evenimente de botosani nr.2181

Download Evenimente de Botosani nr.2181

Post on 14-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ziarul orasului tau!

TRANSCRIPT

 • CMYK

  Adresa:PietonalulTransilvanieinr.5;Tel:0231.511.112Fax:0231.511.212;e-mail:evenimentul.bt@gmail.com

  Anu l V I I I n r . 1 4 6 ( 2 1 8 1 ) Lun i , 3 0 i u l i e 2 0 1 2 8 p a g i n i

  50 BANI

  E X P R I M { - T E L I B E R P E w w w . e v b t . r o

  Pag. 8

  Statistic[]n\el[toarecubolnaviideTBC

  Parcareade la BIG,

  ]nchis[ dincauza

  mizeriei \ia furturilor

  Incendiu ]ntr-un

  apartament pestrada Ion Pillat

  Pagina 3

  B[t[lie politic[ pentruPre\edin i`e, cu iz de scandal

  Paginile 4-5

  Pagina 8

  Lupt[]ncins[lareferendumulpentrudemitereapre\edin-telui,cuemo`iimari]nambeletabere.Attsus`in[torilor,ct\iopozan`ilorpre-\edintelui,participa-realavotle-aalimen-tattensiuneapn[]nultimulmoment.Lasfr\itulzilei,BiroulElectoraldeCircum-scrip`iealjude`uluiBoto\anicomunicaprezen`[estimat[lavotpn[laora23de54,85lasut[.

 • Luni,30iulie2012STARTNEWS2

  Consilierii jude`enivor avea mai multe

  ]ndatoririDeranjatvizibildefaptulc[

  anumi`i consilieri jude`enidinPDL\iPP-DD\i-auexprimatpublic nemul`umirea fa`[ defaptulc[mapelecuproiecteledehot[rripentru\edin`eleor-dinare \i extraordinare suntprimitetrziu\inupotfistu-diate,pre\edinteleConsiliuluiJude`ean Florin ~urcanu adeciscafiecareconsiliers[seprezintepersonallaCJ,pentua-\iridicamapa.A\aamho-t[rtcas[numaifacemchel-tuieli suplimentare, cota decarburantpema\in[pecareoare Consiliul Jude`ean estefoartemic[\iamhot[rts[numai trimitemdocumente tutu-rorconsilieriloracas[.S[vin[fiecares[\ileiapentruc[suntconsilierijude`eni\ipots[fac[m[car acest minim efort, aafirmatFlorin~urcanu.Pentruc[]nechipaconsilierilorjude-`eni exist[ \ioamenice locu-iesc]nlocalit[`iaflatelaodis-tan`[considerabil[fa`[demu-nicipiulBoto\ani,pentruace\-tia,Florin~urcanus-agnditla alternativa transmiterii ]nformat electronic a mapei de\edin`[. Pn[ acum, angaja`iiCJmergeauladomiciliulcon-silierilor jude`eni sau la loculdemunc[pentrualeducema-pele.(O.M.)

  Peste 20.000 dehectare de teren

  distruse de grindin[Grindina c[zut[ ]n noaptea

  de15iulie]njude`aprovocatpagube ]n 18 comune. Aici,datorit[ acestui fenomen me-teorologicextrem,culturileaufost distruse pe mai bine de20.000 de hectare de teren.Potrivit reprezentan`ilor Pre-fecturii, gradul de calamitateestedepeste50 la sut[.Pre-fectulAdrianConstantinescuadeclarat c[ acea comisie deevaluareaestimatpagubeledin14comune,urmnds[semaifac[evalu[rilaVl[sine\ti,Vf.Cmpului, Ungureni \i Nic-\eni. Acestea sunt comunelecelemai afectate \i cu supra-fe`ele care au avut cele maimaripierderi.Pn[]nprezentaufost inventariate11miidehectaredeterenuriagricole,cuungraddecalamitatedepeste50lasut[.Dinp[cate,aces-tea sunt comunele cele maiafectate \i cu suprafe`ele cucelemaimaripierderi.Separec[,]nurmaevalu[riicelorpa-trucomunecareaumair[mas,nu vom ajunge la suprafa`a25.000hectarecares-aestimatini`ial, ]ns[ vom trece de20.000.S-af[cutdoaroeva-luareagraduluideafectareaculturilor,nuovaloaremate-rial[.Pentruimobilenuavem]nc[ocentralizare,aprecizatprefectul jude`ului Boto\ani.(O.M.)

