Evropski šifrant raziskovalne dejavnosti - CERIF - CERCS

Download Evropski šifrant raziskovalne dejavnosti - CERIF - CERCS

Post on 28-Jan-2017

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Evropski ifrant raziskovalne dejavnosti (CERIF - CERCS)

  Vir: Common European Research Classification Scheme, annex to CERIF (Common European Research project Information Format, Official Journal of the European Communities, L189, 1991)

  HUMANISTINE VEDE H 000 H 100 Dokumentalistika, informacijska znanost, bibliotekarstvo, arhivistika H 105 Bibliografija H 110 Paleografija, bibliologija, epigrafika, papirusologija

  Filozofija H 001 H 120 Sistematina filozofija, etika, estetika, metafizika, epistemologija, ideologija H 125 Filozofska antropologija H 130 Zgodovina filozofije H 135 Fenomenologija H 140 Filozofska logika Matematina logika: glej P 110 Umetna inteligenca: glej P 176 H 150 Filozofija specialnih ved Epistemologija: glej H 120 Filozofija druboslovja: glej S 100 Filozofija tehnolokih ved: glej T 100 Filozofija biomedicinskih ved: glej B 100 H 155 Morala

  Teologija H 002 H 160 Splona, sistematina in praktina kranska teologija Filozofija teologije: glej H 150 Zgodovina kranske cerkve: glej H 180 H 165 Cerkveno pravo H 170 Biblija H 180 Zgodovina kranske cerkve H 190 Nekranska verstva

  Zgodovina in umetnost 003 H 200 Teorija zgodovine Filozofija zgodovine: glej H 150 H 210 Zgodovina starega veka H 220 Zgodovina srednjega veka H 230 Noveja zgodovina (priblino do leta 1800) H 240 Sodobna zgodovina (priblino od leta 1800 do leta 1914) H 250 Sodobna zgodovina (od leta 1914) H260 Zgodovina znanosti Zgodovina misli: glej H 130 Zgodovina tehnologije: glej T 100 Zgodovina druboslovja: glej S 100 Zgodovina biomedicinskih ved: glej B 100 Zgodovina jezika: glej H 355 Zgodovina kmetijstva: glej B 435 H 270 Socialna in ekonomska zgodovina Za razvrstitev po obdobjih: glej od H 210 do H 250 H 271 Politina zgodovina H 280 Lokalna in regijska zgodovina, zgodovinska geografija od srednjega veka naprej H 290 Kolonialna zgodovina

  Evropski ifrant raziskovalne dejavnosti (CERIF - CERCS) Stran 1 od 10

 • Za razvrstitev po obdobjih: glej od H 230 do H 250 H 300 Zgodovina prava Zgodovina verstev: glej H 180 in H 190 H 310 Umetnostna zgodovina H 311 Slikarstvo H 312 Kiparstvo in arhitektura H 313 Umetnostna kritika Literarna kritika: glej H 390 H 314 Zaita in restavriranje umetnin H 315 Estetika Filozofska estetika: glej H 390 H 320 Muzikologija H 330 Dramska umetnost H 340 Arheologija H 341 Prazgodovina Kronologija, tehnike datiranja: glej T 510 H 345 Egiptologija H 346 Numizmatika in sigilografija H 347 Genealogija in heraldika

  Filologija H 004 H 350 Jezikoslovje Filozofija jezika: glej H 150 H 351 Fonetika in fonologija H 352 Slovnica, semantika, semiotika, sintaksa H 353 Leksikologija H 355 Zgodovina jezika H 360 Uporabna lingvistika, pouevanje tujih jezikov, sociolingvistika H 361 Nevrolingvistika H 365 Teorija prevajanja H 370 Imenoslovje H 380 Primerjalno jezikoslovje H 390 Splona in primerjalna knjievnost, literarna kritika, literarna teorija Dramska umetnost: glej H 330 H 400 Narodopisje H 401 Nauk o narejih H 410 Indoevropski jeziki in knjievnosti Male Azije, indoiranina H 420 Grki jezik H 430 Grka knjievnost H 440 Latinski jezik H 450 Latinska knjievnost H 460 Francoski jezik H 470 Francoska knjievnost H 480 Italijanski jezik in knjievnost H 490 panski in portugalski jezik in knjievnost H 500 Ostali romanski jeziki in knjievnosti H 510 Keltski jeziki in knjievnosti H 520 Germanistika H 530 Nemki jezik in knjievnost H 540 Nizozemski jezik Flamina: glej H 401 in H 540 H 550 Nizozemska knjievnost Flamska knjievnost: glej H 550 H 560 Frizijski jezik in knjievnost H 570 Angleki jezik in knjievnost H 580 Skandinavski jeziki in knjievnosti H 590 Baltski in slovanski jeziki in knjievnosti H 595 Ruski jezik in knjievnost H 600 Jeziki in knjievnosti Male Azije, kavkaki jeziki in knjievnosti, baskovina, sumerina Za indoevropske jezike: glej H 410

