európska obranná agentúra – eda ( eda . europa.eu )

Download Európska obranná agentúra – EDA       ( eda . europa.eu )

If you can't read please download the document

Post on 13-Jan-2016

54 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Európska obranná agentúra – EDA ( www.eda . europa.eu ). Ing. Marián Mikluš (genmjr. v.v.) - štátny radca, stála kontaktná osoba (perm.PoC) pre EDA Stále zastúpenie Slovenskej republiky pri Európskej únii Avenue de Cortenbergh 79 1000 Brussels Belgium Pôsobnosť: - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • 31. marca 2009Ministerstvo obrany SR*

 • Ministerstvo obrany SR*Ing. Marin Miklu (genmjr. v.v.)

  - ttny radca, stla kontaktn osoba (perm.PoC) pre EDAStle zastpenie Slovenskej republiky pri Eurpskej niiAvenue de Cortenbergh 791000 BrusselsBelgium

  Psobnos:

  - predstavite nrodnho riaditea pre vyzbrojovanie pre Eurpsku niu (spsobilosti, vskum a technolgie, vyzbrojovanie, priemysel a trh)/Eurpska obrann agentra

  Tel: 0032.2.7436 864GSM: 0032.473.537 546Fax: 0032.2.7436 875E-mail: marian.miklus@mod.gov.sk

 • Ministerstvo obrany SR*

  MURPHYHO ZKONY a in priny preo sa veci kazia !_____________________________________________

  Ak fakty neshlasia s teriou, treba sa ich zbavi.

  Dsledky:m je teria objemnejia, tm lepie. Pokus mono povaova za spen, ak netreba viac ako polovicu meran zavrhn, aby sa teria dokzala.

  Za vetky vek objavy, mono poakova nejakmuomylu.

  Dsledok:m vie s investcie, tm dlhie trv dosta sa k tomuto omylu.

 • Ministerstvo obrany SR*Charakteristika agentry Histria zapojenia sa SRLisabonsk zmluvaProgram prce 2009 ( 2010 2012 )Oblas vskumu a technolgi a jeho prepojenie s ostatnmi stratgiamiProces rozvoja eurpskych spsobilost Integrovan rmec rozvoja spsobilost Dlhodob vziaZver

 • 1994 ZAPOJENIE SR DO PROGRAMU PZM

  1997 VYTVORENIE ORGANIZANCH TRUKTR V NATO A EU: * MISIA SR PRI NATO: - OBRANN SEKCIA - SEKCIA ARMDY * ZSTUPCOVIA REZORTU OBRANY V PSE V TRUKTRACH NATO * ZSTUPCOVIA REZORTU OBRANY VO VBOROCH, PRACOVNCH SKUPINCH A AGENTRACH NATO A EU

  2003 SCHVLENIE KONCEPCIE ZASTPENIA REZORTU OBRANY PRI NATO (MIMO ZASTPENIA PRI E) * STLA DELEGCIA SR PRI NATO

  2004 Trval zastpenie ministerskej asti pri SZ SR pri E (trval as na innosti relevantnch pracovnch skupn a vborov)

  2006 Vytvorenie zastpenia ministerskej asti na SZ SR pri E v sasnej podobe (2 (1) pracovnci zodpovedn za otzky ESDP a 1 za problematiku EDA)

 • * STLE ZASTPENIE PRI E

 • MECHANIZMUS KOORDINCIE INNOSTI S STREDM (v E)Vojensk vbor E(EUMC)PMG, SATCEN, ATHENA, CoC,EU-NATO CapGroupEDARELEX, PMG, CIVCOMCOEST, COWEB,...MO SRG OS SRRKSMKKMZV SRGenerlny sekretarit Rady(GSC)NBEUMCWG

  Vevyslanec SR v PSCPredstavite SR pri EVevyslanecradVojenskhopredstaviteaSekciaobranyPoliticksekciaRegisterVojensk tb E(EUMS)

 • MECHANIZMUS KOORDINCIE INNOSTI SR v rmci EDAPredstavite pre EDA pri stlom zastpen SR

  Prpravn vborROZHODOVAC ORGNIntegrovan rozvojov tmy (IDT- 6)Projektov tmy (PT- 35)Technologick oblasti (CapTechs-12)Siete expertov pre kad CapTechExpertn skupiny pre kad aktivituPrprava rozhodnutNvrhy aktivt EUMCCOMLoIOCCARZstupcovia z stredia: Predstavite pre EDApri stlom zastpen SRPoC CAP, NAD, RT, IMObrann poradcovia

