suriEn-Nisa” ������������ Allah, d`.{., ka`e: ��������� �������������� � ����� ��� ������� �)� ����� ��� ������ �������� ��� ��� ���#����)���� ����� ����������� Islam je, dakle, zabranio mona{tvo, a naredio brak i na njega podsti~e i bodri.

Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “O mladi}i, ko je od vas u stanju da se o`eni, neka to ura-di, jer tako }e lak{e sa~uvati svoj pogled i svoj spolni organ, a ko nije u stanju da tou~ini, neka posti, jer post mu je (najbolja) za{tita.” (Prenose ga {esterica: Buharija, Muslim,

Ebu-Davud, Tirmizija, Nesaija i Malik.)

U drugom hadisu Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Brak je moj sunnet, pa ko ̀ eli da budena mom putu neka primijeni moj sunnet.” (Prenosi ga Ebu-Ja’la)

Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Ko se ne pridr`ava mog sunneta (pravca), on nije odmene.” (Buharija i Muslim)

Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Ko bude u stanju da se o`eni, pa to ne u~ini, on nije odnas.” (Daremi, Ebu-Davud i Dejlemi)

Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Ako vam do|e (kao prosac) onaj sa ~ijim ste imanom ipovjerenjem zadovoljni, o`enite ga. Ukoliko to ne uradite, nastupit }e veliki nered ismutnja na Zemlji.” (Ebu-Davud i Tirmizi)

Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “@enite se i razmno`avajte se, jer }u se ja sa vama ponosi-ti pred ostalim narodima.” (Bejheki i Ibn-Merdevejh)

Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Ovaj svijet je (prolazno) zadovoljstvo, a najbolje zado-voljstvo ovog svijeta je hairli `ena.” (Muslim i Nesaija)

Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “@enite se rodnim i umiljatim `enama, jer }u se ja va{ombrojno{}u nad drugim narodima ponositi (na Sudnjem danu).” (Ebu-Davud i Nesaija)

Ibn-Abbas je rekao Ibn-D`ubejru: “@eni se! Zaista je najbolji ~ovjek ovog ummetaimao najvi{e `ena. (Misli na Poslanika, s.a.v.s.) (Prenosi ga Buharija)

Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Nema mona{tva u islamu.” (Ahmed i Tirmizija) A u Tabe-ranijevom rivajetu stoji: “Zaista nam mona{tvo nije propisano.” “Allah, d`.{., nam jemona{tvo zamijenio sa uzvi{enim pravovjerstvom (islamom).

Od Se’ada ibn Ebu-Vekkasa prenosi se da je rekao: “Da Poslanik, s.a.v.s., nijezabranio mona{tvo Usmanu ibn Maz’unu, mi bi se kastrirali.” (Buharija, Muslim, Tir-mizija i Nesaija)

Kada je Akkaf ibn Bi{r et-Temimi u{ao kod Poslanika, s.a.v.s., Poslanik, s.a.v.s.,

18 Spolne bolesti i blud

Page 17: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

upitao ga je da li ima `enu ili robinju. Kada je Akkaf na to dao negativan odgovor, abio je bogat, Poslanik, s.a.v.s., mu je rekao: “Ti si onda brat {ejtanu. Da si kr{}aninbio bi jedan od njihovih monaha. Na{ sunnet je brak. Najgori me|u vama suneo`enjeni. Zar se sa {ejtanom poigravate? [ejtan nema ve}eg oru`ja protivpobo`nih ljudi od `ena. Izuzev o`enjenih, oni su za{ti}eni od bluda.” (Ahmed)

Poslanik, s.a.v.s., obra}aju}i se `enama rekao je: “Nisam vidio da neko slabijevjere i pameti vi{e pobje|uje razumne ljude od vas.” (Buharija i Muslim) Imam Gaza-li u svojoj knjizi “O`ivljavanje vjerskih znanosti” u poglavlju o braku ka`e: “To je zbognagona strasti.”

Koristi braka su mnogobrojne: on je najbolji na~in ~uvanja pogleda i spolnogorgana, zato ga islam naziva “za{titom”, a o`enjene “za{ti}enim” (muhsanin), jer ihon ~uva od zinaluka. Njegov krajnji cilj jeste razmno`avanje i o~uvanje ljudske vrste.Zato je Poslanik, s.a.v.s., podsticao na `enidbu rodnom i (prema djeci) blagom`enom i na {to ve}i broj djece, i obavijestio nas da }e se ponositi ovim ummetom naSudnjem danu zbog njihove mnogobrojnosti.

Allah, d`.{., ka`e: �*�������#��� �� �&������������+����������� ����)��� ������������� ��� ����������� ���������������������!����� ����� ��,��� ���� � �������� �� ���������

�*�������%��������� �����)��� ����� �� �� � ������������������������ ��

�*�������� ���������� ���)����������������������������#�����&������������ ������� ����������� �����

���� ������������� ����!�� ����,��������������� ��, ������� � ��� �������!������� ���,������ -������������������#����������������������� ���

� ��!������������ � �����, ����� ������ ���,�!��� ��������� ������ ������� �� ���!��

������ ������� .��,������� ����!������ .��������"��������#!�

Allah, d`.{., odredio je da brak bude jedini ispravan put zadovoljavanja ovoguro|enog ~ovjekovog nagona. Kako bi on bio faktor formiranja, izgradnje i ispun-jenja Zemlje dobrom, bereketom i potomstvom, a ne kako bi razarao, ru{io i razvalji-vao, kao {to je to slu~aj kada se taj nagon usmjeri ka putu razvrata, nemorala, pros-titucije i ostalih vrsta anormalnog seksa.

Allah, d`.{., zabranjuje zinaluk i sve {to njemu vodi.

Spolne bolesti i blud 19

Page 18: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

Allah, d`.{., ka`e: ���,������ ����#����� ������ ������������ �����������/�����$�������� I nare|uje ~uvanje spolnog organa i obaranje pogleda. Zato je jednood svojstava Allahovih, d`.{., iskrenih robova ������������ �#�����) ������������� ��%#� Aod svojstava vjernika ������������������� ��������)������������&���� � ���� Istotako, jedno od svojstava vjernika je: �*���,���� � �$��� ������. ������.���������������������������������#�����������������,����!�� �� ���) ���#� ������������������������� ��������������������� ��������)�������������� ������!��������!���� ���������� ������!������������������ ����� ���������0��������������� ��������� ������������������� �� ����������&���� � ���!�

Islam, zbog toga, upotrebljava sva sredstva u borbi protiv zinaluka, kako musli-mani ne bi zapali u njega. Zato podsti~e i bodri na brak, a zabranjuje zinaluk, ukazu-je na njegovu opasnost i zabranjuje sve {to njemu vodi. Allah, d`.{., nare|uje obaranjepogleda: �� ����� �������� ���#�� ����� � ����� ���� ����� �#���������������� ������������������ �����'�

� �� ����� ������� ���#�� ����� � ����� ���� ����� �#���������������� �����������0���� ��� ������� ���� ������������!���!�������,�����������,���� ������������,�� ���� ��� ������������ ������������� 0�� ����� ����� �� ������������������������������� ���������������) ����������������) ������� �������!���������������������������������� �������!�����#�.���������������������#�. ����� �������������� ��������!���������� �������������������#������������������,�������������������� #� �� � ������� ���������,�� ��������������������� ���� �0��� ��� ���������������������#��� �)����� � ����������!������������������������ � ��!������� ����� ��������#��� ��������������,���� ��� ���� �������

Islam zabranjuje mije{anje mu{karaca i `ena i strogo zabranjuje osamljivanjemu{karca sa ̀ enom koja mu nije mahrem. Nare|uje hid`ab i zabranjuje suprugamaPoslanika, s.a.v.s., da uljep{avaju svoj glas prilikom govora pa da u napast do|e onaj~ije je srce bolesno. Zabranjuje ulazak kod `ena ~iji su mu`evi odsutni, itd.

Islam najstro`ije zabranjuje zinaluk ~ija je najte`a vrsta zinaluk sa suprugom svo-ga kom{ije i opisuje u`asne prizore kazne za bludni~are kada }e u vatri d`ehenem-skoj sa tegobom piti gnoj i sukrvicu koji }e izlaziti iz organa bludnica.

20 Spolne bolesti i blud

Page 19: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

Islam, tako|er, zabranjuje sve vidove seksualne nastranosti. Poslanik, s.a.v.s.,zabranio je da ~ovjek spolno op}i sa svojom suprugom u ~mar i taj ~in smatra velikimgrijehom i poredi ga sa odlaskom vra~aru. Kur’an i sunnet zabranjuju ~ovjeku da vr{iodnos sa svojom suprugu u periodu hajza i to smatraju bolnim i nepristojnim. Allah,d`.{., ukorio je Lutov narod i u zemlju ih zatr’o, jer je homoseksualizam po islamskomu~enju jedan od najve}ih i najopasnijih grijeha.

Poslanik, s.a.v.s., zabranio je slu{anje pjeva~ica i plesa~ica i to smatra sredstvomzinaluka. Islam, tako|er, zabranjuje konzumiranje alkohola i droge. Nema sumnje dasu alkohol i droga veoma zna~ajni faktori u {irenju prostitucije, homoseksualizma,spolnog odnosa sa onima koje su zabranjene (haram) i silovanja. Po zvani~noj statis-tici me|unarodne organizacije za zdravstvo, koju prenosimo od Dili Mila (26/6/1980),50% od ukupnog broja silovanja zlostavljanja i 86% od ukupnog broja ubistava bivapod dejstvom opojnih sredstava.

Ukratko, islam svestrano otvara vrata braka, na njega bodri i podsti~e, a ~vrsto iodlu~no zatvara sva ostala vrata. Islam nije ostavio nikakav put preko kojeg bi vjernikmogao sti}i do zinaluka. Sve prilaze njemu je zatvorio i zabranio sve {to na bilo kojina~in njemu poziva.

Zato se problem veneri~nih oboljenja nije pojavio u muslimanskim sredinama,izuzev u periodima u kojima su se muslimani udaljili od svoje vjere i zakona svogaGospodara, a prihvatili nevjerni~ke zakone, koji dozvoljavaju nemoral i razvrat iveli~aju prostituciju i zinaluk.

Pored svega toga, islamske sredine, bez obzira nalazile se one u Africi ili Aziji, gdje`ive Arapi ili nearapi, u Americi ili Evropi, najmanje su pogo|ene spolnim bolestima,kao {to se to navodi u knjizi “Veneri~ne bolesti u zemljama toplih krajeva” ~iji je autorEraja Vebint i Usaba (izdata 1980.)

Autor spomenutog djela tvrdi da spre~avanje mije{anja mu{karaca i `ena i hid`abdovode do smanjenja veneri~nih bolesti u sredinama koje to praktikuju, i pored toga{to se u takvim sredinama nalaze sjedi{ta fesada sa prostitutkama. Zbog toga je pos-totak oboljenja ̀ ena muslimanki veoma mali u pore|enju sa ostalim ̀ enama u svijetu.

[to se ti~e mu{karaca u islamskom svijetu, oni su vi{e izlo`eni tim oboljenjima od`ena, zbog nastranog gledanja dru{tva u vezi s tim pitanjem i smatranja da je zinalukmu{karca daleko lak{i nego zinaluk `ene.

Ista knjiga spominje da obrezivanje, i pored toga {to ne umanjuje bolesti sifilisa itripera, ~ak, i kod onih koji zinaluk ~ine, umanjuje oboljenja od herpesa ~ira, tumoramokra}nih kanala i upala koje prate one koji imaju ko`icu.

Spolne bolesti i blud 21

Page 20: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

Islamski stav prema spolnom nagonu je umjeren. Imam Gazali nabraja mnogekoristi ovog nagona kojeg je Allah, d`.{., usadio u ~ovjeka, ukoliko se upotrijebi putembraka. Me|u prvima je o~uvanje ljudske vrste i razmno`avanja ljudi, od ~ega zavisiopstanak ~ovjeka na Zemlji do Allahom odre|enog kraja ovog svijeta. Druga je za{titaod {ejtana, razbijanje `udnje, spre~avanje od nasrtaja strasti, obaranje pogleda,~uvanje spolnog organa i, napokon, udaljavanje od veneri~nih bolesti.

Tre}a je slast spolnog odnosa vjernika {to podsje}a na slast spolnog odnosa uD`ennetu, {to u ~ovjeku ja~a ̀ elju za tim u`itkom i navodi ga na ~injenje dobrih djelai izbjegavanje lo{ih. S obzirom da su ovodunjalu~ki u`ici kratkog daha i prolazni, ad`enetski u`ici stalni i vje~ni, ovi nas na njih podsje}aju. Zatim Gazali ka`e: “Pogledajsamo u Allahovu, d`.{., mudrost, zatim milost i preciznost, kako je u jednom nagonudao dva ̀ ivota: vanjski i unutarnji. Vanjski je ̀ ivot ̀ ivot ~ovjeka putem opstanka nje-gove vrste, {to predstavlja produ`etak njegovog postojanja. A unutarnji `ivot jeonosvjetski ̀ ivot. Zaista, ova nepotpuna prolazna slast pove}ava ̀ elju za potpunomi vje~nom slasti. Na taj na~in ona podsti~e na ibadet koji je jedini put do ove druge.Tako ~ovjek svojom prejakom ̀ eljom za ovodunjalu~kom slasti olak{ava sebi ustraj-nost na onome {to }e ga odvesti do vje~ne d`enetske slasti.

^etvrta se ogleda u tome {to brak, kojim se suzbija nagon strasti, zauzima veomazna~ajano mjesto u vjeri za svakog onoga ko je sposoban za brak, a to je slu~aj sve}inom ljudi. Jer ukoliko se strasti pobude i nadja~aju, a ne bude postojala snagabogobojaznosti koja }e ih ukrotiti, one neminovno vode do nemorala. Na to je ukazaoPoslanik, s.a.v.s., rije~ima: “... Ukoliko to ne uradite, pojavit }e se veliki fitnet (nered) naZemlji.”

Na ovakav na~in islamska ulema govori o koristima ovog nagona ukoliko se onusmjeri zacrtanim putem. Poslanik, s.a.v.s., ukazao je na to da je ~ovjek nagra|en iza svoj spolni odnos rije~ima: “I u va{em spolnom op}enju je sadaka.” Ashabireko{e: “Zar }e neko od nas biti nagra|en i za odnos sa svojom suprugom?”Poslanik, s.a.v.s., re~e: “Da. [ta mislite ako bi to uradio na nedozvoljen na~in, bi lizaslu`io kaznu? Isto tako ako to uradi na halal na~in biva nagra|en.”

Ovakav stav prema seksu ne postoji ni u jednoj religiji niti u bilo kojoj civilizaciji ilinarodu, izuzev islamske vjere. Seksualni nagon postaje ibadetom i njime se sti~evelika nagrada. Taj nagon u ovom kontekstu postaje povodom za razmi{ljanje o Alla-hovim, d`.{., blagodatima i na~inom dolaska do d`enetskih ljepota.

Za razliku od toga, u drugim religijama, a naro~ito u kr{}anstvu, nalazimo sasvimsuprotan stav prema seksu. Kr{}anstvo gleda sa podozrenjem na seksualni nagon,

22 Spolne bolesti i blud

Page 21: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

~ak, ako se radi i o njegovom kanalisanju putem braka. Kod njih je isposni{tvo imona{tvo (sustezanje od braka) bolje od braka, {to je dovelo do {irenja zinaluka ianormalnog seksa me|u samim monasima i sve}enicima.

Iz navedenog se da zaklju~iti da se uzroci {irenja zinaluka u pojedinim detaljimarazlikuju od sredine do sredine, ali se svi oni mogu svesti pod sljede}e:

1 – {irenje materijalisti~kog svjetonazora, naro~ito na zapadu i udaljavanje odvjere i moralnih na~ela;

2 – {irenje takozvane “revolucije seksa” koja predstavlja revoluciju protiv svihmoralnih principa i svih vjera. Tu revoluciju su isplanirali jevreji koji to otvorenonavode u “Protokolima sionskih mudraca”;

3 – ovladavanje jevreja sredstvima za informisanje i centrima za upravljanje, takoda je seks postao normalna pojava od koje se ne treba stidjeti, a nevinost i ~ednostje ne{to ~ega se na zapadu treba stidjeti;

4 – izvo|enje `ene iz ku}e na radna mjesta, dragovoljno, a po~esto i mimo njenevolje. Pojavio se veliki broj nau~nih studija o radu ̀ ene koje dokazuju da je to razlogpove}anja zinaluka. Najzna~ajnija od njih je knjiga “Iskori{tavanje zaposlene `ene”(The Sexsual Harrasment of women on the job) autora Lina Farija ~ije smo citatekoristili u na{oj knjizi “Zaposlenje ̀ ene na mizanu”. U istoj smo knjizi, tako|er, citiralinavode iz zapadnih ~asopisa, kao {to je “News Week” u broju koji je izdat 17. marta1980. godine, u kome je objavljena kompletna studija pod naslovom “Zloupotrebaseksa u kancelarijama” (Abusing Sex at The Office);

5 – izlazak ̀ ene na posao doveo je do uskra}ivanja njege djece od njihovih majki.U izvje{taju me|unarodne organizacije za za{titu zdravstva stoji da svako dijete imapotrebu za njegom svoje majke tri prve godine neprekidno. To su potvrdile desetinemedicinskih nalaza u Evropi i Americi.

