evenimentul de botosaninr.1715

of 8 /8
Consilierii jude`eni `in bine de milioanele jude`ului Pagina 2 CMYK Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112 Fax: 0231.511.212; e-mail: evenimentul.bt@gmail.com Anul VI • nr. 190 (1715) • Mar`i, 28 septembrie 2010 • 8 pagini 50 BANI EXPRIM{-TE LIBER PE www.evenimentuldebotosani.ro Aproape moart[ dup[ o partid[ de sex A ajuns la spital cu ruptur[ de vagin ]n urma unei rela`ii sexuale, ]ns[ le-a declarat medicilor c[ este virgin[. Este cazul unei tinere de 19 ani care a derutat cadrele medicale de la Spitalul de Obstetric[ \i Ginecologie. Pagina 5 Blaga acuz[ risipa de bani pentru \coli Humelnicu, \ef interimar la PDL Boto\ani Pagina 6 Pagina 3

Upload: adrian-dimitriu

Post on 13-Mar-2016

248 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ziarul orasului tau!

TRANSCRIPT

Page 1: Evenimentul de Botosaninr.1715

Consilierii jude`eni `in bine de milioanele jude`uluiPa

gina

2CMYK

Adresa: Pietonalul Transilvaniei nr.5; Tel: 0231.511.112Fax: 0231.511.212; e-mail: [email protected]

A n u l V I • n r . 1 9 0 ( 1 7 1 5 ) • M a r ` i , 2 8 s e p t e m b r i e 2 0 1 0 • 8 p a g i n i

50 BANI

E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v e n i m e n t u l d e b o t o s a n i . r o

Aproape moart[ dup[o partid[ de sex

A ajuns la spital cu ruptur[de vagin ]n urma unei rela`ii

sexuale, ]ns[ le-a declaratmedicilor c[ este virgin[. Este

cazul unei tinere de 19 anicare a derutat cadrele

medicale de la Spitalul deObstetric[ \i Ginecologie.

Pagina 5

Blaga acuz[ risipade bani pentru \coli

Humelnicu, \efinterimar la PDL

Boto\ani

Pagina 6

Pagina 3

Page 2: Evenimentul de Botosaninr.1715

28 M † Cuv. M[rturisitor Hariton Sihastrul; Sf.Prooroc Baruh

29 M Cuvios Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Gudelia,Trifon \i Petronia

Gura mincinosuluiadev[r gr[ie\te

Dup[ cum \tim politicienii boto\[-neni sunt cam t[cu`i \i timizi ]n Parla-ment, dar când vin ]n teritoriu dau dingur[ de nu-i po`i opri, dar n-am preaauzit vreo unul s[ exprime ceva ]n`e-lept. Unde mai pui, umbl[ \i cu nasulpe sus. E de ajuns s[-l iei la ochi pedeputatul Florin ~urcanu \i vei avea]n fa`[ poza emblematic[ a politicia-nului boto\[nean. Chiar mai ofilit de-cât el este Nicolae Rebenciuc, [stanici prostii nu-i capabil s[ emit[. Pe-sedistul Costic[ Macale`i a intrat ]npolitic[ pe u\a din spate \i-a r[mas

pân[ acum ]n anticamer[ nereu\ind s[ scoat[ nici m[car capul pe fereastr[. Nuc[ l-ar fi tras curentul, ci pentru faptul c[-i prea gelatinos spre a fi „purt[tor“ decoloan[ vertebral[. Unii dintre colegi lui chiar ]l alint[ cu apelativul de „muierepolitic[“, mai pu`in tinerelul de R[zvan Rotaru, care, cic[, ]n \oapt[ ]i spune„tat[„. I-o fi tat[ spiritual? Cu toate c[ actualul deputat pesedist a avut câtevafunc`ii de mare responsabilitate pentru jude`ul nostru, a fost chiar \i prefect, n-a fost capabil s[-\i trag[ o personalitate politic[ autentic[. Sincer, când vorbe\telas[ impresia c[ m[c[ie, nu comunic[ mai nimic, emite vorbe goale, lipsite deorice suport logic. Spre a se b[ga ]n seam[ \i a demonstra lumii c[ e la curentcu tot ce ]ntâmpl[ ]n `ar[ a cugetat... adânc exprimându-se ]n felul urm[tor:„Boc se ]nva`[ cu minciuna de mic, pe cât e de mic, pe atât minte“. Aten`ie,fraza e la timpul prezent. Dup[ logica deputatului nostru, premierul Emil Bocabia acum se ]nva`[ cu minciuna. }n partea a doua deputatul raporteaz[ ]n[l`imeapremierului la spusele acestuia considerându-le minciuni. Dup[ logica lui Cos-tic[ Macale`i minciunile politicienilor ar fi direct propor`ionale cu ]n[l`imea lor,]n cazul acesta, Emil Boc, fiind un tip scund, nu poate fi la fel de mincinos pre-cum Adrian N[stase sau Victor Ponta, care-s ditamai b[rba`ii atletici. |i chiardomnul Macale`i e mult mai ]nalt decât premierul. Unde dai \i unde crap[.Stând a\a \i minunându-m[ la cele spuse de deputat, mi-am zis c-ar fi bine s[caut etimologia numelui s[u spre a vede de unde-i vine naivitatea. Dup[ DEX„macale`“ este un sfredel de minerit pentru g[urirea stâncilor pentru a se intro-duce dinamita. }nseamn[ c[ „macale`i“ e pluralul. P[i, al nostru deputat e puspe \otii, nu `ine deloc cont de „amprenta str[mo\ilor“. Dup[ cum se manifest[]n societate \i-n politic[ nu prea are alur[ de sfredel, poate c[-n intimitate e alt-fel. Gurile rele spun multe despre puterea lui de seduc`ie, dar nu trebuie s[ d[mglas bârfelor, nu-mi permit s[ le aduc ]n discu`ie, dar vorba aia: „nu iese fumf[r[ a face foc“.

2 28 septembrie 2010

Editorial

Calendar cre\tin ortodox

Lucian Alecsa

„Concediul f[r[ plat[ al bugetarilorse amân[”, scria, ]n urm[ cu un an,Evenimentul de Boto\ani. De\im[sura trebuia s[ intre ]n vigoare dela 1 octombrie 2009, legea nu a pututfi aplicat[ la acea dat[, ]ntrucât a fostcontestat[ la Curtea Constitu`ional[ dec[tre PNL. Magistra`ii urmau s[ deaun verdict, cel mai devreme, pe 8 oc-tombrie. |i alte m[suri de criz[ urmaus[ fie amânate, din acela\i motiv.Bugetarii erau „]n fierbere” la aceadat[ din cauza concediului f[r[ plat[,m[sur[ cu care nu se mai ]ntâlniser[ ]nultimii ani. „Acum, c[ legea a fostaprobat[, mai trebuie s[ a\tepte celpu`in dou[ s[pt[mâni pentru cajudec[torii Cur`ii Constitu`ionale s[ sepronun`e ]n privin`a legalit[`ii sale.Dac[ legea va fi declarat[ constitu-`ional[, \i restructurarea agen`iilorguvernamentale va demara cu ]n-târziere”, scria Evenimentul de Bo-to\ani la acea dat[. }n acele zile, miile

de bugetari boto\[neni mai tr[iau cusperan`a c[ m[surile anun`ate deguvernan`i nu aveau s[ se pun[ ]npractic[. Toate speran`ele lor se legaude judec[torii Cur`ii Constitu`ionale.Peste mai pu`in de dou[ s[pt[mâniaveau ]ns[ s[ primeasc[ vestea c[legea trimiterii ]n concedii nepl[tite aangaja`ilor institu`iilor publice eralegal[.