  Riaditestv EDAa ich podporn truktryRiadiaci vborMinistri obranyNrodn riaditelia pre spsobilostiNrodn riaditelia pre R&TNrodn riaditelia pre vyzbrojovanie(Spravidla. 2x rone kad formt)Nvrhy rozhodnutAktivity (34) Projekty (98)

 • Ministerstvo obrany SR* CHARAKTERISTIKA AGENTRY

  Eurpska obrann agentra bola vytvoren v slade s lnkom 5 Council Joint Action 2004/551/CFSP z 12. jla 2004 s cieom pomc lenskm krajinm E vo vvoji ich obrannch spsobilost pre opercie krzovho manamentu v rmci Eurpskej bezpenostnej a obrannej politiky.

  Agentra bude plni svoje ciele s:

  povzbudzovanm E vld na vdaje obrannho rozpotu zameranho na budce vzvy, nie na verajie (minul) hrozby pomha im identifikova spolon potreby a povi spoluprcu prostrednctvom spolonch rieen

 • Ministerstvo obrany SR*spechy Agentry bud znamena:

  - lepie vojensk spsobilosti- silnej eurpsky obrann priemysel lepie zhodnotenie pre eurpskych platiteov danSlovensk republika:

  -prijala rad opatren k podpore a realizcii loh v rmci EDA.

  Vlda SR svojim uznesenm . 639 zo 7. jla 2004 rieila vstup SR do Agentry pre obrann spsobilosti, vskum, vvoj, obstarvanie a vyzbrojovanie (EDA).

 • UZNESENIE VLDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 693zo7. jla 2004k vstupu Slovenskej republiky do Agentry pre obrann spsobilosti, vskum, vvoj, obstarvanie avyzbrojovanie (Eurpska obrann agentra EDA)Vlda

  A. schvauje

  A.1. vstup Slovenskej republiky do Agentry pre obrann spsobilosti, vskum, vvoj, obstarvanie avyzbrojovanie (Eurpska obrann agentra EDA);

  B. berie na vedomie

  zvzky vyplvajce pre SR zo vstupu apsobenia vAgentre pre obrann spsobilosti, vskum, vvoj, obstarvanie avyzbrojovanie (Eurpska obrann agentra EDA);C. uklad

  ministrovi obrany podpredsedovi vldy a ministrovi hospodrstva

  zabezpei aktvnu as SR na innosti Agentry pre obrann spsobilosti, vskum, vvoj, obstarvanie avyzbrojovanie

  priebene

 • Ministerstvo obrany SR*

  Nariadenm ministra obrany SR . 35/2007 z 30. aprla 2007 (predtm Rozkaz ministra obrany SR . 30/2005):

  - bola zriaden Medzirezortn komisia na koordinciu a zabezpeovanie loh svisiacich s EDA (MKK), ktorho sasou je tatt komisie.

  Predsedom MKK je Nrodn riadite pre vyzbrojovanie Generlny riadite sekcie obrannho plnovania a manamentu zdrojov MO SR.

 • Ministerstvo obrany SR*Eurpska obrann agentra m za cie rozvoj obrannch spsobilost v oblasti krzovho riadenia, podporu a posilovanie eurpskej spoluprce v oblasti vyzbrojovania, posilovanie eurpskej obrannej priemyselnej a technologickej zkladne a vytvorenie konkurencieschopnho eurpskeho trhu v oblasti obrannch zariaden, ako aj podporu vskumu zameranho na vedcu lohu v oblasti strategickch technolgi pre budce obrann a bezpenostn spsobilosti,posilujc tak priemyseln potencil Eurpy v tejtooblasti.