Nedostatak maj~ine topline i njege doveo je do pojave generacija koje karakteri{enesigurnost, zbunjenost, hladnokrvnost, upotreba droge i {irenje vala terora,napastvovanja, odanosti seksu, alkoholu i na posljetku samoubistvo;

6 – izlazak `ene na posao prouzrokovao je njenu nestabilnost i raspad porodice.Po zvani~nim podacima u Americi svaku osmu porodicu hrani ̀ ena, zbog toga {to jeona “nevina majka” (to je nadimak za ̀ enu koja nikada nije bila u braku a ima djecu,{to je ~udan naziv koji sam po sebi govori o kontradiktornosti zapadnog dru{tva) ilizbog rastave braka ili napu{tanja i bjekstva oca;

Spolne bolesti i blud 23

Page 22: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

7 – zaposlenje ̀ ene dovelo je do veoma ~udnog vala napastvovanja djece. U me-dicinskim knjigama i ~asopisima pojavile su se desetine referata i studija o “napastvo-vanoj djeci” (Abused Child). Naj~e{}e to napastvovanje biva tako okrutno daprouzrokuje smrt ili trajno o{te}enje djeteta. Jo{ je ~udnija od toga ~injenica da tozlostavljanje biva popra}eno seksualnim i`ivljavanjem na dje~aku ili djevoj~ici odnjenog oca ili nekog od njenih ro|aka. Medicinski ~asopis Hexagon Vol. 6/1978. tvr-di da ne postoji ni jedna bolnica u Evropi i Americi u kojoj se ne nalazi bar nekolikodjece koja su grubo pretu~ena od njihove majke ili, ponekad, i njihovog oca.

U 1967. godini u britanske bolnice dovedeno je vi{e od 6500 djece koja su pre-tu~ena toliko jako da je 20% podleglo usljed velikih povreda. Stotine njih je ostalozauvijek slijepo, stotine drugih je ostalo nijemo. Hiljade djece godi{nje postaje nenor-malnim, umno zaostalim i nepokretnim zbog prejakog udaranja. Nau~ne studijepokazuju da je razlog tome prevelika zamorenost majki koje rade van ku}e i koje,zbog toga, do`ivljavaju velike neprijatnosti u svom porodi~nom `ivotu, {to ih jepretvorilo u zvijeri koje napastvuju svoju djecu;

8 – {irenje sredstava za spre~avanje za~e}a. Bojazan od trudno}e bio je jedan odva`nih faktora koji su spre~avali ̀ enu od zinaluka. Me|utim, po{to je taj faktor nestao,zinaluk je, uz nedostatak vjerske svijesti, doveo do takozvane “emancipacije `ene” injenog izjedna~avanja sa mu{karcima u njihovom neljudskom pona{anju i razvratu;

9 – {irenje informacija o seksualnom ̀ ivotu putem svih sredstava za informisanje,{kolstva i davanja akcenta, posebno na Zapadu, na va`nost spre~avanja za~e}a iizbjegavanja spolnih bolesti, uz upra`njavanje seksa u svakoj prilici koja se uka`e;

10 – {irenje mre`e trgovaca prostitucijom na svjetskom planu. Prostitucija se sma-tra glavnim uzrokom spolnih bolesti u zemljama u razvoju (tre}eg svijeta), a seksual-na sloboda koja je obuhvatila sve slojeve zapadnog dru{tva jeste glavni je razlog tihbolesti na zapadu;

11 – turizam: broj turista 1975. g. dostigao je cifru od 215 miliona. Taj broj danasse pove}ao, ali ne posjedujem sada{nje podatke.

U svakom slu~aju turisti~ke zemlje, kao {to je [panija i Portugalija, imaju najve}iprocenat abortusa na svijetu u odnosu na broj stanovnika. Broj abortusa godi{njedosti`e cifru od milion. Ovdje je rije~ o namjerno izazvanim, a ne o slu~ajnim poba~aji-ma.

Uzrok porasta poba~aja u [paniji i Portugaliji jeste ~injenica da su njihovi stanovni-ci katolici, a katoli~anstvo jo{ nije dozvolilo spre~avanje za~e}a, iz tog razloga djevoj-

24 Spolne bolesti i blud

Page 23: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

ke [panije imaju manje iskustva sa spre~avanjem za~e}a od svojih vrsnica u ostal-im zemljama Evrope.

Iz istog razloga nalazimo da broj namjerno izazvanih abortusa u Latinskoj Ameri-ci dosti`e tri miliona godi{nje, jer su stanovnici Latinske Amerike, tako|er, katolici i unjihovim {kolama se ne predaje o sredstvima za spre~avanje za~e}a;

12 – putovanje radi zaposlenja. Broj iseljenika zbog rada dostigao je broj od {estmiliona radnika u 1975. g. i ve}ina njih `ivi bez svojih porodica i u veoma lo{em psi-hi~kom i socijalnom stanju. Djevojke me|u njima padaju kao `rtve svjetske trgovineprostitucijom koja je veoma ra{irena u mnogim zemljama svijeta. Mladi}i me|u nji-ma, pak, nemaju drugog na~ina da udovolje svojim seksualnim potrebama negoputem prostitutki;

13 – postoje i odre|ena zanimanja koja su sama po sebi uzrok ve}eg procentaoboljenja od veneri~nih bolesti, kao {to su djelatnici na polju zabave i razonode ukafanama, barovima, hotelima, mornari, stjuardese i sl. Svi oni samim svojim zani-manjem postaju potencijalni kandidati za obolijevanje od tih bolesti.

14 – u sredinima koje tra`e velike iznose za mehrove i posebne uslove za sklapanjebraka dolazi do pove}anog procenta oboljenja od veneri~nih bolesti, zato {to omladi-na ne nalazi drugog na~ina za udovoljavanje svojim razuzdanim strastima izuzevzinaluka. A po{to su to ve}inom zemlje u kojima se dr`i do vjerskog odgoja, oni tomogu realizovati samo sa djevojkama koje se bave prostitucijom. Istra`ivanja pokazu-ju da su prostitutke u Egiptu, Tunisu, Iranu, Turskoj, Francuskoj i drugim dr`avamazara`ene veneri~nim bolestima u procentu koji se kre}e izme|u 90% i 100%;

15 – uzroci fiziolo{ke i bakteriolo{ke naravi smatraju se sporednim, po mommi{ljenju. U fiziolo{ke uzroke spada ubrzan fizi~ki razvoj dje~aka i djevoj~ica i njiho-vo rano spolno sazrijevanje. Na zapadu se danas doba spolne zrelosti kre}e izme|u11 i 12 godina, nakon {to se to doba kretalo samo prije nekoliko generacija izme|u14 i 16 godina.

[to se bakterija ti~e, tu se misli na nastanak mikroba koji su otporni na antibiotike.Tako npr. dvije tre}ine oboljelih od sifilisa u Aziji i Africi posljedica je zaraza mikrobi-ma koji su otporni na penicilin;

16 – opojna pi}a i droge isto tako smatraju se uzrokom {irenja veneri~nih bolesti.Ovo sve iz razloga {to alkohol i droga oduzimaju razum ~ovjeka, pa je ~ovjek u takvomstanju vi{e sklon seksualnom napastvovanju, naro~ito u po~etnim stadijumima dejstva,prije nego {to se potpuno opije i postane seksualno nemo}an.

Spolne bolesti i blud 25

Page 24: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

S obzirom da je alkohol veoma rasprostranjen u zapadnim sredinama i ve}inidijelova ostalog svijeta i da ve}ina onih koji konzumiraju alkohol to ~ine na javnimskupovima i raznim prigodama (100 miliona u SAD-u i vi{e od 150 miliona u Sovjet-skom savezu), postaje nam jasno za{to su u~estale pojave zinaluka upravo poslijetakvih sve~anosti, jer se ve}ina njih zavr{i sa upra`njavanjem zinaluka.

26 Spolne bolesti i blud

Page 25: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

������������ !�"����# "���$��%&'�%����

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Kada se u jednom narodu pojavi zinaluk i rasprostranido te mjere da se javno ~ini, u njemu }e se pojaviti kuga i bolesti koje nisu postojaleme|u njihovim precima, koji su prije njih `ivjeli.” (Prenosi ga Hakim, Ibn-Mad`e i El-Bezzar)

“Sida je problem broj jedan za ministarstvo zdravstva u SAD-u” Margaret Henkler,ministar zdravstva (ameri~ki ~asopis “Time”, 4/7/1983.

“Ti ne pre`ivljava{ samo bolove side, nego `ivi{ potpuno odba~en od sredine, akada umre{, svi odbijaju da opreme tvoj le{. Nema ni{ta u `ivotu {to te mo`e u~initinesre}nijim od toga.” Filip Lanzareta jedan od oboljelih od side, preneseno iz “Time“,4/7/1983.

“Ja se posebno brinem o stanju moje bra}e koji su seksualno nastrani i oboljeli odside, a kojima dru{tvo odbija u~initi bilo kakvu uslugu, prokleto bilo!” Dr D`o{ava,predsjednik grupe seksualno nastranih u gradu Sijetl u SAD (“Time” 4/7/1983).

#� � � ������'! �' ��;��#"@AIDS je skra}enica rije~i Acquired Immune Deficiency Syndrome (sindrom

ste~enog nedostatka imuniteta).

Sida se ogleda u odre|enom broju simptoma ~ije pojavljivanje ukazuje na to daoboljeli pati od nedostatka imuniteta. S obzirom da nedostatak imuniteta mo`e bitinasljedan, dodata je rije~ (ste~enog) kojom se povla~i razlika izme|u te dvije vrsteimuniteta. Poznato je, isto tako, da imunitet opada i kod oboljelih od pojedinih vrstaraka i kod onih koji primaju hemijske lijekove za lije~enje zlo}udnih tumora, ili onihkoji konzumiraju velike koli~ine proizvoda kortizona radi lije~enja bilo koje bolesti kaoosoba koje upotrebljavaju lijekove za ubla`avanje imuniteta prilikom presa|ivanjaodre|enih organa.

Sve ove grupe ne spadaju u definiciju bolesti side (sindrom ste~enog nedostatkaimuniteta), jer je ovdje rije~ o nedostatku imuniteta koji nije prouzrokovan medicin

Page 26: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

skim putem (bez upotrebe lijekova) i koji bolesnik nije naslijedio.

Ste~eni nedostatak imuniteta prouzrokuje {irenje virusa i bakterija uz odre|ene

28 Spolne bolesti i blud

�������������������� ����������

Page 27: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

parazitske gljivice u tijelu oboljelog koje izazivaju bolesti poznate pod imenom oportu-nisti~ke infekcije. Isto tako {iri se i veoma opasan otok, vrsta malignog tumora, koji sezove Kapo{ijev sarkom.

Posljednje {to bi htjeli ista}i u definiciji ove bolesti jeste da su oboljele osobe odside, prije toga, u`ivale u veoma dobrom zdravlju i da su ve}ina oboljelih mu{karaciu periodu mladosti (20-35 g.) koji su skloni nastranom seksu. Me|utim, posljednjastavka nije toliko zna~ajna, jer je ova bolest rasprostranjena me|u onima kojiupra`njavaju zinaluk, a naro~ito me|u prostitutkama srednje Afrike. Isto tako je veo-ma rasprostranjena me|u onima koji konzumiraju drogu putem (plavih) injekcija kojeubrizgavaju u vene.

Poslije }emo govoriti o vrstama oboljelih od ove bolesti.

Bolest side postala je glavna tema sredstava za informisanje u SAD-u, zatim uEvropi i, napokon, u ostalim dijelovima svijeta. Sida predstavlja novi strah od kojegstrahuje civilizacija dvadesetog stolje}a. Termin AIDS postao je sinonim za kugu,koja je harala u osamnaestom stolje}u i nekoliko stolje}a prije njega, kada je kugaoduzimala `ivote desetine miliona ljudi.

Rasprostranjenost side i razmjeri ovog problema:

Ova bolest se od samog nastanka odlikovala brzinom {irenja. Broj oboljelih inastradalih udvostru~uje se skoro svakih {est mjeseci. Kada se ova bolest pojavilaprvi put 1978. g. u Belgiji, broj oboljelih gotovo da nije prelazio broj prstiju jedne ruke(sedam slu~ajeva), i ti slu~ajevi nisu ni okarakterisani kao slu~ajevi side, izuzevnakon dvije godine.

U 1979. godini pojavljuje se nekoliko prvih slu~ajeva u Americi koji su zabilje`enikao pojedina~ni slu~ajevi veoma jakog pada imuniteta ~iji uzrok nije poznat. ^ak i u1981. godini, kada je u Americi zabilje`eno 58 takvih slu~ajeva, oni nisu bili poznatipod imenom sida (AIDS), nego kao pojedina~na stanja nedostatka li~nog imuniteta.

U 1981. godini pojavljuje se termin AIDS (sida) - bolest ste~enog gubitka imunite-ta, koja se smatra zaraznom bole{}u, nakon {to je to otkrio jedan od doktora poimenu Gottlieb.

Pojedina~ni slu~ajevi side, nakon toga pojavljuju se u Sudanu, Portugalu, Filipin-ima, Honkongu, Japanu i Tajlandu.

Afri~ki pojas side (srednja Afrika-Zair-Ruanda-Burundi-Kenija) smatra se najopas-

Spolne bolesti i blud 29

Page 28: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

nijim, zbog toga {to se sida u tim dijelovima svijeta {iri ogromnom brzinom, kojavjerovatno nadma{uje brzinu njenog {irenja i u samoj Americi. Profesor nauke ovirusima Morion Askis na univerzitetu Harvard tvrdi, kako to prenosi Ameri~ki maga-zin “Time” (12/8/1985.), da je jedan od svakih dvadeset u srednjoj Africi (Afri~ki pojasside) trenutno zara`en virusom side (dakle, 5% od ukupnog stanovni{tva).

To zna~i da }e se jo{ desetine hiljada drugih zaraziti Sidom u sljede}ih pet godi-na, u ovom dijelu svijeta. (Preneseno iz ~asopisa “Time”, 12/8/1985, str. 48) ̂ asopis“Arab News” (19/1/1986.) prenosi da su nau~ni istra`iva~i u Briselu izjavili da je 6%stanovnika Zaira, Konga, Ruande i Kenije zara`eno virusom side i da }e se kod 10%nosilaca virusa pojaviti simptomi bolesti u roku narednih nekoliko godina.

1�'!����� �$�� ����� ���������' �Vrste ljudi koji oboljevaju od side razlikuju se od dr`ave do dr`ave. U SAD-u i

Evropi su na prvom mjestu oni koji upra`njavaju nastrani seks i oni ~ine 70% oboljelih.

30 Spolne bolesti i blud

���������������

Page 29: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

Dok u srednjoj Africi, Zairu i okolnim zemljama, nalazimo da su ve}ina njih oni koji sebave prostitucijom i koji stalno mijenjaju partnere, tako da su prostitutke glavni izvorove bolesti. U ovim zemljama se sida gotovo ograni~ava na ove dvije vrste (zinalu~arii prostitutke). Istovremeno, nalazimo da su manji slu~ajevi side koji su zabilje`eni uzemljama arapskog zaljeva prouzrokovani transfuzijama krvi.

Podjele koje se navode u knjigama i ~asopisima, vezane za kategorije ljudi kojioboljevaju od side, u stvari govore o SAD-u i Evropi. To su sljede}e kategorije:

1 – seksualno nastrani:oni ~ine 70-74% od ukupnog broja oboljelih od side u Americi i Evropi. Vilijam Fog,

direktor centra za pra}enje bolesti u Atlanti u SAD-u, govore}i o ovoj kategoriji ljudikoju u Britaniji nazivaju Harolds a u Americi Gays (raskala{eni), kako prenosi maga-zin “Time” (4/7/1984.), ka`e: “Ovi ljudi se ne zadovoljavaju sa spolnim op}enjem saograni~enim brojem svojih prijatelja, nego to poku{avaju uraditi sa svakim koga sret-nu. Zato prosjek onih sa kojima spolno op}e u jednoj godini dosti`e 60 osoba.” “Time “u svom osvrtu na njegove rije~i ka`e: “Kod ovih ljudi seks je pozdrav, nakon kojeg tekslijedi uobi~ajeni pozdrav i razgovor.” Broj seksualno nastranih u SAD-u dosti`e cifruod dvadeset miliona, a u Britaniji jedan od svakih pet o`enjenih priznaje da jeupra`njavao, ili to jo{ ~ini, nastrani seks. Nema sumnje da postoje milioni ljudi uEvropi koji se ponose time {to su seksualno nastrani;

2 – drogera{i:ovdje mislimo na one me|u njima koji upotrebljavaju (plave) injekcije koje se

ubrizgavaju u venu. Oni ~ine 17% od ukupnog broja oboljelih od side;

3 – transfuzija krvi i njenih sastojaka:ovakvi slu~ajevi oboljenja od side ~ine 2-4% od ukupnog broja oboljelih. Oni se

dijele na one kojima je izvr{ena transfuzija krvi iz bilo kojeg razloga i one koji suzara`eni hemofilijom. To su djeca koja su oboljela nasljednim oboljenjem koje nosenjihove majke, a koje prelazi samo na mu{ke potomke, zato {to se ono prenosiputem hromozoma x. S obzirom da mu{ko dijete nosi samo jedan hromozom x,bolest se ukazuje na njemu, dok `enska djeca nose dva hromozoma x, a bolest senalazi samo na jednom. Ova bolest prouzrokuje manjkavost faktora 8, koji je jedan

Spolne bolesti i blud 31

Page 30: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

od razloga zgru{avanja krvi. Ako do|e do smanjenja ovog faktora, u tom slu~aju do}i}e do krvarenja koje je nemogu}e zaustaviti, ~ak i prilikom najmanje povrede.

