evidencija i deponovanje autorskih dela i predmeta srodnih prava

Download Evidencija i deponovanje autorskih dela i predmeta srodnih prava

Post on 01-Dec-2014

796 views

Category:

Business

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Jelena Radojevic, pravni savetnik, Zavod za zaštitu intelektualne svojine Republike Srbije Counselor, Copyright and Related Rights Department, Intellectual Property Office Republic of Serbia

TRANSCRIPT

 • 1. EVIDENCIJA I DEPONOVANJEAUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA - Zakonski okvir -Grupa za autorsko i srodna pravaJelena Radojevi, dipl.pravniksavetnik za autorsko i srodna prava
 • 2. UvodKao i u drugim oblastima prava Intelektualne svojine, tako i u domenu autorskog i srodnih prava, s obzirom na kulturni i ekonomski znaaj autorskih prava, postavljaju se sledea pitanja: - ta moe biti zatieno ? - Kako spreiti druge da koriste zatieno autorsko delo ili drugi sadraj koji je u tuem vlasnitvu ? - Kako zatititi autore i druge nosioce prava, proizvoae kreativnih sadraja ? - Da li delo moe da se titi evidentiranjem i deponovanjem kod nadlenog organa ?
 • 3. Kulturna i ekonomska vanost autorskih pravaKULTURNE INDUSTRIJE - Industrije koje proizvode i distribuiraju kulturna dobra i sluge/ Konvencija o zatiti i unapreenju raznolikosti kulturnih izraza, UNESCO (Sl.Glasnik RS Meunarodni ugovori br. 42/2009 / Muzika industrija Film / audiovizuelna industrija Industrija interaktivnih igara Softverska industrija Reklamna industrija Izdavatvo/ novinsko i knjievno
 • 4. .........Uslovi potrebni za zatitu autorskog/srodnih prava:1. vrsta zakonska zatita- Prijava zatienih sadraja putem evidencije i deponovanja autorskih dela i predmeta srodnih prava kod nadlenog organa2. Infrastruktura za sprovoenje propisa
 • 5. Zakonski okvir Zakon o autorskom i srodnim pravima, skraeno: ZASP(Sl. glasnik RS, br. 104/2009 i 99/2011) UREDBA o uslovima koje treba da ispunjavaju primerci autorskih dela i predmeta srodnih prava koji se deponuju, unoenju u evidenciju i deponovanju autorskih dela i predmeta srodnih prava i sadraju evidencije deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava, kod nadlenog organa (Sl. glasnik RS, br. 45/2010) Zakon o optikim diskovima(Sl. glasnik RS, br. 52/2011) Drugi relevantni propisi
 • 6. Meunarodna regulativaWIPO/ WTO Ugovori:- Bernska konvencija za zatitu knjievnih i umetnikih dela, (BK,1886, rev.-1971)- Svetska (Univerzalna) konvencija o autorskom pravu,1971- Sporazum o trgovinskim aspektima prava IS (TRIPS), i dr.....EU DIREKTIVE- Direktiva o informatikom drutvu (2001/29)i dr. ........
 • 7. ZASP predmet zakona Autorsko pravo Srodna prava- Knjievna dela - Pravo Interpretatora - Pravo prvog izdavaa- Nauna i struna dela slobodnog dela- Umetnika dela - Proizvoaa fonograma - Filmski producenti (videogrami) Simbol zatienog autorskog - Pravo proizvoaa emisija - Pravo proizvoaa baze dela: podataka - Pravo izdavaa tampanih- Ime nosioca prava izdanja- Godina stvaranja/objavljivanja dela
 • 8. ZASP (1) Vrste autorskih dela koja mogu da seevidentiraju i deponuju Vrste autorskih dela:- Knjievna dela (romani, pesme), raunarski programi (computer programs + preparatory design material),baze podataka (databases)- pozorina dela, film, muzike kompozicije, koreografija, pantomima- umetnika dela - grafika, dela slikarstva,planovi, skice, makete fotografska dela, skulpture,- dela arhitekture, primenjene umetnosti i industrijskog oblikovanja dizajn, i dr.... ....... (ZASP, l.2, st.1 i 2)
 • 9. (2) ta moe biti predmetom zatite u postupku evidentiranjai deponovanja predmeta srodnih prava? Interpretacija- Izvoenje umetnika izvoaa (muziar, glumac, igra, pantomimiar, peva, dirigent..) Fonogram, kao snimak zvuka, odnosno niza zvukova na nosau zvuka Videogram - snimak filmskog dela Emisija signal (elektrini ili dr.) pretvoren u zvuni, vizuelni, odnosno zvuno-vizuelni sadraj koji se emituje radi saoptavanja javnosti Baza podataka
 • 10. Multimedijalna dela kao predmeti zatite Razne kategorije dela i objekata srodnopravne zatite u multimedijskoj produkciji kao i on-line distribuciji multimedijski generisanih sadraja (npr. video-igre). ZASP izriito ne pominje multimedijsku produkciju i dela- zatita po svakom segmentu njihovog objedinjenog sadraja (muzika, tekst, fotografija, iseci slika i izbor i raspored kombinovanja tih elemenata. )
 • 11. EVIDENCIJA I DEPONOVANJEAUTORSKIH DELA I PREDMETA SRODNIH PRAVA Dobrovoljni registracioni sistem zatite autorskih dela i predmeta srodnih prava u Zavodu za intelektualnu svojinu kao nadlenom organu (ZASP, l.202) Svrha zatite: - Obezbeenje dokaza za autore i druge nosioce autorskih prava na delima arhitekture
 • 12. Uslovi koje treba da ispune primerci autorskih delakoji se deponuju Delo zabeleeno na telesnom nosau (papir, optiki disk i sl.) tako da se autorsko delo / predmet srodnih prava mogu spoznati neposredno ili uz pomo odgovarajueg ureaja Telesni nosa, moe biti u formi: - teksta, crtea, notnog zapisa, fotografije, audio snimka, video snimka, audiovizuelnog snimka itd. (Uredba, l. 3) Trodimenzionalna autorska dela (vajarska, arhitektonska, dela primenjene umetnosti i sl.) deponuju se putem fotografija, crtea, video zapisa isl.
 • 13. PRIJAVA za unoenje u evidenciju i deponovanjeautorskog dela i predmeta srodnih prava Prijava obavezno sadri: - Popunjen zahtev (obrazac: A1, S-1): podaci o podnosiocu prijave, naziv i vrsta dela/predmeta srodnog prava, forma zapisa i dr. - Primerak autorskog dela/predmeta srodnog prava - Dokaz o uplati republike administrativne takseUredba, l.9, 10)
 • 14. o unoenju u evidenciju iP O T V R D A i EVIDENCIJAdeponovanju autorskog dela i predmeta srodnih prava Podnosiocu prijave izdaje se potvrda da je autorsko delo ili predmet srodnog prava unet u evidenciju deponovanih autorskih dela i predmeta srodnih prava i deponovan kod nadlenog organa(Uredba, l.17.st.1) Nadleni organ vodi evidenciju za svaku vrstu autorskih dela i predmeta srodnih prava Podaci u evidenciji smatraju se istinitim dok se drugaije ne dokae(Zasp, l.202, st.3,5) Davanje netanih podataka o autoru ili delu - prekraj !(Zasp, l.217, st.1.ta.4.)
 • 15. HVALA NA PANJIJelena Radojevi, dipl.pravnikjradojevic@zis.gov.rs