evropski komitet za ispitivanje antimikrobne · pdf filetestovi za ispitivanje antimikrobne...

Click here to load reader

Post on 31-Oct-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sadržaj Strana Dodatne informacije Napomene 1 Vodič za čitanje EUCAST tabela graničnih vrednosti 3 Informacije o tehničkoj nesigurnosti 4 Izmene 5 Enterobacterales 10 Pseudomonas spp. 15 Stenotrophomonas maltophilia 19 Link za Vodič za Stenotrophomonas maltophilia Burkholderia cepacia kompleks - Link za Vodič za Burkholderia cepacia kompleks Acinetobacter spp. 20 Staphylococcus spp. 24 Enterococcus spp. 29 Streptococcus grupe A, B, C i G 34 Streptococcus pneumoniae 39 Viridans grupa streptokoka 45 Haemophilus influenzae 50 Moraxella catarrhalis 55 Neisseria gonorrhoeae 59 Neisseria meningitidis 63 Gram-pozitivni anaerobi 67 Clostridioides difficile 72 Gram-negativni anaerobi 73 Helicobacter pylori 77 Listeria monocytogenes 78 Pasteurella multocida 79 Campylobacter jejuni i coli 81 Corynebacterium spp. 82 Aerococcus sanguinicola i urinae 84 Kingella kingae 86 Aeromonas spp. 88 Mycobacterium tuberculosis 90 Agensi za lokalnu primenu 91 Link na Vodič o agensima za lokalnu primenu Granične vrednosti PK-PD (nevezane za vrste) 92 Doziranje 96 Ekspertska pravila - Link za EUCAST ekspertska pravila Otkrivanje mehanizama rezistencije - Link za EUCAST vodič za otkrivanje mehanizama rezistencije Testovi za ispitivanje antimikrobne osetljivosti za grupe mikroorganizama ili agenasa za koje EUCAST nema preporuke za granične vrednosti

  - Link na Vodič o tome kako testirati i interpretirati rezultate kada nema graničnih vrednosti

  Evropski komitet za ispitivanje antimikrobne osetljivosti Tabele graničnih vrednosti za tumačenje MIK-ova i prečnika zone inhibicije rasta

  Verzija 9.0, važeće od 01.01.2019. Ovaj dokument treba citirati kao: "The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters.

  Version 9.0, 2019 http://www.eucast.org."

 • Evropski komitet za ispitivanje antimikrobne osetljivosti Tabele graničnih vrednosti za tumačenje MIK-a i prečnika zone inhibicije rasta

  Verzija 9.0, važeće od 01.01.2019.

  Napomene 1. EUCAST-ove tabele kliničkih graničnih vrednosti sadrže kliničke granične vrednosti MIK-ova (određene ili revidirane od 2002-2018) i njihovih korelata u prečniku zone inhibicije rasta. U EUCAST verziji 9.0, tabele graničnih vrednosti uključuju ispravljene slovne greške, pojašnjenja, granične vrednosti za nove agense i/ili mikroorganizme, revidirane granične vrednosti MIK-ova i revidirane i nove granične vrednosti prečnika zone inhibicije rasta. Promene se najbolje vide na ekranu ili u dokumentu štampanom u boji, jer su ćelije koje sadrže promene žute. Novi ili revidirani komentari su podvučeni. Uklonjeni komentari su prikazani precrtanim fontom.

  2. PK-PD granične vrednosti (nevezane za vrstu) posebno su navedene.

  3. Napomene označene brojevima odnose se na opšte napomene i/ili granične vrednosti MIK-ova. Napomene označene slovima odnose se na disk difuzioni metod.

  4. Nazivi antimikrobnih agenasa obeleženi plavom bojom povezani su sa EUCAST dokumenatima sa obrazloženjima. MIK-ovi i granične vrednosti prečnika zone inhibicije rasta u plavoj boji povezani su sa EUCAST distribucijama MIK-ova odnosno prečnika zona inhibicije rasta.

  5. Dokument objavljen kao Excel fajl pogodan je za prikaz na ekranu, a kao Acrobat® pdf format pogodan je za štampanje. Kako biste koristili sve funkcije u Excel® fajlu, koristite samo originalne programe Microsoft™. Excel fajl omogućava korisnicima da menjaju spisak agenasa tako da tabela odgovara lokalnom rasponu testiranih agenasa. Sadržaj pojedinačnih ćelija se ne može menjati. Sakrijte redove desnim klikom na broj linije i odabirom komande "hide". Sakrijte kolone desnim klikom na slovo kolone i odabirom komande "hide".

  6. Granična vrednost prečnika zone inhibicije rasta od "S ≥ 50 mm" je arbitrarna granična vrednost prečnika zone inhibicije rasta koja odgovara MIK graničnim vrednostima kod kojih su izolati divljeg tipa kategorisani kao intermedijarno osetljivi (tj. ne postoje u potpunosti osetljivi izolati).

  6. EUCAST-ove granične vrednosti se koriste da kategorišu rezultat antibiograma u tri kategorije osetljivosti: S - Osetljiv, standardni režim doziranja: Mikroorganizam je kategorisan kao Osetljiv, standardni režim doziranja , kada postoji velika verovatnoća terapijskog uspeha uz korišćenje standardnog režima doziranja antimikrobnog agensa. I - Osetljiv, povećana izloženost: Mikroorganizam je kategorisan kao Osetljiv, povećana izloženost * kada postoji velika verovatnoća terapijskog uspeha, jer se izloženost antimikrobnom agensu povećava prilagođavanjem režima doziranja ili njegovim koncentrisanjem na mestu infekcije. R - Rezistentan: Mikroorganizam je kategorisan kao Rezistentan kada postoji velika verovatnoća neuspeha terapije, čak i kada se povećava izloženost antimikrobnom agensu. *Izloženost je funkcija načina primene, doze, intervala doziranja, vremena infuzije, kao i distribucije, metabolizma i izlučivanja antimikrobnog agensa koja utiče na mikroorganizam na mestu infekcije.