Zbog toga se ova va`na materija sakuplja putem organizacija dobrovoljnihdavalaca krvi i daje oboljeloj djeci u vidu injekcija koje se daju u venu.

32 Spolne bolesti i blud

(%)'"���)��%� *��%+�

Page 31: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

4-6% slu~ajeva se ne mogu uvrstiti u prethodne kategorije.

Prije dvije godine su ~asopisi svrstavali grupu Haiti u posebnu grupu. Haiti je ostr-vo u Karipskom moru, pod francuskim protektoratom. Ve}ina je njegovih stanovnikaafri~kog porijekla i `ivi u veoma bijednom stanju. Ostrvo je tiho i veoma lijepo, te gaposje}uju mnogobrojni turisti iz Amerike i bilo je izleti{te seksualno nastranih.

Na samom po~etku zdravstvene su ustanove zabilje`ile da je bilo 5% slu~ajevaoboljenja od side me|u doseljenicima sa Haitija u SAD (Njujork, Florida i okolnamjesta). Nije bilo poznato za{to su oni oboljeli od side, jer nisu bili seksualno nas-trani, niti su konzumirali opojna sredstva. Za kratko vrijeme su doktori otkrili da su onibili kori{teni od seksualno nastranih za mizerne svote novca koje su im ovi davali i daje njihovo bijedno stanje bilo razlogom njihovog pristanka na takve radnje. Zbog togaje ova grupa svrstana me|u seksualno nastrane i nestala kao posebna grupa.

Stanja koja se ne mogu svrstati ni u jednu od spomenutih grupa mogu se podi-jeliti na sljede}e grupe:

1 – prostitutke: one ~ine veliki procenat u srednjoj Africi i pojedinim mjestima kojasu poznata po prostituciji, kao {to je Bankok u Tajlandu, Manila na Filipinima i Najro-bi u Keniji. Izvr{ena su ispitivanja na ovim bestidnicama i ustanovljeno je da veliki pro-cenat njih nosi virus side. (Dr. Herfy u knjizi AIDS) U 1985. godini su istra`iva~i primi-jetili postojanje ove bolesti me|u prostitutkama u Americi i Evropi. To je postao veli-ki problem, naro~ito za vojne snage, jer vojnici imaju ~este veze sa prostitutkama.

2 – supruge oboljelih od side: veliki broj supruga oboljelih od side je, isto tako,obolio. Oboljeli od side ponekad bude i o`enjen, ali i pored toga upra`njava nastraniseks ili konzumira drogu ili ~ini blud. Rije|e se de{ava da suprug bude `rtva sideputem transfuzije krvi. S obzirom da se virus koji prouzrokuje sidu prenosi putemspolnog kontakta, kod ve}ine supruga zara`enim sidom pojavljuju se, isto tako,simptomi te bolesti.

3 – djeca oboljelih od side: uz djecu koja obolijevaju od side putem transfuzije krviili zbog hemofilije, postoji i odre|en broj djece koja obole od side zbog prelaskavirusa sa jednog od roditelja.

Taj virus, isto tako, prelazi i na embrij i postoji vi{e teorija o tome kako on prelazina embrij:

1 - sperma u sebi sadr`i virus, te njime biva zara`en embrij odmah u svom prvomstadiju. Smatra se da jedan broj nenamjernih poba~aja biva iz tog razloga;

Spolne bolesti i blud 33

Page 32: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

2 – virus prelazi iz krvi majke u krv embrija preko posteljice, zatim pup~ane vrpcedo samog embrija;

3 – dijete se zarazi virusom prilikom ra|anja i njegovog silaska iz rodnice prekozara`ene vagine;

4 – zaraza se desi nakon ro|enja usljed neposrednog dodira i jake veze izme|udjeteta i majke ili oca (obi~no prije pojave simptoma oboljenja). A mo`e se desiti davirus pre|e na dijete putem dojke prilikom dojenja;

5 – mogu}nost de{avanja zaraze prilikom vje{ta~ke oplodnje i djece iz epruvete.To se, usitinu, nekoliko puta desilo u Australiji. ̂ asopis “E{-[erkul-evsat” (26/7/1985.)prenio je vijest da je jedna od bolnica u Australiji izvr{ila vje{ta~ku oplodnju ~etiri`ene spermom ~ovjeka koji je darovao svoju spermu putem banke za spermu, azatim se ispostavilo da je on bolovao od side;

d) Zabilje`eni su pojedini slu~ajevi oboljenja radnika u pojedinim bolnicama.

Sida zauzima posebno mjesto u srednjoj Africi zbog {iroke rasprostranjenosti

34 Spolne bolesti i blud

���������������������� ����������������������������� ���� �����

Page 33: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

tumora poznatog pod nazivom Kapo{ijev sarkom. U Zairu najve}i je procenat obolje-lih od Kapo{ijevog tumora, koji sti`e do 13% od ukupnog oboljenja ove vrste u svi-jetu.

Me|utim, ovaj se tumor obi~no veoma sporo razvija i poga|a starije osobe, a sidapoga|a mla|e osobe do doba zrelosti (od 20 do 49 godina) i veoma brzo se razvijai {iri i ubija pacijenta u roku od dvije ili najvi{e tri godine od momenta oboljenja.

Opasnost od ove bolesti u Africi le`i zbog nekoliko faktora. Prije svega, ova bolestu Africi nije ograni~ena samo na one koji upra`njavaju nastrani seks, zatim, veomavelika rasprostranjenost prostitucije, uz to je stepen zdravstvene za{tite veoma nizak.Zatim, veliki je broj novoro|en~adi koji obolijevaju od te bolesti zato {to je veliki brojmajki ve} obolio. U jednom izvje{taju stoji da je 36% zairske djece HIV pozitivno.(Danijel Viktor, Sida). Zatim, jedan je od razloga taj {to se ne vr{i adekvatna dezin-fekcija injekcija, ~ak i u zvani~nim ambulantama. Zato je uloga injekcija za lije~enje upreno{enju virusa side u srednjoj Africi veoma mogu}a. To je sli~no ulozi injekcijakoje se daju direktno u venu od korisnika droge, koji ne dezinficiraju injekcije iupotrebljavaju jednu iglu za vi{e osoba.

Ameri~ki magazin “Time” (12/8/1985) navodi da 5% od ukupnog broja stanovni-ka u “Pojasu side” nosi virus side. Stru~njaci iz Brisela tvrde da 6% stanovnika Zaira,Konga, Ruande, Kenije i Ugande nose virus side, i da }e 10% njih oboljeti od side zanekoliko sljede}ih godina.

���D$�� �' �Sida nije samo ubita~na bolest, nego je ona i bolest koja veoma mnogo ko{ta.

Uprkos tome {to jo{ ne postoji odgovaraju}i lijek za ovu bolest, tro{kovi njege oboljelogkre}u se izme|u 50 000 i 150 000 dolara (“Time”, 12/7/1985). S obzirom da u Americibroj oboljelih od side prelazi 17 000 i da prosje~ni tro{kovi jednog bolesnika iznose 100000 dolara, njega oboljelih od side je do kraja 1985. g. ko{tala vladu SAD-a 1700 milionadolara. Ako se tome dodaju gubici radnih dana oboljelih i drugo, materijalni gubiciprelaze 5 milijardi dolara. A ako se tome dodaju tro{kovi nau~nih istra`ivanja vezanih zasidu i analize krvi, koje su obavezne prilikom svakog uzimanja krvi, onda ti gubici prelazedesetine milijardi dolara, pogotovo ako bismo ura~unali tro{kove oboljelih od side inau~na istra`ivanja na tom polju u Evropi i ostalim dijelovima svijeta.

Spolne bolesti i blud 35

Page 34: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

����������(���������(�������������� ���(���( ���

Rezultat konstantnog i brzog porasta side jeste strah i bojazan koja se uvla~i u

zapadna dru{tva. ̂ asopisi i novine, sve ~e{}e prenose demonstracije seksualno nas-

tranih u Americi i Evropi koji tra`e od svojih vlada da ih za{tite od “nove kuge” - side.

36 Spolne bolesti i blud

��������������

Page 35: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

Jo{ odavno je ministrica za zdravstvo u SAD-u Margaret Henkler izjavila (4/7/1983.)da je sida glavni problem ministarstva za zdravstvo u SAD-u.

Istinu je kazao Poslanik, s.a.v.s., kada je rekao: “Kada se u jednom narodu pojavizinaluk i rasprostrani do te mjere da se javno ~ini, u njemu }e se pojaviti kuga i bolestikoje nisu postojale me|u njihovim precima, koji su prije njih `ivjeli.” (Prenosi gaHakim, Ibn-Mad`e i El-Bezzar)

Evo vidimo kako se razne bolesti, anomalije i kuge (pojam kuga upotrebljava seza svaku zaraznu bolest, iako kuga u osnovi ozna~ava zaraznu bolest kojuprouzrokuju mikrobi iz porodice Pasteurela, koje prenose u{i sa mi{eva na ljude) {ireme|u onima koji javno zinaluk ~ine i koji su ogrezli u nemoralu.

U Americi, Evropi i ostalim djelovima svijeta uklju~ena su sredstva za javno informisanjei razni nau~ni instituti u istra`ivanju ove zbunjuju}e bolesti i smrtonosne zagonetke.

Ministarstvo zdravlja u SAD-u izdaje poseban bilten koji govori isklju~ivo o sidi. Bil-ten izlazi svake dvije sedmice od 1983. godine. U tom se biltenu prikazuju svinovootkriveni rezultati u vezi s pitanjem side. Isto tako, u gotovo svakom medicin-skom ~asopisu obavezno se mo`e na}i ~lanak ili referat o sidi. ^ak se novine, radioi TV stanice natje~u u tome ko }e prvi saop}iti posljednje vijesti u vezi sa sidom.

Vlada SAD-a odredila je poseban telefonski broj za odgovore na pitanja o sidi, kojije u slu`bi 24 sata. Broj tog telefona je 800342 AIDS. Svi pozivi na ovaj broj idu na ra~unameri~ke vlade ~ije je sjedi{te u Njujorku. Ja sam li~no nazvao ovaj broj u januaru1984. g. i dobio podatke o sidi koji su tada bili potpuno novi.

Seksualno nastrane obuzeo je veliki strah, zbog toga {to o~ekuju da svakogamomenta na njih napadne sida. Razli~ita su njihova reagovanja na ovu bolest kojaposebno njih napada. Mnogi su od njih oboljeli od histerije. Neki su po~inili samu-bistvo, a mnogi su se potpuno razo~arali u `ivot i pali u totalni o~aj, nakon {to suprimijetili da je odre|en broj osoba sa kojima su imali seksualne kontakte ve} oboliood side. Zato i oni o~ekuju da obole od side svakog momenta. Sigurni su da nemasumnje u dolazak te bolesti, te se mnogi od njih jo{ vi{e odaju seksu i razvratu.

Drugima je udar side bio koristan, te su prestali upra`njavati nastrani seks boje}ise da ne padnu u kand`e side. Bojaznost od side je oti{la jo{ dalje, tako da su mnogeprostitutke i okorjeli drogera{i, iz velikog straha od side, prestali upra`njavati prosti-tuciju i koristiti drogu.

Novine “Ukaz” (11/11/1985), ameri~ki “Time” (12/8/1985) i mnogi drugi ~asopisi inovine govore o tome kako je u Holivudu, gradu kinematografije, mnoge obuzeo

Spolne bolesti i blud 37

Page 36: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

strah, pogotovo nakon {to je poznati glumac Rok Hadson (koji je bio veliki prijateljameri~kog predsjednika Ronalda Regana) obolio od side s obzirom da je Hadson`ivio u Holivudu, a Holivud je poznat po nemoralu i prostituciji do te mjere da svi nje-govi stanovnici imaju me|usobne seksualne kontakte. Mnogi od filmova su na temuseksa i glumci u raznim scenama veoma ~esto ljube glumice... Ubita~ni strah jeu~inio da se njihov ̀ ivot oslanja na pilule za smirenje ̀ ivaca i ubla`avanje bolova i jo{ve}em upotrebljavanju opojnih sredstava kao {to je kokain i heroin.

Jedan stomatolog koji radi u Holivudu, koji je ~lan udru`enja za borbu protiv side,izjavljuje da se ne bi iznenadio da mnoge “filmske zvijezde” obznane svoje oboljenjeod side u toku nekoliko sljede}ih mjeseci. Taj stomatolog je odbio da ka`e imenaonih za koje sumnja da su oboljeli od side.

Svjetske agencije prenose vijest o tome kako poznata glumica Linda Evans kojaje poljubila Roka Hadsona u poznatoj seriji “Dinastija” `ivi u velikom strahu od“smrtonosnog poljupca”, pogotovo nakon {to su medicinari otkrili da se virus kojiprouzrokuje sidu nalazi i u pljuva~ki oboljelih. A Rok Hadson je prilikom tog poljupcabio ve} obolio od side.

Predsjednik udru`enja glumaca u Holivudu izjavljuje: “Holivud je grad u kojem svinjegovi stanovnici prihvataju jedni druge u svako doba...” Zato je neophodno poduzetive}e mjere predostro`nosti, kao {to je analiza krvi svih radnika u kinematografiji, aposebno glumaca i glumica, radi utvr|ivanja postojanja virusa side u njihovoj krvi.

Isto tako je strah obuzeo ameri~ke oru`ane snage, do te mjere da su vlasti uAmerici po~ele razmi{ljati o planskoj borbi protiv side me|u pripadnicima svojihoru`anih snaga.

Dosada{nji medicinski podaci ukazuju na to da osoba u kojoj se nalazi virus(HTLV III) nije u stanju da se izlije~i, nego taj virus ostaje trajno u njegovom tijelu. Tak-va osoba nosi u sebi taj virus i postoji velika mogu}nost da oboli od side ili od prete~eside (Pre AIDS) koja se manifestuje kroz limfne `lijezde, koje se naglo {ire na tijelooboljelog.

Ovakve osobe mogu biti uzrok zaraze i preno{enja bolesti na druge, iako se nanjima ne vide nikakvi tragovi bolesti.

Oni koji u sebi nose ovaj virus i oni koji su oboljeli od side, ili prete~e side, ne bitrebali darovati svoju krv ili bilo koji dio svoga tijela, ~ak ni poslije smrti.

Bolest se mo`e prenijeti putem spolnog odnosa, ili upotrebom istih injekcija, iliputem pljuva~ke. Zato se ne smije koristiti tu|a ~etkica za zube, aparat za brijanje i

38 Spolne bolesti i blud

Page 37: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

ostale li~ne stvari.

Sida se mo`e prenijeti preko jednog od bra~nih drugova, koji je obolio od side,{to zna~i da ona mo`e pre}i i na embrij i djecu.

Injekcije se mogu koristiti samo jedanput, a zatim se odstranjuju i uzimaju nove.

Potrebno je izvr{iti preglede na osnovu kojih }e se ispitati postojanje virusa (HTLVIII) kod osoba za koje se sumnja da bi mogli biti izlo`eni toj zarazi, kao {to su seksu-alno nastrani, oni koji imaju kontakt sa sidom i oni koji su primili krv prije ovih analiza.

�,���,���������������

U~enjaci su nakon velikog truda uspjeli da otkriju virus koji prouzrokuje sidu. To jevirus koji spada u porodicu retrovirusa i sli~i virusima koji prouzrokuju rak krvi vrsteT kod ~ovjeka (HTLV I) po odre|enim osobinama, a razlikuje se od njega u nekimpojedinostima, zato mu je dat broj III, jer je on tre}i virus koji je otkriven iz ove porodicevirusa (HTLV III).

Izgleda da je to isti onaj virus kojeg je otkrio Montanije i njegov tim u Francuskoj,kojeg su nazvali virusom koji prati rast limfnih `lijezda Lymphadenopathy (LAV). Istivirus je otkrio i dr. Lifi u San Francisku, kojeg su nazvali virus koji je povezan sa sidom(AIDS) Related Virus (ARV).

