escatxics! serigrafia

36
1> Eva sErés cañEllas 2ón de grau en Belles arts núria Batalla i Jordi Bielsa

Upload: eva-seres

Post on 16-Mar-2016

254 views

Category:

Documents


5 download

DESCRIPTION

Treball sobre el poema amb serigrafia.

TRANSCRIPT

Page 1: Escatxics! Serigrafia

1>

Eva sErés cañEllas

2ón de grau en Belles arts

núria Batalla i Jordi Bielsa

Page 2: Escatxics! Serigrafia

2>

ÍNDEX

Introducció ............................................................................. 3Referents ........................................................................... 4 - 17Estampes ........................................................................... 18 - 31Bibliografia ...................................................................... 32 - 36

Page 3: Escatxics! Serigrafia

3>

INTrODUccIÓ

S’han realitzat diferents estampes en serigrafia sobre paper en tintes a l’aigua. Es mostren diferents idees partint de referents com artistes o fotografies que ens interessin per al nostre treball.Anteriorment, a partir d’un poema s’han realitzat il·lustracions d’escènes, treballant la llum, el clar-obscur, etc. i ara s’ha intentat fer l’estampa d’alguna d’aquestes imatges.Un altre projecte que cal tenir en compte, és el “muse collection” una collecció anteriorment d’estampats florals aplicats en portades de llibretes de totes mides, estampes en samarretes, punts de llibre i packaging.F inalment treballant amb la tècnica de la serigrafia i expe-rimentant per primer cop, hem arribat a construir diferents col·leccions.

Page 4: Escatxics! Serigrafia

4>

rEFErENTs

ARTISTESESBOSSOS

FOTOGRAFIESIL·LUSTRACIONS

Page 5: Escatxics! Serigrafia

5>

Joan Brossa

Jan Hendrix

Page 6: Escatxics! Serigrafia

- Christo Javachef

Gran ar t ista en “Land

Ar t ” com també Andy

Goldswor thy, que crea

peces amb elements

naturals.

- A

ndy

Gol

dsw

orth

y

Page 7: Escatxics! Serigrafia

- Richard Long

Page 8: Escatxics! Serigrafia

8>

- Eulàlia Valldosera

- D

ora

Gar

cia

- Lo

uis

Bou

rgoi

s

Page 9: Escatxics! Serigrafia

9>

altres imatges com a font d’inspiració

< louis bourgois

Page 10: Escatxics! Serigrafia

10>

POEMAESCATXICS DE MOMENTS AL TEU COSTAT

Un capdel l ple de sentiments

fet un embol ic dins la soletat

que el submergeix en un món

ple d’ inseguretat,

se sent dèbi l

per no saber desl l igar-se

i expresar-se en total s inceri tat.

Atrapat en el seu cos

amaga el desitg

d’arribar a igualar

l ’est imació rebuda.

Ompliria el seu buit

endinsat en l ’ int imitat

que amb el pas del temps

s’engrandeix.

El dolor es torna més punyent

per no estar al teu costat

en la crida de la necessitat

en un moment inespertat.

S’entristeix

per la manca de veu,

incapaç de parlar

davant dels teus ul ls.

Agrair

l ’esforç de gran valor

en els moments de por

on l ’ incertesa corra per les benes

i el neguit d’acol l i r s’estén

en els teus braços plenament.

Necessita de la teva mà

per t i rar endavant

Sense la teva ombra

perd el rumb

la visió de la vida queda en dubte

plena de camins a escol l i r

que forma una boira espessa

on s’ompla l ’hori tzó d’ incertesa.

Comprensió dins d’un si lenci

on les l lagrimes invaeixen

els seus ul ls que deixen de mirar

en un moment d’est imació

cobert de dolçor

i ple d’admiració

sent una gran atracció.

T’est imo

Poe

ma

Gen

er_2

011

Eva

Ser

és SALPICADURAS DE MOMENTOS A TU LADO

Un ovillo de lana lleno de sentimientoshecho un lío en la soledadque lo sumerge en un mundolleno de inseguridad,se siente débilpor no saber desligarsey expresarse con total sinceridad. Atrapado en su cuerpoesconde el deseode llegar a igualarel amor recibido.Llenaría su vacíoadentrado en la intimidadque con el paso del tiempose engrandece.El dolor se vuelve más punzantepor no estar a tu ladoen la llamada de la necesidaden un momento inesperado. Se entristecepor la falta de voz,incapaz de hablarante tus ojos.