La un an de la publicarea artico-lului, bugetarii nu sunt absolut siguric[ nu vor mai trebui s[ dea piept cu oastfel de m[sur[ de criz[. Zvonuri aufost suficiente ]n acest sens, ]ns[guvernan`ii au dat asigur[ri c[ po-vestea nu se mai repet[ \i ]n acest an.Pu`ini mai cred ]ns[ ]n promisiuniguvernamentale.

Anul trecut pe timpul [sta

Cultur[ ]n zona industrial[. Cl[direa fostei Sec`ii deDistrofici a trecut, de ieri, ]n administrarea |colii

Populare de Arte \i Meserii Boto\ani. Acest lucru a fostdecis de consilierii jude`eni pentru ca activitatea unit[`ii decultur[ s[ poate fi mutat[ acolo. Detalii despre aceast[

str[mutare pe www.evenimentuldebotosani.ro.STARTNEWS

UUTTII

LLEE 4,2465 lei 3,1588 lei Ziua: 230C Noaptea: 100C

Vicepre\edintele CJ C[t[lina Lupa\cu, ]nc[ dela ]nceput, a anun`at c[ liberalii nu vor vota acestproiect, motivat de faptul c[ „este o decizie aGuvernului \i nu denot[ decât incompeten`aGuvernului”. La rândul s[u, social-democrataVioleta Teslaru a solicitat l[muriri cu privire laconsecin`ele neadopt[rii proiectului de hot[râre.„Noi, consilierii PSD, nu suntem de acord, dar a\vrea s[ \tim care sunt urm[rile acestui vot negativpe care noi am vrea s[-l d[m”, a spus Teslaru.Secretarul jude`ului a explicat c[ ]n cazul neres-pect[rii actului normativ prin care toate ConsiliileJude`ene din `ar[ sunt nevoite s[ ]\i rectificebugetul ]n minus ]n termenul legal prev[zut, atu-nci se risc[ blocarea conturilor. Acestea nu vormai fi alimentate cu sume defalcate din venituriale statului, iar tot ce poate face este s[ se descurcecu cele proprii. }n ciuda acestui fapt, s-a cerut opauz[ de cinci minute pentru consult[ri. }n final,cei mai mul`i consilieri PSD \i PNL au votat]mpotriva acestui proiect ori s-au ab`inut. Eranevoie de 17 voturi pentru a trece proiectul,dar s-au ]nregistrat doar \apte pentru,12 ab`ineri \i opt ]mpotriv[.

Chema`i din noula vot

}n aceste condi`ii, estenecesar[ convocarea uneinoi \edin`e, de aceast[ dat[extraordinar[, pentru a fisupus din nou votului acestproiect. Potrivit reprezen-tan`ilor CJ, deja la Boto\ani s-a dep[\it termenul de ]ncadrarestabilit prin OUG, ]ns[ efectelear urma s[ se resimt[ abia din 1 oc-tombrie. Din t[ierile care s-ar fi operat,

sumele ar fi provenit de la Direc`iaJude`ean[ de Drumuri \i Poduri,

1,34 milioane de lei, de laDirec`ia General[ de Asisten-`[ Social[ \i Protec`ia Co-pilului, circa 2,4 milioanede lei \i al`i 830.000 leierau pu\i deoparte ]n bu-getul jude`ului pentru m[-rirea capitalului social al SCNova Apaserv SA. |edin`a

de Consiliu Jude`ean a fostcondus[ de vicepre\edintele

Constantin Manolache, pre\edin-tele Mihai ~âbuleac fiind plecat din

jude`. (Monica Aionesei)

De ieri sear[, ]ncepândcu orele 23.00, drumuljude`ean 208 CJ, ]ntreBoto\ani \i Vorona, a fostredeschis circula`iei.

Constructorul care modernizeaz[peste 10 km de drum jude`ean pe te-ritoriul localit[`ii Vorona a finalizatlucr[rile de asfaltare ce nu puteau fiexecutate dac[ traficul era deschiscontinuu. }nc[ de pe 9 septembrie,conduc[torii auto au avut restric`iede circula`ie pe drumul jude`ean 208C, ]ntre kilometrii 10 \i 14+400, caurmare a execu`iei acestor lucr[ri demodernizare. Potrivit lui RomeoCaciuc, directorul executiv al Direc-`iei Jude`ene de Drumuri \i Poduri,]n urm[toare perioad[ vor fi purtatediscu`ii cu constructorul - SC Trans-porturi Auto SA - ]n vederea identi-fic[rii de solu`ii pentru continuarealucr[rilor \i pe tronsonul de drumjude`ean ce nu poate fi ]nchis circu-la`iei, deoarece nu exist[ rute oco-litoare. SC Transporturi Auto SA acâ\tigat anul trecut licita`ia pentrumodernizarea DJ 208 C Vorona -Vorona Mare - Jolde\ti - limit[ jude`Suceava, pe o lungime de circa 12kilometri. (Monica Aionesei)

„Trebuie s[ avem o discu`ie cu constructorul pentrua vedea ce solu`ii g[sim ]n continuare pentru c[ cel[-lalt tronson, din centrul Voronei, nu poate fi ]nchis”,Romeo Caciuc, director executiv DJDP

Se circul[ iar pe „drumul gropilor”

11,5 milioane lei este

valoarea lucr[rilor ladrumul de la Voro-na distrus de tra-

ficul greu

10,5 milioane de lei au r[mas, celpu`in deocamdat[, ]n bugetul

Consiliului Jude`ean \i al unit[-`ilor subordonate. Asta deoarececei mai mul`i consilieri jude`eniau refuzat s[ aprobe proiectulde hot[râre de CJ prin care se

retr[gea acea sum[, ca ur-mare a unui act norma-

tiv emis deGuvern.

Consilierii jude`eni `in binede milioanele jude`ului

Page 3: Evenimentul de Botosaninr.1715

28 septembrie 2010 3

Beat cri`[ la opt aniA ajuns la spital aproape ]n com[ dup[ ce

a fost obligat de câ`iva prieteni s[ consumeb[uturi alcoolice. Minorul ]n vârst[ de nu-mai opt ani, din Bucecea, se afla cu ni\teprieteni, când unul dintre ace\tia a luat, f[r[\tirea p[rin`ilor, o sticl[ de tescovin[. Au ]n-ceput s[ consume din ea, cu excep`ia b[ia-tului de opt ani. El le-a povestit minorul ca-drelor medicale, ad[ugând c[, ]n cele dinurm[, b[ie`ii mai mari l-au obligat s[ bea \iel. A luat câteva p[h[rele, dup[ care a ajunsla spital ]n stare de incon\tien`[. Minorul afost adus la spital de o ambulan`[, ]n staregrav[, incoerent \i euforic \i, spun cadrelemedicale, f[r[ ca acesta s[ poat[ s[ ]\i men-`in[ echilibrul. „Noi nu am observat niciourm[ de for`are pe corpul lui, dar nu sepoate \ti. Poate a b[ut voluntar, dar acum ]ieste fric[ de repercusiuni”, a spus CarmenGiu\c[, director medical al Spitalului de Co-pii Boto\ani. Cadrele medicale au reu\it s[ ]lstabilizeze pe minor, acesta fiind acum ]nafara oric[rui pericol. (L.L.)