  BOTO|ANIpe o coloan[

  E-ON dore\te s[ preia de laPrim[riaBoto\ani toate atribu`iilecuprivire la iluminat.Dac[pn[acummunicipalitateainten`ionas[preiadelaE.ONElectricacabluri-lepentrudistribu`iaenergieielec-trice pentru iluminatul public,actuala administra`ie a primit ocerere]nsensinvers.Dincelede-claratedeViorelIliu`[,viceprima-rul municipiului, la aceast[ dat[sunt discu`ii cu cei de la E-ONcare doresc s[ preia iluminatulpublic.}nacela\itimp]ns[,muni-cipalitateaareuncontractpepar-teadeiluminatpubliccuSCFlashLighting din Bucure\ti, valabilpn[]n2015.Pentruparteadeiluminatpublic

  noiavemiluminatconcesionatcuofirm[ din Bucure\ti, Flash Ligh-ting.Cudn\ii]ncerc[ms[g[simcele mai bune solu`ii pentru arezolvaproblemele.Suntemacum]n discu`ii preliminare cu E-ONcare dore\te s[ preia iluminatulpublic,pebaz[decontract.Deo-camdat[ nu am luat o decizie ]nacestsens.Pentruc[predareasis-temelorde iluminat aflate ]npre-zent]nproprietateaE-ONnuafostfinalizat[]ntermen,conformpre-vederilor legale, E-ON MoldovaDistribu`iedore\tes[asigurecon-tinuitateaserviciilordeiluminatpebaza unor contracte ]ncheiate cuprim[riile, inclusiv cu Prim[ria

  Boto\ani.Avemuncontract]nain-tatdeE-ON,noi]lanaliz[m,tre-buies[-lpunemfa`[]nfa`[cucon-tractulconcesionatdeFlashLigh-ting,s[vedemceamaibun[solu-`ie pentru municipalitate. Vor s[intervin[\is[asigurecontinuitateaserviciului, a declarat ViorelIliu`[.AdresadinparteaE-Onesteprimit[deautori`ilemunicipalepe

  27 iulie, ]n timpcecontractul cufirmadinBucure\ti,]ncheiatpe10ani,expir[]n2015.Trebuies[analiz[m\is[g[sim

  o solu`ie care s[ fie ]n beneficiulcet[`enilor \i al municipalit[`ii,pentru c[ discut[m aici despresumemaridebani\i]nprimul\i]nprimulrndnoi trebuies[asi-gur[mserviciulc[trecet[`ean,adi-

  c[iluminatulpublic.Carevaficeamai bun[ solu`ie nu o s[ v[ potdezv[luipentruc[nuavemocon-cluzie. Sunt anumite probleme ]nanumitezone,deundeamprimitsesiz[ri \i ammai rezolvat uneledinele,cumarficeledinGrivi`a,unde erau probleme de ani dezile, a men`ionat viceprimarulmunicipiului.(PetronelaRotariu)

  Totmaimultemame]n`eleg importan`aali-menta`iei la sn a copiilor ]n primele luni devia`[.Esteceeaceauobservatmediciipediatri]nultimulan.Laptelematernnupoatefi]nlo-cuitcuniciunaltaliment.Estealimentulidealpentrucopiii]nprimelelunidevia`[.Con`inetoateprincipiilenutritivenecesarepentrudez-voltareanormal[aorganismului,declar[me-diculMariaAndronicescu.Mediculafirm[c[suntstudiicertecarearat[c[micu`iialimenta`ilasnauodezvoltareintelectual[maibun[\io

  maimarerezisten`[]nfa`abolilorinfec`ioase.Importan`ahr[niriibebelu\ilorculaptematern\inucual`i]nlocuitoriesteadus[]naten`iamamelor\iprin intermediuluneicampaniideclan\atecuocaziaS[pt[mniiMondial[aAlimenta`ieilaSncareestemarcat[]ntre1\i7august. Direc`iadeS[n[tatePublic[Boto\aniorganizeaz[]naceast[perioad[Campaniacusloganul:}n`elegereatre-cutului-Planificareaviitorului.TemacampanieiesteCelebrareaa10ania

  StrategieiGlobaleaOMS/UNICEFpentruali-

  menta`iasugarilor\icopiilormici.Alimen-ta`ianatural[ trebuies[ ]nceap[de laprimeledou[oredup[na\tere,maispunemediculpe-diatru,careafirm[c[laptelematerntrebuies[fiesingurulalimentalnoun[scutuluipn[pela\aseluni.Campaniamedicilorpediatri\iare-prezentan`ilorDSPurm[re\te informareama-melorprivindalimentareactmais[n[toas[amicu`ilorpentrualeoferiacestora\ansauneidezvolt[ri armonioase ]n primii ani de via`[.(AuroraDimitriu)