  Evropski ifrant raziskovalne dejavnosti (CERIF - CERCS) Stran 2 od 10

 • H 610 Hamitsko-semitski jeziki in knjievnosti H 620 Uralski in altajski jeziki in knjievnosti H 630 Starosibirski jeziki in knjievnosti, korejina, japonina H 640 Jeziki in knjievnosti june in jugovzhodne Azije, kitajina H 650 Avstronezijski in papuanski jeziki in knjievnosti H 660 Afriki jeziki in knjievnosti H 670 Ameriki jeziki in knjievnosti: kreolski jeziki Za ameriko angleino: glej H 570

  DRUBOSLOVJE S 000 S 100 Zgodovina in filozofija druboslovja S 110 Pravo S 111 Upravno pravo S 112 lovekove pravice S 114 Primerjalno pravo S 115 Filozofija in teorija prava Zgodovina prava: glej H 300 S 120 Zakon o varstvu okolja S 121 Zakon o mladoletnikih S 122 Zakon o obilih S 123 Zakon o informatiki S 124 Patenti, avtorske in sorodne pravice, blagovne in storitvene znamke, modeli in vzorci,

  oznabe porekla S 130 Civilno pravo: osebe, druina, porone pogodbe, nasledstva, darila, posesti, obveze, garancije S 136 Zakon o prevoznitvu S 137 Zakon o zavarovanjih S 140 Dravno pravo S 141 Finanno pravo S 142 Sodno pravo S 143 Socialno pravo S 144 Gospodarsko in trgovinsko pravo S 145 Notarsko pravo S 146 Delovno pravo S 148 Ustavno pravo S 149 Kazensko pravo, kazenski postopek S 150 Mednarodno zasebno in javno pravo S 151 Zrano, pomorsko in vesoljsko pravo S 155 Evropsko pravo Cerkveno pravo: glej H 165 S 160 Kriminologija S 170 Politine in upravne vede Politina zgodovina: glej H 271 S 175 Polemologija Tisk in komunikacijske vede: glej S 265 S 180 Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika S 181 Finanna veda Raunovodstvo: glej S 192 S 182 Aktuarska veda Aktuarska matematika: glej P 160 S 183 Ciklina ekonomija S 184 Ekonomsko planiranje S 185 Trna in industrijska ekonomika S 186 Mednarodna trgovina S 187 Ekonomika kmetijstva S 188 Razvojna ekonomika S 189 Organizacijske vede S 190 Vodenje podjetij S 191 Trenje S 192 Raunovodstvo S 195 Razvojno sodelovanje

  Evropski ifrant raziskovalne dejavnosti (CERIF - CERCS) Stran 3 od 10

 • S 196 Socialna ekonomika Ekonomska zgodovina: glej H 270 S 210 Sociologija S 211 Sociologija znanosti S 212 Sociologija dela, sociologija podjetij S 213 Socialne strukture S 214 Drubene spremembe, teorija socialnega dela S 215 Drubeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo Socialna medicina: glej S 290 Socialna pedagogika: glej S 285 Socialno pravo: glej S 143 S 216 Skrbstvo in pomo prizadetim Defektologija: glej S 286 S 220 Kulturna antropologija, etnologija Sociolingvistika: glej H 360 S 230 Drubena geografija Socialna psihologija: glej S 263 Tisk in komunikacijske vede: glej S 265 Kriminologija: glej S 160 Socialna ekonomika: glej S 196 Socialna zgodovina: glej H 270 S 240 Nartovanje mest in podeelja Prostorsko planiranje: glej T 260 Oblikovanje krajine: glej T 250 S 250 Demografija S 260 Psihologija loveka etologija: glej B 381 Psihonomika: glej B 760 Umetna inteligenca: glej P 176 Psiholingvistika: glej H 361 S 261 Diferencialna in individualna psihologija S 262 Razvojna psihologija S 263 Socialna psihologija S 264 Uporabna in eksperimentalna psihologija S 265 Tisk in komunikacijske vede S 266 Industrijska psihologija Psihopatologija: glej B 650 S 270 Pedagogika in didaktika S 271 Specialna didaktika S 272 Izobraevanje uiteljev S 273 Telesna kultura, motorino uenje, port Okostje, miice: glej B 580 Biomehanika, biometrika: glej B 110 in B 115 S 274 Raziskovalna metodologija v znanosti S 280 Andragogika, stalno izobraevanje S 281 Raunalniko podprto izobraevanje Pouevanje tujih jezikov: glej H 360 S 282 Primerjalna pedagogika in zgodovina pedagogike S 283 Psihopedagogika S 284 Eksperimentalna pedagogika S 285 Socialna pedagogika S 286 Defektologija Skrbstvo in pomo prizadetim: glej S 216 Fizikalna medicina, revalidacija, rehabilitacija: glej B 710 S 290 Socialna medicina Sociolingvistika: glej H 360 Socialna zgodovina: glej H 270 Socialna psihologija: glej S 263