De`inu`ii ]\i expunoperele la City Gallery

Mar`i la 12:30, la sediul City Gallery Bo-to\ani, va avea loc vernisajul expozi`ieiCRIZA-N TEME de pu\c[rie. Lucr[rileexpuse apar`in persoanelor private de li-bertate \i sunt realizate ]n cadrul atelierelorocupa`ionale care func`ioneaz[ ]n Peniten-ciarul Boto\ani. Aceast[ manifestare se ]n-scrie ]n rândul activit[`ilor de promovare aincluziunii sociale a persoanelor private delibertate desf[\urate de Penitenciarul Boto-\ani \i partenerii din comunitate. „Prin ]ncu-rajarea \i stimularea aptitudinilor artistice,creative, prin tr[irea unor experien`e pozi-tive date de reu\ita \i aprecierea lucrului bi-ne f[cut, se are ]n vedere asigurarea premi-selor unei restructur[ri comportamentale ca-re s[ faciliteze reinser`ia social[ a persoane-lor private de libertate”, a declarat CristinaLivadaru, directorul adjunct al Penitenciaru-lui Boto\ani. (D.R.)

Campioni pe Moldovala colectat gunoi

Campania „Let’s do it România” a clasatjude`ul Boto\ani pe primul loc, pe RegiuneaNord Est, ]n urma ac`iunii desf[\urate sâm-b[t[. Sorin Grindei, directorul Agen`iei deProtec`ie a Mediului, a spus c[, deocam-dat[, nu exist[ un clasament oficial pe `ar[,]ns[ ac`iunea desf[\urat[ la Boto\ani fost unsucces. }n urma contabiliz[rii sacilor cu gu-noi de la toate institu`iile implicate ]n ac`iuneau rezultat aproape 10.000. „Ini`ial au fost9.692 de saci, ]ns[ nu erau lua`i ]n calculsacii colecta`i de la cinci prim[rii de pemalul Prutului, unde comunicarea a fost maidificil[ \i nu am \tiut cât s-a adunat. }n total,au fost 9.945 de saci care au fost du\i larampele de gunoi din Boto\ani, Darabani \iS[veni”, a afirmat Sorin Grindei. Acesta adeclarat c[ sacii colecta`i de la cele cinciprim[rii urmeaz[ s[ fie ridica`i pentru a fidu\i la rampa de gunoi. La ac`iunea deecologizare derulat[ ]n cadrul campaniei„Let’s Do it” au participat 7.324 de volun-tari, cei mai mul`i elevi, respectiv 4.319, dar\i voluntari civili 2.524, la care s-au ad[ugat\i 480 de profesori. (L.L.)

Pe \oferii agresivi i-ar putea pa\te pu\c[ria. Traficul dince ]n ce mai haotic \i num[rul mare de incidente ]i determin[pe legiuitori s[ ia m[suri, ace\tia inten`ionând ca, ]n viitorul

apropiat, s[ introduc[ pedepse mai aspre pentru \oferiiagresivi ]n trafic. Mai mult am[nunte despre proiectul

legislativ citi`i pe www.evenimentuldebotosani.ro. TOPNEWS

Proiectul de hot[râre pri-vind aprobarea de principiua vânz[rii spa`iului ]nchiriatde PNG-CD, figureaz[ peordinea de zi a \edin`ei dejoi a Consiliului Local. De\iunii din fo\tii membri ai a-cestui partid sus in c[ spa-iul respectiv va fi vândutdin cauza datoriilor pe carele are partidul pe chirie,Florin Egner, liderul organi-za iei jude`ene a PNG-CD, ainfirmat aceste zvonuri.

El sus`ine c[ a cerut scoaterea lavânzare a spa`iului, ]n ideea de a-l

cump[ra pentru ca partidul s[ aib[propriul spa`iu. Aceast[ forma`iunepolitic[ nu mai are activitate vizibil[la nivelul jude`ului de aproape doiani. Mai mult, Egner a refuzat s[spun[ câ`i membri mai num[r[ laora actual[ partidul lui Gigi Becali.

Tot ]n \edin`a din 30 septembriese va opera o nou[ rectificare de bu-get, se vor aproba indicatorii tehni-co-economici pentru dou[ lucr[ri deinvesti`ii ce urmeaz[ a fi realizate ]nora\, ]ns[ consilierii locali vor trebuis[ ]\i dea acceptul \i pentru transmi-terea ]n administrarea ConsiliuluiJude`ean a unui spa`iu din imobilulsituat ]n Boto\ani, cu destina`ia desediu al Serviciului Public Comuni-tar Jude`ean de Eviden`[ a Persoa-nelor. (L[cr[mioara Lupa\cu)

„Toate partidele politice ]\i cump[r[spa`iul. Vrem s[ avem \i noi un sediu alnostru, ca s[ nu mai pl[tim chirie. Nu \timcare este pre`ul de vânzare, ]ns[ legea spunec[ se aprob[ ]n principiu vânzarea spa`iului,acest lucru fiind obligatoriu, dup[ carepre`ul se calculeaz[ conform legii. Nu am ideecât cost[”, Florin Egner, pre\edinte PNG-CD Boto\ani

Casa vitejilor lui Becali, scoas[ la vânzare

De luni sear[ Daniel Hu-melnicu este pre\edinte alorganiza`iei jude`enePDL. Primarul munici-piului Boto\ani, pre\edin-tele Consiliului Jude`ean,parlamentari, primari \iconsilieri jude`eni s-au]ntâlnit cu \efi din condu-cerea central[, printrecare Adriean Videanu,prim-vicepre\edinte PDL,Gheorghe Falc[, secretarexecutiv \i George Scrip-caru, vicepre\edinte \i decomun acord s-a hot[râtnumirea senatorului, cutitlu de interimar, ]nfunc`ia de \ef al filialei.

Potrivit unui participant la dis-cu`ii, s-ar fi insistat pe lâng[ li-

derul demisionar C[t[lin Fluturs[ r[mân[ pe post. „Eu mi-amdat demisia, numi`i pe altcine-va”, a cerut ]ns[ acesta. Pe de al-t[ parte, el i-a informat pe to`i ceiprezen`i c[ va candida din nou

pentru pre\edin`ia filialei, laalegerile care urmeaz[ s[ aib[loc. De altfel, atunci când s-a a-dresat democrat-liberalilor boto-\[neni ]ntrebarea dac[ vreunul vacandida la pre\edin`ia organiza-`iei, el a fost singurul care a datun r[spuns pozitiv. }n cadrul ace-leia\i ]ntruniri s-a decis formareaunui Comitet de Organizare \iDesf[\urare a Alegerilor din carevor face parte parlamentarii, pre-\edintele Consiliului Jude`ean,

primarii \i reprezentan`i ai orga-niza`iilor de femei \i tineret. To-tu\i, decizia de luni urmeaz[ s[fie supus[ votului Biroului Per-manent Na`ional.