  7. Za neke kombinacije mikroorganizam-antimikrobni agens, rezultat može da bude u oblasti čija interpretacija je nesigurna. EUCAST je označio ovo kao Oblast tehničke nesigurnosti (OTN). Ona odgovara vrednosti MIK-a i/ili intervalu prečnika u kojima je kategorizacija osetljivosti neizvesna. Pogledati posebnu stranu za više informacija o OTN i kako postupati sa rezultatima u OTN.

  8. Kako bi se pojednostavile EUCAST tabele, "Osetljiv, povećana izloženost" (kategorija I) nije navedena. Ona se tumači kao vrednosti između graničnih vrednosti S i R. Na primer, za granične vrednosti MIK-a navedene kao S ≤ 1 mg/L i R> 8 mg/L, kategorija I je 2-8 (odnosno > 1 do 8) mg/l, a za zonu granične vrednosti prečnika navedenu kao S ≥ 22 mm i R

 • Napomene 9. Za E. coli i fosfomicin, Stenotrophomonas maltophilia i trimetoprim-sulfametoksazol, Staphylococcus aureus i benzilpenicilin, enterokoke i vankomicin i Aeromonas spp. i trimetoprim- sulfametoksazol, od posebnog značaja je da se slede posebne instrukcije za disk difuzioni metod. Za njih, slike sa primerima očitavanja zona inhibicije se nalaze na kraju odgovarajuće tabele graničnih vrednosti. Za opšte i posebne instrukcije za očitavanje, pogledati EUCAST-ov vodič za očitavanje antibiograma.

  9. Za cefuroksim i fosfomicin postoje granične vrednosti za intravensku i oralnu primenu

  10. Uz nekoliko izuzetaka, EUCAST preporučuje upotrebu referentne metode bujon mikrodilucije, koju je Međunarodna organizacija za standardizaciju opisala za određivanje MIK-a kod neprobirljivih mikroorganizama. Za mikroorganizme probirače, EUCAST preporučuje upotrebu iste metodologije, ali uz upotrebu MH-F bujona (MH bujon sa liziranom konjskom krvlju i beta-NAD- om); pogledajte EUCAST datoteku za pripremu medija na www.eucast.org. Postoji više komercijalno dostupnih metoda, za koje je odgovornost proizvođača da garantuje tačnost sistema i odgovornost korisnika za kontrolu kvaliteta rezultata.

  11. Po međunarodnoj konvenciji serije MIK rastvora bazirane su na dvostrukim razblaženjima koja su niža i viša od 1 mg/L. Kod rastvora koncentracije ispod 0,25 mg/L, dolazi do pojave više decimalnih mesta. Kako biste izbegli da ih koristite u tabelama i dokumentima, EUCAST preporučuje sledeći format (zadebljanim slovima): 0,125 →0,125, 0,0625 →0,06, 0,03125 →0,03, 0,015625 →0,016, 0,0078125 →0,008, 0.00390625 →0,004 i 0,001953125 →0,002 mg/L.

  "-" ukazuje na to da se testiranje osetljivosti određenim agensom ne preporučuje, jer izolovana vrsta mikroorganizama ne može da se leči tim agensom. Izolati se mogu prijaviti kao R bez prethodnog testiranja. Oznaka "IE" ukazuje na to da nema dovoljno dokaza o terapijskom efektu datog agensa kod izolovanog mikroorganizma ili grupe. U tom slučaju se može izvestiti dobijena vrednost MIK, ali uz napomenu i bez pratećih S, I ili R kategorija. NA = Nije primenljivo IP = U pripremi VD = Izloženost visokoj dozi antimikrobnog agensa (pogledati tabelu doziranje, poslednje poglavlje u tabeli graničnih vrednosti)

  2

 • Vodič za čitanje EUCAST tabela graničnih vrednosti EUCAST tabele kliničkih graničnih vrednosti v.9.0, važeće od 01.01.2019.

  Disk difuzija (EUCAST standardizovani disk difuzioni metod)

  Medijum

  Inokulum:

  Inkubacija:

  Očitavanje:

  Kontrola kvaliteta:

  S ≤ R > OTN S ≥ R < OTN Antimikrobni agens A 11 11 X 20A 20A

  Antimikrobni agens B VD 22 4 Y 26 23

  Određivanje MIK-a (bujon mikrodilucioni metod prema ISO standardu 20776-1)

  Medijum

  Inokulum:

  Inkubacija:

  Očitavanje:

  Kontrola kvaliteta:

  1. Napomene koje su opšti komentarii/ili koje se odnose na granične vrednosti MIK-a. 2. Novi komentar

  Antimikrobni agens Sadržaj

  diska

  (µg)

  Napomene

  Napomene označene brojem odnose se na opšte komentare i/ili granične vrednosti MIK. Napomene označene slovom odnose se na disk difuzioni metod.

  MIK granične vrednosti

  (mg/L)

  Prečnik zone granične

  vrednosti (mm)

  Oblast tehničke nesigurnosti Pogledati informacije kako

  postupati sa tehničkom nesigurnošću u testiranju antimikrobne osetljivosti.

  Visoke doze antimikrobnog

  agensa Pogledati tabele doza, na kraju dokumenta.

  EUCAST metodologija i kontrola kvaliteta za disk difuziju

  EUCAST metodologija i kontrola kvaliteta za određivanje MIK-a

  Kategorija I nije navedena već se tumači kao vrednosti između S i R graničnih vrednosti. Ako S i R granične vrednost

View more