çevre ve meslek · pdf file kalite yönetimi ve laboratuvar akreditasyonu ile...

Click here to load reader

Post on 20-Aug-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

  ÇALIŞANLAR AÇISINDAN ÇEVRE VE MESLEK HASTALIKLARI

  DOÇ.DR.PINAR BIÇAKÇIOĞLU

  ULUSLARARASI MESLEKSEL VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR KONGRESİ

  27-29 MART 2017, ANTALYA

 •  İş Sağlığı, Meslek Hastalığı Tanım, Sınıflandırma, İstatistik, Tanı, Korunma

   İSGÜM (İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı)

 • Geliştirme

  “ İş sağlığı, bütün mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden

  iyilik hallerini sürdürme ve daha üst düzeylere çıkarma çalışmalarıdır”

 • İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme

  İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

  İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin

  Sözleşme

  İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi

 • Anayasa Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (1930) İş Kanunu 3008 (1936) Çalışma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında

  Kanun (1946) İş Kanunu 931(1967),1475 (1971), 4857 (2003)

  6331 sayılı

  “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”

  30 Haziran 2012

 •  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu  Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit

  İşlemleri Yönetmeliği (11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazete) (22/01/2011 tarihli ve 27823 sayılı “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”)

   Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (11.10.2008 tarih ve 27021 sayılı Resmi Gazete)

   Genelgeler...vb.

 • İşveren tarafından sağlanır.

  İSG Hizmetleri

   Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB)

   Toplum Sağlığı Merkezi Birimlerinden (TSMB) hizmet alınabilir.

  İşyeri Dışından

   Uygun niteliklere sahip personel atanabilir.

   İşveren tarafından gerçekleştirilebilir.

  İşyeri İçerisinden

 • İşverenlerin %80 oranlarında OSGB’lerden hizmet aldığı görülmektedir.

 • OSGB: 2357 TSMB: 84

 • Eğitim Kurumu Sayısı : 108

 • 1.504.779

  209.282

  30.652 3.052 1082

  393

  1-9 Çalışan

  10-49 Çalışan

  50-249 Çalışan

  250-499 Çalışan 500-999 Çalışan 1000 ve üzeri

 • İŞYERİ BÜYÜKLÜĞÜ Çalışan sayısına göre

  İşyeri Sayısı % Çalışan Sayısı %

  1-9

  1.504.779

  86,0 4.031.475 29,3

  10-49

  209.282

  12,0 4.059.467 29,5

  50-249

  30.652

  1,8 3.028.018 21,9

  250-499 3.052 0,1 1.038.487 7,5

  500-999 1082 0,1 728.211 5,3

  1000, + 393 0,02 889.530 6,5

  TOPLAM 1.749.240 100,0 13.775.188 100,0

 • “ Zararlı bir etkenle bundan etkilenen insan vücudu arasında, çalışılan işe özgü neden-sonuç, etki-tepki ilişkisinin ortaya konulabildiği hastalıklar grubu ”

  Meslek hastalığında, yapılan iş ile hastalık arasında doğrudan nedensel bir ilişki söz konusudur.

 • Fiziksel

  Kimyasal

  Biyolojik

  Ergonomik

  Psikososyal

 • Yıl Toplam Kaza Sayısı

  Ölümlü Kaza Sayısı

  100 bin İşçide İş Kazası Oranı

  100 bin İşçide Ölümlü İş Kazası Oranı

  Ölümlü Meslek Hastalığı Sayısı

  Toplam Ölümlü Kaza ve Meslek Hastalığı Sayısı

  1998 264 milyon

  345,000 12,5 16,4 --- ---

  2001 268 milyon

  351,000 12,2 15,2 2.03 milyon

  2.38 milyon

  2003 337 milyon

  358,000 13,0 13,8 1.95 milyon

  2.31 milyon

  2008 317 milyon

  321,000 10,6 10,7 2.02 milyon

  2.34 milyon

 • İşe Giriş Muayeneleri Periyodik Muayeneler

  Erken Kontrol İşe Dönüş

  İş Değişikliği Tamamlayıcı Ek Muayeneler

  İşten Ayrılma Muayeneleri

 • Az tehlikeli – en geç 5 yılda bir

  Tehlikeli – en geç 3 yılda bir

  Çok tehlikeli – en geç yılda bir

  Çocuk, genç ve gebe çalışanlar için en geç altı ayda bir

 • • Radyolojik incelemeler • Laboratuvar Sonuçları • İşitme Testleri • Solunum Fonksiyon

  Testleri • Patoloji

  • Gürültü düzeyi, dB • Sıcaklık, hava akım hızı,

  nem düzeyi, ... • Ortamda kurşun düzeyi

  (mg/m3) • Ortamda civa düzeyi

  (mg/m3) • Tozun türü ve

  yoğunluğu (mg/m3)

  • Ayrıntılı meslek öyküsü,

  • Semptomlar, • Belirtilerin zamanla

  ilişkisi, • Benzeri yakınmaları

  olan Işçilerin varlığı,

  • İş dışı etkilenmeler.

