esei numerasi

Download Esei Numerasi

Post on 04-Jun-2018

242 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/13/2019 Esei Numerasi

  1/12

  1

  Satu bahan resos yang dihasilkan dapat membantu guru dalam merangsang

  pembelajaran murid dalam bilik darjah.

  1.0 Pengenalan.

  Asas Numerasi adalah salah satu program LINUS. LINUS ialah akronim bagi

  "Literacy dan Numeracy Screening". LINUS merupakan program pemulihan yang dirangka

  untuk membolehkan murid memperoleh kemahiran asas litersi dan kemahiran asas

  numerasi semasa di tahap satu sekolah rendah. LINUS ini disasarkan kepada murid-murid

  yang mempunyai masalah 3M iaitu membaca,menulis dan mengira. Matlamat program ini

  adalah untuk memastikan semua murid yang mengikuti program LINUS berkeupayaan untuk

  menguasai literasi dan numerasi kecuali murid yang berkeperluan khas selepas tiga tahun

  mengikuti Program LINUS.

  Definisi Asas Numerasi ialah keupayaan untuk menyelesaikan operasi asas

  matematik, memahami idea matematik yang mudah dan mampu menggunakan kemahiran

  matematik dalam kehidupan seharian.Kemahiran numerasi ini meliputi konsep pranombor,

  nombor, nilai tempat dan pengertian empat operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi.

  Oleh itu, penggunaan resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik adalah amat

  digalakkan dalam membantu kalangan murid-murid .

 • 8/13/2019 Esei Numerasi

  2/12

  2

  2.0 Pandangan Guru

  Resos yang telah saya gunakan ialah dalam bentuk sejenis permainan pranombor

  untuk menyelesaikan operasi asas matematik. Resos yang telah disediakan dan

  penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran adalah mengikut kesesuaian murid.

  Kumpulan sasaran dalam penggunaan resos saya ialah murid darjah satu Sekolah

  Kebangsaan Chukai yang berkeupayaan untuk menguasai asas numerasi.

  Penggunaan resos asas numerasi merupakan salah satu kemahiran yang diperlukan

  bagi membolehkan murid berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan seharian serta

  untuk membolehkan mereka melanjutkan pelajaran ke tahap yang lebih tinggi. Selain itu,

  resos yang digunakan adalah satu bahan yang boleh membantu pelajar supaya lebih

  berdikari dan mempunyai keberanian dalan menyelesaikan sesuatu masalah dalam

  matematik.

  Bagi menjadikan mata pelajaran ini menarik, bermakna dan berguna, guru juga

  memerlukan kepelbagaian cara matematik dan banyak usaha perlu dijalankan untuk

  meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran matematik. Justeru, para guru perlulah

  mempelbagaikan pendekatan yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kebolehan

  murid dalam menyelesaikan masalah matematik.

  Penggunaaan resos untuk membantu murid membentuk konsep-konsep matematik

  adalah sesuatu yang penting. Guru boleh menggunakan objek sebenar atau objek konkrit seperti

  resos yang dihasilkan dalam pengajaran untuk memberikan pengalaman dan membantu murid

  membina idea-idea yang abstrak, mereka cipta, membina keyakinan diri, menggalakkan sifat

  berdikari dan memupuk sikap bekerjasama.

 • 8/13/2019 Esei Numerasi

  3/12

  3

  3.0 Respon Murid

  Objektif penggunaan resos dalam bentuk permainan ini memerlukan respon yang

  berkesan daripada murid. Ini kerana, resos yang dihasilkan dapat membantu guru dalam

  merangsang pembelajaran murid dalam bilik darjah apabila pada akhir permainan asas

  numerasi tersebut iaitu murid berupaya:

  3.1 Membaca, membilang dan menyusun nombor hingga 10.

  Murid diminta seorang perseorangan membaca nombor yang terdapat pada bendera

  secara rawak. Guru meminta murid mengenal pasti dan membilang nombor yang digunakan

  iaitu dari nombor satu sehigga sepuluh. Hasilnya, murid memberikan respon yang berkesan

  apabila tiada seorang pun yang salah mengira apabila melakukan aktiviti pengiraan

  tersebut.