Liderul interimar al PDL nuinten`ioneaz[ s[ candideze la \e-fia filialei. „Am anun`at de la ]n-ceputul anului c[ nu voi candi-da”, ne-a declarat senatorul. }nschimb, acesta se va ]nscrie ]ncursa pentru o alt[ func`ie dinfilial[. (Sergiu B[l[\c[u)

„Prioritatea num[rul 1 este organizarea alegerilor. Dela ]nceputul s[pt[mânii viitoare sau chiar de la sfâr\itulacestei s[pt[mâni vor ]ncepe alegerile la nivelul sec`iilorde votare. Acum, ]n aceast[ sear[ nu avem un calendarexact, dar ]l vom stabili ulterior”, Daniel Humelnicu,pre\edinte interimar PDL Boto\ani

Humelnicu, \ef interimarla PDL Boto\ani

Page 4: Evenimentul de Botosaninr.1715

4 28 septembrie 2010

CMYK

Concedieri \i la Tab[ra Agafton. Un num[r de \ase angaja`i ai centruluide agrement „Codrii de Aram[”, vor trece ]n \omaj. Decizia a fost luat[ca urmare a reorganiz[rii institu`iei rezultate prin comasarea direc`iilor de

sport \i tineret, ]n prezent Direc`ie Jude`ean[ de Sport \i Tineret. Caurmare a acestei m[suri, pe statul de func`ii sunt prev[zute doar 11

posturi, ]n condi`iile ]n care num[rul angaja`ilor dup[ fuziune era de 21.TOPNEWS

Liderii sindicali au precizat c[beneficiaz[ de sprijinul \i ]n`e-legerea inspectorului \ef, comi-sarul \ef Drago\ Holc[. Lamitingul cu pricina, unde au par-ticipat peste 5.000 de persoane,au fost scandate lozinci ]mpo-triva pre\edintelui Traian B[-sescu, iar scandalul urmat a dus

la demisia lui Vasile Blaga. }ns[boto\[nenii care au participat lamiting nu sunt speria`i c[ arputea fi „pedepsi`i” pentru c[ aufost la Bucure\ti. Reprezentan`iisindicatului de la nivelul IJPF nucred c[ cei care au participat lamiting vor fi sanc`iona`i ]n vreunfel. (D[nu` Rotariu)

„Noi am fost cu o dele-ga`ie de 26 de persoane,cu ofi`eri \i subofi`eri.Cât prive\te faptul c[ aufost colegi cu armament,sunt insinu[ri, pentru c[au venit din schimbul denoapte, \i era tocul labrâu, ]ns[ era gol. Toculeste ata\at de curea. Nucred c[ a venit nimeni cuarma la el”, agent \efprincipal Sandu Horo-dincu, vicepre\edintelesindicatului angaja`ilorIJPF Boto\ani

Poli`i\ti de frontier[boto\[neni la mitingulcu scandal din capital[

26 de angaja`i ai

Inspectoratului Jude`ean alPoli`iei de Frontier[ (IJPF)Boto\ani au participat laprotestul de s[pt[mâna

trecut[ din Capital[, cândangaja`ii MAI au strigat

lozinci la adresapre\edintelui.

O femeie ]n vârst[ de50 de ani, din Boto\ani,a ajuns luni dup[-amia-z[ la spital cu leziuniu\oare, dup[ ce a fostlovit[ de o ma\in[ pe otrecere de pietoni de peCalea Na`ional[.

Accidentul a avut loc ]n jurulorei 17.00, vizavi de sediul Bi-bliotecii Jude`ene. Florin Ti-mofte, ]n vârst[ de 25 de ani,aflat la volanul unui Mercedes,a vrut s[ efectueze un viraj lastânga, iar ]n acel moment Cris-tina I. s-a angajat ]n traversareastr[zii pe marcajul pietonal. Im-pactul nu a fost deosebit de pu-ternic pentru c[ autoturismul,fiind ]n viraj, nu avea vitez[.Femeia a fost ]ns[ izbit[ la p[-mânt. Un martor care a v[zutcum s-a petrecut accidentul aconfirmat c[ \oferul nu avea vi-tez[. Conduc[torul auto a decla-rat c[ nu a observat-o pe fe-meie, pentru c[ ]n acel momentse asigura pentru a intra pe ban-da cealalt[. „Veneam dinspreBCR, f[ceam stânga, m-am ui-

tat pe trecere, nu era nimeni, m-am asigurat ]n dreapta \i credc[ ea a traversat odat[ cu mine.Eu de abia m-am pornit de peloc \i a trecut \i ea”, a declarat\oferul ma\inii. O ambulan`[ atransporta-o pe femeie la spital,fiind diagnosticat[ cu leziuni lanivelul coloanei lombare \i cer-

vicale, ]ns[ f[r[ a-i fi via`a pus[]n primejdie. La etilotest valoa-rea a fost zero, \oferul nefiindsub influen`a b[uturilor alcooli-ce. Poli i\tii urmeaz[ s[ stabi-leasc[ cu exactitate condi iile ]ncare s-a produs accidentul \i cuiapar ine vinov[ ia pentru produ-cerea acestuia. (D[nu Rotariu)

„A izbit-o pe trecerea de pietoni. Nuavea vitez[ mare, de ce s[ spunem...dar ea trecea pe trecerea de pietoni. Nu\tiu ce a f[cut”, Costic[ Condurache,martor la accident

Femeie lovit[ petrecerea de pietoni

Page 5: Evenimentul de Botosaninr.1715

528 septembrie 2010|coli pe cale de dispari`ie. Alte unit[`i \colare boto\[nene vor fi

]nchise de la ]nceputul anului \colar viitor. Dup[ ce \eful statului l-acriticat pe ministru c[ nu a ]nchis suficiente \coli, Daniel Funeriu s-a

apucat s[ schi`eze un plan de b[taie pentru anul viitor, când ar urma s[fie ]nchise alte câteva sute de \coli. Ce va ]nsemna aplicarea acestorplanuri la Boto\ani afla`i accesând www.evenimentuldebotosani.ro.

ESEN~IAL

Scuter furat dinBoto\ani, scos la

vânzare la Cump[r[turaMai mul`i boto\[neni sunt cerceta`i de po-

li`i\tii suceveni dup[ ce au ]ncercat s[ vând[un scuter furat din Boto\ani la târgul auto dinlocalitatea Cump[r[tura. Sâmb[t[, poli`i\tiidin Bosanci au fost sesiza`i despre faptul ca]n respectivul târg se afl[ un moped care arputea fi sustras din municipiul Boto\ani. Aufost identifica`i Radu F., de 24 ani, \i Ionu`H., de 33 ani, ambii din Boto\ani, care co-mercializau un motoscuter albastru, care nuprezenta num[r de ]nregistrare. La vedereapoli`i\tilor, Adrian F. a pornit scuterul, ]n-cercând s[ fug[, ]ns[ a fost oprit la timp \ilegitimat. Astfel au aflat poli`i\tii c[ scuterula fost adus ]n jude`ul Suceava de un \ofer alc[rui autoturism nu avea drept de circula`iepe teritoriul României. Printre cei de fa`[,un alt boto\[nean, Constantin C, a declaratca scuterul apar`ine unui administrator alunei societ[`i comerciale din Boto\ani, fiindsustras ]n noaptea de 24 spre 25 septembrie.Motoscuterul a fost re`inut la sediul Postuluide Poli`ie Bosanci, pân[ la definitivarea cer-cet[rilor. (D.R.)