  NARAVOSLOVNO-MATEMATINE VEDE P 000

  Evropski ifrant raziskovalne dejavnosti (CERIF - CERCS) Stran 4 od 10

 • Zgodovina in filozofija znanosti in medicine: glej H 260 in H 150

  Matematika P 001 P 110 Matematina logika, teorija mnoic, kombinatorika P 120 Teorija tevil, teorija obsegov, algebraina geometrija, algebra, teorija grup P 130 Funkcije, diferencialne enabe P 140 Vrste, Fourierova analiza, funkcionalna analiza P 150 Geometrija, algebraina topologija Topoloke grupe: glej P 120 P 160 Statistika, operacijsko raziskovanje, programiranje, aktuarska matematika Aktuarska veda: glej S 182 P 170 Raunalnitvo, numerina analiza, sistemi, kontrola Biomatematika, kibernetika: glej B 110 in B 115 P 175 Informatika, teorija sistemov P 176 Umetna inteligenca Raunalnika tehnologija: glej T 120 Bioinformatika: glej B 110 Matematina logika: glej P 110 Matematina fizika: glej P 190

  Fizika P 002 P 180 Meroslovje, fizikalna instrumentacija Medicinska instrumentacija: glej B 140 P 190 Matematina in splona teoretina fizika, klasina mehanika, kvantna mehanika, relativnost,

  gravitacija, statistina fizika, termodinamika P 200 Elektromagnetika, optika, akustika P 210 Fizika osnovnih delcev, kvantna teorija polja P 211 Interakcije pri visokih energijah, kozmini arki P 220 Jedrska fizika Jedrska tehnologija: glej T 160 P 230 Atomska in molekularna fizika Laserska tehnologija: glej T 165 P 240 Plini, dinamika tekoin, plazma Tekoi in trdni helij: glej P 250 P 250 Kondenzirane snovi: struktura, termine in mehanske lastnosti, kristalografija, fazno

  ravnovesje P 260 Kondenzirane snovi: elektronska struktura, elektrine, magnetne in optine lastnosti,

  supraprevodniki, magnetna resonanca, relaksacija, spektroskopija P 265 Fizika polprevodnikov Astrofizika: glej P 520 Geofizika: glej P 500 Fizikalna kemija: glej P 400 Biofizika: glej B 002 Molekularna biofizika: glej B 120 Fizioloka biofizika: glej B 130 Klinina fizika, tomografija, radiologija, medicinska instrumentacija: glej B 140 Radiobiologija in jedrska medicina: glej B 145

  Kemija P 003 P 300 Analitina kemija P 305 Kemija okolja P 351 Strukturna kemija P 352 Povrinska kemija in kemija tankih plasti P 360 Anorganska kemija P 370 Makromolekularna kemija P 380 Jedrska kemija P 390 Organska kemija P 395 Kemija organokovinskih spojin P 400 Fizikalna kemija Kristalografija: glej P 250

  Evropski ifrant raziskovalne dejavnosti (CERIF - CERCS) Stran 5 od 10

 • P 401 Elektrokemija P 402 Fotokemija Laserska tehnologija: glej T 165 P 410 Teoretina kemija, kvantna kemija Kozmokemija: glej P 520 Agrokemija: glej B 434 Klinina kemija: glej B 190

  Biokemija, presnova P 004 P 310 Beljakovine, encimologija P 320 Nukleinske kisline, sinteza beljakovin P 330 Bioenergetika P 340 Lipidi, steroidi, membrane Biopolimeri: glej T 390

  Geologija, fizina geografija P 005 P 420 Petrologija, mineralogija, geokemija Kristalografija: glej P 250 P 430 Mineralna rudia, ekonomska geologija P 440 Tektonika P 450 Stratigrafija P 460 Sedimentologija P 470 Hidrogeologija, inenirska geografija in inenirska geologija P 500 Geofizika, fizina oceanografija, meteorologija P 510 Fizina geografija, geomorfologija, pedologija, kartografija, klimatologija Zgodovinska geografija: glej H 280 P 515 Geodezija