Ova tri virusa (HTLV III), (ARV) i (LAV) sli~na su u sljede}im zajedni~kim osobi-nama:

1 – posebno napadaju limfne }elije iz grupe T, a naro~ito T4;

2 – primije}eno je postojanje odbrambenih tjela{ca protiv ova tri virusa, gotovo uistom procentu kod nekoliko grupa:

a) oboljelih od side;

b) bolesnika u fazi pred sidom;

c) seksualno nastranih koji nisu oboljeli od side;

d) dobrovoljnih davalaca krvi iz Zaira;

3 – ribonukleinska kiselina (RNA) nasljedna je tvar kod sva tri virusa;

Spolne bolesti i blud 39

Page 38: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

4 – sva su tri virusa sli~na, ~ak, gotovo potpuno identi~na pod lupom elektronskogmikroskopa;

5 – brojne su analize pokazale da je gen koji nosi nasljedne osobine kod sva trivirusa potpuno sli~an i da ga je nemogu}e razlikovati.

Zbog svih ovih razloga mi{ljenje istra`iva~a je da su sva tri ova virusa u stvari samojedan virus, ili u najmanju ruku veoma sli~ni virusi.

Me|utim, otkrivanje virusa koji prouzrokuje ovu bolest nije dovoljno da se mo`etvrditi da je taj virus jedini uzrok spomenute bolesti. Poznato nam je iz nauke o mikro-bima i parazitima da postojanje virusa, bakterije ili odre|enog parazita u tijelu ~ovje-ka nije dokaz bolesti.

Mnogo je osoba koje nose virus ili bakteriju, a ne obole, a ima osoba koje obole,

40 Spolne bolesti i blud

��������������������������������!�" �#������� ������������

Page 39: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

a veoma je te{ko otkriti virus koji je prouzrokovao bolest.

Nastanak bolesti je, dakle, uslovljen i drugim veoma va`nim faktorima. Prate}i fak-tori nastanka bolesti side jesu:

1 – sperma seksualno nastranih koja oslabljuje imunitet i automatski olak{ava{irenje ovog mikroba;

Spolne bolesti i blud 41

$�������������

Page 40: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

2 – seksualna nastranost i upotreba droge {ire grupu mikroba koji oslabljujuodbrambeni mehanizam. Jedan od njih je Ep{tajn-bar virus i Citomegalovirus;

3 – upotreba nitratskih lijekova, a posebno udisanje amil nitrata, kojeg koriste sek-sualno nastrani kako bi produ`ili mo} seksualnog djelovanja. Ustanovljeno je da ovatvar uti~e na smanjenje imuniteta;

4 – nasljedna spremnost za primanje bolesti i nemogu}nost odbrane ili borbe pro-tiv nje;

5 – ustanovljeno je da prostitutke, usljed mno{tva spolnih kontakata sa razli~itimosobama, imaju smanjen imunitet, naro~ito kada su u pitanju spolni organi.

%#�&���.���"�"�.�����+.,%1%�"���+.�/&�0��%��%�%0+.�+��%#�"�#.

Sida je bolest prilikom koje se gubi imunitet. Da bi razumjeli ovu re~enicu, moramobiti svjesni da je Allah, d`.{., podario organizmu ~ovjeka (i ostalih `ivih bi}a) efikas-na odbrambena sredstva koja ga {tite od neprijatnosti njegovih “neprijatelja” iuzvra}aju na “zavjere prevaranata” i napade “silnika napada~a”.

Ta sredstva sastoje se u sljede}em:- bijela krvna zrnca: bijelih krvnih zrnaca ima vi{e vrsta, a ona koja su zadu`ena za

borbu protiv napada~a poznata su pod imenom limfociti, koji se nalaze u krvi, ̀ lijez-dama, jetri, slezeni i ko{tanoj sr`i.

/6�.1��/&.�%E.�+��"�#.Govorili smo o grupama oboljelih od side, ta podjela upu}uje i na puteve njenog

preno{enja, koji se svode na sljede}e:1 – spolni odnos: ukoliko osoba u sebi nosi virus side, spolni odnos, makar se

radilo i zakonskom bra~nom odnosu izme|u vjen~anih parova, dovodi do oboljenjanjenog partnera. Zato {to virus, prije svega, prelazi putem izlu~ivanja sperme.

Ukoliko se, recimo, na|e osoba koja se naziva biseksualac, tj. koja upra`njavanastrani seks, a istovremeno i normalni vid seksa, virus kojeg nosi, ne}e pre}i samona one sa kojima upra`njava nastrani seks, nego }e pre}i i na osobe drugog pola sakojima ima odnos.

Statistike pokazuju da 70-74% oboljelih od side u SAD-u i Evropi spada me|u sek-sualno nastranim;

42 Spolne bolesti i blud

Page 41: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

U Zairu, Srednjoafri~koj republici, Ruandi, Burundiju, Keniji i Zambiji (takozvanomafri~kom pojasu) pojava side vezana je za prostituciju, a zatim se prenosi na mu`eve,supruge i djecu.

2 – vje{ta~ka oplodnja: s obzirom da sperma sadr`i viruse koji prouzrokuju sidu, ~estovje{ta~ka oplodnja biva uzrok oboljenja `ene koja primi takvu spermu. U Australiji su sedesila ~etiri takva slu~aja (E{-[erkul-evsat, 26/7/1985.);

3 – zatrovane injekcije koje se daju u venu: poznato je da hroni~ni drogera{i, pogotovooni me|u njima koji koriste heroin i morfin, u tu svrhu upotrebljavaju injekcije koje ubriz-gavaju direktno u venu, a znamo da virus side biva u krvi, te se na taj na~in {iri sida me|udrogera{ima.

Ustanovljeno je da je 17% od ukupnih slu~ajeva side u Americi i Evropi me|udrogera{ima.

Ova opasnost postoji i u zemljama tre}eg svijeta, zato {to se jedna injekcija upotreblja-va za vi{e bolesnika, bez potrebne dezinfekcije. Zato bolest mo`e da se prenese puteminjekcija koje se daju u venu, ili, ~ak, putem injekcija koje se daju u mi{ice, ako injekcije nisudovoljno dezinficirane.

S obzirom da mnoge siroma{ne zemlje u Africi i Aziji nisu u stanju da osiguraju dovoljanbroj injekcija za jednokratnu upotrebu (Disposable Syringes), zdravstvene ustanove tihzemalja du`ne su da uvedu stroge mjere kontrole dezinficiranja injekcija i drugih medicin-skih instrumenata, jer se ovim putem mogu zaraziti milioni ljudi;

4 - transfuzija krvi ili njegovih sastojaka: znamo da virusi koji prouzrokuju bolest side biva-ju u krvi. S obzirom da jedan mililitar krvi oboljelog od side sadr`i pribli`no 100 000 jedinkiaktivnih virusa, preno{enje krvi ili njegovih sastojaka dovodi do preno{enja bolesti saoboljelih na zdrave.

Ustanovljeno je da oboljeli od hemofilije vrlo lahko oboljevaju od side.Preno{enje krvi smatra se uzrokom oboljenja od side u 2-4% od ukupnog broja oboljelih

u Americi i Evropi.U Saudijskoj Arabiji pojavila su se dva slu~aja side zbog transfuzije krvi koja je uvezena

iz SAD.Smatra se da }e ovaj razlog u potpunosti nestati u skoroj budu}nosti, zato {to se faktor

8, koji se daje oboljelim od hemofilije podvrgava temperaturi od 60 stupnjeva {to je dovoljnoda se uni{ti taj virus.

Isto tako, centri za prikupljanje krvi vr{e analizu kojom se otkriva postojanje odbrambenihtjela{ca protiv virusa side, pa ako se ustanovi njihovo postojanje u krvi, ta krv se stavlja vanupotrebe.

Spolne bolesti i blud 43

Page 42: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

Postoji mogu}nost oboljenja od side doktora i radnika u laboratorijama koji radesa krvlju bolesnika koji su zara`eni virusom side;

5 – djeca oboljelih od side, ili onih koji nose virus koji prouzrokuje oboljenje. Virusse prenosi sa jednog od roditelja na dijete na nekoliko na~ina:

a) sperma: sperma sadr`i viruse side. Prilikom oplo|enja jaja{ca od sperma-tozoida virus ulazi u jaja{ce, {to mo`e prouzrokovati poba~aj;

b) virus prelazi iz krvi majke u krv embrija posteljice;

c) dijete obolijeva prilikom ra|anja i izlaska iz materice preko vagine;

d) oboljenje se desi nakon poroda putem dojenja iz dojke;

e) oboljenje se desi usljed jako bliske veze izme|u djeteta i njegovih roditelja;

6 – lu~enje pljuva~ke i suza: pljuva~ka i suze sadr`e virus side i mogu pre}i odzara`ene osobe do drugih na takav na~in;

7 – postoji mogu}nost oboljenja putem pljuvanja i ka{lja.

8 – postoji mogu}nost oboljenja putem teku}ine poznate pod imenom “cere-brospinalni likvor”. To se odnosi na medicinare, bolni~are i slu`benike u laboratorija-ma koji rade na analizi takvih teku}ina;

9 – postoji mogu}nost prelaska bolesti putem mokra}e i stolice. Sretna je okolnostda jo{ nije zabilje`en slu~aj preno{enja side ovim na~inom. Labaratorije, do sada,nisu uspjele odvojiti doti~ni virus iz mokra}e i stolice.

Nije za~u|uju}e postojanje ovog virusa u tim sekretima, jer se virus nalazi u svimsekretima tijela, kao {to je: sperma, pljuva~ka, cerebrospinalni likvor, suze i, svakako,krv i plazma;

10 - mogu}nost zaraze onih koji rade sa oboljelim od side; posebno se to odnosina medicinare, bolni~are i radnike u bolnicama. To obi~no biva putem ogrebotina,zara`enih injekcija, krvi, ili putem sekreta koji u sebi sadr`e virus side.

Desilo se nekoliko slu~ajeva oboljenja side me|u radnicima u bolnicama i bol-ni~arima.

44 Spolne bolesti i blud

Page 43: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

"��/�%����%0."���"�#.1 – Pove}anje limfnih `lijezda sa obje strane tijela;2 – gubitak vi{e od 10% te`ine u roku od dva mjeseca;3 – stalna groznica sa redovnim preznojavanjem no}u, koje traje nekoliko mjeseci;4 – upala plu}a sa ote`anim disanjem i ka{ljanjem, koje obi~no biva prouzroko-

vano parazitom koji se zove Pneumocystis Carini;5 – ko`no oboljenje koje se ogleda putem ta~kastih udubljenja koja li~e modri-

cama na bilo kojem dijelu tijela, i gljivi~asta oboljenja ili bakterijske infekcije na ko`i;6 – probavni kanal: gljivice kandida u ustima, na jeziku, u grlu i jednjaku. Jak proljev

prouzrokovan virusima kao {to je Cytomegalovirus, ili gljivicama kao {to su Cryp-tosporodiasis;

7 – nervni sistem: bolesnik postaje neura~unljiv i razo~aran, a zatim ga na krajuobuzima ludilo. Pojavljuju se i drugi simptomi, kao {to je upala mo`danih ovojnica,{to prouzrokuje razli~ite vrste paralize sa jakom glavoboljom i groznicom, kao {to sedesi i da bolesnik oslijepi.

Ono {to jo{ vi{e utje~e na pogor{anje stanja jeste ~injenica da bolesnik od sidezna da mu nema lijeka, te uo~ava da ga svi izbjegavaju, ~ak i njegova najbli`a porodi-ca i roditelji. Svi se oni boje zaraze. Jo{ vi{e se pove}ava njegovo ogor~enje kadazna da ga mo`da ne}e niko htjeti umotati u }efine kada umre. Mo`da }e primijetiti iu pogledima samih doktora i bolni~ara osje}aj straha i prezira prema njemu. U naj-manju ruku tako osje}aju pojedini bolesnici od side koji su to izjavili.

Rijetko se desi da ih neko posjeti, izuzev njihovih prijatelja koji su zajedno sa nji-ma upra`njavali sve te nastranosti. To prouzrokuje veliki strah i kod njihovih partnera,kada vide tragi~an zavr{etak koji i njih ~eka.

/&%"+.F���#6G�����G�1%��Prosje~na du`ina `ivota, nakon otkrivanja zloglasnih oteklina “Sarkoma” kod

oboljelih od side iznosi 16 mjeseci. Dok prosjek du`ine `ivota nakon otkrivanjaparazitskih oboljenja na plu}ima ne prelazi 8 mjeseci. Postoje rje|i slu~ajevi u koji-ma se desi da bolesnik od side ̀ ivi preko dvije godine, ali u svakom slu~aju nije poz-nato da je bilo koji bolesnik od side `ivio du`e od tri godine. To zna~i da je sida ubi-ta~na najdalje u roku od tri godine nakon pojave njenih simptoma u 100% slu~aje-va. To je razlog koji strah od ove vrste bolesti dovodi do stupnja histerije.

Spolne bolesti i blud 45

Page 44: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

0�+.F.�+.�"�#.Do sada nije prona|en uspje{an lijek protiv side. To ne zna~i da medicinari ne}e

u skorije ili dalje vrijeme prona}i lijek za ovu opasnu bolest koja usmr}uje u roku oddvije do tri godine od pojave njenih simptoma. Procenat smrtnih slu~ajeva ovebolesti je 100%.

Bez obzira na to, tro{kovi brige oko jednog bolesnika u SAD-u iznose 50 000 do150 000 dolara. To su ogromni tro{kovi za dr`avu (1700 miliona do kraja 1985.) Uzto jo{ treba dodati stotine miliona koji se utro{e na medicinska istra`ivanja vezanaza sidu (ameri~ka vlada odredila je iznos od 200 miliona dolara za istra`ivanja vezanaza sidu), i hiljade miliona koji su gubici u vidu izgubljenih radnih sati zbog ove stra{nebolesti.

Lije~enje oboljelih od side mo`e se podijeliti na sljede}i na~in:1 – lije~enje parazitskih oboljenja;2 – lije~enje zloglasnih otoka sarkoma;3 – lije~enje osnovnih faktora oslabljenog imuniteta;4 – poku{aj lije~enja i borbe protiv virusa side HTLV III.

46 Spolne bolesti i blud

Page 45: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

����,��� �-�� ����������� ������ �� ��

Istinski lijek side nisu lijekovi i hemikalije niti je lijek u pronalasku vakcine protivvirusa side, bez obzira {to je ideja o vakcini jo{ aktuelna. Zato {to virus side, kao ivirus gripe, mijenja antigene koje u sebi sadr`i, tako da je te{ko prona}i novu vrstuvakcine za razli~ite antigene koji se stalno mijenjaju.

Me|utim, istinski je lijek u povratku kreposti i ~ednosti i udaljavanju od poro~nostii droge. Ako znamo da je 90-95% slu~ajeva side u SAD-u i Evropi vezano za nemoral(70-74% nastrani seks, 17-20% drogu i 2-3% prostituciju), a ve}ina tih slu~ajeva uAfrici je vezana za prostituciju, onda je istinski lijek udaljavanje od sljede}ih stvari:

1 – nastranog seksa;2 – droge;3 – zinaluka.Dakle, lijek nije u tabletama i hemikalijama, niti u zra~enju i vakcinisanju, jer je

kamen spoticanja u lije~enju veneri~nih oboljenja ljudski moral.Na`alost, mi vidimo kako medicinari i sredstva za informisanje na Zapadu izbje-

gavaju poziv u krepost i ~ednost, a svoje savjete upu}uju na sljede}i na~in:1 – ako si od onih koji upra`njavaju nastrani seks, onda sebi izaberi samo jednog

suparnika, umjesto da upra`njava{ seks sa svakim koga sretne{;2 – ako si od onih koji upotrebljavaju drogu, nastoj da upotrebljava{ samo

dezinficirane injekcije, koje nisu prije upotrebljavane i da svaku injekciju baci{ odmahnakon upotrebe;

3 – ako si od onih koji upra`njavaju zinaluk, mora{ izabrati samo jednu ljubavnicu.Isti je savjet i `enskoj osobi, ona treba da izabere samo jednog ljubavnika.

Kako su ovi savjeti bezvrijedni i niski. Oni su o~it dokaz moralne dekadence ukojoj se nalaze zapadnjaci.

^ak ako bi se i uspio prona}i adekvatan lijek za sidu, to uop}e ne zna~i da }e senjime stati u kraj ovoj zloglasnoj i opasnoj bolesti. Nasuprot otkri}a lijeka za sifilis,gonoreju i klamidiju i lahko}e dolaska do njega, ova oboljenja su u zastra{uju}emporastu. Broj oboljelih od sifilisa prelazi 50 miliona novooboljelih svake godine, broj

Page 46: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

oboljelih od gonoreje prelazi 250 miliona godi{nje, a broj oboljelih od klamidijeprelazi 300 miliona godi{nje. U SAD-u broj oboljelih od herpesa pre{ao je 20 milionai svake godine se broj oboljelih pove}ava za pola miliona.