Distrac`ie pe bani grei]n Parcul EminescuZona de agrement din Parcul „Mihai

Eminescu” a adus vara aceasta ServiciuluiPublic de Administrare Baze Sportive \i Zo-ne de Agrement ]ncas[ri mai mari cu 12%fa`[ de vara trecut[. Cele mai mari ]ncas[riau fost la terenul de joac[ pentru copii, iarcele mai sc[zute la b[rcu`ele de pe lac. Varaaceasta au fost ]ncasa`i numai din Parcul„Mihai Eminescu” aproape 159.000 lei, pâ-n[ la sfâr\itul lunii august, ]n condi`iile ]n ca-re anul trecut, ]n aceea\i perioad[, erau ]n-casa`i 140.000 lei. „S-au v[zut investi`iile.Am oferit servicii de calitate, ]n special la te-renul de joac[ pentru copii, unde ]ncas[rileanul acesta au fost duble. Mai mici au fost lab[rci. Dup[ cum am anticipat, ]n doi ani vorfi amortizate cheltuielile”, a spus Eugen~urcanu. El spune c[ de când taxarea se facela minut \i nu la or[, a crescut substan`ial \iadresabilitatea ]n zona de agrement. (L.L.)

„Nova Apaserv” ]\i]ncepe activitatea

Noul operator regional de ap[ SC NovaApaserv SA devine func`ional ]ncepând cu 1octombrie 2010. Pe data de 21 septembrie s-a ob`inut licen`a de func`ionare de la Autori-tatea Na`ional[ pentru Reglementarea Servi-ciilor Comunitare de Utilit[`i Publice, lucruce permite practic ca noul operator de ap[ s[]\i ]nceap[ activitatea. Apa Grup nu r[mânecomplet f[r[ activitate, câteva zeci de an-gaja`i care vor r[mâne deocamdat[ pe acestoperator se vor ocupa de recuperarea crean-`elor \i vor oferi \i unele servicii de ]nchi-riere utilaje. }n aceste condi`ii, circa 500 deangaja`i vor trece pe noul operator regional,diferen`a pân[ la 580 r[mânând deocamdat[la Apa Grup. }n ceea ce prive\te rela`ia cuabona`ii, ace\tia vor primi ]n urm[toareleluni noile contracte de furnizare. Nova Apa-serv a fost creat[ ca o alternativ[ la SC ApaGrup SA, pentru a putea accesa un proiecteuropean ]n valoare de peste 100 de mi-lioane de euro, ]n vederea aduc`iunii de ap[pentru aproape tot teritoriul jude`ului, dinsursa Prut. (M.A.)

CMYK

A ajuns la spital curuptur[ de vagin ]nurma unei rela`iisexuale, ]ns[ le-adeclarat medicilor c[este virgin[. Estecazul unei tinere de19 ani care a derutatcadrele medicale dela Spitalul de Obste-tric[ \i Ginecologie.

Aceasta s-a prezentat la spitalcu dureri \i sânger[ri ]n zonavaginului, ]ns[ a refuzat oricecontrol ginecologic, pe motiv c[acesta i-ar aduce o deflorarenedorit[. Medicii i-au adminis-trat ini`ial un tratament pentru„hemoragie disfunc`ional[” \i i-au dat medicamente, ]ns[ stareaacesteia nu a fost ameliorat[. Arevenit la spital \i a refuzat, ]ncontinuare, un consult gineco-logic. Pentru c[ starea ei seagrava, cadrele medicale au fostnevoite s[-i cheme pe p[rin`iiacesteia pentru a-\i da acceptul]n privin`a consultului. Pe bazaacordului scris, o echip[ de me-dici au intervenit \i au des-coperit o hemoragie intern[ lanivelul vaginului, himenul fiinddeja rupt.

„A refuzat ]ncontinuare s[ spun[

cum a fostdezvirginat[”

Dup[ ce starea pacientei a foststabilizat[, aceasta a refuzat, ]ncontinuare, s[ le spun[ medici-lor dac[ a avut vreun contactsexual, cel mai probabil de ru\i-nea p[rin`ilor \i pentru c[ religiac[reia ]i apar`ine este mai stric-t[. „Era riscul s[ moar[ chiar ]npat \i nimeni nu putea face ni-mic. A refuzat ]n continuare s[spun[ cum a fost dezvirginat[,fie ]n urma unui contact sexual,fie dup[ ce a folosit un obiectmai mult sau mai pu`in specia-lizat pentru astfel de locuri”, adeclarat un cadru medical de laMaternitatea Boto\ani, care a `i-

nut s[ precizeze c[ acest refuz arfi putut s[ o coste via`a pe tân[-r[. Medicii spun c[ acest caz nueste singular. Ei sus`in c[ multe

dintre femei vin cu rupturi devagin ]n urma partidelor deamor, fiind necesare interven`iichirurgicale, ]ns[, mai spun ei,

la fel de adev[rat este \i faptulc[ o parte dintre tinere refuz[ s[recunoasc[ c[ au avut rela`ii se-xuale. (L[cr[mioara Lupa\cu)

La 93 de ani, violat[de un pu\ti de 19 aniLa o vârst[ venerabil[ o femeie dinS[veni, a c[zut, la sfâr\itul s[pt[mâ-nii trecute, victim[ incon\tien`ei \i alipsei de discern[mânt a unui tân[rde 19 ani. Femeia a fost violat[ ]npropria cas[, poli`i\tii re`inând au-torul faptei la scurt timp.

Sâmb[t[ diminea`[, poli`i\tii din ora\ulS[veni au fost sesiza`i de c[tre un b[rbat din lo-calitate c[ ]n noaptea de 24 spre 25 septembrie2010, bunica sa, Speran`a D., ]n vârst[ de 93ani, a fost violat[. Cercet[rile efectuate de po-li`i\ti au dus la identificarea autorului faptei, a-cesta fiind Florin Constantin A., de 19 ani, dinora\ul S[veni. Ini`ial, tân[rul a fost re`inut pen-tru 24 ore ]n arestul IPJ Boto\ani. Ulterior, ju-dec[torul a decis c[ prezint[ pericol social,fiind arestat preventiv pentru 29 de zile. (D[-nu` Rotariu)

„}n cursul zilei 26.09.2010 acesta a fostprezentat Parchetului de pe lâng[ Jude-c[toria S[veni cu propunere de punere ]nmi\care a ac`iunii penale \i sesizarea in-stan`ei de judecat[ ]n vederea arest[riipreventive. Instan`a a admis solicitareaParchetului, eliberând mandat de ares-tare preventiv[ pentru o perioad[ de 29zile”, inspector principal Daniela Da-rea, purt[tor de cuvânt IPJ Boto\ani

„Dintr-o minciun[, aceafat[ putea s[ moar[. Sunttinere care vin \i spun c[sunt virgine. Mint \i nurecunosc c[ au avut rela`iisexuale”, cadru medical alSpitalului de Obstetric[ \iGinecologie Boto\ani

Aproape moart[ dup[o partid[ de sex

Page 6: Evenimentul de Botosaninr.1715

Comisariatului Jude`eanal G[rzii de Mediu ]nc[nu a demarat controalelela institu`iile publice pen-tru a vedea dac[ acestearespect[ legisla`ia ]n pri-vin`a colect[rii selective ade\eurilor.