  Contractul pentru iluminatulpublic, ]n analiza Prim[riei

  Dezinteresdinparteacelorceauratat prima sesiune a examenuluidebacalaureat.De\ireprezentan`iiInspectoratului |colar Jude`ean(I|J) au dorit sa vin[ ]n sprijinulcelorcenuautrecutdeexamenulmaturit[`iicuoredepreg[tiresu-plimentaredar \i cuuncentrudeinformare, cei viza`i sunt totaldezinteresa`i.MihaelaHunc[,ins-pector\colargeneralalI|J,sus`inec[ sunt situa`ii ]ncarecadreledi-dacticecarevinlapreg[tirelauni-t[`ile liceale, conform unui orar,lucreaz[cuun singur elev.Chiardac[suntgratuiteoreledepreg[tiresunt ocolite de absolven`i. Chiardac[lanivelulInspectoratului|co-larafostluat[deciziaca]nunit[`ilelicealecadreledidacticeboto\[nene

  s[fac[preg[tiresuplimentar[,pre-zen`a la aceste activit[`i de pre-g[tirenuesteceaprev[zut[,esteoprezen`[destuldeslab[,desub50lasut[.Avemsitua`ii]ncareprofe-sorii facpreg[tire\icuunsingurcandidat,adeclaratMihaelaHun-c[.Din punctul s[u de vedere, ovin[pentruaceast[situa`ieoau\ip[rin`ii elevilor, care ar trebui s[intervin[pentrucaace\tias[vin[lapreg[tire.Situa`ianuestediferit[nicilaCentruldeinformaredeschisla Casa Corpului Didactic, undeabsolven`iideliceu\idinacestandar\idinpromo`iile trecute,carenuau luatbacalaureatul,auacceslainternetgratuitpentruavizuali-zavariantedesubiectepentruexa-men.(PetronelaRotariu)

  Absolven`ii c[zu`i labac, dezinteresa`i demedita`iile din \coli

  Un prim pas spre cre\terea imunit[`ii copiilor

 • Luni,30iulie2012 TOPNEWS

  Incendiile de p[durecuprind \i jude`ul

  Boto\ani}nultimelezilemaimultecomune

  dinjude`ulBoto\aniaufostafectatedeincendii,temperaturileridicate\isuprafa`a mare de vegeta`ie uscat[]ngreunnd mult munca pompieri-lor.Numaismb[t[, ]ntr-osingur[zi pompierii au intervenit pentru astingeincendiidevegeta`ieuscat[]ncomunele Blnde\ti, Tocileni \iAd[\eni,dedeparte,celmaimareincendiu fiind ]nregistrat la Drac-\ani,undeauarsmaimultehectarede p[dure. Focul a fost observatsmb[t[dup[-amiaz[laop[duredeperazalocalit[`iiDrac\anidelocal-nici, ce auobservat fumulde laodistantadec`ivakilometri.Dup[ces-a sunat la 112 la fa`a locului auintervenit trei autospeciale de laInspectoratulJude`eanpentruSitua`iideUrgen`[,dar\iechipajealeSer-viciilordevoluntaripentrusitua`iideurgen`[ din comunele Suli`a \iAlbe\ti.Din cauza suprafe`eimaricuprins[defl[c[rilafa`aloculuiaumers\ireprezentan`iaiocoalelorsil-vicedinzon[,careauajutatlastin-gereafocului,fiindadus\iunbuldo-excavator care a oprit r[spndireaincendiului.Potrivitpompierilorfo-culaafectataproximativcincihecta-redelizier[,pagubelefiindimpor-tante.Cauzaproducerii incendiului]nc[nuafoststabilit[.(D.R.)

  Amenda`i pentruabateri de la legisla`ia

  protec`iei mediuluiAgen`i economici care se ocup[

  decolectareade\eurilorreciclabile,sanc`iona`i de comisarii G[rzii deMediu.DinceledeclaratedeRodicaZelinc[, comisar \ef al G[rzii deMediu,doiagen`ieconomiciaufostamenda`ipentrunerespectareapre-vederilor din autoriza`ia demediu,dar\ipentruabateridelalegisla`iade mediu. Au fost aplicate dou[sanc`iunipentrunerespectareasiste-mului de colectare \i depozitare ade\eurilor reciclabile. O sanc`iunede5.000deleiafostaplicat[unuioperatorpentrudepozitareanecores-punz[toareaanvelopeloruzate\iosanctiunede10.000deleiafostapli-cat[ pentru nerespectarea zon[riicomponen`elorrezultatedindezmem-brareavehiculelorscoasedinuz,adeclaratRodicaZelinc[.(P.R.)

  Copil de trei ani r[nit]ntr-un accident

  rutier la UngureniOfeti`[ ]nvrst[de trei anidin

  Ungureniafostr[nit[]ntr-un