Sve to i pored dovoljne koli~ine lijekova za ove bolesti i njihove jednostavneupotrebe. Milioni ljudi pate od ovih oboljenja.

Sve ovo je potvrda rije~i Poslanika, s.a.v.s., u kojima ka`e: “Kada se u jednom naro-du pojavi zinaluk i rasprostrani do te mjere da se javno ~ini, u njemu }e se pojavitikuga i bolesti koje nisu postojale me|u njihovim precima koji su prije njih `ivjeli.”(Prenosi ga Hakim, Ibn-Mad`e i El-Bezzar)

U drugom hadisu stoji: “Kada se u odre|enom naselju pojavi zinaluk i kamata,njeni stanovnici su zaslu`ili Allahovu, d`elle {anuhu, kaznu. (Prenosi ga El-Hakim odIbn-Abbasa i ka`e da je sahih.)

Ovodunjalu~ke kazne su, i pored svoje te`ine i strahote, bezna~ajne u odnosu naahiretske kazne koje su daleko ja~e i `e{}e.

#��5 �� ��� �H�������������'! �' �S obzirom da se sida mo`e prenijeti putem transfuzije krvi ili njenih sastojaka,

potrebno je poduzeti sljede}e mjere predostro`nosti:1 – neuvo`enje krvi iz zemalja u kojima je sida rasprostranjena;2 – analiza krvi koja se uzima radi ustanovljavanja postojanja odbrambenih

tjela{ca od virusa HTLV III. Ako analiza poka`e da u toj krvi postoje tjela{ca zaodbranu od tog virusa, doti~nom ~ovjeku }e se zabraniti da daje svoju krv ili bilo kojedijelove svoga tijela. (Ovo su veoma rijetki slu~ajevi u islamskim zemljama);

3 – analiza ve} postoje}ih zaliha krvi, krvne plazme i drugih krvnih sastojaka radiustanovljavanja postojanja odbrambenih tjela{ca od virusa HTLV III;

4 – svi koji su bili u dodiru sa bolesnikom koji je obolio od side, (oboljeli odhemofilije, drogera{i i oni koji su oboljeli od sifilisa), du`ni su prestati davati svoju krv;

5 – oboljeli od hemofilije kojima je potreban faktora 8 moraju prije njegoveupotrebe ustanoviti da je taj faktor bio izlo`en temperaturi od 68 stupnjeva u trajan-ju od 24 sahata. Poznato je da se zagrijavanjem faktora 8 na toj temperaturi i u tojvremenskoj du`ini ubija virus koji prouzrokuje sidu.

S obzirom da se u ve}ini zemalja svijeta danas vr{i analiza krvi, faktor osam kojise prikuplja iz te krvi trebao bi biti ~ist od virusa side.

48 Spolne bolesti i blud

Page 47: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

Saudijska Arabija preduzela je novu preventivnu mjeru, koja se ogleda u tome daoni koji dolaze iz mjesta koja su zara`ena sidom moraju imati stru~ni dokaz da nisuzara`eni virusom side, putem analize krvi. Saudijska vlada je zatra`ila od svojihambasada da ne daju vize strancima koji dolaze iz Londona, Tajlanda i Amerike,izuzev nakon utvr|ivanja da njihova krv ne sadr`i virus side;

6 – ograni~enje turisti~kih posjeta, naro~ito u ona mjesta koja su zara`ena sidom,kao {to je Njujork, San Francisko, Los An|eles i drugi zapadni velegradovi;

7 – izbjegavanje klubova za zabavu, masa`u i sli~no;8 – udaljavanje od radnji u kojima se to~i alkohol i mjesta na kojima se sakupljaju

drogera{i;9 – izbjegavanje seksualno nastranih i mjesta na kojima se oni sakupljaju;10 – izbjegavanje poro~nih sredina koje se po~esto reklamiraju kao dru{tva umjet-

nosti i zabave;11 – dobro prati ruke nakon svakog kontakta sa bilo kojom osobom oko ~ijeg

pona{anja postoje sumnje, a posebno ako se zna da je on seksualno nastran ili dakonzumira drogu.

�+.&.���E���.���/&.#%"�&%G�%"���%+.�+.�#6G���/%#6�.���%���.0+

%�%0+.0%,�%#�"�#.��0���%"�%4��1�&6"��"�#.Mjere su sljede}e:1 – supruga }e prestati sa spolnim odnosom sa svojim mu`em koji je obolio od

side. Ne samo to, nego }e supruga ukoliko se ustanovi da njen mu` nosi odbrambe-na tjela{ca od side, a on jo{ nije obolio, prestati da sa njim spolno op}i.

Ovo je, najvjerovatnije, najte`a stvar ukoliko se `eli primijeniti, jer postoje milioniljudi u svijetu za koje se smatra da u sebi nose tjela{ca za odbranu od virusa side;

2 – neupotrebljavanje tu|e ~etkice za zube;3 – neupotrebljavanje tu|eg pribora za brijanje i zajedni~kih pe{kira. To treba

postati op}eprihva}ena i normalna stvar svih ljudi;4 – obla~enje rukavica i za{titne maske prilikom njege bolesnika i mijenjanja nje-

gove odje}e i posteljine.

Spolne bolesti i blud 49

Page 48: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

�+.&.���E���.���/&.#%"�&%G�%"���%+.�"6�#6G����/&.#6�.����.#�4���&�

���%0��F�&���%+��1%#.��&�,6�%�%�%0+.0���%#�"�#.

Ove mjere su sljede}e:

1 – s obzirom da virus side prelazi na drugog putem krvi i uboda inficiranim iglama,oni koji rade u labaratorijama i koji uzimaju krv od bolesnika du`ni su za{titi se i ~uvatise od upotrebe igala na nestru~an na~in. Isto tako du`ni su ~uvati se da im koja kapkrvi ne padne na njihovo tijelo ili ruke.

Zbog toga se mora strogo voditi ra~una prilikom uzimanja uzoraka krvi, a to je dase ti uzorci stave u plasti~nu epruvetu i da se ustanovi da nisu zatrovani. Uz to jeobavezno obla~enje gumenih rukavica;

2 – stomatolozi su du`ni da prilkom lije~enja zuba bilo koje osobe za koju se sum-nja da bi mogla biti bolesnik od side, obla~e nao~ale, za{titnu masku i rukavice;

3 – ljekari i bolni~ari du`ni su da stavljaju nao~ale, obla~e za{titne maske i rukavi-ce prilikom svakog, makar i najmanjeg, operacionog zahvata kod oboljelih od side,ili onih za koje se sumnja da nose virus side;

4 – upotreba rukavica, za{titne maske i nao~ala prilikom pregleda bolesnika odside, promjene njihove odje}e i posteljine i prilikom uzimanja uzoraka njihovemokra}e, stolice, krvi ili bilo kojih drugih uzoraka radi njihove analize ili lije~enjaoboljelih.

(����-�����������,��.���,������,���� ���/0/�/�

Veneri~na upala mokra}nih kanala (bez gonoreje) smatra se najrasprostranjeni-jim veneri~nim oboljenjem u ve}ini zemalja svijeta. Dr Vilkoks u svom ~lanku kojeg jeobjavio ~asopis “Medicine Dajd`est” (4/1980.) tvrdi da je broj oboljelih od veneri~neupale mokra}nih kanala u Engleskoj bio duplo ve}i od broja oboljelih od gonoreje u1978. g. Broj oboljelih od veneri~ne upale mokra}nih kanala u toj godini dostigao je

50 Spolne bolesti i blud

Page 49: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

77876 me|u punoljetnim mu{karcima, a broj oboljelih od gonoreje je dostigao35109.

Broj oboljelih od veneri~ne upale mokra}nih kanala u Americi dostigao je 6 mili-ona godi{nje, a broj oboljelih od gonoreje, 3 miliona godi{nje. (“The Principals andPractice of Infections Deseases”, 1979., Mandell, Douglas + Benne)

U zemljama Skandinavije ustanovljeno je da 5-10% djevojaka koje posje}uju ordi-nacije za planiranje porodice, a ~ija starost ne prelazi 20 godina ima klamidiju kojaprouzrokuje veneri~nu upalu mokra}nih kanala. (Skandinavski kongres o klamidiji1981.g.)

U ve}ini ordinacija za spolne bolesti ustanovljeno je da 26% slu~ajeva posjedujemikrob klamidiju. (Veneri~ne bolesti-rasprave na kongresu koji je odr`an u Londonu22-23/6/1975. g.)

0����� ���,���(���&�'2��'!������'!�5�����

Gonoreja se smatra najra{irenijom veneri~nom bole{}u u svijetu. Broj oboljelihgodi{nje prelazi 250 miliona, prema izvje{taju svjetske organizacije za zdravstvo za1975. g. Gonoreja je u vrhu liste veneri~nih oboljenja u ve}ini zemalja tre}eg svijeta.Jedino je iznad nje veneri~na upala mokra}nih kanala (N.G.D.) koja nije prouzroko-vana gonorejom, nego je prouzrokuje klamidija.

U zemljama Zapada (Evropa i SAD) gonoreja zauzima drugo mjesto, nakonveneri~ne upale mokra}nih kanala bez gonoreje.

U knjizi “Principals and Practice of infectious Diseases”, koja je izdata 1979. g. sto-ji: “Broj oboljelih od gonoreje prelazi cifru od 3 miliona godi{nje. Isti broj spominje imedicinski priru~nik Merk prenose}i ga od Atlanta centra za borbu protiv zaraznihbolesti u pokrajini D`ord`ija.

S obzirom da evidentiranje oboljelih od veneri~nih bolesti nije precizno, ~ak ni uAmerici i Evropi, smatra se da se u zvani~nim ustanovama evidentira samo tri oddeset slu~ajeva oboljenja od gonoreje u Americi. Zato {to se lije~enje od ovih bolestiprete`no vr{i u privatnim ordinacijama, kako tvrdi dr. Vilkoks u medicinskom~asopisu za Sjevernu Ameriku. (“Medical Clinics of N. America”, 1972., 5:6)

Spolne bolesti i blud 51

Page 50: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

,&6/.��%+.�"6�1�E.���0%G.�.�%�%0+.�+6%#�,%�%&.+.���%"��0�3�1.�.&�F��3��%0."��

Seksualna nastranost: istra`ivanja su pokazala da su seksualno nastrani, ~iji broju SAD-u trenutno prelazi 18 miliona, najvi{e zara`eni veneri~nim bolestima, iako jesloboda seksa uzela maha kod svih: mu{karaca i `ena. I pored toga, ova grupa jenajizlo`enija veneri~nim bolestima.

Zato {to se oni, kako isti~e dr. Fevd`, ne zadovoljavaju spolnim op}enjem saograni~enim brojem svojih prijatelja, nego to poku{avaju uraditi sa svakim kog sret-nu. Zato prosjek onih sa kojima spolno op}e u jednoj godini dosti`e 60 osoba.” “Time “,(broj 4, juli 1983.) u svom osvrtu na njegove rije~i, ka`e: “Kod ovih ljudi je seks poz-drav, nakon kojeg tek slijedi uobi~ajeni pozdrav i razgovor.”

Genoreja je prisutnija kod seksualno nastranih 270% vi{e nego kod obi~nogameri~kog naroda. (Referat dr. Vilkoksa koji je prezentovan na kongresu o

52 Spolne bolesti i blud

������������������� ���%���������������������

Page 51: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

veneri~nim bolestima koji je odr`an u Londonu juna 1975. g.Seksualno nastrani su grupa sa najve}im procentom oboljenja od side koja se je

prvi put pojavila u SAD-u 1979. g. Oni ~ine 72% od ukupnog broja oboljelih od ovestra{ne smrtonosne bolesti.

Oni su izvor 50% od ukupnog broja oboljelih od sifilisa u SAD-u ~iji stanovnici bro-je vi{e od 260 miliona.

Oru`ane snage: istra`ivanja koja su objavljena u ameri~koj vojsci 1972. g., a kojaje objavio dr Vilkolks u svom referatu o veneri~nim oboljenjima kojeg je podnio kon-gresu odr`anom u Londonu 22-27 juna 1975. g. pokazuju sljede}e:

– ~etrdeset na svakih hiljadu vojnika u SAD-u zara`eni su gonorejom;– 641 na svakih hiljadu ameri~kih vojnika u Tajlandu zara`eni su gonorejom;– 700 na svakih hiljadu ameri~kih vojnika u Koreji zara`eni su gonorejom;– u Vijetnamu ta cifra dosti`e 739,6 na svakih hiljadu vojnika, tj. 74% od ukupnog

broja ameri~kih vojnika koji su se nalazili u Vijetnamu 1972;– u Vijetnamu je prosje~no 40 000 vojnika oboljevalo od gonoreje sedmi~no u

1972. g.Prostitutke: prostitutke su grupa koja je procentualno najvi{e pogo|ena

veneri~nim oboljenjima, a naro~ito gonorejom, u svim dijelovima svijeta. U Britaniji je prostitucija zvani~no zabranjena 1959. g., zatim u SAD-u i mnogim

drugim zemljama svijeta, me|utim, zinaluk je u njima ostao prisutan nezvani~no.Postoje mnoge zemlje koje jo{ zvani~no dozvoljavaju prostituciju i ona se vr{i podnadzorom njihovih vlada. Te zemlje su mnogobrojne i nalaze se na svih {est konti-nenata. U Evropi je to Francuska, Italija i Austrija. U Aziji se isti~u: Tajland, Filipini iIndija. Isti je slu~aj sa mnogim djelovima latinske Amerike, srednje Afrike i pojedinimzemljama islamskog svijeta, kao {to je Turska, Tunis, Al`ir, Maroko, Iran (za vrijeme[aha), Pakistan (do vladavine Buto), Sirija, Libanon i Indonezija.

Ustanovljeno je da je 90-100% prostitutki zara`eno veneri~nim bolestima, aposebno gonorejom. To je zvani~no ustanovljeno u sljede}im zemljama: Francuska,Portugal, Austrija, Irak, Egipat, Turska, Indija, Filipini, Tajland i Malezija. To navodi dr.Vilkoks u spomenutom referatu.

Omladina: studija koja je obavljena u SAD-u 1972. g. navodi da omladina izme|u15 i 19 godina biva izlo`ena ovim bolestima tri puta vi{e nego ostale kategorije dru{tva,

Spolne bolesti i blud 53

Page 52: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

iako su najopasnije godine za oboljenje izme|u 20-24 godine, kada se taj prosjekpenje i do {est puta vi{e nego u ostalim kategorijama dru{tva.

Iz nekoliko studija koje su objavili Vilkoks, Arija Vebint i Golen, jasno se vidi da je25-30% studenata na univerzitetima Zapada zara`eno gonorejom tokom cijelegodine.

Studenti i omladina sre}u se sa dodatnim izazovima prilikom putovanja (studijaSbluta 1976. g.) iako se smatra da su studenti fakulteta najobrazovaniji sloj jednogdru{tva i da oni dobro znaju za opasnosti od veneri~nih oboljenja.

Me|utim, seksualni nagon, izbjegavanje braka, op}i razvrat i nedostatak moral-nih vrijednosti, vjere i vjerskih principa doveo je do ovog visokog procenta ovihbolesti me|u omladinom, koji gotovo da dosti`e procenat oboljenja kod prostitutki ivojnika.

Dr Vilkoks smatra da je jedan od uzroka {irenja gonoreje i ostalih veneri~nihbolesti izlazak `ene na radna mjesta, apel za njenu seksualnu slobodu, zajedni~koobrazovanje (mu{kih i ̀ enskih) u {kolama i na univerzitatima, odlazak radnika na radvan njihove domovine bez svoje porodice, svjetska organizovana trgovina seksom,rasprostranjenost alkohola i droge, turizam, industrijalizacija, nastanak velegradova,nepo{tivanje bra~nog `ivota, nepostojanje mogu}nosti za sklapanje braka inedostatak moralne i vjerske svjesti.

54 Spolne bolesti i blud

Page 53: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

�1��

“Svijet je bio svjedok velikih valova {irenja sifilisa od kako se prvi put pojavio 1494.g. za vrijeme italijansko-francuskog rata u kome se pojavio i ra{irio zinaluk me|uvojnicima i time bio uzrok pojave sifilisa. Francuzi su ga zvali italijanskom bole{}u, aItalijani su ga zvali francuskom bole{}u. Ova bolest je bila uzrokom smrti desetinamiliona ljudi, a ̀ ivote stotina miliona drugih je pretvorila u nesnosnu patnju tokom petproteklih stolje}a.”

(King, Nikol i Rodez u njhovoj knjizi “Veneri~ne bolesti”, izdatoj 1980. g. i RobertNobel u svojoj knjizi “Veneri~ne bolesti”, izdatoj 1979. g.)

&�'2��'!������'!�' � � '�Sifilis se smatra najopasnijom veneri~nom bole{}u, uop}e, izuzev bolesti side,

koja se nedavno pojavila, a koja je svojom opasno{}u nadma{ila sva pretpostavke.60% od ukupnog broja oboljelih od side, koja se je pojavila 1979. godine, do danassmrtno je zavr{ilo.