Institu`iile din municipiulBoto\ani ]ncep s[ accepte regulaprivind colectarea selectiv[ ade\eurilor. Cel pu`in asta sus`incomisarii G[rzii de Mediu, carevor demara controalele abia deluna viitoare, astfel ]ncât toateunit[`ile de stat s[ ]ncheie contractecu operatori \i s[-\i achizi`ionezeco\urile necesare. „}n privin`ainstitu`iilor publice st[m foartebine. }n general, toate unit[`ile destat \i-au ]ntocmit planuri dem[suri privind colectarea selectiv[a de\eurilor. |i-au desemnat câte opersoan[ responsabil[ cu privire lamen`inerea eviden`elor cantit[`ilorde de\euri generate. De asemenea,s-au ]ncheiat acte adi`ionale cuoperatorii de salubritate pentruridicarea acestor de\euri colectateselectiv”, a spus Rodica Zelinc[,comisar \ef al G[rzii de Mediu.Conform legii, operatorul de

salubrizare are obliga`ia de a punela dispozi`ia institu`iei pubele petrei tipuri de culori, pentrucolectarea selectiv[ a de\eurilor. }ninteriorul institu`iei, conducereaacesteia trebuie s[ achizi`ioneze fieco\uri, fie saci menajeri.

La sate lucrurile semi\c[ mai greu

Dac[ ]n municipiu, majoritateainstitu`iilor au ]ncheiat contracte cuoperatorul de salubritate, ]n mediulrural ]nc[ mai sunt probleme.Reprezentan`ii G[rzii de Mediu au

precizat c[ obliga`ia de a ]ncheiacontracte apar`ine institu`iilorpublice. Unii operatori sus`in c[ nuau ]ntâmpinat probleme ]n ceea ceprive\te ]ncheierea de contracte cuinstitu`iile publice \i c[ deja au]nceput s[ ridice selectiv de\eurile.„Noi am ]ncheiat acte adi`ionale lacontracte cu institu`iile publice dintoate cele 22 de comune. Pentruunit[`ile de ]nv[`[mânt, contractelele-am ]ncheiat cu prim[riile. Lamomentul acesta, aproximativ15% din totalul de\eurilor dintr-ocomun[ sunt colectate selectiv”, aafirmat Petric[ Filip, directorul SCPavra SRL. (R[zvan Sauciuc

28 septembrie 20106Fermierii boto\[neni „fug” de fiscalizare. De\i statul acord[ sprijin financiar ]n

domeniul agricol, pu`ini sunt cei care solicit[ efectiv aceste ajutor. Un exemplu concretar fi, subven`ia de 100 de euro pe cap de bovin[ pentru cresc[torii de animale careprovin din localit[`i defavorizate, unde atât la nivel jude`ean cât \i la nivel na`ional,

adresabilitatea este extrem de sc[zut[. Unul din motive ar fi c[ beneficiarii trebuie s[fie PFA-uri sau ]ntreprinderi individuale, ceea ce ar duce la fiscalizarea veniturilor.TOPNEWS

„Dac[ operatorul nu pune la dispozi`ie pubelele, lacererea institu`iei publice, risc[ o amend[ care poateajunge pân[ la 30.000 de lei. }n cazul institu`iei pu-blice, dac[ a fost delegat[ o persoan[ responsabil[,acea persoan[ va primi sanc`iunea”, Rodica Zelinc[,comisar \ef Garda de Mediu

„Pân[ acum, aproximativ jum[tate din institu`iilepublice din municipiul Boto\ani \i-au ]ncheiat con-tracte, dar mai au timp pân[ ]n octombrie. Acolo undeam ]ncheiat contracte, deja am ]nceput s[ ridic[mselectiv aceste de\euri”, Gheorghe Pricopi, directorgeneral SC Urban Serv SA

Bugetarii s-au pus pestrâns gunoiul pe culori

Fostul ministru al admi-nistra`iei \i internelor,Vasile Blaga, a declarat lafinalul s[pt[mânii c[ dezece ani se arunc[ bani pediferite proiecte, cum ar fiaduc`iuni de ap[ ]n satenelocuite sau construc`iade \coli ]n localit[`i f[r[copii, dând ca exemplu „olocalitate boto\[nean[”.

Blaga a afirmat c[ uneori pri-meaz[ interesele, dând exemplul\colilor construite „]n câmp, ]nsate f[r[ copii”. Fostul ministrua vizat un caz din jude`ul Bo-to\ani, „care are conducerePDL”, ca s[ nu fie acuzat c[ ia]n vizor autorit[`ile de alt[culoare politic[. „Am avut odiscu`ie cu ni\te primari. Pentruo comun[ cu 1.500 de locuitori,din care era de loc \i inspectorul\colar, s-a gândit s[ se fac[ uncampus \colar cu sal[ de sport,bazin, internat, de toate. Mi-a zisc[ are nevoie de circa 500 demiliarde \i eu am ]ntrebat cine vamerge acolo, cine va ]nv[`aacolo?”, a spus Blaga, conformpresei centrale.

„Unde `inte\teBlaga?”, se

]ntreab[ \efii I|J

Reprezentan`ii Inspectora-tului |colar Jude`ean (I|J) nu\tiu la ce localitate s-a referitfostul ministru, dar sunt dep[rere c[ nu este vorba despreuna ]n care deja este ]nceput uncampus. Daniel Botezatu, estede p[rere c[ declara`ia lui Bla-ga vine ]n urma unei discu`iicu un primar care \i-ar doricampus \colar ]n localitatea pecare o conduce. „Nici unuldintre campusurile \colare ]n-cepute nu are aceast[ valoare,de 500 de miliarde de lei.Presupun c[ a fost vorba de otentativ[ a unui primar PDL dea ]ncepe un campus, nu deunul deja ]nceput”, a declaratinspector \colar general ad-junct. El a men`ionat c[ celecinci campusuri de la niveluljude`ului sunt ]ncepute din2008, când la conducerea insti-tu`iei era o alt[ echip[ mana-gerial[. (Petronela Rotariu)

Blaga acuz[ risipa de bani pentru \coli

Un campus \colar]nceput ]n localitatea deba\tin[ a Adei MacoveiLa nivelul jude`ului sunt ]ncepute campusuri\colare la Co`u\ca, Bucecea, Suli`a, Vorona \ila Grupul |colar Industrial „Elie Radu” din mu-nicipiu. Din aceste cinci campusuri, ]ntr-adev[r,unul se afl[ ]n localitatea unde s-a n[scut actua-lul inspector \colar general, Ada Macovei. Estevorba despre campusul de la Suli`a, dar undelucr[rile au demarat ]n 2008. „Campusul \colarde la Suli`a este ]nceput din luna august 2008,pân[ la aceast[ dat[ fiind finalizat ]n propor`ie

de 87%. Suma alocat[ pentru construc`ie este de16.105.000 lei, din care, pân[ acum au fostachita`i c[tre constructor 1.429.000 lei”, a spusBotezatu. Ada Macovei se afl[ la conducereaI|J din prim[vara anului trecut.