Agradecerel esfuerzo de gran valoren los momentos de miedodonde la incertidumbre corre por las venasy la desazón de acoger se extiendeen tus brazos plenamente. Necesita de tu manopara salir adelanteSin tu sombrapierde el rumbola visión de la vida queda en dudallena de caminos a escogerque forma una niebla espesadonde se llena el horizonte de incertidumbre. Comprensión dentro de un silenciodonde las lágrimas invaden sus ojosque dejan de mirar en un momento de estimacióncubierto de dulzura y lleno de admiraciónsiente una gran atracción.

Page 11: Escatxics! Serigrafia

1 1>

ESBOSSOS

Exposic ió de di ferents i l · lustrac ions d’escenograf ies que poden servir com a referent on es trebal la el tema de la l lum, i di fe-rents punts de vista.Aqui podem veure un espai fosc on s’hi pot percebre com una ca-banya feta amb t i res de teix i t de mimbre i que queda i l· luminada per pet i ts espais de l lum que entren de la par t super ior de l ’escèna. Per al tra banda, una par t de l ’escèna queda més i l· luminada per un raig de l lum més intens que s’expandeix en un punt concret on marca terr i tor i dins d’una par t de la super f ic ie i que sembla fer de guia en la plena foscor. Tècnica pic tòr ica amb Photos-hop: s’ha ut i l · l i tzat el p inzel l en B/N per dibuixar les següents i l · lustrac ions. Pinzel ls de di fe-rents tamanys, duresa, i cambiant la seva opacitat .

Page 12: Escatxics! Serigrafia

12>

Diferents punts de vista de par ts de l ’escenograf ia com projeccions d’ombres, s i luetes di foses i confoses que omplen d’ intr iga al observador.

Escènes de molt contrast com una posta de sol, que hi destaquen si luetes fosques i sombres dures degut al t ipus de l lum que rèben.

< Finalment s’han intentat trobar es-

cenografies adients i més complexes

combinant esbossos amb fotografies

com per exemple: l’util·litazació de les

canyes de bambú per omplir l’espai i

col·locar-les d’una manera concreta

amb una certa distància per si es vol

marcar diferents plans o per poder

passejar-se entre elles.

Íntim_2010. 29,7 X 42 cm. Dibuix realitzat amb tauleta gràfica.

Horitzó_2010. 29,7 X 42 cm. Tinta xina sobre paper i fotografia.

il·lustracions

Page 13: Escatxics! Serigrafia

1 3>

Aquest és el dibuix que s’ha escol l i t per a construir les maquetes amb canyes de bambú i al t res elements com l ’ introducció d’aigua i el t ipus d’ i l · luminació.

Dentro de un momento de incert idumbre, mi cabeza

se l lenaba de imágenes confusas, oscuras y no muy

bien definidas que se muestran en la lejanía como si

estuvieran en un horizonte lejano, donde parece ser

difíc i l l legar hacia el las.

Paisajes naturales, surreales, donde se mezcla do-

lor y amor, como selváticos, de mucha densidad y

espesor.

Árboles y ramas que l lenan la atmósfera dando una

sensación tenebrosa, pero ésta es cubierta por un

aire quebradizo como una tela de araña, como si fue-

ran placas de hielo muy f inas, como el papel de arroz,

mostrándose a pedazos, roto o con grietas y que así

deja entrever lo que hay detrás.

Rumb_2010. 21 X 32 cm. Tinta xina sobre paper i fotografia.

maqueta

Page 14: Escatxics! Serigrafia

1 4>

Siento como la fuerza interior, la pasión por algo, tus sentimien-

tos, son tan fuertes que se muestran con tu gesto.

Tu mente obra tus pasos de creación, de imaginación para rea-

lizar aquello soñado que querías mostrar físicamente pero no sa-

bías como hacerlo. Por ejemplo, expresar más que amor sin decir

te quiero, sin un abrazo y un beso.

Devolver una gran afectividad recibida durante mucho tiempo es

complicado, supongo que depende de cómo quieras mostrarla; con

que técnica, formato o materiales.

Aigua_Rumb_2010. 29,7 X 42 cm.