Od 1943. g. kada je otkriven penicilin, ~inilo se da }e se sifilis osjetno smanjiti imnogi doktori su prognozirali njegov potpuni nestanak.

Me|utim, i pored smanjenja broja oboljelih od sifilisa u svijetu uop}e, a naro~itona Zapadu od pedestih godina ovog stolje}a, izvje{taj Svjetske zdravstvene organi-zacije navodi da je broj oboljelih od sifilisa 1975. g. iznosio 50 miliona, kako navodi(medicinski priru~nik “Mark”).

To je zaista velik broj!!

Atlanta centar za borbu protiv zaraznih bolesti smatra da je broj oboljelih od sifili-sa u SAD-u dostigao 400 000 u 1976. g.

Dr. Ri~ard Robert u svom referatu, kojeg je napisao za kongres o veneri~nimbolestima koji je odr`an u Londonu 22-25 juna 1975. g., ka`e: “SAD su izvr{ile anali-zu vezanu za sifilis putem seruma na 38 miliona Amerikanaca u 1974. g. Istra`iva~isu ustanovili da su rezultati milion od njih bili pozitivni, tj. da su oni ve} bili zara`enisifilisom bar jednom u periodu svoga `ivota.

[to se ti~e novooboljelih od sifilisa, u SAD-u je evidentan pad na tom planu. U1950. g. zabilje`eno je 32 000 novih slu~ajeva oboljenja od sifilisa, a u 1956. g. taj je

Page 54: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

broj spao na 5 000, da bi se, zatim, taj broj po~eo ponovo pove}avati 1974. g. kadaje dostigao 26 000.

S obzirom da se mnogi od tih slu~ajeva ne evidentiraju, zato {to se lije~e u privat-nim ordinacijama, spomenuti broj ukazuje samo na jedan dio od stvarnog broja kojipo procjenama Atlanta centra za borbu protiv zaraznih bolesti iznosi 400 000.

U zemljama u razvoju isto tako primije}en je o{tar pad sifilisa, nakon {ire upotrebepenicilina ~etrdesetih i pedesetih godina ovog stolje}a, ali taj pad nije ni blizu padakoji se desio na Zapadu.

Dr Areja u svojoj knjizi “Veneri~na oboljenja u tropskim sredinama” ka`e: “Sifilis usvim svojim stadijima je jo{ i dalje rasprostranjen u tropskim predjelima i u isto~nojAziji. Me|utim, broj oboljelih je opao u odnosu na broj oboljelih iz ~etrdesetih ipedesetih godina ovog stolje}a.

U Engleskoj je sifilis do`ivio veliki pad od 1946 g. kada je broj novooboljelih odsifilisa iznosio 18 000, a zatim se smanjio na 1000 u 1953 g. 1977 g. se desio nez-natan porast, tako da je taj broj dostigao 1735, od ~ega je 1486 me|u mu{karcima i249 me|u `enama.

56 Spolne bolesti i blud

&���������������������'�!�����������

($���������"�����)

Page 55: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

Vjerovatno je ~italac uo~io da je broj oboljelih me|u mu{karcima daleko ve}i negome|u `enama. To je zbog toga {to 26% od ukupnog broja oboljelih od sifilisa padana seksualno nastrane (homoseksualce). U Engleskoj su seksualno nastrani biliuzrokom 42,4% od ukupnog broja oboljelih od sifilisa.

E!����!��' � � 'ISifilis je bolest koja se u osnovi prenosi putem spolnog odnosa, ili putem posteljice od

majke do njenog embrija, ili putem transplantacije krvi, ili putem dodira u kasnijim fazama.Osnovni na~in njegovog {irenja je spolni odnos. Zaraza se prenosi od oboljelog

na zdravog ili putem normalnog bra~nog odnosa (mu{karca sa `enom), ili putemnastranog odnosa (u ~mar, usnu {upljinu i sl.), ili putem poljupca od osobe koja jezara`ena na usnama. Gotovo da ne postoji ni jedan dio tijela koji se ne mo`e zarazi-ti sifilisom, iako zaraza obi~no biva na mjestima koja smo spomenuli.

Na doti~nom mjestu pojavljuje se bezbolna, o{tro ograni~ena ranica nakonspolnog odnosa u roku izme|u 10 i 90 dana (prosje~no tri sedmice). Mo`e se desitida ta rana ne bude vidljiva. Ona obi~no biva bez bolova i traje dvije do {est sedmica,a zatim nestane bez ikakvog lije~enja.

To je takozvana po~etna faza sifilisa (Primary Syphilis), a druga faza se pojavljujedva do {est mjeseci nakon nestanka spomenute rane. Nakon nje nastupa najopas-nija faza koja se zove “kasni sifilis.”

��D! !�Dirhem za{tite je bolji od kvintala lijeka, a najbolji na~in za za{titu je izbjegavanje

zinaluka, homoseksualizma i svih oblika razvrata, javnih i tajnih.Allah, d`elle{anuhu, ka`e: ���,������ ����#����� ������ ������������ ���

��������/����($�������� Nema sumnje da je to lo{ put i da je njegov kraj koban.Neminovno je u~vr{}ivanje imana i ja~anje veze srca sa Allahom, d`elle {anuhu, sve

dok ne bude vidio Allaha, d`elle {anuhu, sa njim u svakoj situaciji. Kada bude na tomnivou, sigurno ne}e nikada po~initi blud niti bilo {ta lo{e od govora ili krivog svjedo~enja.

To je prvi vid za{tite, a drugi vid za{tite je brak. Zaista ~ovjekova priroda te`i za svo-jom drugom. Allah, d`elle {anuhu, ka`e: �*�������#��� �� �&�����������+����������� �����)��� ������������� ��� ����������� ��������������������!����� ����� ���,��� ���� � ����������� ��������� ������� �����

Spolne bolesti i blud 57

Page 56: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

58 Spolne bolesti i blud

&���������������*�������'�!����������

(���������)

Page 57: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

������� ����!�� ����,��������������� ��, ������� � ���� �������!������ ���������������

Ako se ovaj nagon i strast, koje je Allah, d`elle{anuhu, s razlogom stvorio, neusmjeri onako kako je Allah, d`elle {anuhu, odredio, rezultat }e biti poguban, jer seoni moraju ispoljiti na odre|en na~in. Ako to ne bude na halal na~in, bit }e na haramna~in. Zato je neophodno olak{ati pitanje braka i pru`iti svaku pomo} i podr{ku natom polju.

Ovo je prvi i najva`niji vid za{tite, a zatim dolaze sporedni vidovi za{tite koji seogledaju u adekvatnom lije~enju oboljelih, blagovremenom otkrivanju bolesti, prijenego {to se ona pro{iri i uzme maha, i prije nego {to oboljeli prenesu svoju bolestna druge. S obzirom da oboljeli od sifilisa svoju bolest mo`e prenijeti na svojusuprugu, a ona na svoje sinove, zaraza se ne svodi samo na zinaluk.

Naprotiv, bolesnik od sifilisa u njegovoj drugoj fazi mo`e prenijeti zarazu putemdodira sa bilo kojom zdravom osobom. Isto tako novoro|en~e koje se rodi sauro|enim sifilisom mo`e prenijeti tu bolest na onoga ko ima dodir sa njegovim sekre-tima i pljuva~kom.

Dakle, ako se bolest otkrije i po~ne lije~iti, krug zaraze se su`ava. To se smatrajednim od veoma va`nih vidova za{tite, koji nadopunjuje prvi.

Spolne bolesti i blud 59

Page 58: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

����,�� �,� ��,������

Za svaku od spomenutih veneri~nih bolesti ve} postoji odre|en lijek ili je on u faziotkrivanja. Me|utim, nema sumnje da svi ti lijekovi ne dovode do rje{avanja proble-ma u njegovim korijenima i ne nude kona~na rje{enja.

Isto tako ove probleme ne mogu rije{iti za{titna sredstva, za koje mnogi smatrajuda koriste, kao {to je upotreba antibiotika i sl. Naprotiv, medicinari savjetuju izbjega-vanje antibiotika.

Isto tako se problem ne rje{ava savjetima koje upu}uju pojedini pedagozi i medi-cinari na Zapadu kako se treba ograni~iti na jednu ljubavnicu ili ljubavnika.

Istinsko rje{enje se krije u jednoj rije~i: KREPOST (neporo~nost).Ova kratka, a sadr`ajna rije~ ima svoju pri~u koju bih ̀ elio ovdje iznijeti. Kada sam

pro~itao zastra{uju}e medicinske ankete o rasprostranjenosti veneri~nih bolesti irazli~itim vrstama nastranog seksa, to me je upla{ilo i veoma zainteresiralo. Pogoto-vo {to te bolesti nisu prisutne samo u nevjerni~kim sredinama, nego su one vidne ime|u muslimanima u svim djelovima svijeta, iako je procenat oboljelih me|u musli-manima daleko manji nego me|u ostalim narodima.

Jedne no}i u snu vidio sam Poslanika, s.a.v.s., ali nisam mogao podi}i svoj pogledprema njemu iz po{tovanja i respekta, pa sam ga upitao: “O Allahov Poslani~e, ljudesu razorile veneri~ne bolesti, {ta je lijek?”

Poslanik, s.a.v.s., tada mi je odgovorio jednom rije~i: “El-Ihsan” “(Krepost)”. Zatimsam se prenuo iz sna i razmi{ljao o ovoj dubokoj rije~i koja obuhvata nekolikozna~enja. Potom sam pogledao rije~nike i ustanovio da ova rije~ ima vi{e zna~enja.Prvo od njih je za{tita i odbrana, zatim krepost, sloboda i brak.

Allah, d`elle {anuhu, ka`e: ������ �� � ���������!���� ����#�� 0��������� ��!������������������ �������������� � ����� ��� �������� �)� ���� ��� ������ �������� ��� ��� ���#����)���� �� �� ����,���������$���� � �����#�)� ������ ���� ��� �)� ����� ����!�� ����,��� � ��������������� ������ !������� ������� ���� - ������ �)������������������� �� ��!�������� ������������ �� ����� �� -���������

Page 59: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

Spolne bolesti i blud 61

��� �������������.����� ��� ������#�������� �������$� �������� ���, �������,������#��� ��, ��� ���� �� ��!���#��� ���������� �� ����� ��, ���� �� ��� ��� � ����� ��� �� ������������,� �� �������$�����!���!������ ������ �)� ����� ����!�� ������ ���#�)� ��������) �� ������������ �)�� �#��������������� ���� ������#��������$� ����� ������� ���)�� �#����� ��� ���� �������������� �������� �����#��� �� � ��$�1��� �������������������� �#����#����$��#��� ����� ��� �������� /� ��!���,�������������� ����� ����������������� ������� ���#��� ����� ���� �#������#� �$���� �� � ���#���

) ���� ������� �������% �� ����. ��������������� �� ��������������)�����������)� ����������*��������� ������������������ ��� �0������������������ �� �

���!�������� ����+��������,�� ����������������� �0���) ���� ��� ���� ������������� � ���) ���� ��. ������!�������� ����+��������� ����������� �)� ����� ����!�� ��� � ������ ������� �������� ��� ��� ���������#����)���� ������!�������� ���� ������ ������&��������

�����)������������-�� ������ �����������,��� ���#��#����� ���$�� �� ��$����,������� ��!����������� *�����#'��2 ��. ������� �������.��� ���� ,��!���� �. ���� ��������,����� ������!

����� ����0������. �� �������������,���. � ����� �����)������ �+���,���#�����������������������. ��!������ ����!�� ���� ��!�� ���� ���#���������

�����-�����

�3���������- ������������������������������ ���������������������$���#�������������-�������

Prvo i najva`nije sredstvo kreposti (za{tite - ihsana) jeste islam i iman. Kada ~ovjeku|e u krug imana i islama, on se za{titi najve}om i najefikasnijom za{titom protiv{ejtana, i prelazi iz faze obo`avanja {ejtana u fazu obo`avanja Allaha.

Pa kada njegov iman oja~a, Allah mu podari takvaluk (bogobojaznost), a takvalukje da se ~uva svega {to je Allah zabranio i da izbjegava Njegovu srd`bu, koliko godje u stanju.

To je jaka tvr|ava kojom se {titi od nasrtaja {ejtana i nagona svojih strasti. Islam iiman jesu prvi i najva`niji vid za{tite kojim on brani sebe od nasrtaja {ejtana, nagona istrasti.

Page 60: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

Drugi vid ove za{tite, po va`nosti, je brak. Islam posebnu podr{ku daje braku i nanjega na razne na~ine podsti~e, a zabranjuje svaki vid udovoljavanja strastima mimobraka.

Allah, d`elle{anuhu, ka`e: �4���� �� ��� ���� ��� �� �� �� � ���) ���� ��#�� �����#��� ����� ������� �������

� ���� �#���� ����� ��� ����������� . � �#������� ��������� � ��� ������� ������ �����������,� � ���������� ����������������) ��������� ��������

���� ��� �� ������������,� �� ������������!���!�������� ������ �)� ���� ����!�� ������ ���#�)� ���������) �� ������������ �)�� #��������������� ���� ������#����������� ����������

Allah, d`elle{anuhu, nakon {to je spomenuo `ene koje su zabranjene ka`e: �������� �������������� � ����� ��� �������� �)� ����� ��� ������ ����$���� ��� ��� ���#����)���� ����� ����������

Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “O mladi}i, ko je od vas u stanju da se o`eni neka to ura-di, jer }e tako lak{e sa~uvati svoj pogled i svoj spolni organ. A ko od vas nije u stanjuda to uradi, neka posti, jer mu je post za{tita.” (Prenosi ga Buharija, Muslim, Ebu--Davud, Tirmizi, Nesai i Malik.)

U drugom hadisu stoji: “Brak je moj sunnet. Ko ostavi moj sunnet, ne pripadameni.” (Prenosi ga Buharija i Muslim.)

“Ako va{u k}erku zaprosi onaj sa ~ijom ste vjerom i povjerenjem zadovoljni,o`enite ga. Ako to ne uradite, na Zemlji }e nastupiti veliki nered i fesad.” (Prenosi ga

Ebu-Davud i Tirmizi.)

“@enite umiljate, one koje puno ra|aju, jer }u se ja sa va{im mno{tvom ponositina Sudnjem danu pred drugim narodima.” (Prenosi ga Ebu-Davud i Nesai.)

“Ovaj svijet je (kratki) u`itak, a najbolji u`itak na njemu je hairli `ena.” (Prenosi ga

Muslim i Nesai.)

S druge strane, Poslanik, s.a.v.s., zabranio je celibat. Se’ad ibn Ebu-Vekkas (radi-jallahu anhu), ka`e: “Da Poslanik, s.a.v.s., nije zabranio Usmanu ibn Maz’unu celibat,mi bi se kastrirali.” (Prenosi ga Buharija, Muslim, Tirmizi i Nesai.)

Poslanik, s.a.v.s., rekao je Akkafu ibn Bi{ru et-Temimiju, kada ga je obavijestio danije o`enjen, a bio je zdrav i imu}an: “Ti si, onda, jedan od pomaga~a {ejtanovih! Da sikr{}anin, bio bi jedan od njihovih sve}enika. Na{ sunnet je brak. Najgori me|u vama

62 Spolne bolesti i blud

Page 61: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

su neo`enjeni. Zar se sa {ejtanom poigravate? [ejtan nema ja~eg oru`ja protivdobrih ljudi od ̀ ena, izuzev onih koji su o`enjeni, oni su daleko od zinaluka.” (Prenosiga Ahmed.)

Poslanik, s.a.v.s., pojasnio je razloge braka i podsticaja na njega i rekao da je tora|anje i razmno`avanje. Nema sumnje da Allah, d`elle {anuhu, nije stvorio seksu-alni nagon bez razloga, nego ga je dao radi opstanka ljudske vrste, isto kao {to jeu~inio nagon za jelom razlogom opstanka jedinke, a opstanak vrste je va`niji odopstanka jedinke.

Allah, d`elle {anuhu, ka`e: �*�������#��� �� �&������������+���������� �����)��� ������������� ��� ����������� ���������������������!����$� ����� ���,��� ���� � ���������� ��!�� �#��� �$����� ����5������ ������� ������ �$������#���� �� � �� ������ �� �� ��!�����������������#������� ���������

Poslanik, s.a.v.s., pojasnio je da je ovaj svijet (kratki) u`itak i da je najbolji u`itakna njemu hairli `ena. Allah, d`elle {anuhu, ka`e: �2 ������������� ����!�� ���,��������������� ��, ������� � ���� �������!������� ���,������ -�����������������#�����������0���������������� ������� ��������$��,������������������������ ������� .��,������� ����!������ .������"��������#!�Poslanik, s.a.v.s., pojasnio je da je brak najefikasniji na~in ~uvanja pogleda i

spolnog organa. Pojasnio je da odbijanje `enidbe onoga koji to zaslu`uje vodi unered i smutnju na Zemlji.