Page 7: Evenimentul de Botosaninr.1715

* Vând apartament 4 ca-mere, str. CaleaNa`ional[ nr. 65, vizavide stadion, ultra modern,complet mobilat, cu ga-raj. Rela`ii la telefon:742.123.272.(p)

* Vând apartament 3camere, b-dul ~u`ora nr. 2,lâng[ sensul giratoriu dinPodul Ro\, et. ¾, completmobilat \i utilat. Pre`60.000 Euro negociabil sauschimb cu apartament ]nBoto\ani. Rela`ii la telefon:0745.150.765. (p)

* Vând garsoniera 32 mp,10m balcon, Primaverii,et.4, stare buna. Telefon:0757044899.(1988-1)

* V^nd teren 14.100 mp,deschidere la BT-SV 47 m,\i 7.200 mp deschidere laBT-SV 180 m, ambele ]nzona Hudum,0746.261.466. (1495-p)

* Primesc ]n gazd[ elev(b[iat). Rela`ii la telefon0744.952.992.

* }nchiriez sau vândapartament 2 camere D.Telefon: 0748.877.428;0748.853.550. (1985-1)

* Ofer spre închirieregaraj în zona Stadionului,începând cu 1.10.2010.Relatii la telefon:0755425605.(4)

* De ]nchiriat apartament2 camere pe Bulevard,mobilat. Telefon:0749.813.280. (1989-3)

* Cump[r frigider ]n starede func`ionare. Rela`ii latelefon 0748.239.739. (1)

* Vând CHRYSLER PTCRUISER 1,6 benzin[,110 CP, negru metalizat,an fabrica`ie 2002, 75000km, tapi`erie bej, full elec-tric, trap[, radio-CD, jan-te, 6.500 Euro, negociabil.Telefon: 0722.849.850. (1979-4)

* Angajez dansatoare \imaseoz[. Salar 1.000 E.Rela`ii la: 0742.907.766.(1983-1)

* Club angajeaz[ adminis-trator. Salar minim 1.000E. Informa`ii:0740.651.921. (1984-1)

* SC APETRANS SRLBoto\ani angajeaz[: - Con-duc[tor auto cat. C, D, E.Cerin`e: experien`[ \i abili-t[`i de comunicare. Rela`iila: 0231.517.509 sau0745.841.595. (3)

* Sp[l[torie auto angajea-z[ personal. Rela`ii latel.0730.360.577 sau0747.351.092. (4)

* Palatul Copiilor \i Ele-vilor Boto\ani, organizeaz[]n ziua de 30.09.2010, ore-le 10.00, la sediul PalatuluiCopiilor \i Elevilor Boto-\ani din str. M. Kog[lni-ceanu, nr.29-31, concurspentru ocuparea urm[toa-relor posturi vacante:- INFORMATICIAN pen-tru Palatul CopiilorBoto\ani.

Condi`ii de participare:studii superioare cu exa-men de licen`[ ]n domeniu- absolvit, experien`[ ]ndomeniu;- INSTRUCTOR ANIMA-TOR, (cu atribu`ii ]n do-meniile corepeti`iei \i so-noriz[rii), pentru ClubulCopiilor Dorohoi.Condi`ii de participare:studii superioare, domici-liul ]n mun. Dorohoi, cu-no\tin`e PC, abilit[`i ]ndomeniul sonoriz[rii \icorepeti`iei.Examenul const[ ]n probascris[ \i interviu.Rela`ii la tel.0231.584.002 sau la sediulunit[`ii, serviciul secretari-at, zilnic ]ntre orele 8.00-16.00. (1992-2)

* Vicol C[t[lin cheam[ ]ninstan`[ pe Vicol Elena ]ndata de 13.10.2010 laCurtea de Apel Suceava, ]ndosar nr. 162/193/2005.(1991-1)

* SC DUMIROM SRLBac[u solicit[ autoriza`iede mediu pentru obiectivul„Punct de lucru - colectarede\euri“, situat ]n Boto-\ani, str. Manole\ti Dealnr.6. Contesta`ii se pot de-pune la sediul APM Boto-\ani din b-dul Mihai Emi-nescu nr.44 ]n termen de 5 zile de la data apari`ieianun`ului. (1990-1)

anun`uri mediu

anun`uri

angaj[ri

auto

cump[r[ri

]nchirieri

v^nz[ri case/teren

v^nz[ri apartamente

Mar`i, 28 septembrie

10.15 - 10.30 Calendarul zi-lei, Horoscop, Promo, Publi-citate

10.30 - 11.30 Boto\anii ]ndirect! (r)

11.30 - 12.30 Top Sport (r)12.30 - 14.30 Tele’Music14.30 - 16.30 Live Boto\ani16.30 -17.00 Teleshopping17.10 - 18.00 Lec`ia de s[-

n[tate (d)18.00 - 18.45 |tirile Tele’M

(d), Sport, Meteo18.45 - 19.00 Calendarul zi-

lei, Horoscop, Promo19.00 - 20.00 Agenda eco-

nomic[ (d)20.00 - 22.00 Tele’Music22.00 - 10.15 Live Boto\ani

Salvare: 112Pompieri: 112Poli`ie: 112Poli`ia de frontier[: 959Distrigaz Nord: 928; 585886Apa Grup: 584145Index contor ap[: 536441Deranjamente E.ON Moldova SA: 929Termica: 535340; 517953Agen`ia TAROM: 518222

Agen`ia CFR: 517521Gar[: 511806Autogar[: 511129ACR: 512345Tribunal: 511739Jandarmerie: 956Ad. pie`elor: 512392Protec`ia civil[: 982; 511704Protec`ia consumatorilor: 512958; 512221Protec`ia mediului: 584136

Telefoane utile

AGENDA TRANSPORTATORILOR

Cotidian editat de SC EVENIMENTUL

DE BOTO|ANI SRL

Director:Gabriela AneloriV{RG{NICI NECHITA

Redactor \ef:Sergiu B{L{|C{U

Secretar general redac`ie:Aurora DIMITRIU

Redactori:Petronela ROTARIUD[nu` ROTARIUL[cr[mioara LUPA|CUMonica AIONESEIR[zvan SAUCIUC

Tehnoredactor:Adrian DIMITRIU

Distribu`ie:Dan IACOB

Responsabilitatea opi-niilor exprimate de editori-ali\ti ]n cotidianul nostru

apar`ine exclusiv autorilor.

Adresa redac`iei: PietonalulTransilvaniei nr.5; Tel.: 0231.511.112Fax: [email protected]

ISSN 2065-4731

AGENDA PREST|RI SERVICII

AGENDA COMERCIANTULUI

7

CALEIDOSCOP}n Parlamentul Rom^niei

Un parlamentar iese agale din sala de \edin-`e \i se ]ntâlne\te cu un coleg din opozi`ie ca-re se plimb[ pe hol \i-l ]ntreab[ \optit:

- Nici tu n-ai somn?

