etika dalam menggunakan komputer

of 14/14
COPYRIGHT (HAKCIPTA)

Post on 27-Jun-2015

140 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. COPYRIGHT(HAKCIPTA)

2. Adalah tidak beretikajika kita menulisprogram yang mengawalbom masa, mencuri danmemusnahkan komputerorang lain ataumencapai ataumemusnahkan fail oranglain. 3. Virus komputer adalah keciltapi boleh menghancurkankerja komputer orang laindengan memusnahkan fail,memaparkan mesej yangmengganggu ketenteramanpengguna dan sebagainya.membina atau menyebarkanvirus adalah tidak beretika. 4. 3. TIDAKMEMBACA ATAUMEMBUKA FAILORANG LAINVirus komputer adalah keciltapi boleh menghancurkankerja komputer orang laindengan memusnahkan fail,memaparkan mesej yangmengganggu ketenteramanpengguna dan sebagainya.membina atau menyebarkanvirus adalah tidak beretika. 5. Menggunakan komputerdengan tujuanmemindahkan duitdaripada akaun syarikatatau bank tanpa hakadalah sama sepertimerompak. 6. Internet dapatmenyebarkan beritabenar dan palsu dengancepat. Menyebarkancerita palsu di internetboleh menyebarkanpelbagai kesan burukseperti huru-hura. 7. Perisian adalah produkyang melibatkan hartaintelek. Kita tidak bolehsewenang-wenangnyamenyalin perisian tanpamembayar usahamelahirkan perisiantersebut. 8. Sistem yang melibatkanramai penggunamenggunakan id(login)pengguna dan kata laluanuntuk memastikankeselamatan sistemtersebut. Memecah masuksistem atau aras yang tidakdibenarkan adalah tidakberetika. 9. Mengambil hasil kerja oranglain tanpa kebenaran yangsah adalah sama sepertimencetak rompak perisiandan ini juga termasuk tidakberetika. Hakcipta intelekadalah kepunyaan individudan ianya dilindungi dibawahundang-undang hakcipta. 10. Apabila membina sesuatuprogram kita harusmemikirkan danmempertimbangkan kesansosial kandungan programkepada kanak-kanak danorang lain atau sesuatukaum. 11. Apabila kita berada ditempat awam danberkomunikasi dalamkomputer kita perlumenghormati danberbaik dengan tetamuwalaupun kita tidakdapat melihat mereka. 12. HAKCIPTAHarta Intelek/hakciptaadalah hak eksklusifyang diberikan olehundang-undang untuktempoh masa tertentukepada pencipta karyauntuk mengawalpenggunaan karyamereka. Perlindunganhakcipta di Malaysiaadalah berasaskankepada Akta Hakcipta1987. 13. Kesan-kesanpelanggaranhakcipta Nyatakankesan-kesanpelanggaranhakciptakepadamasyarakat.????