Composició fotogràfica.

Una segona composició per mostrar

totes les fotograf ies reali tzades amb

diferents punts de vista, d’i l·luminació

i jugant amb el clar- obscur. Com la l lum

es ref lexa sobre els f i ls de pescar trans-

parents.

Detallista_Rumb_2010. 90 X 30 cm.

Acríl·lic sobre tela.

Detallista_horitzontal_Rumb_2010. 90 X 30 cm. Acríl·lic sobre tela.

pintura

Page 15: Escatxics! Serigrafia

1 5>

muse collection

La paraula “muse” que vé del francès “mussa” = La bellesa de la dona que inspira a l’artista en la seva obra.Les curves femenines són naturals i les hem interpretat a partir de motius florals.

Page 16: Escatxics! Serigrafia

1 6>

muse collection

Diferents proves de color de les diferents il·lustracions florals.

Page 17: Escatxics! Serigrafia

17>

muse collection

Page 18: Escatxics! Serigrafia

1 8>

EsTaMPEs

Page 19: Escatxics! Serigrafia

P/A juny 2011“muse”

Page 20: Escatxics! Serigrafia

P/A juny 2011“muse”

Page 21: Escatxics! Serigrafia

P/A juny 2011“muse”

Page 22: Escatxics! Serigrafia

P/A juny 2011“muse”

Page 23: Escatxics! Serigrafia

P/A juny 2011“muse”

Page 24: Escatxics! Serigrafia

P/A juny 2011“muse”

Page 25: Escatxics! Serigrafia

P/A juny 2011“muse”

Page 26: Escatxics! Serigrafia

P/A juny 2011“muse”

Page 27: Escatxics! Serigrafia

P/A juny 2011“express”

Page 28: Escatxics! Serigrafia

P/A juny 2011“flower express”

Page 29: Escatxics! Serigrafia

P/A juny 2011“Escatxics de moments al teu costat”

Page 30: Escatxics! Serigrafia

P/A juny 2011“Escatxics de moments al teu costat”

Page 31: Escatxics! Serigrafia

3 1>

P/A juny 2011“Escatxics de moments al teu costat”

Page 32: Escatxics! Serigrafia

32>

bIblIOgraFIa

Page 33: Escatxics! Serigrafia

33>

Google imágenes. jan hendrix (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 29 mayo 2011 (última

consulta: 29 mayo 2011). Disponible en: http://www.factum-arte.com/eng/artistas/hendrix/espiral.asp

Google imágenes. jan hendrix (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 29 mayo 2011 (última

consulta: 29 mayo 2011). Disponible en: http://www.larepublicacultural.es/articulo.php3?id_article=935

Google imágenes. jan hendrix (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 29 mayo 2011 (última

consulta: 29 mayo 2011). Disponible en: http://amarabierto.blogspot.com/2009/05/blog-post_6259.html

Google imágenes. jan hendrix (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 29 mayo 2011 (última

consulta: 29 mayo 2011). Disponible en: http://www.flickr.com/photos/hechoensitio/

Google imágenes. jan hendrix (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 29 mayo 2011 (última

consulta: 29 mayo 2011). Disponible en: http://artevalde.blogspot.com/2010/09/el-museo-del-grabado-acogera-hasta-el.html

Google imágenes. jan hendrix (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 29 mayo 2011 (última

consulta: 29 mayo 2011). Disponible en: http://sampleodabashianrugs.blogspot.com/2010/11/vote-our-felt-rug-2.html

Google imágenes. joan brossa (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 29 mayo 2011 (última

consulta: 29 mayo 2011). Disponible en: http://www.joanbrossa.org

Google imágenes. andy goldsworthy (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 4 junio 2011

(última consulta: 1 junio 2011). Disponible en: http://coups-de.net/coups-de-pinceau/la-nature-par-andy-goldsworthy

Google imágenes. andy goldsworthy (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 4 junio 2011

(última consulta: 1 junio 2011). Disponible en: http://whipup.net/2008/05/09/ephemeral-andy-goldsworthy/

bIblIOgraFIa

Page 34: Escatxics! Serigrafia

34>

Google imágenes. andy goldsworthy (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 4 junio 2011

(última consulta: 1 junio 2011). Disponible en: http://blog.lib.umn.edu/ohxxx100/architecture/