28 septembrie 2010

mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate • mica publicitate

Un ardelean pe nume Gheorghe, neav]nd bani s-a hot[r]t s[ v]nd[ vaca la t]rgul de duminic[. ]ndrum spre t]rg se ]nt]lne\te cu Ion \i continu[ dru-mul ]mpreun[. Pe drum Gheorghe vede o broasc[r]ioas[ mare \i ur]t[ \i ]i spune lui Ion:

- Ioane, vezi tu broasca asta? Dac[ tu o m[n]nci]`i dau vaca mea.

Ion st[ \i se g]nde\te c[ este s[rac \i i-ar prinde bineo vac[ \i se apuc[ cu sc]rb[ s[ m[n]nce broasca.

Dup[ ce a m]ncat jumate nu mai poate \i ]i spune

lui Gheorghe:- Gheorghe, dac[ m[nanci tu jum[tatea asta nu-`i

mai iau vaca.Gheorghe se g]nde\te c[ dac[ se ]ntoarce f[r[

vac[ sau bani acas[ ]l omoar[ nevasta.- Bine, zice \i se apuc[ s[ termine broasca dup[

care ]\i continu[ am]ndoi drumul. Dup[ un timpIon zice:

- M[i, Gheorghe, de ce am m]ncat noi broascaasta m[?

Ardelenii, vaca \i broasca

Page 8: Evenimentul de Botosaninr.1715

Doar pewww.evenimentuldebotosani.ro

citi`i despre:

Pe \oferii agresivi i-ar putea pa\te pu\c[ria

Cultur[ ]n zona industrial[

|coli pe cale de dispari`ie

8 28 septembrie 2010

CMYK

F[cu`i prea u\orpistolari

Trei sferturi dintre repon-den`ii la sondajul online deluni cred c[ se acord[ preau\or permise de port-arm[.

Sondajevenimentuldebotosani.ro Este Daniel Humelnicu ceamai bun[ alegere pentru

\efia PDL Boto\ani ]n acestmoment?

Vorb[-n v^nt

Toate partidelepolitice ]\i cump[r[spa`iul. Vrem s[avem \i noi unsediu al nostru, cas[ nu mai pl[timchirie

Florin Egner,pre\edinte

PNG-CD Boto\ani

Fii reporter Evenimentul!Ai un pont? Un film? O

fotografie? Sun[ la0753/31.90.07 sau trimite [email protected]

Dup[ incidentul de sâm-b[t[ dup[ amiaz[ de laRogoje\ti, când, ]n adoua repriz[ a partideicu AS Roma, centralulDumitru Brânz[ jr. a fostb[tut, Sorin Nemirschi,viceprimarul comuneiMih[ileni, a declarat c[nu se va mai implica ]nfotbal.

Viceprimarul, juc[tor al echi-pei Bucovina Rogoje\ti, se retra-ge din fotbal ca urmare a inci-dentului de sâmb[t[ dup[ amia-z[. Protagonist al scandalului ]ncare arbitrul Dumitru Brânz[ jr.a fost b[tut ]n repriza a doua ameciului dintre Bucovina Rogo-je\ti \i AS Roma, Sorin Nemirs-chi spune c[ regret[ faptul c[ acedat nervos. „I-am anun`at \i pecei de la AJF (n.r. Asocia`ia Ju-

de`ean[ de Fotbal) c[ m[ retrag.Nu voi mai juca \i nici nu m[ voimai implica ]n nici un fel ]nfotbal. Nici ca sponsor. Regretceea ce s-a ]ntâmplat sâmb[t[dup[ amiaz[. Când m-am dusspre arbitru nu aveam inten`ias[-l lovesc. Am mers s[ discutcu el. }n momentul ]n care mi-adat cartona\ul ro\u am cedat ner-vos. }mi pare r[u pentru ceea ces-a ]ntâmplat, mai ales c[ laRogoje\ti nu au fost niciodat[probleme. Am fost considerat[cea mai fair-play echip[”, a spusSorin Nemirschi. Viceprimarulcomunei Mih[ileni consider[ c[o parte din vin[ apar`ine \i cen-tralului Dumitru Brânz[ Jr. carea afi\at o atitudine arogant[, ar-bitrând ca la liga a III-a, fapt cei-a iritat atât pe juc[tori cât \i pespectatorii de pe margine. (R[z-van Sauciuc)

„Am vrut s[ avem o echip[ defotbal ]n comun[”

„Pân[ la acea faz[ nu i-am repro\at nimic arbitrului,de\i au fost câteva faze discutabile. Ne-a deranjatatitudinea lui arogant[. Cu toate acestea, nu trebuias[ se ]ntâmple ceea ce s-a ]ntâmplat. Eu am vrut s[avem o echip[ de fotbal ]n comun[ \i oamenii s[ aib[unde veni duminica. De acum nu m[ mai intereseaz[”,Sorin Nemirschi, viceprimar Mih[ileni

Viceprimarulb[t[u\ renun`[

la fotbal

Au absolvit liceul saufacultatea \i nu reu\escs[-\i g[seasc[ un loc demunc[, fie pentru c[ pepia`a muncii lipsescposturile ]n specializ[rilelor, fie pentru c[ nu auexperien`a, care, de celemai multe ori, le estesolicitat[ de angajatori.Sunt sute de tineri ]naceast[ situa`ie.

Nu pu`ini sunt tinerii boto\[-neni care spun c[ au c[utatserviciu ]n toate domeniile deactivitate, nu doar ]n cel ]n careau terminat studiile, dar n-aug[sit nimic. Absolven`ii acestuian de studii au ajuns din b[ncidirect ]n eviden`ele Agen`iei Ju-de`ene pentru Ocuparea For`eide Munc[ (AJOFM). Diploma,fie de liceu sau facultate, nu le-a fost de prea mult folos \i s-auv[zut nevoi`i s[ bat[ la u\ainstitu`iei care acord[ \omajul.

Cei mai mul`i absolven`i dinacest an sunt cu diplome de ba-calaureat sau de \coli postli-ceale, respectiv 341 de absol-ven`i, la care se mai adaug[ al`i104 absolven`i ai cicluluiinferior al liceului sau ai \colilorde arte \i meserii. Potrivit legii,absolven`ii care ]n termen de 60de zile de la terminarea studiilornu \i-au g[sit un loc de munc[,au dreptul la un ajutor de \omaj]n cuantum de 50% din salariulminim pe economie, sum[ ce seacord[ timp de 9 luni de la data]nscrierii la AJOFM. Nu exist[diferen`iere ]n func`ie de nivelulstudiilor pentru aceast[ in-demniza`ie. La ultima burs[ alocurilor de munc[ a absol-ven`ilor, desf[\urat[ la finaluls[pt[mânii trecute, s-a constatatc[ foarte mul`i tineri cu studiiuniversitare au ]ncercat s[-\ig[seasc[ locuri de munc[, darcea mai slab[ ofert[ din parteaangajatorilor a fost pentru ab-solven`ii facult[`ilor. (PetronelaRotariu)

De pe b[ncile \colii, direct ]n \omaj

„Din cei 533 de absolven`i, 88 sunt cu studii superi-oare. Ei au avut la dispozi`ie 60 de zile de la absolvires[-\i caute un loc de munc[. Cei care nu au g[sit ]\i]ntocmesc dosarele pentru indemniza`ie”, GabrielaVranciuc, purt[tor de cuvânt AJOFM

300 de lei prime\te, cuaproxima`ie, un

proasp[t absolventde liceu care intr[

]n \omaj