  3.2 Membilang dua-dua sehingga 10 dan mengenali nombor genap ataupun nombor ganjil.

  Murid diminta oleh guru membilang dua-dua sehingga sepuluh iaitu bermula dengan

  nombor dua diikuti nombor empat, enam, lapan dan sepuluh. Bilangan yang ditunjuk dan

  disebut oleh murid secara tidak langsung menggunakan bilangan gandaan secara menaik.

  Oleh itu, guru meminta murid membilang dalam gandaan dua-dua secara menurun bermula

  nombor sepuluh pula. Akhirnya, murid dapat mengenal pasti nombor ganjil apabila nombor

  tersebut tiada dalam kiraan mereka.

  3.3 Menyatakan fakta asas tambah, tolak, darab atau bahagi.

  Kaedah memberi pernyataan masalah dengan teknik penyoalan yang betul

  membantu murid berfikir dan memberi respon secara serta-merta. Melalui pengalaman sayamengajar murid topik pembahagian nombor genap, saya memulakan set induksi dengan

  mengutarakan pernyataan masalah 10 2, 8 4, 6 2 dan 4 2 satu per satu bagi

  merangsang murid berfikir. Hasilnya, murid diperhatikan berusaha berfikir mencari jawapan

  dan memberi respon secara langsung.

  Semasa melaksanakan aktiviti berkumpulan dalam langkah pengayaan dalam

  pengajaran pembahagian nombor genap, saya perhatikan murid yang lemah masing-masing

  daripada kumpulan berlainan mampu berinteraksi dengan baik dalam kumpulan dan

  memberi jawapan yang betul apabila saya menyoal individu dalam kumpulan secara rawak.

 • 8/13/2019 Esei Numerasi

  4/12

  4

  Apabila disoal, saya menggalakkan rakan sekumpulan masing-masing berusaha membantu

  individu yang terpilih untuk memastikan kumpulan mereka berjaya. Kaedah ini berasaskan

  prinsip kumpulan Kagan (1992) yang menyatakan apa yang kamu dapat adalah apa yang

  saya dapat. Hasilnya, murid dilihat saling bantu-membantu antara satu sama lain untuk

  memastikan kejayaan menjadi milik kumpulan mereka.

  4.0 Kekuatan Penggunaan Resos

  4.1 Menggalakkan pembelajaran secara aktif.

  Pembelajaran secara aktif melibatkan beberapa aktiviti yang sesuai untuk menarik

  minat murid mempelajari Matematik. Antaranya ialah penggunaan strategi kerja

  berkumpulan yang mana murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan untuk melakukan

  aktiviti dan penilaian secara serta-merta diberikan oleh guru. Selain itu, murid juga diberikan

  ruang melakukan perbincangan, pernyataan masalah, pembelajaran kooperatif, dan

  pembelajaran secara berpasangan.

  Berdasarkan pengalaman, saya telah memilih strategi memberi penyataan masalah

  bagi menggalakkan proses komunikasi dalam bilik darjah.Selain itu, melaksanakan

  pembelajaran secara kooperatif pula membantu murid-murid lemah mempelajari sesuatu

  kemahiran daripada rakan sekumpulan. Komunikasi antara rakan sekumpulan

  menggalakkan nilai kerjasama di samping membolehkan murid yang lemah terlibat secara

  aktif dan tidak berasa terpinggir.

  Secara kesimpulanya, resos permainan yang telah saya gunakan dapat

  menggalakkan murid melibatkan diri secara aktif dalam proses pengajaran dan

  pembelajaran melalui penggunaan strategi dan teknik yang sesuai. Dalam menghasilkan

  resos yang kreatif, guru perlu mahir dalam aspek pengurusan bilik darjah. Ini keranapengurusan bilik darjah yang baik adalah guru mampu mengawal murid dengan baik

  semasa menjalankan aktiviti mencabar untuk meningkatkan penglibatan murid dan

  mengaitkan murid dengan nilai pendidikan dan perhubungan antara mereka.