 • Ministerstvo obrany SR*Zabezpeova koherenciu silia participujcich lenskch krajn s cieom posilni eurpsku vkonnos v obrannej oblastiPoskytova analzy a pripravova nvrhy Riadi a usmerova programy a projekty By nstrojom pre realizciu politickej vle

 • Ministerstvo obrany SR*Rozvja obrann spsobilostiPosilova spoluprcu vo vyzbrojovanZlepova eurpsku priemyseln a technologick zkladu a podporova vytvranie konkurennho eurpskeho obrannho trhuPodporova spoluprcu v obrannom vskume

 • Ministerstvo obrany SR*Je usporiadan do uniktnej organizcie pokrvajc oblasti rozvoja spsobilost, vskumu a technolgi, vyzbrojovania, obrannho priemyslu a trhuVyuva nstroj rozhodovania kvalifikovanou vinou (226 hlasov zo 345)Vedcim agentry je GT/VP SolanaVkonnm riaditeom (druhm v porad) EDA je Weis Alexander (od 1.10.2007)Riadiaci vbor vo formte ministrov obrany je vrcholnm rozhodovacm orgnomPokrva irok spektrum foriem aktivt a ich kombinci

 • Ministerstvo obrany SR*2005Personl80 osbVeobecn rozpoet 20 mil. vrtane 3 mil. v operanom rozpote 2006Personl90+4Veobecn rozpoet 22,3 mil. vrtane 4+1 mil. v operanom rozpoteAd hoc projekty vrtane rozpotov

 • Ministerstvo obrany SR*2007. Personl 94+4. Veobecn rozpoet 22,1 2008. Personl 99. Celkov rozpoet 32,044z toho. Operan rozpoet 6 mil.. UAV projekt 6 mil.2009. Personl 108. Celkov rozpoet 30,00Z toho. Operan rozpoet 8 mil.

 • Personl: 100 osbRozpoet: 30 mil. *

 • Rola Riadiaceho vboru Riadiacim orgnom EDA je Riadiaci vbor (SB), ktor sa stretva na rokovaniach - v niekokch formtoch: -Ministri obrany-Nrodn riaditelia pre spsobilosti -Nrodn riaditelia pre vyzbrojovanie-Nrodn riaditelia pre vskum a technolgie-Politick riaditelia Rozhodujci je formt ministrov obrany (MoD), ktorho rokovania s spravidla v rmci GAERC - s riaden vedcim Agentry (Head of the Agency)Eurpska obrann agentra

 • Vzjomn vzby v rmci E

 • Vzjomn vzby

  GAERC, COREPER, PSC, PMG, EUMC, EUMS, POLARM Eurpska komisia EU NATO Capability Group OCCAR, LoI ASD

  Eurpska obrann agentra

 • Ministerstvo obrany SR*

 • Ministerstvo obrany SR*

  Koordincia asti SR na innosti EDAIDTttni expertiPerm Rep POCZOP SRCap Dir/Cap POCR&T Dir/R&T POCNAD/NAD POCMO SR G SRRiadiaci vbor (Steering Board - SB)Preparatory CommitteeG OS SR, SEOPMZSEOPMZ NRpVSEOPMZ NRpV, IASEOPMZ NRpV, MH SR, ZOP SRSEOPMVL, SEFIM, ..EDASie expertov (CapTech)EDA Extranet Forums

 • Ministerstvo obrany SR*Charakteristika agentry Histria zapojenia sa SRLisabonsk zmluvaProgram prce 2009 ( 2010 2012 )Oblas vskumu a technolgi a jeho prepojenie s ostatnmi stratgiamProces rozvoja eurpskych spsobilost Integrovan rmec rozvoja spsobilost Dlhodob vziaZver

 • Ministerstvo obrany SR* ZMLUVA O EURPSKEJ NII / ZMLUVA O FUNGOVAN E (Konsolidovan texty v znen Lisabonskej zmluvy) -------------------------------------------------------------------------------------------

  Kapitola 2 Osobitn ustanovenia o spolonej zahraninej a bezpenostnej politike (SZBP) l.24Prvomoc nie v zleitostiach SZBP sa vzahuje na vetky oblasti zahraninej politiky a vetky otzky tkajce sa bezpenosti nie vrtane postupnho vymedzenie spolonej obrannej politiky, ktor me vies k spolonej obrane.

 • SZBP podlieha osobitnm pravidlm a postupom. Vymedzuje a vykonva ju jednomysene Eurpska rada a Rada s vnimkou prpadov, ke sa v zmluvch ustanovuje inak. SZBP uskutouje vysok predstavite nie pre zahranin veci a bezpenostn politiku a lensk tty v slade so zmluvami.

  2. V rmci zsad a cieov svojej vonkajej innosti nia uskutouje, vymedzuje a vykonva SZBP zaloen na rozvoji vzjomnej politickej solidarity medzi lenskmi ttmi, identifikovan otzok veobecnho zujmu a dosahovan stle vyie