  Anamnez FizikMuayene

  İşyeri Ortam Ölçüm

  Sonuçları Tetkikler

 •  İşe giriş muayeneleri

   Uygun işe yerleştirme

   Bağışıklama

   Sağlık Eğitimi

   Genel Hijyen Koşullarının

  Sağlanması

   Yeterli ve Dengeli Beslenmenin

  Sağlanması

  Kontrol Muayeneleri Erken kontrol muayeneleri

  (Işyeri ortam ölçüm sonuçlarının izin verilen değerleri geçmesi,…)

  Periyodik kontrol muayeneleri

  Özelliği olan çalışanların muayeneleri

   Rehabilitasyon hizmetleri

   Tıbbi rehabilitasyon

   Mesleki rehabilitasyon

 • Çalışma Şartlarını ve Çevreyi İyileştirme Programı (PIACT) Türkiye Cumhuriyeti - BM - ILO 26 Mart 1969 - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Merkezi (İSGÜM) 23.04.2015 - İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı

  Prof. Dr. İsmail TOPUZOĞLU

 • MERKEZ

  BÖLGE LABORATUVAR MÜDÜRLÜKLERİ

 • Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (İSAG 1) 2004-2006

  Kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, laboratuvar cihazlarının alınması ve İSGÜM binasının

  tadilatı gerçekleştirilmiştir

  Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (İSAG 2) 2006-2008

  Kocaeli laboratuarı kurulmuş ve 6 gezici iş sağlığı ünitesi ve 8 numune taşıma aracı alınmıştır

  İSGÜM Bölge Laboratuvarlarının Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi (İSGLABTEK)

  Kalite yönetimi ve laboratuvar akreditasyonu ile ilgili İSGÜM’ün kurumsal kapasitesinin

  geliştirilmesi sağlanmıştır

  KKD için Piyasa Gözetimini Destekleme Laboratuvarının Kurulması Projesi

  KKD test laboratuvarına ihtiyaç duyulan cihazların alınması ile piyasa gözetim ve denetim

  faaliyetlerinin etkinliğinin arttırılması sağlanmıştır

 • İş sağlığı ve güvenliği alanında; 

 • Gezici İş Sağlığı Kalp ve Akciğer Tarama Aracı

  Gezici İş Sağlığı İşitme Tarama Aracı

  Gezici İş Sağlığı Tıbbi Laboratuvar Aracı

 • • Kanda kurşun • İdrarda Fenol • İdrarda Hippürik Asit • İdrarda TCA

  Toksikoloji

  • PA Akciğer Filmi Çekimi ve Değerlendirilmesi

  • Pnömokonyoz Film Okuma

  Radyoloji

  İşitme Testi

  • Kanda Glikoz, Kolesterol, Albumin, Total Protein, GGT, AST, ALT, ALP, Üre, Ürik Asit, Kreatinin Tayini

  • Tam İdrar Tetkiki • Tam Kan Sayımı • Sedimantasyon

  Biyokimya

  Elektrokardiyografi

  Solunum Fonksiyon Testi

 • 35

  ILO (64) İSGÜM (345)

  Ankara (14)

  İstanbul (1)

  Zonguldak (1)409

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Okuyucu Hekim Sayısı 38 36 0 40 41 94 48 48

  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

  100

  Pnömokonyoz Okuyucu Hekim Sayısı

 • 37

  Ankara

  305

  305 kişiye Asbest Söküm Uzmanlığı sertifikası verilmiştir.

  Söküm

  Uzaklaştırma

  Yıkım

  Tamir- Bakım

 • Kimyasal Gaz

  İnorganik Asit ve Amonyak

  Formaldehit

  Uçucu Organik Bileşikler

  Ağır Metaller

  Toz Ölçüm ve Analizleri

   Her yıl 31 Aralık tarihi itibariyle güncellenen Ekonomi Bakanlığı İthalat Tebliği kapsamında ithal edilecek olan sıvı kimyasalların incelenerek gerekli ithalat izinlerinin verildiği belgedir.

   Yıllık ortalama 25 bin belge

  Kontrol Belgesi

 • Gürültü

  Titreşim (El-kol ve tüm vücut titreşimi)

  Termal Konfor

  Aydınlatma

  Toz Ölçümleri

 • Koruyucu Eldiven Testleri

  Koruyucu Ayakkabı Testleri

  Koruyucu Kıyafet Testleri

  Yüksekten Düşme Ekipman Testleri

  Göz Koruyucu Testleri

  Baş Koruyucu Testleri

 • 41

  117

  İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZİ YAPAN LABORA

View more