  Paleontologija P 006 Paleobotanika, palinologija: glej B 300 Paleozoologija: glej B 330 Kronologija, datirne tehnike: glej T 510

  Astronomija P 007 P 520 Astronomija, vesoljske raziskave, kozmokemija Kozmini arki: glej P 211 Daljinsko zaznavanje: glej T 181

  BIOMEDICINSKE VEDE B 000

  Splone biomedicinske vede B 001 B 100 Zgodovina in filozofija biomedicinskih ved, teoretina biologija, sploni vidiki evolucije B 110 Bioinformatika, medicinska informatika, biomatematika, biometrija B 115 Biomehanika, kibernetika

  Biofizika B 002 B 120 Molekularna biofizika B 130 Fizioloka biofizika B 140 Klinina fizika, radiologija, tomografija, medicinska instrumentacija B 145 Jedrska medicina, radiobiologija Radiofarmacevtska tehnologija: glej T 411 Genetski uinki: glej B 220 Biokemija, presnova: glej P 004 Beljakovine, encimologija: glej P 310 Nukleinske kisline, sinteza beljakovin: glej P 320 Bioenergetika: glej P 330 Lipidi, steroidi, membrane: glej P 340 Biopolimeri: glej T 390 B 190 Klinina kemija

  Evropski ifrant raziskovalne dejavnosti (CERIF - CERCS) Stran 6 od 10

 • Hormoni: glej B 370 in B 480 Endokrinologija: glej B 480 Serologija: glej B 500 B 191 Rastlinska biokemija Biotehnologija: glej T 490 Fiksacija duika: glej B 433 B 200 Citologija, onkologija, kancerologija Patoloka anatomija: glej B 520 B 210 Histologija, citokemija, histokemija, tkivna kultura B 220 Genetika, citogenetika Klinina genetika: glej B 790 Vzreja ivali: glej B 400 Gojenje rastlin: glej B 390 B 225 Rastlinska genetika B 230 Mikrobiologija, bakteriologija, virologija, mikologija Fiksacija duika: glej B 433 Rastlinska parazitologija: glej B 250 Parazitologija (loveka in ivalska): glej B 240 B 235 Protozoologija B 240 Parazitologija (loveka in ivalska) B 250 Entomologija, rastlinska parazitologija Fitopatologija: glej B 390 B 260 Hidrobiologija, morska biologija, ekologija voda, limnologija

  Ekologija B 003 B 270 Rastlinska ekologija Ekologija voda: glej B 260 Paleoekologija: glej B 300 in B 330 B 280 ivalska ekologija

  Botanika B 004 B 290 Sistematina botanika, sistematika, morfologija, fitogeografija, kemotaksonomija, fiziologija

  steljnic Fiziologija vijih rastlin: glej B 310 B 300 Paleobotanika, filogeneza, palinologija B 310 Fiziologija vijih rastlin

  Zoologija B 005 B 320 Sistematina zoologija, sistematika, zoogeografija B 330 Paleozoologija, filogeneza B 340 ivalska anatomija, ivalska morfologija Rast (ivali): glej B 350 B 350 Razvojna biologija, rast (ivali), ontogeneza, embriologija B 360 ivalska fiziologija Biokemija: glej P 004 Razvojna fiziologija: glej B 350 B 361 Fiziologija nevretenarjev Biokemija: glej P 004 B 370 Endokrinologija nevretenarjev Endokrinologija vretenarjev: glej B 480 B 380 ivalska etologija in psihologija B 381 loveka etologija

  Agronomija B 006 B 390 Fitotehnika, hortikultura, zaita pridelka, fitopatologija Rastlinska genetika: glej B 225 B 400 Zootehnika, ivinoreja, vzreja Veterina: glej B 750 B 401 Gojenje ptiev B 402 Gojenje vodnih ivali, ribogojstvo

  Evropski ifrant raziskovalne dejavnosti (CERIF - CERCS) Stran 7 od 10

 • B 410 Veda o zemlji, poljedeljska hidrologija Pedologija: glej P 510 B 420 Prehrana ivilska tehnologija: glej T 430 B 430 Gozdarstvo, gozdovi, gozdarska tehnologija B 431 Tropsko poljedelstvo B 432 Okrasne rastline B 433 Fiksacija duika B 434 Agrokemija B 435 Zgodovina kmetijstva Kmetijsko inenirstvo: glej T 420 Ekonomika kmetijstva: glej S 187

  Medicina (lovek in vretenarji) B 007 Splone biomedicinske vede: glej od B 100 do B 240 B 440 loveka anatomija in morfologija ivalska anatomija in morfologija: glej B 340 B 450 Razvojna biologija, teratologija, ontogeneza, embriologija (loveka) Razvojna biologija, tera...

Recommended

View more >