  4.2 Membantu meningkatkan kefahaman murid.

  Bahan bantu mengajar atau resos ini adalah penting dalam meningkatkan

  kefahaman murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Melalui penggunaannya,

  murid dapat memberi respon kepada guru mahupun rakan mereka dengan serta-merta.

 • 8/13/2019 Esei Numerasi

  5/12

  5

  Apabila murid melakukan sesuatu aktiviti dan berinteraksi dengan rakan sekumpulan

  semasa pembelajaran, mereka akan mendapat lebih kefahaman berbanding melakukannya

  secara sendirian.

  Selain itu, penggunaan resos sememangnya banyak membantu meningkatkan

  pemahaman murid berbanding penggunaan penerangan lisan daripada guru semata

  semasa mengajar, tetapi tidak membantu dalam kefahaman murid. Penggunaan resos yang

  menarik, kreatif dan berkesan dapat mengurangkan masalah kebisingan dan membantu

  saya mengawal kelas dengan baik. Ini kerana, murid hanya perlu mengira dan berbincang

  sesama mereka tentang arahan dan soalan yang telah diberikan. Hasilnya saya boleh

  melihat murid yang faham ataupun tidak. Murid hanya berpeluang memberi respon apabila

  ditanya.

  4.3 Membina motivasi murid.

  Proses penggunaan resos yang sesuai semasa mengajar dapat membantu membina

  motivasi murid. Apabila seorang guru pula memberi bimbingan melalui komunikasi yang baik

  dan mempamerkan sesuatu bahan bantu mengajar yang kreatif secara automatik murid

  akan berminat untuk belajar. Motivasi juga dapat dipupuk melalui aktiviti-aktiviti pengajaran

  dan pembelajaran yang menarik.

  Pelaksanaan aktiviti yang melibatkan penggunaan resos seperti aktiviti permainan

  mampu meningkatkan penglibatan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Ia

  berupaya merangsang motivasi murid untuk berjaya dalam permainan tersebut secara tidak

  langsung. Ini kerana, aktiviti bermain adalah bertujuan untuk keseronokkan. Keseronokkan

  semasa bermain berupaya membina motivasi murid untuk minat mempelajari sesuatu

  khususnya dalam mata pelajaran Matematik.

  Selain itu, komunikasi secara personal antara guru dan murid membantu guru

  memahami keperluan murid dengan lebih mendalam untuk membolehkan guru memberi

  rangsangan motivasi kepada murid. Berdasarkan pengalaman saya semasa praktikal,

  seorang murid saya kelihatan tidak bersemangat untuk belajar. Setelah membuat ujian saya

  mendapati dia lemah dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan operasi asas. Dalam

  bilik darjah sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran, dia adalah individu yang pendiam

  dan sukar memberi respon apabila ditanya berbanding kawan-kawannya yang lain. Oleh itu,

  saya mendekatinya secara tidak langsung semasa proses pengajaran dan pembelajaran,

  dan menggalakkannya untuk bertanya jika dia tidak faham akan sesuatu pelajaran.

 • 8/13/2019 Esei Numerasi

  6/12

  6

  Seperti yang guru sedia maklum bahawa setiap murid mereka mempunyai

  kecerdasan yang berbeza-beza. Melalui proses permainan inilah, guru dapat mengesan dan

  memahami tahap kecerdasan murid. Hasil aktiviti tersebut, guru boleh merangka dan

  melaksanakan pendekatan sesuai yang mampu merangsang motivasi murid yang lemah

  dalam Matematik untuk berani mencuba dan berjaya dalam subjek Matematik. Oleh sebab

  itu, kemahiran dalam Matematik sepatutnya perlu diajar menggunakan kaedah yang sesuai

  dengan kecerdasan murid yang pelbagai. Guru seharusnya bijak memberi rangsangan dan

  peneguhan yang sesuai dengan keperluan murid bagi meningkatkan motivasi murid untuk

  belajar.