Objasnio je da brak brani od nasrtaja strasti i tupi o{tricu ̀ udnje. Da Allah, d`elle{anuhu, ovaj nagon nije stvorio da bi ga mi gu{ili, nego da bi ga pravilno usmjerili,ispravnim putem koji mu odgovara, i da u njemu u`ivamo, jer je najbolji u`itak hairli`ena.

Islam ne zabranjuje halal u`itak. Naprotiv, on nagra|uje za njega. Poslanik,s.a.v.s., rekao je: “I u spolnom organu nekog od vas je sadaka.” Oni reko{e: “O Alla-hov Poslani~e, zar }e neko od nas biti nagra|en zato {to je spolno op}io sa svojomsuprugom?!“ On odgovori: “Da, {ta mislite da to uradi na zabranjen na~in, bi li bioka`njen? Isto tako bit }e nagra|en ako to uradi na halal na~in.”

Allah, d`elle {anuhu, u~inio je slast spolnog odnosa kao pokazatelj (stvarne) slastispolnog odnosa u D`ennetu, kako bi ~ovjek to pri`eljkivao i stalno radio dobra djelada bi ga postigao. To obja{njava imam Gazali u svom ~uvenom djelu El-Ihja u

Spolne bolesti i blud 63

Page 62: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

poglavlju o braku rije~ima: “Ogromna je razlika izme|u ovodunjalu~ke prolaznenepotpune slasti i ahiretske potpune i neprekidne slasti.” Koristi braka i zasnivanjaporodice ne mogu se pobrojati, nego mo`emo samo ukratko na njih ukazati.

Najva`nija je od njih, kako ka`e imam Gazali da je brak zbog toga {to predstavlja svo-jevrsnu za{titu od strasti veoma va`an u vjeri za svakog onoga ko nije u stanju da sedruga~ije odbrani, a to je slu~aj sa ve}inom ljudi. Kada strast ~ovjeka obuhvati unedostatku bogobojaznosti koja }e mu se suprotstaviti, sigurno }e ga odvesti u razvrat.”

Brak je, dakle, jaka za{tita protiv veneri~nih bolesti koje su rasprostranje danas usvijetu.

Tre}i je vid za{tite ~ednost. ̂ ednost se tra`i od o`enjenog i neo`enjenog, iako jeona pre~a za o`enjenog, zato je kazna predvi|ena za njega te`a.

Zato ko je u stanju da se o`eni, neka to uradi jer }e tako sa~uvati polovicu svojevjere, a neka se Allaha, d`elle {anuhu, boji u drugoj polovici. Imam Hakim prenosirije~i Poslanika, s.a.v.s.: “Kome Allah, d`elle {anuhu, podari hairli suprugu, pomogaomu je da sa~uva polovicu svoje vjere. A ko to ne bude u stanju, neka posti, jer mu jepost najbolja za{tita.”

D`abir, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., vidio jednu `enu, pa jeu{ao kod svoje supruge Zejnebe i imao odnos s njom, a zatim iza{ao.” (Prenosi gaMuslim i Tirmizi i ka`e da je hasen sahih.)

Poslanik, s.a.v.s., ka`e: “Kada neko od vas vidi `enu koja mu se dopadne, nekaobavi odnos sa svojom suprugom jer ona ima isto {to ima ona koju je vidio.” (Prenosiga Muslim i Tirmizi i ka`e da je hasen sahih.)

U jednom predanju stoji: “Budite ~edni i po{teni i va{e `ene }e biti ~edne ipo{tene. Budite dobri prema svojim roditeljima i va{a djeca }e biti dobra premavama.”

Ibn-Abbas, (radijallahu anhu), ka`e: “Pobo`nost pobo`njaka ne}e biti primljenabez braka (nikaha).” D`unejd ka`e: “Meni je potreban spolni odnos kao {to mi jepotrebna hrana.”

Islam ~ednost smatra va`nim pitanjem kome posve}uje veliku pa`nju. ^ednost segradi, prije svega, na ~istoti srca, a zatim na odbrani od vanjskih uticaja. Unutra{nja~isto}a temelji se na takvaluku, bogobojaznosti i svje{}u o Njegovom nadzoru nad nama.Zatim, na ispra`njavanju srca od vesvesa strasti koje se uzbude njihovim postavljanjemna mjesto koje im odgovara, putem odnosa sa svojom suprugom. Kao {to je Poslanik,s.a.v.s., uradio sa Zejnebom bint D`ah{, radijallahu anha, i kao {to je naredio rije~ima:

64 Spolne bolesti i blud

Page 63: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

“Kada neko od vas vidi ̀ enu koja mu se dopadne, neka obavi odnos sa svojom supru-gom” kao {to je radio D`unejd i svi dobri ljudi ovog ummeta prije i danas.

[to se ti~e spoljnih faktora, oni se mogu svesti na zabranu mije{anja mu{karacasa `enama, obaranje pogleda i izbjegavanje otkrivanja `ena i zavodnog govora, tezatvaranje vrata svim putevima koji vode u zinaluk, kao i razvratnih sredstava zainformisanje.

Allah, d`elle {anuhu, ka`e: � �� ����� ������� ���#�� ����� � ����� ��� ����� �#����������������� �����������0���� ��� ������� ���� �����������!���!�������,������������,���� ������������,�� ������� �������

Zatim je Allah, d`elle {anuhu, pojasnio ko su ti kojima je dozvoljeno da gledaju uukrase `ene, zatim je zabranio `enama da udaraju nogama svojim kako bi otkrilenakit koji nose: ������� ��� ������������ ������������� 0�� ������ ����� � ������������������������������� ����������������) ���������������) ������� �������!����������������������������������� �������!����#�.���������������������#�. ����� �������������� ���������!��������$�� �������������������#������������������,��������������������� #$� �� � ������� ���������,�� ��������������������� ���� �0���� ��� ��������������������#��� �)����� � ����������!�������������������� �������

Allah, d`elle {anuhu, nare|uje `eni da boravi u svojoj ku}i, jer je to najsigurnijaza{tita za nju. Zatim joj zabranjuje razotkrivanje, {to predstavlja za{titu njoj imu{karcima.

Allah, d`elle {anuhu, ka`e: �4���.���������#����� ����� �����������������������������#�� �������� �����67�$ !�#�889��*�:� ���� ���) � ���� �������������. �������������� ����� ������ ������� �!���� ���� ������ ������. /�*���0�

Allah, d`elle {anuhu, zabranio je `enama Poslanika, s.a.v.s., a znamo ko su onebile, da govorom na sebe pa`nju skre}u, kako ne bi u napast do{ao onaj ~ije je srcebolesno. �*�� � �:� ���� ������ �������� �������� �� � /� ���� � ��!#����� ���� # ���������������� ���� .�� ��������������- �����)�� � ���� �#�� ������� ����� ���������� /�����. /�*����

Poslanik, s.a.v.s., zabranio je ulazak kod ̀ ena ~iji su mu`evi odsutni, pa je rekao:“Ne ulazite kod onih (`ena) ~iji su mu`evi odsutni. Zaista {ejtan kola vama ko va{a

Spolne bolesti i blud 65

Page 64: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

krv.” (Prenosi ga Tirmizi.) “Od danas je zabranjeno ulaziti kod onih ~iji su mu`eviodsutni.” (Prenosi ga Muslim.)

Poslanik, s.a.v.s., zabranio je osamljivanje sa ̀ enom koja nije mahrem (sa kojomse mo`e vjen~ati), izuzev u prisustvu nekoga ko joj je mahrem. Allah, d`elle{anuhu,zabranio je ulazak u ku}e, izuzev nakon dozvole, javljana i selama, kako ne bi nekood njih vidio ne{to {to ne bi trebao vidjeti.

Allah, d`elle {anuhu, ka`e: �*��� ����������- ���. �� ������ ���������,� �$� �� ���#�� � ����������.� �� ��������� 0�������� �#��� ����)�� �� /��� ������!�

^etvrto zna~enje ihsana jeste sloboda:Allah, d`elle {anuhu, ka`e: � ������ ������� ���)�� �#����� ���

��� �������������� �������� ������#��� �� � ����� ���������� Kazna zapo~injen zinaluk od slobodnog mu{karca ili `ene koji prije toga nisu bili u braku je100 udaraca bi~em, a kazna za isti prestup roba ili robinje je duplo manja, 50 udara-ca bi~em.

Allah, d`elle{anuhu, ka`e: ���� ������� ���#��� ����� ���� �#������#� $���� �� � ���#����) ���� �$���#��� ��� �������������#����������� �0�����!�� ���������������� ��!�. ��������,������#�� �������� ��������$������� ����������������#������67�$����889

Ovaj ajet je objavljen povodom Abdullaha ibn Ubejja, vo|e munafika u Medini,koji je imao robinje sa kojima je pravio biznis putem prostitucije, kao {to i danas ~inemnogi zlo~inci. Trgovina je seksom organizovan i velik posao na kome rade hiljadeslu`benika i profesionalaca, me|u kojima se nalaze i doktori i glumci, uz razne grupemafija i trgovaca drogom. U Tajlandu, kako stoji u izvje{taju Ujedinjenih naroda,mafija kidnapuje 500 djevoj~ica svake sedmice, koje se ubacuju u veoma unosnumre`u trgovine seksom. Iza tih mafija stoji policija koja im pru`a pomo} pri tome. Uovom primjeru jasno vidimo milost Milostivog, Koji }e oprostiti onima koje na to buduprisiljene. Dakle, njima }e sigurno oprostiti, ali ne okorjelim zlo~incima koji trguju nji-hovim tijelima.

Uprkos ~injenici da je ropstvo davno ukinuto, ne~asna trgovina je i dalje aktuelnai to u ve}oj mjeri nego prije.

Nema sumnje da }e Allahova milost obuhvatiti ove bespomo}nice, a da }e seNjegova srd`ba i gnjev izliti na te okorjele zlo~ince, koji su organizirali ovu prljavutrgovinu i razapeli svoje mre`e tim malim djevoj~icama, nekada varkom, a nekada

66 Spolne bolesti i blud

Page 65: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

silom. Ova trgovina je ra{irena u raznim dijelovima svijeta i u zemljama tre}eg svije-ta ja~a je, grublja i prljavija nego u Evropi i Americi.

Nu`no je, dakle, osloboditi ~ovjeka od obo`avanja imetka, poni`enja, srama itrgovine “bijelim” robljem, kako bi se ugasili izvori zinaluka.

Iz svega navedenog vidjeli smo da je “ihsan” (krepost) sa svim svojim zna~enjimanajispravnije rje{enje za lije~enje spolnih bolesti i spre~avanje zinaluka i svih vidovanastranog seksa.

U uspje{an “ihsan” spada i zabrana svega {to vodi zinaluku i razvratu. Zabranaraznih medija, umjetnosti i zabava koje pozivaju na razvrat javno ili tajno. Isto takouspje{an “ihsan” podrazumijeva zabranu svih vrsta razvrata, kao {to su no}ni barovi,pozori{ta, kabarei, mije{anje ljudi sa otkrivenim i polugolim `enama, i svega {to sede{ava na bazenima i pla`ama u mnogim islamskim zemljama, arapskim i nearap-skim, {to je sramotno i potresno.

Uspje{an “ihsan” podrazumijeva i provedbu kazni koje je Allah, d`elle {anuhu,odredio za one koji zinaluk ~ine, jer u tim kaznama je velika zapreka za ~injenje takvihzlodjela. A Allah, d`elle {anuhu, spre~ava vla{}u mnogo toga {to ne spre~avaKur’anom.

U uspje{an “ihsan” spada ukidanje svih ljudskih zakona koji su opre~ni Allahovimnaredbama i koji dozvoljavaju zinaluk, kamatu i alkohol. Mnogi od tih zakonazabranjuju ̀ enidbu vi{e od jedne ̀ ene, a dozvoljavaju “dru`enje” jednom ~ovjeku sadesetinama `ena.

Mnogi zakoni vezani za porodicu i porodi~no pravo predstavljaju prepreku naputu braka, a u isto vrijeme drugi zakoni olak{avaju zinaluk u svim njegovim vrstamai oblicima.

Zato je nemogu}e formirati ispravno i ~isto dru{tvo prije ukidanja ovih ljudskihzakona i uspostavljanja {erijatskih zakona i njihove primjene. To je istinsko rje{enjemimo kojeg ne postoji drugo. Zato se vratite Allahu, a On prihvata one koji kod Nje-ga uto~i{te zatra`e i Njemu }emo se svi vratiti, a Allah upu}uje na pravi put, koga Onho}e.

Rje{enje problema spolnih bolesti sastoji se u otklanjanju njihovih uzroka:1 – zabrana javne i tajne prostitucije putem otklanjanja njenih uzroka i povoda,

zatim, olak{avanje uspostave braka i uni{tavanje grupa trgovaca ljudskim tijelom,kao i primjena {erijatskih propisa vezanih za one koji ~ine zinaluk, homoseksualizami svaki vid nastranog seksa;

Spolne bolesti i blud 67

Page 66: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

2 – ukidanje mjesta za “zabavu”, barova i “turisti~kih” mjesta u islamskim zemlja-ma;

3 – borba protiv alkohola i droge i zabrana njihove prodaje, rasturanja i proizvod-nje i primjena {erijatskih propisa koji se na to odnose;

4 – zabrana zajedni~kog {kolovanja (mu{karaca i `ena); 5 – proizvodnja usmjeravaju}ih programa koji }e se plasirati putem masmedija,

borba protiv razvratnih sredstava za informisanje i ka`njavanje onih koji ̀ ele da se {irizinaluk me|u vjernicima;

6 – usmjeravanje turizma, posebno iz naftom bogatih zemalja, u Evropu, isto~nuAziju i druge dijelove svijeta. Zabrana putovanja mladi}ima bez njihovih porodica;

7 – {irenje vjerske i zdravstvene svijesti i produbljivanje imana;8 – izu~avanje pojave selidbe sa sela u grad, posebno zbog toga {to ve}ina njih

ostavlja svoje porodice iza sebe na selu;9 – izu~avanje problema putovanja radnika i slu`benika van njihovih domovina, uz

ostavljanje svojih familija i njihov udaljenosti od njihovih supruga du`e vrijeme;10 – izu~avanje problema rada `ene i njenog mje{anja sa ljudima u kancelariji i

fabrici i spre~avanje toga. Povratak ̀ ene muslimanke njenoj ku}i u kojoj je polje radai doprinosa otvoreno i {iroko.

Postoje jo{ neke mjere predostro`nosti koje je propisao islam, a koje isto tako {titesupru`nike od toga da neko od njih prenese na drugog bolesti koje se mogu preni-jeti prisnim kontaktom (spolnim i drugim). Ti propisi se mogu svesti pod sljede}e:

1 – pranje spolnog organa poslije nu`de i nakon obavljenog spolnog odnosa;2 – kupanje nakon spolnog odnosa ili polucije;3 – obrezivanje. Ustanovljeno je da obrezivanje umanjuje mogu}nost oboljenja od

razli~itih spolnih bolesti;4 – odstranjivanje dlaka sa stidnih mjesta, {to spre~ava preno{enje pojedinih

spolnih bolesti, a naro~ito u{i i {uge;5 – uklanjanje dlaka ispod pazuha {to, isto tako, spre~ava preno{enje odre|enih

spolnih bolesti putem prisnijih kontakata, kao {to su u{i i {uga;6 – podrezivanje noktiju i pranje dijelova tijela me|u prstima;7 – pranje zuba. Ustanovljeno je da pranje zuba umanjuje mogu}nost preno{enja

bolesti putem usta i poljubaca.

68 Spolne bolesti i blud

Page 67: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Uro|enih svojstava ima pet, ili pet stvari su fitra(uro|ene osobine): sune}enje (obrezivanje), uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta,podrezivanje nokata, ~upanje dlaka ispod pazuha, te podrezivanje brkova.” Prenosiga Buhari, Muslim, Nesai i Tirmizi.

U drugom hadisu stoji: “Deset stvari jesu uro|ena svojstva (fitra): podrezivanjebrkova, pu{tanje brade, upotreba misvaka, ~i{}enje nosa vodom, podrezivanjenokata, pranje nogu izme|u prstiju, ~upanje dlaka ispod pazuha, uklanjanje dlakasa stidnih mjesta, pranje vodom poslije nu`de.” Prenosilac ka`e: “Desetu stvar samzaboravio, a mislim da je ispiranje usta.” (Prenosi ga Muslim, Ebu- Davud i Tirmizi.)

Podrezivanje brkova jeste njihovo skra}ivanje. Pu{tanje brade jeste njenoodr`avanje dok ne postane veoma duga. Pojedina ulema smatra da je treba pustitida raste dok ne dostigne {irinu {ake. A pranje zuba vr{i se misvakom ili ne~imdrugim.

Poslanik, s.a.v.s., odredio je period u kome bi se trebale odstranjivati dlake ispodpazuha i sa stidnih mjesta na ~etrdeset dana. Zna~i da je najdu`i period u kome bise ta mjesta mogla ostaviti bez brijanja ili odstranjivanja dlaka ~etrdeset dana. A sun-net je brijati ih zajedno sa rezanjem noktiju svakog petka.