Google imágenes. andy goldsworthy (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 4 junio 2011 (úl-

tima consulta: 1 junio 2011). Disponible en: http://www.theage.com.au/news/Arts/Mother-natures-son/2004/12/04/1101923382384.

html

Google imágenes. andy goldsworthy (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 4 junio 2011 (úl-

tima consulta: 1 junio 2011). Disponible en: http://regardssurlesvolcansdauvergne.blogspot.com/2011/04/ca-metonneune-oeuvre-

dart-en-artense.html

Google imágenes. andy goldsworthy (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 4 junio 2011

(última consulta: 1 junio 2011). Disponible en: http://www.klimko.com/large-view/GROUP+3/105329---637/Photography.html

Google imágenes. andy goldsworthy (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 4 junio 2011

(última consulta: 1 junio 2011). Disponible en: http://www.pop-pervert.com/files/category-architecture.html

Google imágenes. andy goldsworthy (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 4 junio 2011

(última consulta: 1 junio 2011). Disponible en: http://sixohthree.tumblr.com/post/308718899/andy-goldsworthy

Google imágenes. dora garcia (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 30 maig 2011 (última

consulta: 2 maig 2011). Disponible en: http://thepicture.wordpress.com/2008/10/

Google imágenes. dora garcia (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 30 maig 2011 (última

consulta: 30 maig 2011). Disponible en: http://www.google.es/imgres?imgurl=http://farm4.static.fl ickr.com/

Google imágenes. eulalia valldosera (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 30 maig 2011

Page 35: Escatxics! Serigrafia

35>

(última consulta: 28 maig 2011). Disponible en: http://alquimistasdelestablo.blogspot.com/2009/07/entorno-al-ombligo-del-mundo-

de-eulalia.html

Google imágenes. eulalia valldosera (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 30 maig 2011

(última consulta: 28 maig 2011). Disponible en: http://www.panoramio.com/photo/18245515

Google imágenes. eulalia valldosera (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 30 maig 2011

(última consulta: 28 maig 2011). Disponible en: http://www.dosdoce.com/articulo/exposiciones/3084/eulalia-valldosera/

Google imágenes. eulalia valldosera (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 30 maig 2011

(última consulta: 28 maig 2011). Disponible en: http://barbola.es/evento.php?ID=548&T=Visitas&N=1

Google imágenes. eulalia valldosera (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 30 maig 2011

(última consulta: 28 maig 2011). Disponible en: http://elenagarciamtz.blogspot.com/2009/04/eulalia-valldosera-dependencias.html

Google imágenes. louis bourgois (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 30 maig 2011 (última

consulta: 30 maig 2011). Disponible en: http://www.elpais.com/fotogaleria/Pompidou/desdobla/elpgal/20100510elpepucul_1/Zes/5

Google imágenes. louis bourgois (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 30 maig 2011

(última consulta: 30 maig 2011). Disponible en: http://visitvanitaonline.wordpress.com/2010/03/24/artista-del-tredagar-11-louise-

bourgeois/

Google imágenes. richard long (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 27 maig 2011 (última

consulta: 27 maig 2011). Disponible en: http://www.blueprintmagazine.co.uk/index.php/art/radical-nature-and-richard-long/

Google imágenes. richard long (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 27 maig 2011 (última

consulta: 27 maig 2011). Disponible en: http://www.firebrandglass.ca/blog/?cat=36

Page 36: Escatxics! Serigrafia

36>

Google imágenes. richard long (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 27 maig 2011 (última

consulta: 27 maig 2011). Disponible en: http://www.artecreha.com/Otros_artistas/el-caminante-richard-long.html

Google imágenes. richard long (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 27 maig 2011 (última

consulta: 27 maig 2011). Disponible en: http://www.bristolgreenhouse.co.uk/render.html

Google imágenes. richard long (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 27 maig 2011 (última

consulta: 27 maig 2011). Disponible en: http://www.artesmagazine.com/wp-content/uploads/2010/11/Richard-Long-Norfolk-fl int-

circ-19901.jpg

Google imágenes. richard long (en línea). El sitio web no proporciona información de identidad, actualizada 27 maig 2011 (última

consulta: 27 maig 2011). Disponible en: http://www.flickr.com/photos/katejohn/2661223817/