  5.0 Kelemahan

  5.1 Kurang perhatian bilik darjah menjadi tidak terkawal.

  Walaupun penggunaan resos membantu menghasilkan pembelajaran yang aktif dan

  menarik, namun daripada sudut pandangan yang lain, resos sebenarnya tidak dapat

  menggalakkan pembelajaran yang aktif sekiranya guru gagal menguruskan bilik darjah

  dengan berkesan. Pengalaman saya sendiri semasa melaksanakan pembelajaran secara

  berkumpulan untuk membolehkan mereka berinteraksi dan berbincang, secara tidak

  langsung melibatkan diri secara aktif dalam pembelajaran. Namun begitu, masalah di luar

  jangkaan saya berlaku apabila kelas menjadi terlalu bising dan pergerakkan murid dalam

  kelas adalah tidak terkawal. Situasi ini bukan sahaja membuatkan saya gagal untuk

  mencapai objektif pengajaran malah mengganggu kelas-kelas yang lain.

  5.2 Penggunaan resos yang tidak teratur.

  Ketika mahu mengadakan sesi permainan dan perbincangan, didapati cara

  penggunaan resos yang tidak teratur menjadikannya kurang berkesan apabila murid lebihseronok bermain dan melihat kepada resos yang dipamerkan. Oleh sebab itu, dari awal

  pengajaran terdapat segelintir murid yang tidak mendengar apabila arahan membahagikan

  kumpulan diberikan. Ketika sesi penggunaan resos bermula pula, didapati murid yang tidak

  mendengar arahan berkenaan dan mereka daripada kumpulan lain telah menjalankan

  aktiviti tersebut.

  Akhirnya berlaku beberapa kekeliruan dalam mengenal pasti murid agar berada

  dalam kumpulan tersendiri. Seterusnya, penggunaan resos pula menjadi tidak tersusun

  kerana ramai murid yang mahu menjalankan aktiviti pada masa yang sama. Oleh hal

 • 8/13/2019 Esei Numerasi

  7/12

  7

  demikian, guru terpaksa memulakan pengagihan kumpulan semula dan mengemas kembali

  resos yang telah diselerakkan.

  6.0 Cadangan

  6.1 Penggunaan resos secara teratur .

  Penggunaan resos yang lebih teratur adalah perlu untuk berupaya meningkatkan

  kefahaman murid dan mengawal keadaan bilik darjah daripada terlalu bising. Ini kerana,

  penggunaan resos adalah penting dalam menyampaikan sesuatu maklumat supaya tidak

  tersilap faham. Namun begitu, penggunaan resos akan memberi kesan negatif kepada

  murid sekiranya guru tidak peka akan penggunaannya.

  Guru perlu menggunakan resos dengan mengatur cara penggunaannya satu persatu

  agar lebih tersusun apabila proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung tidaklah

  terdapat murid yang tercicir dan tidak diberikan perhatian. Oleh itu, sebelum menggunakan

  sebarang resos atau bahan bantu mengajar yang lain guru berkenaan sudah memastikan

  cara penggunaan resos mereka supaya tercapai dan berkesan kepada semua murid.