Spolne bolesti i blud 69

Page 68: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

���� ��������� ��� ���

� +�&“Zina” kao {erijatsko - pravni izraz zna~i spolni odnos pravno odgovornog

(odraslog, umno normalnog) mu{karca sa istom takvom ̀ enom na nezakonit na~in.Ovakav izraz poznat je u terminologiji na{eg gra|anskog prava pod imenom blud(prostitucija), ali je ovaj potonji mnogo u`eg zna~enja od izraza “zina”; nezakonit jeseksualni odnos, makar se on dogodio samo jednom i iz bilo kakvih razloga i pobu-da. Ovakav blud po islamu strogo je zabranjen i ubraja se u velike grijehe.

� $�2%�2��)���Zabrana bluda temelji se na Kur’anu i Hadisu. Kur’an govori o ovom poroku na

nekoliko mjesta, a naro~ito upadaju u o~i ovi ajeti:;������ ����� �6��9����#����������'��� ������ ��������, �� ����#�)��

��������� ������ ����� �����!�-���������$��������<������������������ ������ ��!��������#����� ����������������� ����

� � ��!��#������ ��#�������������������!��� ���������� �#�����) 0�������������������. ������������������ ��%#�8���������������������� ��������)������������&���� � ����� �����&���������0�

Page 69: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

Izme|u hadisa koji govore o bludu treba istaknuti naro~ito sljede}e:1. “Onaj koji ~ini blud, ne mo`e biti pravi vjernik dok ga ~ini.” Ovaj hadis prenijeli

su Buharija, Muslim i drugi od Ebu - Hurejra.2. Kad ~ovjek u~ini blud, iz njega izi|e iman, pa mu bude nad glavom kao hlad.

Ako se potom pokaje i pro|e se toga, iman mu se opet povrati.”

Strogost zabrane, veli~ina grijeha i strahota posljedica bluda kratko su, ali vrlo jas-no, istaknuti u svim gornjim citatima, a naro~ito u prvom ajetu. Svevi{nji nam, kakose iz tog ajeta vidi, zabranjuje ~initi ~ak i ono {to bi nas moglo pribli`iti bludu, odnos-no {to bi, makar posredno, moglo prouzrokovati da do toga do|e. U ovakvoj zabraniogleda se mudrost i sveznanje milostivog Tvorca. On, pored ostalog, dobro pozna-je i na{e slabe strane; on dobro poznaje strast i njeno zna~enje u ̀ ivotu i radu svakog~ovjeka. Seksualni nagon kod ~ovjeka jeste ono u ~emu se on najvi{e pribli`ava`ivotinji, od koje ga ~esto ne dijeli ni{ta. Jer, pri nastupu toga nagona kod malo kogavlada razum i ~ovjek ne mo`e, a da mu ne udovolji po bilo kojoj cijeni, mada }e setim ogrije{iti ako mu udovoljava na nezakonit na~in, o Bo`ije zakone. Seksualninagon, kako je poznato, kod svakog normalnog mu{karca i `ene nastaje i prestajenakon odre|ene dobi. On nastaje sam od sebe, tj. nisu za njegov nastanak potrebnikakvi vanjski faktori; on je glavni u odr`anju ljudskog roda (kao {to to, uostalom, vri-jedi i za `ivotinje). ^ovjek, koji ima spolni odnos, stoji u ~vrstom uvjerenju da timepribavlja sebi jedno u`ivanje, a ne pomi{lja na ~injenicu da je on pri tom igra~ka urukama jedne vi{e sile; on i ne zna da svo to u`ivanje slu`i ne njemu, nego odr`anjuljudske vrste. Vanjski faktori, koje smo spomenuli, u ovom pogledu igraju vrlo va`nuulogu. Oni mogu ubrzati nastanak seksualnog nagona kod ~ovjeka i, {to je najgore,oni ga poja~avaju toliko da ~ovjek mo`e izgubiti svaku vlast nad sobom. A kad dotoga do|e, a to je redovito, onda taj nagon vr{i svoje. Da bi se, dakle, onemogu}ilosvakom ~ovjeku da svom seksualnom nagonu udovoljava na nezakonit na~in, on semora kloniti svega onoga {to bi mu moglo taj nagon izazvati, pa makar to na prvipogled izgledalo sasvim nedu`no.Mora znati da je on napokon ~ovjek, pa se i poredtoga saznanja upu{ta u isku{enja, kad sebi dozvoli to izazivanje, odnosnopribli`avanje , onda je vrlo te{ko, da ne ka`emo nevjerovatno, pojmiti da }e se mo}iustegnuti od vr{enja bluda, ma kako on ina~e bio odan islamu. S obzirom na ~istopsiholo{ke okolnosti kod svakog ~ovjeka u ovom pogledu, Svevi{nji u prvom gornjemajetu nije ni rekao: “Ne ~inite bluda”, nego “I ne pribli`ujte se bludu.” Predradnjesu, dakle, ono {to se mo`e i {to ima smisla zabranjivati.

Spolne bolesti i blud 71

Page 70: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

72 Spolne bolesti i blud

Me|u mnogim faktorima koji utje~u na seksualne pohote, koje, opet, bezuvjetnodovode do samog akta bluda, stoji svakako bli`i i ~e{}i dodir mu{karca i `ene kojisu jedno drugom strani, zatim razgoli}avanja `enskih itd. Neki pokvarenjaci, koji uspre~avanju ovog vide osuje}enje svojih najgnusnijih planova, tvrde da to za moder-na ~ovjeka ne zna~i ni{ta i da to nije nikakav faktor koji bi mogao izazvati strast, paje, prema tome, i nastojanje da do toga do|e, znak nazadnja{tva i mra~nja{tva.Odgovaraju}i na ovo nije nam potrebno ukazivati na vjerski indiferentizam i nanikakvu brigu za ~asti, dostojanstvom i po{tenjem svih ljudi, a naro~ito `ena, negona sve to mo`emo re}i samo ovo: svi ti ~imbenici mogu prestati biti opasni po ~ovje-ka samo onda kad ljudi budu `ivjeli bez seksualnog nagona!

��������� ���������

Obrazla`u}i Svoju zabranu pribli`avanja bludu, Svevi{nji dalje ka`e u istom aje-tu da je blud vi{e nego obi~no gnusno djelo i da je put prema bludu hr|av put.

Blud je zlo ~ije se posljedice ne mogu skoro ni sagledati. U ono vrijeme kad jeovo zlo zabranjeno, te posljedice nisu bile ni izdaleka tako brojne ni kobne kaodanas, niti su, ~ak, o njima mnogi imali pojma. Ipak, zabrana ovog zla djelovala jetada toliko da su slu~ajevi bluda bili sasvim rijetki, jer se imalo potpuno povjerenjeu istinitost kur’anskih rije~i o svemu, pa i o bludu. Danas, pak, kada su posljedicetoga mnogobrojne i kad se svijet smatra uljudnijim, ne poduzima se skoro ni{ta usvrhu uni{tavanja ovoga poroka. Ovo zlo hara danas po cijelom svijetu, ono unosilom u mnoge porodice, stoji ~asti, zdravlja, pa ~ak i `ivota mnogih `ena; pomo}ubluda {ire se zarazne i neizlje~ive bolesti; povodom toga iskrsava jedan krupan ite{ko zabrinjavaju}i dru{tveni problem, a ipak sve se to u cijelom svijetu trpi! I {to jenaj`alosnije, blud je dosta zastupljen me|u muslimanima, nijedna dana{nja islam-ska zajednica ne poduzima skoro ni{ta da bi se tome jednom stalo na kraj. Bardanas je svakom jasno {ta zna~i blud s medicinskog, humanog, eti~kog,dru{tvenog i, kojeg god ho}ete, gledi{ta i kakvo sve zlo on nanosi i pojedincu izajednici, pa, ipak, trpi se za ljubav - “uljudbe”! A muslimani? Oni ve} odavnopokazuju sklonost za odstupanje od Allahovih propisa, bili oni u vidu naredbi ilizabrana. Ta sklonost prirodna je posljedica njihovog slijepog opona{anja onoga {tosamo pokvarenjaci mogu nazvati uljudbom i svega onog negativnog {to takva

Page 71: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

“Uljudba” u sebi nosi. A posljedica, opet, svega toga najbolje se ogleda u njihovomjadnom stanju u moralnom, vjerskom i dru{tvenom pogledu. Promatraju}i sve ovo,razborit ~ovjek mo`e samo po`aliti {to je u ovome pogledu “uljudan”, makar ga nazi-vali i “nazadnjakom”i mra~njakom”!

,����

Allah, d`.{., nije samo zabranio blud, nego je za takvo djelo propisao i kaznu. Pre-ma te`ini ovog grijeha propisana je i te{ka kazna. Ta kazna nije jednaka za svakuosobu. Naime, kod izricanja kazne propisano je da se pazi na to da li je po~inilaco`enjen (udata) ili nije. Ako se radi o prvom slu~aju, onda se dosu|uje kazna kamen-ovanjem, dok se u drugom slu~aju krivac ka`njava javnim udaranjem sa stotinu bati-na. I jedna i druga kazna je i te{ka i poni`avaju}a, a to je Zakonodavac odredio zatoda bi one imale dubokog u~inka i na ostale. Ova razlika pri odmjeravanju kazne imasvoje opravdanje ve} i u tome {to o`enjena, odnosno udata osoba, zna cijeniti vri-jednosti i svetinju braka bolje nego neo`enjena, odnosno neudata osoba, pa je,dosljedno tome, svjesna te`ine grijeha i sramote koju nanosi obe{~a{}enoj osobi injenoj porodici.

Izricanje i izvr{avanje ovih kazni uvjetovano je uglavnom ~etiri puta ponovljenimpriznanjem samog krivca da je po~inio taj grijeh. Istina, ovakva kazna mo`e se dosu-diti i na temelju zajedni~kog iskaza ~etverice svjedoka (samo mu{karaca!), koji mora-ju potvrditi da su grje{nike vidjeli o~ito na samom djelu. A ovo je, opet, toliko te{ko dagrani~i s nemogu}no{}u. Ako promotrimo hadise koji govore o ovim kaznama, koje suizricane i izvr{avane u vrijeme Allahovog Poslanika i prvih halifa, uvidjet }emo da su oneizricane gotovo samo na temelju ~etiri puta ponovljenog priznanja grje{nika. Pa i onda,kada bi grije{nik do{ao i priznao svoje djelo, poku{avalo bi mu se sugerirati da se on,mo`da, vara da je ̀ enu samo dotaknuo, a to sve da bi opovrgao svoje priznanje i da nebi do{lo do izvr{avanja smrtne kazne kamenovanjem. Tek onda ako bi doti~na osobau svome priznanju ostala uporna, dolazilo bi do takve smrtne kazne. A i ovakvih slu~aje-va bilo je vrlo malo. Jer da neko prizna takav svoj grijeh, znaju}i kakva ga te{ka iponi`avaju}a kazna ~eka, trebalo je da je duboko pro`et vjerskim osje}ajem i da `elida na ovom svijetu bude ka`njen za svoj prestup i da je potpuno siguran u oprost svo-ga grijeha na temelju provedene kazne.

Spolne bolesti i blud 73

Page 72: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

Pomenuli smo da se smrtna kazna mo`e izre}i i na temelju zajedni~kog iskaza,~etverice svjedoka - mu{karaca. Ako bi se makar jedan ustegao od takva iskazanakon {to je izjavio to, kaznit }e se svi sa 80 batina, a njihovo svjedo~anstvoubudu}e ne}e se primiti. Ovako stroge mjere pribavljanja svjedo~anstva za ~in blu-da imaju svoju veliku va`nost ve} i stoga {to se na ovaj na~in unaprijed isklju~ujemogu}nost, ne samo potvore nego i sumnje da je neko tako ne{to u~inio. O tomegovori Kur’an u suri En - Nur, gdje se ka`e:�*� ����������� ���,� � �� � ��� ������������) �������� ���������� � �

����#�)���#�)��� ����������, ���� ��) �� ����!����� ������� 0������� )������������� ���������

3�4�5

Dogodi se da mu` tereti `enu bludom. U tom slu~aju mu` ne mora svoju tvrdnjupotkrijepiti svjedo~anstvom ~etverice svjedoka, jer mu je to sasvim te{ko, da neka`emo nemogu}e. Osim toga, mu` nema nikakva interesa da `enu protvara zapreljub, kao {to bi moglo imati neko strano lice, pa kad, dakle, time svoju ̀ enu tereti,pretpostavlja se da je takva njegova tvrdnja osnovana na istini. Ipak, ni njegova setvrdnja ne mo`e primiti bez daljnjega, nego }e ga {erijatski sudac, pred kojim budetu svoju tu`bu iznio, uputiti da to osna`i sa svoja ~etiri uzastopna o~itovanja. Naime,mu` }e tom prilikom re}i da se kune Allahom, da govori istinu, a peti put }e prizvatina sebe prokletstvo Allahovo ako je slagao. Ako ̀ ena nakon ovakvog o~itovanja priz-na da je u~inila preljub, kaznit }e se, a ako ne prizna, onda je i ona du`na dati svoja~etiri o~itovanja, tj. zaklet }e se ~etiri puta Allahom da je njen mu` slagao, a peti putprizvati na sebe srd`bu Allahovu ako je istina ono {to je njen mu` rekao. U ovom poton-jem slu~aju ̀ ena ne}e biti ka`njena nego }e se njihov brak zauvijek razvrgnuti.

Ovakav proces zove se u islamskom pravu “lian” (me|usobno proklinjanje mu`ai `ene), a propisan je kur’anskim ajetima ~iji je smisao ve} gore izlo`en.

74 Spolne bolesti i blud

Page 73: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

��,� �-�,

Iz svega ovoga mo`emo donijeti ovaj zaklju~ak:1. Seksualni je zlo~in vrlo te`ak grijeh sa brojnim i te{kim posljedicama, ne samo

za pojedinca nego i za ~itavu zajednicu, pa i potomstvo. Da bi se izbjegao, mora sekloniti i onih, na prvi pogled sasvim bezazlenih, radnji koje vode do njega, pa jezajednica du`na raditi u ovom smislu;

2. prema te`ini ovog grijeha propisna je i te{ka kazna kojom se ho}e zastra{itidrugi ljudi, a koja je jednaka za mu{karca i za `enu;

3. da je zbilja od spomenute kazne namjera odvratiti od zla, jasno se vidi iz toga{to je {erijatsko pravo kod dokazivanja ovog zlo~ina stavilo vrlo te{ke i skoroneostvarive uvjete. Ako se zlo~in doka`e ~etvericom svjedoka koji su jasno vidjelisami ~in bez i najmanje sumnje i ako se onda za to odre|uje te{ka kazna, to zna~ida se `eli {to vi{e izbje}i provo|enje ove kazne - a ako se ve} zlo~in na taj na~inustanovi, onda je to javna sablazan bez i najmanje stida ~ije `ile treba nemilosrdnoposje}i. Ovo treba imati na umu razmi{ljaju}i o kazni koju {erijatsko pravo predvi|aza ovu vrstu zlo~ina.

Hfz. Ibrahim Trebinjac

Page 74: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

PREDGOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

SPOLNE BOLESTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Uzroci {irenja spolnih bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Sida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Ste~ena bolest nedostatka imuniteta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

Definicija bolesti side ( AIDS ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Vrste ljudi koji obolijevaju od side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Tro{kovi side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

Strah obuhvata SAD, Evropu i ostale dijelove svijeta . . . . . . . . . . . . .36

Ukratko o uzrocima side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Odbrambeni sistem i njegovo stanje prilikom oboljenja od side . . .42

Putevi preno{enja side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Simptomi bolesti side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Prosje~na du`ina `ivota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Lije~enje side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

Istinsko lije~enje ( Za{tita prije oboljenja ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Drugi vidovi ~uvanja od bolesti side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

�������

Page 75: المكتبة الإسلامية الإلكترونية الشاملة · Medicinski izvori tretiraju spolne bolesti iz razloga {to su one najrasprostranjenije zarazne bolesti danas

78 Spolne bolesti i blud

Mjere za{tite i predostro`nosti koje je du`na poduzeti obitelj

oboljelog od side ili nosioca virusa side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

Mjere za{tite i predostro`nosti koje su du`ni poduzeti medicinari i

bolni~ari koji vode brigu o oboljelim od side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Veneri~na upala mokra}nih kanala ( Klamidija N.G.U.) . . . . . . . . . . .50

Gonoreja ( kapavac ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

Grupe koje su vi{e izlo`ene oboljenju od gonoreje i

ostalih veneri~nih bolesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Sifilis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Rasprostranjenost sifilisa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

[ta je to sifilis? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Za{tita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

Istinski lijek je krepost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

BLUD ( zina, prostitucija ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Pojam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Dokazi zabrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

Obrazlo`enje zabrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72

Kazna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73

“Lian” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74

ZAKLJU^AK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75