  6.2 Beri perhatian kepada semua murid.

  Apabila kumpulan dibahagikan, aktiviti akan berjalan mengikut satu kumpulan

  persatu kumpulan. Oleh hal demikian, secara tidak langsung guru akan lebih memberikan

  perhatian kepada murid yang sedang menjalankan aktiviti sahaja dan murid yang tidak

  berkenaan yang lain akan terabai. Oleh itu, guru perlu peka dan prihatin melibatkan semua

  murid-muridnya agar melihat dan memberikan sokongan kepada rakan mereka yang sedang

  diberikan tugas semasa aktiviti berlangsung walaupun yang menjalankan aktiviti tersebut

  hanyalah satu kumpulan sahaja.Selain itu, tahap kecerdasan pemikiran setiap murid yang berbeza-beza

  menyebabkan ada di antara segelintir murid akan berasa lemah dan terasing. Guru

  memainkan peranan penting untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi beberapa orang

  pelajarnya. Guru tidak perlu mengasingkan murid berkenaan, malahan mencampurkan

  murid tersebut sesama rakan mereka yang lain supaya mereka akan bekerjasama

  membantu rakan-rakan yang lemah.

 • 8/13/2019 Esei Numerasi

  8/12

  8

  7.0 Kesimpulan

  Imbas kembali pengalaman semasa melaksanakan langkah satu dan langkah dua,

  aktiviti berkumpulan menggunakan resos bendera kecil yang diletakkan nombor satu

  sehingga sepuluh dan 55 ekor askar mini mainan dalam pengajaran penambahan, saya

  perhatikan majoriti setiap ahli dalam kumpulan berinteraksi dan membantu antara satu sama

  lain untuk mendapat jawapan yang sama dan tepat. Setiap kumpulan tidak berasa malu

  untuk bermainan dan berkomunikasi sesama sendiri untuk menyelesaikan sesuatu masalah

  kepada ahli masing-masing kerana tahap keupayaan mereka hampir sama. Ini

  membolehkan mereka berdikari untuk mencuba menyelesaikan masalah tanpa rasa rendah

  diri dan takut membuat kesalahan.

  Secara keseluruhannya, penggunaan resos ini dapat membantu merangsang

  motivasi murid untuk belajar. Pemilihan dan pelaksanaan pendekatan yang tepat

  berasaskan kecerdasan murid adalah perlu bagi memastikan penggunaan resos yang

  menarik dapat memangkin keupayaan dan semangat murid untuk berjaya. Selain itu, guru

  seharusnya lebih prihatin dengan masalah murid dan sentiasa bertanya secara lisan atau

  membuat penilaian untuk melihat keupayaan murid dalam sesuatu perkara.

 • 8/13/2019 Esei Numerasi

  9/12

  9

  8.0 Penutup

  Sebagai seorang guru yang berkualiti , guru seharusnya peka dengan teknik, strategi

  dan pendekatan yang sesuai untuk membimbing murid-muridnya secara berterusan melalui

  kemahiran asas numerasi ini. Walaupun diperhatikan penggunaan resos mudah

  dilaksanakan tetapi guru perlu merancang dengan teliti kerana proses ini memerlukan guru

  untuk bertindak lebih banyak daripada bercakap.

  Secara keseluruhannya, penggunaan resos mengikut kumpulan membantu murid

  untuk mendapat kefahaman yang lebih berbanding melakukannya sendirian. Tambahan lagi

  resos yang menarik dapat membantu meningkatkan pemahaman murid berbanding

  penerangan daripada guru semata-mata. Berdasarkan pengalaman ketika mengendalikan

  pengajaran asas numerasi ini, murid lebih suka berinteraksi sesama mereka berbanding

  mendengar guru bercakap daripada awal hingga akhir pembelajaran. Oleh itu, secara secra

  tidak langsung penyediaan resos yang kreatif dalam pengajaran asas numerasi telah menrik

  minat murid untuk mempelajari sesuatu yang baru dan berbeza. Namun itu, guru harus juga

  peka akan penggunaan bahasa, gaya dan cara penyampaian, strategi, teknik dan

  pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk membolehkan proses

  penggunaan resos ini memberi impak yang positif kepada murid.

 • 8/13/2019 Esei Numerasi

  10/12

  10

  9.0 Gambar Penggunaan Resos

 • 8/13/2019 Esei Numerasi

  11/12

  11

 • 8/13/2019 Esei Numerasi

  12/12

  12